N: 48Ï I I 1 I 1 Wjensiiag 27 November i8$5. JAARGANG. Dit blad verschijnt den WoBnscag. onmiddelijk na de graanmarkt. bischrijv ngspijs. 5 fr. ’sjaars; mei de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel. De groote letters zet worden en nog wel eenen diepen indruk. de \Vanne,er„ men zjët hoeveel .milliofinen volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingi n I fr. ten N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen^ en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart - Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. ,52“ Te Gent. Twee der gekozene katho lieke kandidaten de heeren Claeys en Nève, geven bun ontslag ten voordeele van twee werklieden kandidaten, heeren Thibbaut en Eylenbosch. M. de minister Begerem heeft in de aangekondigd dochter van volge der kiezingen van 17 en 24 dezer, in de 28 steden, welke meer dan 20,000 inwoners tellen. Op eene meeting te Molenbeek-St-Jan verklaarde citoyen Auseele Wanneer »wtj de meerder heid in de kamers zu'len «hebben, dan zullen wij de tegtnwoor- Nieuwe gemeenteraden. Het mandaat der oude geneen-eiaaiislcden zal etndi rflgen zegt, de Journal de, BiuxeHffl zoo dra de kw/jpg óm mt-uw.r. leden -gel dig vetklaatd is dooi 'ie bestendige De putatie. Een koninklijk besluit zal ecrlnngtver- schijnen, om dit vi’aagpunl te regelen, waai van de oplossing tijdens de ontbin ding der gemeenteraden weid voorbe houden. De gemeenteladen zullen aangesteld worden, met.den 1 Januari 1896, maar daags nadat de bestendige Deputatie en ingeval van beroep de minister van binneitlaudscüe zaken uii.-praak zal gedaan hebben ovpr de kiezi.r.g n. De haren Mutsen. 't Schijnt dal‘de y haren mutsen onzer genda: mén gaan verdwijnen. De toestand der groote steden. Zondag 11. hadden de kiezingen plaats van de 4 gen eenteraadsleden-werklieden en de 4 raadsleden-bazen, door de kies wet toegekend aan de gemeenten boven de 70,000 zielen en de 2 raadsleden van elke soort aan de gemeenten van 20,000 tot 70,000 zielen. De onderstaande tabel duidt de samen stelling aan der gemeenteraden, ten ge- Prins Albrecht. He! dagblad llestia van Albenen, meldt dal prins Albrechi van Belgie, in de aanstaande lente, de olympische spelen zal bijwoaen die in de booldstad van Griekenland zullen plaats hebben. Goede reis, prins, en wel thuis. 339 katholieken, 291 liberalen, H radi- kalen (te St. Gillis) en 111 socialisten. De liberalen beweren tins ten onrechte dat de overgroote meerderheid der bevol king der groote steden tot hunne partij behoort. De waarheid is dat zij er door- eengenomen in minderheid zijn. Als wij er nu 'j— buiten het getal dcr'libeïale gekozenen, tegenover dat der katholieken nagenoeg melig is, wat blijft er dan nog over van liet liberalism? Volgens de tot hiertoe gedane optellin gen, zijn de katholieken alleen gekozen of hebben, zij do meerderheid in 1,960 gemeenten van het land'; de liberalen hébben er nauwelijks 700 en de socia listen 45. Avondfeest bij de Melomanen. Met zijne korte en koude dagen is de winter weerom daar. Maar het geure wintergetij brengt ons ook de genoege- lijke avondstonden weder aan het hoeks- ken van den beerd; ofwel, zooals zondag laatst, vermakelijke avondfeesten welke alleenlijk binst den winter gegeven wor den. En daarom en laat ons niet te veel klagen van den winter; moest het M. R. Vermandere hooren, hij zou in staal zijn van een liedeken te dichten om ie bewijzen dat de... ezel, ’k wil zeggen de winter, de koning is der jaargetijden. 't Zijn dus de Melomanen die ter ge legenheid van Sinte Cecilia’sleest het vuur geopend en het eerste wintercon- ceit gegeven hebben.- Dit concert is weerdig van de voor gaande welke wij bij onze voortreffelijke fanfarenmaatschappij hebben bijge woond. Ook, wetende dat de Melomanen steeds hunne uilgenoodtgden op iets prachtig vergasten, was de zaal we derom te klein om de toegesiroomde menigte te bevatten. De eereleden en hunne huisgezinnen waren er in groot getal aanwezig en in hetzelfde jaar, en op denzelfden dag. 1 uit ganscher herte voor den blijk van Men is moeten de boeken van den I genegenheid welke zij aan onze maat- burgérstand gaan raadplegen, en daar schappij schenken, met ons avondfeest honf. mor. A,. door tiunne tegenwoordigheid te willen vereeren. ’t Is eene aanmoediging voor onze muzikanten, om met meer ijver nog mede te werken voor den vooruitgang hunner maatschappij, en de verworvene faam staande te houden. De twee nieuwe stukken La Muse ouvrière, openingstuk, en lm Dammer- licht, groote valse van Faust, werden meesterlijk uitgevoerd. De nuancen wa ren wel onderhouden, en bet muziekaal gedacht met juistheid en gevoel weder gegeven. Binnen weinigen tijd zal mer niets meer gewaar worden van het ven- lies ondergaan door het vertrekken van eenige goede instrumeniisten. Wij wenschen onze Fanfaren goeden moed en volherding. Om dit avondfeest op te luisteren, had CKiien meeste), zulke wondere dingen kunnen iopi 'trelvachl worden.' In zijneBa'lade Honqrorse heeft M. L iouretix bijzotidetlijk.' ons zijn talent haar weerde léeren ‘sfebattem door de ’.".hfen; moest dn geld op kunst en liet gevoelen'met welke bij dit m ij verdeeld enge- stuk vertolkt'heeft. L'Abeille was eene navolging van het gerutsch der bieë. En waarlijk, hel was een gegons en gedommel van de eerste grootste lad ug die, volgens het schijnt, nog in Europa toegekomen is. Het schip bevatte 750 stuks vee, 9000 schapen, 3000 kwartieren van ossen, 135,000 bushels tarwe, 90,000 id. rogge, 550 balen katoen, 2000 zakken tarwe, I860 rakken iinzaadkoeken, 300 tonnen ingelegde groensels, 35,000 ba- reelen gezouten zwijnenvleescu en nog veel meer andere dingen te lang om te melden. Deze steden hebben dus te zaméh 762 raadsleden gekozen, verdeeld als volgt bijyoegen dat, op den pjjgg samenleving het onderste boven «werpen Wij zullen onmiddelijk de vol «komenene politieke en economieke gé- «lijkheid van alle burgers uitroepen. «Wat degenen betreft die zich niet wil- »len onderwerpen, wij zullen ze den bak «indraaien, ’t Zijn zulke zoete lammekens, die so cialisten! de inrichtingscommissie de medehulp gevraagd der heeren L. Laoureux, 1’ viool-solo der muntschouwburg van Brussel; M. L. Tacquet, baryton, be roemde zanger van Brugge, en Renó Vermandere, kluchtzanger van Antwti* pen. Die keus was opperbest. In'de voorgaande concerten hebben wij waie meesters gehoord in het viool spelen de heeien Wambach en Manen; en wij moeten het rechtuit bekennen, de lieer Laouieux mag met hen als kunste naar én meester in dit vak medegere- kend worden, en weerdig zijne plaats nevens hen innemen. Hij is zijn speeltuig volkomen mees ter. Hij weet het de gevoelens zijner ziel mede te derden, en de ionen die hij aan dé snaren ontrukt, zijn als spre kende tonen die lot in hel diepste van ons wezen binnendringer). Onze Knincr». Dinsdag 12 dezer hebben onze ka- mei heeren hunne drukke bezigheden hei - begonnen. De dinsdag werd versleten met eene ondervraging der socialisten over de ver meerdering vmt inschrijving op de Han delingen en bet Beknopt Verslag der ka eters. Op bet einde der zitting begon een haarkenpluk lusschen de heeren Woeste en priester Daen.s. O die ongelukkige en droevige broe derstrijd! Woensdag werd een wetsvoorstel ge stemd, voorzorgen nemende voor het veibtuiken van geslegen vleesch. Dit vooistel weid voorgedragen en onder steund door minister De Bruyn. Do’ deidag begon de bespreking der hegrcoiing van ijzerenwegen, enz., en werd viijdag voortgezet. De socialistische kamerleden Anseeél en Bemand hebben, met breede gebaren en thean al.euii roepingen, uiteengekraatnd al wal hunne speurhonden sedert maan de bijeenverzame'd hadden. M. Vandenpeereboom zal op dien rim- ram eene flinke antwoord geven. Zeker- Een omzendbrief van den minister van lijk a.'s er misbruiken zijn, zij moeten oorlog,schrijft een nieuw hoofddeksel weggenomen zijn; maar waarom altijd voor, een soort van talback met koperen bet volk opruien tegen de grooten en de kinketing dat voorzeker veel van bet rijken? Zijn toestand zal daardoor niet oorlogshaftig, voorkomen onzer moe- verbeteren. dige pandoren zal wegnemen. Men zegge De bespreking zal deze week voortge- wat men wil, maar met hunne haren zet worden en nog wel een tijdeke du- muts verwekken zij ontzag en maken zij ren, want tot nu toe zijn er 35 kamerle den ingeschreven om bun wourdeken te zeggen en daarm» e zal het waarschijnlijk nog niet uit zijn. De Belgische Post.Twee ambienaars var. hel engelsch [ostbestuur, MM Heil en Philips, hebben onlangs de groote post van Brussel bezocht, om, namens de engelscbe regeering, de inric.'ting van den Belgischen postdienst te beslu- j deeren. 'tls waarlijk eene eer voor ons klein landeken van zijne openbare menschens leven! instellingen door groote mogendheden, zoo als Engeland, bezocht te zien. Allerlei. JFal een stoomschip kan bevatten. Over eenige dagen landde te Liverpool aan bet stoom-chip Georgie, komende van Newïoik. Het had aan boord de kamer de verloving aangekondigd van i piinses Héndrika, dochter van den Graaf van Vlaanderen, met prins Em manuel van Orleans, zoon van den her tog van Alei'con. Het huwelijk zai plants hebben in de eerste dagen van Februari. Te Jupille, twee socialisten hadden een gelijk gmal stemmen bekomen. De oudste was dus gekozen. Maar de twee gasten waren geboren i venegenwoordigd; wij bedanken hen in hotvnlf/ln iqQi* an nn r]an7oltJnn rlnr* kzxmtA ««SIAM rlnn RüiV- «rnr| den I genegenheid welke zij aan onze maat- beeft men gevonden dat de eene gebo- ien was ’s hucht ns ten zessen en de andere 's nuchtens ten achten. I Hoe liet veischil van een uur of twee i somtijds weerde kan hebben in een Koninklijke Eigendom en de ontwer pen van kolonel North te Oostende. De Belgian News, engelsch dagblad te Brussel uitgegeven, behelst de volgende inlichtingen De onderhandelingen aangegaan lus schen den koning der Belgen en kolonel North, de millioenrijke engehchman. voor het aankoopen door dezen laatsten van *s konings buitengoed in de Arde- nen, zijn thans voltrokken. Dit koninklijk domein heeft eene uit gestrektheid van 16,000 gemeten, rijk aan alle slach van wild,’ en gelegen in een der bekoorlijkste streken van het land. l Koning Leopold blijft eigenaar van Ctergnon. plaats der geliefkoosde jacht van zijnen vader. Baron Goflinet, heelt te Londen den’ koop gesloten. Hei hotel dat kolonel North zal doen bouwen lusschen Oostende en Maria- kerke zal 500 kamers bevallen, alles volgens de laatste nieuwigheden tnge- rictit. Dicht bij bet ho'ei, maar geheel I en g'ansch ei van afgescheiden, zai er een Casino gebouw worden, met speel zalen ge'ijk aan deze van Monte Carlo. Oil hpiel zal voor afhankelijkheid hebben hét pritiselijk park en. kasteel der A’fdenen, die als buitengoed zullen ,.ggbi uikt wQrrlen. Zoo sch| ijlt Belgian (News. v Wanneer., mén ziet hoeyepl ,ihi|liocnen j wonder hoe dat, uit een gevoel- erverlwuikt worden voor o'inooiiige |.,bs msuument, door de banden van pracht, en-hoeveel er verspeeld worden ui die rampzalige speeihoien d.e 'van langs om meer als uit den grond se ";j- nen op te rijzen, dan kan men me; mi a- ter, van te denken wat al goed men zou Ktinnerrves r eene reu ?i vij>e verdeeld enge- stuk vertolkt’heeft. Steden. 1 9 20 2 2 21 11 17 10 1 2 2 1 13 3 1 den raai Lib. 20 13 14 13 12 11 9 27 15 21 19 10 13 11 8 ig1 id. Soc. 12 12 14 4 10 11 Antwerpen Brussel Luik Cent Schaarbeek Molenbeek Vcrviers Mechelen Brugge Elsenc Sint Gillis Leuven Seraiug Doornik Anderlecht N «men Kortrijk St Joos-ten-Noode Forgcrhout St Nikolaas Aalst Oostende Laken Bergen Charleroi Bousselaere Lier Lokcrcn M t Getal inwoners 245,000 185,000 163,000 157,080 56,000 54,000 53.000 51.000 50,000 49 000 44 000 42 000 36,000 35 000 35.000 33 000 32.000 32 000 30 000 27 000 27 000 26 000 26 000 25 000 23,000 21 OOO 20 <100 20.000 Samenstelling van Kath. 1# 12 13 12 15 8 9 2 27 12 6 9 2 12 II 16 25 1 17 21 21 2 11 6 2 19 17 15

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1