N 49. Woensdag 4 December 1895. 52e JAARGANG. men le worden. De wetten, wier stemming het vurigst wordt verlangd door allen die zich het welzijn aantrekken van de arbeidersklas, zijn stellig die op de Vakvereenigingen. 1 een achtbare het blad Le XX* Dc Hamer* Onze kamerheeren hebben verledene week dc bespreking voortgezet van de begrooiing van het ministerie van ijze renwegen. Minister Vandenpeereboom heeft, in Over de beperking van de werkuren en de zondagrust is M Van Cauwenber- ghe klaar met zijn verslag. Over dit ont werp toch zal dus de Kamer al heel spoe dig kunnen in slaat gesteld worden le beraadslagen. VVesi-Viaanderen. I dus ten laatste op bet einde van de maand Juni gesloten worden. Trekken wij eene maand daarvan af voor *i verlof met nieuwjaar, Paschen, enz., zoo blijven er 21 weken over, of 84 zittingen. Welnu, eerst en vooral moeten ver scheidene budjetten voor 1895 en het contingent van het leger nog worden ge stemd. De wel op den vleeschhandel is gestemd. En de wei op de tabakbelas- ting zal doorgaan onmiddelijk na hel budjet van den ijzerenweg of misschien nog vroeger (er zijn immers nog 48 sprekers voor dit enkel budjel ingeschre ven, en daaronder 16 socialisten). In den vorigen zittijd werden aan de budjetten 61 zittingen gewijd. Moest hel ditmaal weder zoo gaan, dan zou de Ka mer enkel over23zittingen meer beschik ken otn wetten te stemmen. Bijgevolg is hei volstrekt noodzakelijk oader de tal rijke wetsontwerpen een keus te doen. De werkzaamheden van de Kamers. Het schijnt mij niet toe, sprak de achtbare heer Beernaert, voorzitter der Kamer van volksvertegenwoordigers, in zijne openingsrede, het schijnt mij niet toe dat wij ons dit jaar zullen bezig te houden hebben met staatkundige maatregelen van eenig belang. De meeste budjetten zijn daarenboven reeds gestemd. We zullen dus in de eerste plaats moeten zorgen voor de reeks maatregelen tot verbetering van den so cialen toestand, alreeds aangekondigd in de Troonrede var. 1886. Ziedaar een ruim gebied, waar zeer veel goeds te verrichten valt, en waar de samenwer king mogelijk is van alle mannen van goeden wil. Denzellden dag zette vertegenwooidiger in I. Siècle dezelfde denkbeelden uiteen. Al de dagbladen spreken overigens in den- zeliden zin. Tot zeil in de vlugschritijes van daags voor de kiezing ze mogen uitgaan van katholieken, doctrinairen, of uocialisten vindt die taal baar weerklank. Nooit was de openbare mee- ning zoo eensgezind in hare uiting. ’i Ware de meerderheid der Kamerle den om echt aandoen te beweren dat ook zij dit verlangen niet deelen, en er zou den op bedacht zijn de stemming te vertragen van maatregelen welke zoo algemeen en zoo dringend worden ge voiderd. Het beste middel nu, om tijd te win nen, is er geen te verliezen. Daarom, eerst en vooral, dienen de bespiekin- gen van de budjetten verkort te wor den. Zal de linkerzijde daarin toestem- stemmen? That is the question. De han delwijze der socialisten bij de bespre king van het budjet dei ijzereawegen is onder dat opzicht weinig geruststellend. Geschiedt zulks opzettelijk? Belemme ren zij met vooropgezetten wil de werk zaamheden, om bet bewijs te kunnen leveren dat het Parlement in staat niet is aan de openbare meening voldoening te verschaffen, en om haar tot socialis- mus, als tot een redder, te doen over hellen? Het land verwacht goede wetten. Dat de rechterzijde zulke wetten make, door baar zooveel mogelijk le verzetten legen de nuitelooze redetwisten en, is het noodig, door, in het belang van hel land, buitengewone zittingen te houden. zondagrust, op de arbeidspensioenen en op de verordeningen in de werkhuizen. Hei wetsontwerp over dit laatste punt I werd in de afdeelingen met eene groote meerderheid aangenomen en de midden- afdeeling is samengesteld. Het ontwerp over de vakvereenigingen wordt bestudeerd door eeno bijzondere, daartoe aangestelde kommissie. Het verslag erover zal binnen kort ge reed zijn. Over de arbeiderspensioenen zijn drie ontwerpen ingediend, door de heeren De Malander, De Guchtenaere en A. De- fuisseaux. Het ontwerp van dezen laat- sten beeft alleen betrekking op de mijn werkers; beide andere ontwerpen om vatten al de werklieden. Deze drie ont werpen worden insgelijks bestudeerd door eene hijzondeie kommissie. Van zijnen kant heeft minister De Bruyn nog eene andere kommissie ingesteld, om het vraagstuk der werkerspensioenen in het algemeen le besiudeeren. Om tot eenen uitslag te komen, nog in den loop van dezen zittijd, zullen beide kommissiën met buitengewonen spoed te werk moe ten gaan. Invoer van vee. Bij ministerieel be sluit is, tol nadere schikking, de invoer van rundvee verzonden uit Nederland, in bestemming voor de slachthuizen van Brussel, Cureghem Anderlechi, Antwer pen, Gent, Luik en Brugge. De inge- dagen in de bestemmingsplaatsen moe ien atgemaakt worden. huwelijk te verminderen. Dit wetsvoor stel, wijziging brengende aan art. 148 van het bnrgerlijk wetboek, luidt als volgt De zoon en de dochter die den ou derdom van 21 jaar niet bereikt hebben, kunnen hel huwelijk niet aangaan zonder de toestemming van den vader en van de moeder In geval vun onverschil, is do toestemming van den vader voldoende.» Vrijdag bad de ondervraging plaats over de zaak Lolhaire en S'okes, in Mid- den-Atrika. Het was M. Lorand die het woord voerde. De openbare galerijen waren proppensvol en talrijke afgezanten van vreemde landen bevonden zich in de ga lerij van het diplomatisch korps. Het antwoord van M. de Burlet was kort en goed. Het geeft ons nog eens de overtuiging dat er voor hel oogenblik geen spraak is van onmiddelijke over name van den Congo. Daarna hebben de heeren der linkerzij wederom rumoer gemaakt, omdat de ge meenteraden, wiens mandaat eindigt met 1 Januari aanstaande, nog hel recht heb ben van vrije scholen te aanveerden voor eenen termijn van tien jaren, en hulp gelden te vetleenen. De voorzitter der Kamer, M. Beernaert, heeft er verschillige lol de orde moeten roepen, en bedreigd van strengere maat regels te nemen, indien zij hen in het toekomende niet treffelijker gedragen. Van deze week rijden de kamerheeren weder per trein expres op M. Vandenpeet reboom’s kazakke. De man kau er tegen.... Hel zal dus niet al te moeilijk zijn drie van deze vier arbeiderswetten al in den loop van dezen zittijd te stemmen de wet, namelijk, op de vakvereenigingen, die op de beperking van de werkuren en de zondagrust, en die op de verordenin gen in de werkhuizen. Voor de wet op de arbeiderspensioe nen, zal dat niet gemakkelijk zijn. Nog- tans is het in den hoogsten graad wen- schelijk dat zulks kon gebeuren. (Jok de landbouwers verwachten, en terecht, dat de wetgeving zich met ben Kiesrecht. MM. L. en A. Defuis- seaux en andere socialisten hebben in de Kamer een voorstel nedergelegd, welk bet kiesrecht voor de gemeente en de provincie verleent aan alle Belgen, 21 jaar oud, die sedert zes maanden hun wettig woonvetblijf hebben in de ge meente of de provincie waar zij hun stemrcht moeten uitoefenen. De meervoudige stemmen worden af- geschati en de balloteering hersteld, doch in dezen zin dal al de kandidaten aan de balloteering zouden deel nemen, en dan bij de betrekkelijke meerderheid zouden gekozen worden. Ge ziel van hier dat dit voorstel wei nig kans heeft door de kamer aangeno- eene flinke redevoering, de grootspre- I inen le w°rden. kerij wederlegd van de socialisten Met i bewijzen in de hand heeft hij getoond’ wat al verbeteringen hij ingebracht heeft, bijzonderlijk voor de kleine bedienden loegelaten, langs den spoorweg, en werklieden. Maar de socialisten geba- i ren die verbeteringen niet te kennen,om maar altijd voort den armen man tegen den rijken te kunnen opruien. Oondeidag, in het begin der zitting, voerde runderen zullen binnen de drie heeft M. Woeste een weisontweip ne dcrgelegd, om de pleegvormen voor tiet i Allerlei. De aanstelling der nieuwe gemeentera den is bij koninklijk besluit van 30 No vember bepaald op Maandag 16 Decem ber aanslaande. Voor de gemeenen, wier verkiezin gen niet afdoende zouden|geldig|verklaard zijn bij beslissing, uiterlijk op 14 De cember den huidigen gemeenteraad be- teekend, zal de aanstelling moeten ge beuren den Maandag, na den dag, waarop de beslissing zal beteekend zijn', waarbij al de leden van den raad als geldig verkozen erkend worden. Maar bet is de vraag, welke wellen men zal stemmen. Er is niets zoo onvoorzichtig als zich te wagen aan voorspellingen over den gang van de Werkzaamheden in de Ka mers. Dat heeft men genoeg kunnen on dervinden in den vorigen zittijd. De Kamers slechten hel weder van daag zonneschijn, morgen regen, over- morgen storm» zonder dat iemand hei geheim weel, hoe en waarom. De so cialisten zijn thans een verstorend ele ment te meer. Zij aanzien de Kamer als een spreekgestoelte, van waar zij over hel gansche land hunne al brekende kamp’redenen uitgalmen. Elke gelegen heid is goed daartoe. En wanneer de gelegenheid niet komt, dan lokken zij die uit. Bij het openen van den zittijd ston den er niet minder dan 71 wetsontwer pen op de dagorde. Sedert dien zijn er nog eenige bijgekomen. Daaronder bevindt er zich een, over de wijzigingen toe te brengen aan de wet op het Notariaat, dat. straks zijn twintigste levensjaar zal gaan intre den. Het dagteekent immers van 21 Maart 1876, en waarschijnlijk zal het nog wel eenigen tijd aanloopen vooral eer de Kamer er zal over kunnen be raadslagen. Met uitzondering van het ontwerp over de spelen (12 Mei 1892), en van bet ontwei p over het tweegevecht (3 Augusti 1893). welk allebei aan den heer baron de Coninck le danken zijn, dagteekenen de overige ontwerpen van den laalsten zittijd. Het wetsontwerp over de spelen werd door zijn voorsteller ingetrokken, daar de beer Lejeune er een vollediger en strenger heeft neergelegd. Wal het wetsontwerp over het tweegevecht aan gaat, het is wenschen dat et gestemd worde, i tschoon de koiieduur van den zittijd dit heel onwaarschijnlijk maakt. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel. Dj groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen} en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Pubucitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkamooren. ----- ---- f~i De korte duur van den zittijd inder- I zal bezig houden, daad, op Zondag 5 Juli grijpen de ver- Onder de reeks wetsvoorstellen is er kiezingen plaats voor de Bestendige Af- een dat reeds op 18 Januari 1875 door vaardiging in de provinciën Namen, j de regeering werd nedergelegd over de Antwerpen, Brabant, Luxemburg en vermindering van de onkosten bij bet aan- De Kamerzitlijd zal koopen van kleine landelijke eigendommen, L*‘ *i-J-een voorstel dat onbetwistbaar een alge meen maatschappelijk belang oplevert. Niemand zal er zich tegen verzetten, de gevolgen zullen uitstekend zijn; reden genoeg om ze nog in dezen zittijd te doen doorgaan. Vervolgens hebben wij drij voorstel len tot wijziging van de jachtwet, met het doel de schade te verminderen door de konijnen toegebracht. De landbouwers zouden met blijdschap hunne afgevaar digden aan deze knaagdieren den oor log zien verklaren. Doch er werd nog geen enkel verslag neet gelegd. De wet op de tabakbelasting, tot groote voldoening van velen, zal er eene der eerste worden gestemd. Indien ten slotte de landbouwers nog van den heer Minister der finantien ee nige toegevingen konden verkrijgen, wat hel moeilijke vraagstuk betreft van de vermindering der grondbelasting, dan zoude de Kamer wezenlijk hun in- nigsten wensch hebben vervuld. De Vlamingen eindelijk, verlangen vurig de wetsvoorstellen van MM. Core mans en De Vriendt te zien stemmen, op de beperking van de werkuren en de alsmede aan de ^«nger. eene vergoe- r r ding te zien geven voor hunne verwij- I dering van den ouderlijken aard. I De regeering en de meerderheid van I de Kamer zijn bet daarover eens. Het zal ervan afhangen of men den lijd heeft. VEURNAAR

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1