I Woensdag 1! December 1895. N 50. I 52 JAARGANG. ('t Vlaamsche Volk). vielen als za- rookt te worden. I?1 'r' V" I 7 ’(Volk behaalt de zegepraal Harde koppen van de vlamen Wien het Kruis is toevei irouwd, Nooit en zullen zij hen schamen Dat hun leeuw het Kruisbeeld hoedt. En als een weerklank daarop, siijgt M. Visart spreekt over den politieken ten welke ten voordeele dér werklieden zullen gestemd worden, in dezen zit tijd, en aan welken hij al zijnen invloed en zijne medewerking zal verleenen. M. Fa» Hee stelt de gezondheid voor der heeren gemeenteraadsleden in de kie- zing van 17 November 1.1. gekozen, en drukt de hoop uit dat, dank aan de ka- meer dan eens nog, in het toekomende, hun mandaat zullen vernieuwd zien. M. DeHaene, burgemeester, antwoord de in name der gemeenteraadsleden, en verzekert dat het gemeentebestuur xooals het tot nu toe gedaan heeft, ia! werken voor den welvaart onzer stad, en getrouw aan de voorschriften van Z. H. den Paus, bijzonderlijk de belangen der werklieden en der kleine burgers zal behertigen. Hij drukt den wensch uit dat de bnr- [)it blad verschijnt den Woensog. ontaiddelijk na de graanmarkt. lïischrij v.ngsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel. Da groote tetters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr- hen Nr lö cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 ir. het 100. Df Annoncen voor Belgie (ter uittondering der Vlaanderen} en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. tMen schrijll in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. .Zwarte Nonnenstraat.'4. n Veurne, en in de P<>s»kamooren. Katholieke Burgersgilde van Veurne. Hip! Hip! Hourah! Jubelt, katho’ieke mannen van Veur- i I De ziele van bet kind word dooi geu zen en goddeloozen bedreigd.... Doch neen, dat zal niet. En de lucht weergalmt van ’t volkge->ang Zij zullen haar niet nebben De sehoone ziel van t kied; Zoolang men nog in Vlaandren Een eiklen vlammg vindt. nissen.’ j De spijskaarte was voor een ieder ge- 1 lijk. De spijzen waren goed en wel ge- I reed gedaan, en de 303 mann n die aan hrvl Inoclmn'il dönl nrnnnmon hnkhzxn Lok. Vrijmetselaars en joden bedreigen de erve van den Paus, den oppetsten vaan- diig van het Ktuis, en dapper rukt de vlaamsche zouaaf hem ter zijde en strijdt met hem voor de eere van het Kruis. nog nooit en heb ik die genegenheid onze die ongehoorde lijkt gezien dan in die buitengewoon sehoone vergadering onzer burgersgilde. De katholieke Burgersgilde heeft hare Daar heeft de werkman kunnen zien, j en hare eerste wie zijne ware vrienden zijn, wanneer zegepraal op schitterende wijze gevierd, hij heeft kunnen bestatigen dat de hoog ste verpersoonlijking der burgerlijke overheid, hen niet te klein achten van - met hen aan den zeilden tafel te komen nederzitten. Verscheidene heildronken, luidruchtig diende spijzen genut en geëten. En wat denkt ge dat er voor zulken maaltijd zoo al modig is. ’k En zal maar van de groote brokken spreken,!de klein ^lieden laat ik varen. Is ’t dat er iemand goeste zou hebben om zulk feesfm af op te richten, ziehier wat hij zich moet verschatten 3Ö0 pond vleesch, I5D Kilos wortels; 150 kilos aardappelen; eene'ton hier; 160 flesschen wijn! ISO liters koffij; 10 kilos boter; 870 dikke en wel geboterde koeke- boterhammen en vele andere kleine ken te lang om te melden, waaronder ik nogtans’.vêrmeld 300 fijne sigaren u om tusschen maaitijd en kofiij opge- (je geestdrift ten toppunt gestegen. De <cVlaamsche Leeuw» Idofik uit alle borsten, èn 'broedferlljk^en xnendelijk werden l&ndflruk én "g^sprêkt^usschen de'letten gewisseld Opgeruimd van geest en welgemoed van zinnen, ten uiterste voldaan over die en en de gersgilde eene barrier zal zijn tegen de goddelooze en zedelooze leerstelsels der socialisten! I Visart, Van Hee, Bieswal, de heeren le- den van den gemeenteraad voor de gene- j gendheid welke zij aan den werkman be- to ndhebben met door hunne tegenwoor digheid onze leesten te hebben helpen opluisteren. ’tIs de eerste maal, maar wij verhopent dat het de laatste maal niet zal zijn dat wij zulke feesten vieren. Bij het eindigen .der heildronken, was Zulk broederfeest doet deugd aan T herte. Men spreekt van gelijkheid; van broe derlijkheid en genegenheid vóór den M. Aug Pil, voorzitter, dronk op den bloei en den vooruitgang der hurgers- gilde. Hij zegde fier te zijn aan het hooid van zulke gilde te star-r, bedankte de le den, en bijzondeilijk onzen achtbaren volksvertegenwoordiger, over hunne te- ’t is nu eene eeuw geleden. Goddelooze legerscharen roovers op ons land. Overmand buigt bet volk eemgen tijd den fieren kop. Geld en goed worden ontstolen, de priesters verbannen, de kerken gesloten ol verbrand, de man nen ten oorlog gesleept, de vrouwen en kinderen mishandeld, ’t Kruis onder de bijlslrgen der omwentelaar.s stort ten gronde. Doch ’t volk blijft zijn gevallen stan daard getrouw en waakt er over; en op doodsgevaar zoekt bet in de duisternis van den nacht eene ellendige boeren schuur. om er kracht te putten in de onbloedige opdracht aan Hem die den kruisdood stierf!... Het Hruis en de Uenw. Over twee duizend jaar bestond er, in de streek welke wij thans bewonen, een volk wild van aard en zeden en ontem baar van gmoed. Moerland was dan de name dezer streek. Menige veroveraar kwam zijne bewo ners aanranden, maar deze vochten als helden, en omembaar en onoverwinne lijk wierden zij geroemd onze voor ouders als het sterkste der volkeren. Weinigen tijd daarsa was de God- mensch op Calvariën aan het kruis ge storven, en alles zoude Hij tol Hem trekken. Btfraonrfan De Kerke nam hel kruis aan lol haren siaodaard, en, na den doodsangst der eeiste vervolgingen zond zij. met standaard, hare geloofsboden de heele wereld rond. Ook tot aan de verre boorden der Noordzee, te midden de bosschen en moeraslanden drongen de geloof.-zende- lm<ren door. Het Kruis wierd er geplant. hPt" goddelijk geloof verkondigd. Het volk stroomde’ in menigte toe. en die woeste en ontembare mannen bogen hun hoofd voor het zalig gezag van bet Kruis. En door de eeuwen heen, bleef tot op den dag van heden bet Leeuwenvolk getrouw aan den edelen liemel.-chen Standaard, en weejnm die aan dien Standaard ton vermetele band dorst slsun Dat ondervond de Muzulman en ,’de De plaats waar 't goddelijk Kruis ge staan had, werd door hen onteerd De Paus verheit zijne stem de Vlaam sche Ridderschap staal gereed en springt ir. ’t harnas op hel woord van den ge- loofsbode Pieter den Eimijt. En wat zij deed en wat zij won. dat zeggen u de namen van Godfried van Bouillon, Ro brecht van Jerusalem. Karei den Goede, Diederik van den Elzas, en Boudewtjn van Constanlinopel 300 man, die trotscli en fier, door de onderbroken en met geestdriftig hand- straten van ons aloude stad stapten, en geklap begroet, werden op het einde der tet spijt van die ’t benijdt, zich als maaltijd uitgesproken. katholieke burgers lieten kennen. Tijd en plaatse genoodzaken mij al- Een drijdubbel hourah voor hen! leenlijk in het korte van deze heildron- Volgens aloude geplogentheden der ken gewag te maken. vlaamsche gilden begonnen de feeste lijkheden van den dag met eene mis, die van dezen keer, de plechtige Hoog misse was, door de leden der koorzan- gersmaatschappij en ter zelfder tijde le den der Burgersgilde, op meesterlijke wijze werd gezongen. Na den zegen van den Heer over ons en onze familien afge- - - smeekt te hebben, begon het tweade genwoordigheid in onze feest, deel van de feeste 'tsart spreekt over den politieken Rond 12 12 ure, trokken de leden I gestand v*n_onsJand,’. _over_d der burgersgilde van hun lokaal naar de zaal der 11. Gcrmana, welke den Eerw. Heer Deken ter onzer beschikking had willen stellen, en die de eenige zaal in Veurne i^, groot genoeg om zulke menigte volk te bevatten. ’t VVas waarlijk ’t zien en 't bewonde ren weeid die knge rijen gedekte tafels, waar personen al du klassen der maat- thoheke burgersgi.de, ^de katholieken, schappij vertegenwoordigende, gingen nederz.itten, om een broederlijk noen maal te nemen. Onze Kamer. De socialisten zijn niet tevreden over de gemeentekieswei. Gezel Deluisseaux heelt Dinsdag der verledene week een wetsvoorstel nedergeiegd, tot bet in voeren van het zuiver algemeen stem recht aan 21 jaar en met 1 stem aan ieder kiezer. Dit voorstel werd verworpen. Denzellden dag stemde zij eenige wij zigingen van den vieeschhandel, die den invoer van vreemd vleesch betreffen. In de zining van woensdag spraken MM. Vandervelde, socialist, en Golfs, katholiek, over verbeteringen die kun nen gein acht worden in den dienst der ijzeienwegen. Donderdag veranderden onze kamer- heeien van convooi, en begonnen de be- sprek ng van het wetsontwerp over de stokerijemtï. ni ^atvitnfoMrdtuoJ De nieuwe wel zal rechten leggen volgens de ware hoeveelheid alcool die uit de vruchten bekomen, is, en niet meer, zooals vroeger, op de hoeveelheid welke men veronderstelt in de vruchten te vinden. r;o Opening der grenzen. In de zitting van vrijdag vroeg M. Raemdonck aan den heer minister De het feestmaal deel genomen hebben, heb- Bruyn, wanneer de grenzen voor het ben hertelijk en smakelijk van de opge- maandelijksebobijeenkomsten vee zullen heropend worden. M. De Bruyn antwoordde Dal zal binnen koit geschieden. Bijzondere maatregelen zullen genomen worden voor verdacht vee, hetwelk vier dagen i aan de grenzen zal moeten blijven. De grenzen zullen den 10 December geopend worden voor hel vet vee, en den I Januari aanstaande voor hel ma ger vee. «h- Daarna hervat de Kamer de bespre king over bet wetsontwerp op de sto kerijen. Door verscheidene leden is de mee ning uirgedtukt dat er maatregelen moe ten genomen worden om re beletten dat de alcooiplage uitbieide, ten gevolge der aliijke landhouwslokei ijen, die zulle i oprijzen. Van deze week voertze'ting der be spreking. straten van ons aloude stad stapten katholieke burgers lieten kennen. Een drijdubbel hourah voor hen! thans’ook het lied der jongere in de 'olkomene inhuldiging lucht, hel gezang van Rodenbach üp ons vane vliegt de blauwvoet Die voorspelt hel zeegedruis En de leeuw er met ’t Lieve dierbaar Cbristi Kruis! Gegroet dan, Leeuw die het Kruis behoedt, edele zinnebeeld van bet vlaam sche volk. Het Kruis waarover gij waakt, is ’t roemrijkste zinnebeeld van den strijd dien wij strijden. Vlaamsche Broeders uit alle gouwen en gewesten, sluit rondom dat heerlijke zinnebeeld uwe geledeien legt mede de hand aan den Standaard van ons christen volk, ten trouwen steun en tot bescherming van ons eigen christen V’laanderlaad Aan den eersten tafel namen plaats wel edele Graaf Leo Visart de Bocarmé, volksvertegenwoordiger, M. Van Hee, lid der bestendige afveerdiging, M. Bies wal, arrondissements-commissaris, de heeren burgemeester en Schepenen gemeenteraadsleden onzer stad raadsleden der burgersgilde. Verders zat een ieder waar het hem m best paate, eik bij zijne vrienden en ken- j yj. jj. diinkt op de gezondheid van den sekretans der Burgersgilde, en verhoopt dat hij steeds met donzelfden iever bezield, zal werken voor den voor uitgang der gilde. M. 11. Top, sekretaris, spreekt over de j TOp verga deringen. Hij vraagt dat de leden zooveel mogelijk die vergaderingen zouden bij wonen, waar de hoogere standen met de lagere zouden verbroederen, om alzoo van langs om meer broederlijkheid en genégendheid onder de leden te doen ontstaan. 'i i SI. '6. Spilliaert, in naam der werklie- lieden van de gilde, bedankt de heeren den van den gemeenteraad voor de gene- ne, heft zegelonen en vreugdeklanken kleinen burger en den werkman. Maar aan. nog nooit en heb ik die genegenheid en Nooit heeft mén in onze stad de en die broederlijkheid beter verwezent- weerga gezien van die ongehoorde lijkt gezien dan in die buitengewoon sehoone feeste van zondag laatst. sehoone vergadering onzer burgersgilde. fL..." 2_ hare eerste wie zijne ware vrienden zijn, Graaf Leo Visart de Boearmó heeft geuruis geweerdigd deze leesten met zijne te- zijn klauw hoedt genwoordigheid te vereeren. Hem zij i hierover .hertelijken dank. Hij was prachtig om zien die stoet van VEUR] ,f i‘-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1