I oensdag 18 December 1895. o i i I A verslag te geven! Oh! versa juister van geldwezen beloofde de of met. 4 De Kamer. In hare twee eerste zittingen der laatste week heeft de kamer zich bezig Dc Staat, die Jde spoorweglijnen toe behoor ende aan den Grand Central over genomen heeft, zal ook den ijzerenweg overneiKen van Antwerpen op Gent. Hij moet van kluiten weten onze Bel gische Slaat. Het tweede feestmaal aan de kamerhee- ren door den koning aangeboden, heeft gister 17 dezer, om 6ure ’savonds, plaats gehad in bet Paleis. En ik die niet gevraagd en was om VAralna cravanl OM Mijn V'aanderen spreekt zijn eigen taal, God gaf elk land de zijce, En laat ze rijk zijn, laat ze kaal, Ze is vlaamscb, en ze is de mijne! Gemeenteraad. Maandag, om 10 ure voor middag, heeft de plechtige aanstelling en de eed aflegging plaats gehad van onze ge- tneenieraadshearen, benoemd in de kic king var; 17 November laatstleden. Te dtzer gelegenheid hebben de hee- ren raadsleden beslist eene algemeens deeling van kolen te doen aan geheel de werkende klas onzer stad, op Maandag 23 dezer. De bons zullen te verkrijgen zijn bij M. Naert, om 1 ure 's namiddags. In hare sitting van vrijdag heeft de be stendige afveerdiging van Henegouw ge weigerd de kiezicg goed te keuren van gesel Alfred Deluisseaux als gemeente raadslid vanFrameries.uit oorzaak zijner vroegere veroordeehngen. Proficiat, gezel! IPy lesen in het Journal de Bruxelles u Een biad kondigt aan dat er een mi nisteriele krisis aan den gezichteinder is, nopens hei we sontwe: p der legerher- voi mingen. Wij mogen uit goede bron waarlijk Zooveel te beter. Volherding, zoo meesterlijk uitgevoerd door M. J. V., heeft ieders bewondering opgewekt. Hadden de aanwezigen gedurfd, ze zouden voorzeker de laatste woorden meegezongen hebben. De twee gebroeders A. B. en R. B., twee oprechte muziekliefhebbers, hebben de twee nummers van den spelwijzer die hen op het tooneel riep, op volmaakte wijze uiigevoerd. Hun Duo voor twee saxophonen is in de grootste aandacht en met bewondering aanhoord geweest. Niet eene noot die te wenschen liet en in gelijke maat, met juislen tred, zweef den de toonen der beide speeltuigen wel- Allerlel. Verantwoordelijkheid. Vooruit geeft in zijne gewone ellendige taal, het vol gende Een zeer steik begrip van verantwouidelijkheid hebben de Ctiinee- zen. In een Pekingsch dagblad stond onlangs bet volgende bewijs daarvan. Een jonge Chinees had zijn grootvader vermoord en dus, naar cbinecsche op- na den vadermoord, de ergste van alle misdaden gepleegd. Hij werd volgens de wet veroordeeld om lang zaam in tienduizend stukjes te worden gesneden. Maar zijn vader werd tegelijker tijd verooideeld niet alleen de terecht stelling van zijn zoon bij te wonen, maar ook tol veeitig zweepslagen. De rechter verklaarde, dat hel de plicht der ouders u hunne kinderen op te voeden in de vreeze des kwaads en d«< de vader, wiens zoon zulk eene vreezelijke misdaad had gepleegd, dit zeker mei gedaan bad. Daarum werd hij ook gestraft. Moesten onze socialisten kopstukken in China wonen, wat zouden zij er een deerlijk bitter lot hebben. Voorzeker zou Anseele voor ’t minst in 10.000 kleine beetjes gesneden werden, en al de socialisten zouden groot gevaar loo pen hetzelfde lol te deelen. immeis de socialisten hebben meer gedaan dun bunnen grootvader te vermoorden, zij zijn bezig met hel liberalismus te ver wurgen; socialisten, vadermoordets zoude het gemeld staan in al de Pekin- sche dagbladen, en tevens zouden al de liberalen met Lippens aan 't hoofd bij de uitvoering der straf moeten te- genwooidig zijn om elk veertig zweep slagen op hunne keuren te krijgen; im meis de i echter» zenden met reden hun verwijten dat het de plicht was der li beralen aan hunne afstammelingen, de socialisten, de vrees van hel kwaad in te boezemen en daaibij dit niet gedaan hebbende, de straf wel verdienen. 't Vlaamsch in eere dusEn die schan de uiigevaagd die op zijn voorhoofd brandi... trouwens men spotte er mee, 1 vatting, bestond de vlaamsche tale T zouden vlaamsche bladen zijn.... en eilaas ’l waren wel plaatselijke nieuwsbladen, maar T en bestond toch geen blad om de tolk en de weergalme te zijn van ge heel 't vlaamsche volk door 't land. De richtinge hoorde gegeven te zijn in ’t berte van 't land om 't vlaamsch b’oed I levende en kokende door de aders te gieten van 't verstremde lijt! In Vlaanderen Vlaamsch! Dat er moeste een vreemdeling, die Vlaanderen niet en kent, een rondreiteke doen in de sireke bij de burgerij, in de leeskamers der heibergen en koffihui- zen, op de treinen en in de spoorhtlizen, hij zou weggaan met het gedacht dat Vlaanderen eene fransche gouwe is aan Frankrijk ingelijfd. En niet zonder reden; trouwens al dat men hoort en ziet; al de bladen die men leest, ’t zijn al uitheemsche in fran- schen voois. En Vlaanderen nogtar.s, ’t is een volk dat op een verleden mag roemen,en die zijne plaats zou moeten hebben met eere en luister afgeteekend; en is T een volk ’t heeft eene tale; want de tale is T volk zijn leven; en willen wij, vlamin gen, niet vergaan als volk, wij moeten houden aan ons vlaamsch! Daarom wierd er een groot dagblad gesticht te Brussel met name ‘t Vlaam sche Volk. ’t Bestaat, ’t leeft, ’t groeit en 't bloeit. Maar 't moet een reuze worden en daarom meégevrocbl elk al zijnen kant. De fransche bladen opgegeven en inge schreven op 'l Vlaamsche Fo/i! dat is ons blad, de ar.dere zijn vreemde die hier over heerd wonen, en moeten plaatse maken voor 't kind van den huize. Voor opslelraad, meêwarxers is t op den besten voet ingericht; wij hebben onder vele andere, de heeren volksver- tegenwooidigers Helleputte, Janssens, De Guchtenaere. Voor inlichtingen en nieuwstijdingen j» 't van de eerste. Onder alle opzichten moet bet voor geen een franech blad duime leggen! Geen reden dus om fran sche bladen te behouden! valsche uil- vluchtsels en niet weerdig van echte Vlamingen. Ik zou willen Veurne zien veranderen ia dien zin, en in ieder burgershuis 'l Vlaamsche Volk zien als dagblad, en de Veurnaar als weekblad. studie der opgeworpen vraagstukken te verhaasten es kondigde zelf twee be langrijke wetsontwerpen aan Tabak? Op voorstel van M. Sade- leur en niet toestemming van M. den minister werd het accijnsrecht op den inlandschen tabak bepaald afgeschaft. Vrijdag heeft de kamer bijna geheel de zitting gewijd aan de bespreking van art. 7 der wet op de stokerijen. Eenige wetsontwerpen van ondergeschikt be lang werden ter stemming gelegd en aangenomen. i luidend en liefelijk in de zaal. Onze beste gelukwenschen aan onze kunstenaren. En natuurlijk, om bet spel te verma ken, moest onze gekende zanger M. G. S. eenige van zijne kluchtliederen voor dragen om onze lachspieren te ontwik kelen. Onverbeierlijk, Staftje, en altijd even goed gekozen gezangen. Ge zijt ne patente,'nen excellenten veizekeren dat dit nieuws ongegrond is.» jongen, en verdient aller lof en dank. Om te eindigen, werd Cox en Box, tooneelspel met zang in twee bedrijven, door MM. R. B., G. S. en A. V. op talent volle wijze uitgevoerd. Het eerste bedrijf bijzonderlijk heeft veel bijval genoten. Een tooneelspel, dat we! uiigevoerd is, is altijd aangenaam, en door zijne verscheidenheid van too- r.eel brengt levendigheid eu geestdrift onder de toehoorders. Cox en Box, met al hunnen tegen spoed en hunne tegenstrijdige gedach ten, en Bonser, de verhuurder, hebben ons eenige aangename stonden doen overbrengen. Zijlhebben, elk in zijn vak, hunne rol goed begrepen en vertolkt, en wij ver hopen dat zij per naasten nog hunne medehulp zullen verleenen voor het op luisteren onzer leeste. Den heer bestuurder M. Retsin, weze hierbij ook innigen dank gezegd, want hij is het, die onze avondfeesten, voor wat muziek en zang betreft, inricht, be stuurt, en voor de keurige uitvoering zorge draagt, Wij bidden onze medeburgers die van zin naar den vreemde uit te wijken, zijn dit besluit niet te nemen, vooraleer de vereeniging Sint Raphael geraadpleegd te hebben. Zij zullen aldus veel onge lukken vermijden. Al de onderrichtingen zijn te beko- hij den bevoegden schrijver, Mijnheer Stanislas van Outryve d Ydewalle, te Sun Andries, hij B>ugge, die hun met de gehouden met de wet op de stokerijen, grootste belangen al de noodige beiich- waarvan eenige artikels gestemd werden, ten zal geven, en waarvan de bespreking donderdag l- onderbroken werd, om over te gaan tot gelast de beraadslaging over r'- middelen, welke aangenomen werd. •Verscheidene sprekers stelden hervor mingen voor aan het regiem der grond- 52? JAARGANG. Dit blad verschijnt den Woen.vv.ag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, o fr. 'sjaals; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 16 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Menschrijitin bij BONHOMME-RTCKASBYE, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. Plaintive Tuurterelle en l'Heure bénie i n et-n onderzoek te doen in den weiden door M J C met veel juistheid de wet van'slands Congo ove< den ijz<--enwrg iii dal land, j en gevóelen voorgedragen. zul ei: ia de maand Januari t u.i vers agv j Het is de «mrste maal dat M. E D zijne mid 'leggen 1 aangename stem ten dienste stelt en iningen voor aan het regiem der grond- Wij ;ulle i dan wrten wat er van dien 1 hij haalt er eere van èn wij verhopen be'asting en der erfenisrechten. H. de I vei maai den spoorweg is. of hij Desmat it- j- -i i Rechterlijke kronljk. Katholieke Kring van Veurne. Zondag II. hadden wij het genoegen het eerste avondfeest bij te wonen dat aangeboden werd aan de leden van den katholieken kring en van de koorzan- gersmaatschappij. Een groot getal leden hadden de uit- noodigi 'g beantwoord, en de beste (ami- lien onzer stad waren talrijk in het feest vertegenwoordigd. Gelijk alle leesten, welke de leden der koorzangmaatschappij ons aanboden, is dit feest ook wel gelukt. De twee kooien La Résurrectión en De Nacht, a'hoewel moeilijk van opvatting en van uitvoering, bijzonderlijk he’t laatste werden meesterlijk, met vee! kunstgevoel door onze koormaatschappij uitgevoerd. De verschillige nuancen werden goed onderhouden en ’t gedacht in woorden en muziek bevat, zeer wel wedergegeven Wij wenschen onze maatschappij daar over geluk en verhopen van nog veel vlaamsche koorzangen, zooals De Naeht, in hare avondfeesten te mogen aanhooren. De heeren J C., E. D. en J. V., met hunne gekende bereidwilligheid, hebben hun muziekaal talent verleend om het 1 concert op te luisteren. De ingenii urs, door het staa sbestuur dal laud, j en gevoelen vooigedragen, gd r 1 1 aangename stem ten dienste stelt dat hij in de volgende avondfeesten ons nog op meer dan een lied zal vergasten. t~g**Ka~»*~**a*—‘*-‘* u i A VEURNAn Ja, moedig knapen, ja volherdtl Uw taal, uw land mag niet verloren; Schept moed en trouw, verstaal uw hert, En Vlaandren wees herboien 1 -'~n*F~—T I - UIL De korrektionele Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van a8 November. Dcramoudt Pha- railde, werkster te Westvleteren, 3o fr. boet, vóór slagen Vinckc Rijekaard, werkman te Dixmude, ïo fr. boet, voor roverij van aardappelen binst den naeht. Sanser. Rijkaard, werkman te Beerst, eene maand gevang en 51 fr. boet, voor slagen. Pract Jozef, dienstknecht te Stadcn, voorwaar delijk. 1 maal 16 tr. boet, voor uit den tram ge stapt te ziin voor hij stil stond en eene ruit gebro- ken te hebben. Morel Karei, beestenkoopman’ en Vcreecke Alois, brouwer, beide tc Keyem, de ?er*te 2 maal 3o fr. boet, voor slagen en eerroot; de tweede voorwaardelijk, 26 fr. boet, voor slagen. Zitting van 20 November. Dufour Lodewijk, leurder te Veurne, en Pavy Etisa. huisvrouw va» Edm Major te Oostende, de eerste 26 fr. en de tweede 5o fr. boet, voor slagen; de eerste nog 10 fr. en de tweede 30 fr. boet, voor scheldwoorden. Lambrecht Leo, visscher te Adinkerke, 2b fr. boet, voor slagen. l Dcwulf Bruno, Dewulf Pieter, scheerders te Clercken. en Anseeuw Alidoor. bakkersgast, allen te Handzaeme, de twee eerste elk 26 tr.; de derde 5o fr. boet, voor slagen. Wylleman Valentina, werkster te Crombekc, D’allcine Irma, herbergierster te Westvle'eren, Cappoen Leonia, werkster te Crombekc. de twee eerste, voorwaardelijk, elk 26 fr. boet; de derde 3 maal 26 fr. voorslagen. Hendryckx Alois, leurder, en zijne vrouw Rys- sen Ludovika, te Veurne, de eerste tweemaal 2 maanden gevang, en 26 fr. boet, voor dteften de tweede tweemaal eene maand gevang en aj tr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1