53. Dinsdag 31 December. 1895. 528 I JAARGAJTG. De Veuruaar. jaar 1896 onder politiek gebied. Hi H* En wij kunnen ook niet nalaten hier onze wenschen te laten volgen voor lederen in bet bijzonder. De echtscheidingen ui Frankrijk groeien aan met verbazende snelheid. Voor 1885 was het getal echtscheidingen gemid deld van 6385 per jaai; sedert dien en tot 1892, is het getal in middelmaat ge rezen tot 8632, cl 2597 meer dan vóór 1885. Hi Het droevigste nog is dat de echt scheidingen méést gevraagd worden door dc vrouwen. Ziedaar de vruchten van het redebe- derf, van’de's echte looneelspelen van de zedelóozè romans. 'i Is de maatschappij zonder God, die bankroet maakt Allerlek In drie gemeenten van ons land heb ben op 17 November geene kiezingen plaats gehad te, Lutlie, te Neerlanden en te Bouchout. De kiezingen in die ge meenten zijn nu bepaald op zondag 19 Januari aanstaande. Dit blad verschijnt den Woenst-ag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel. Ds groot# lettor volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEY8, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. En, al moest ik voor eenen predikant aanzien worden, ik en kan niet eindigen zonder den wensch uit te drukken, dat de godsdienst in ieder huisgezin, zoowel groot als klein, zoowel rijk als arm, bet richtsnoer en de geleider van alle daden zou wezen. Ons aller geluk hangt daar van af! Elk een gelukkig en een zalig nieuw jaar! Wat u betreft, werklieden en am bachtslieden, die met moeite de twee einden van het jaar aan een kunt knoo- pen, spijts uw dagelijksch en lastig werk, vele dingen heb ik u te wen- seben. Ik wensch u eerst en vooral gezond heid en dagelijks werk. Een werkman die gezond is en die werk heelt is de gelukkigste man op aarde. Ik wensch dat gij en uwe vrouw da bijzonderste regels der spaarzaamheid zoudt indachtig zijn, te weten ran nooit eenige nuttelooss uitgaven te doen. Verheugt, u als 'l zondag is, en drinkt een pmijen op uw gemak, maar zwicht u van overdaad. En gij, vrouwtje, wacht u wel bel *uur gewonnen geld van uwen man ir. snoeperijen en modeslun- sen te veikwisten. Ik wensch dat gij een echt en chris telijk leven zoudt leiden, uwe kinders braaf en eerlijk zoudt opvoeden, opdat zij later uw troost en uw steun zouden wezen. beuren. Het socialismus heeft onder bet volk twee groote voortplanters gevonden bet ongeloot en bet zedebenderf. Zoolang het volk allen godsdienstzin verloren heelt, zoolang net uitsluilelijk leeft om zijne dierlijke driften te vol doen, zoolang ook, zal hel, zonder be- redening, aanveerden hetgeen het so- cialismus vooienhoudt, «n zal de kreet noch God noch meester, als een oorlogs kreet uil de borst der verleide menigte weergalmen. Indien de katholieken willen de over macht behouden, welke zij nu bezitten; indien zij den stroom willen tegenhou den die alles schijnt te willen overspoe len en omverwerpen; zij moeten ioi het volk gaan, en het spreken over zijna rechten en zijne plichten; in bel hert van den werkman, in plaat* van haat voor den rijken, lietde doen ontstaan door vriendelijk met hem ie handelen, en in zijnen nood hem mildelijk bij te staan; en die onverschilligheid in zake van godsdienst, door ware gods vrucht trachten te vervangen. Op, mannen, en aan het werk Het volk zal dezen aankleven, dien hot meent zijne vrienden te zijn. En wee aan ons, indien wij door slaperigheid ons door onze tegenstreveis laten voor uitgaan en wij ons enkel aan het werk begeven, wanneer de plaats door ande ren iogenomen is. Dat het jaar 1896, allo mannen van orde strijdveerdig vindc, dat de vijan den van godsdienst, eigendom en huis gezin. tegen onze welingerichte leger scharen als tegen eenen onomstootbare# muur botsen en verpletterd ten gronde vallen. 't Is hetgeen wij wenschen voor het kan, aan u, bij voorkeur aan den. vreem de. den ncnninrf zou ceieund werden, i VIKWJAAK. Vandaag beleven wij den laatsten dag van bet jaar O. H. 1895. Voor eenigen zal dit jaar eene blijde gebeugenis achterlaten; anderen zullen zijne verwijdering blijmoedig begroeten en met die die hoop, die smensebens leven is, een beter jaar verwachten. Onder staatkundig opzicht beschouwd, is het jaar 1895 een jaar geweest van po litieken snijd en woelingen tusschen de drie partijen die elkander de regeenng van bet land betwisten. De katholieke pariij mag, bij het ein digen van dit jaar. fier het hoofd ophel en en trotsch den uitslag aanschouwen welke zij. met hulpe vau den Heer, door bar# werkzaamheid bekomen heeft. Maar rusten past bi#r niet. Met jaar 1896 is wederom een jaar van kieung en, bij gevolg, fart strijd. In vijf provinciën van ons land, w*ar onder de provincie Westvlaanderen, zal er in Juli 1896 kieting plaats hebben voor de Kamer. Nauwelijks dus i* het xweerd in de ■cheede, of wederom moet het getrokken worden.en de mannen strijdveerdig staan om met herhaalden moed de vijanden van Godsdienst. Eigendom en Huisgezin te keer te gaan. Ja. wij mogen ons geen ijdele denk beelden voor oogen spiegelen. De laatste kiezingen voor de gemeente hebber, bewezen dat onze huidige maat schappij op o«n® bellende baan ingesle- gen is, en met ra»»e schreden den af grond ingaat. Schrikwekkend is het getai stemmen welke dc socialisten bekomen hebben in de groote steden en gemeenten van on* land. En, zeketlijk wate de behoudende maatregel van bet meervoudig stemrecht daar niet geweest, in onze grooie steden, zooals Gent. Luik, Bergen en menige andeie. zou de roode vlag onze nationale driekleurvaan vervangen hebben. In al bunne geschriften, in vooruit, in le People prediken de socialisten onbe wimpeld den klassenstrijd aan. en hitsen het volk op, om eens dat zij meester zul len zijn, bei herteloos ras van burgers en kapitalisten te vuur en te zweerde te vernietigen. En de fransche omwenteling en de Commune van Parijs hebben ons geleerd wat een bloeddorstig, een wraakgierig en uitgelaten volk vermag. -Zekerlijk, zullen onze socialisten, zij, die de wan daden der Commune ophelderen en ver heerlijken, hunne weerdige voorvaders in wreedheid willen evenaren, zoo niet overtreffen. Zoo als wij booger zegdim, zal t jaar 1896 wederom bet tooneel wezen v-“ kiezmg en strijd- Eu gelooft Orleans met prinses Hendrik# van Vlaan deren is bepaaldelijk jvaslgesteld op it Februari aanstaande. Er is een onderzoek geopend over d# laatste gcmeentekieiing van Oostende. De heeren Leontjen* an Vercruysse, le den der bestendige deputatie, hebben gister hunne derde zitting gehouden. Een groot getal getuigen werden on- derhoord. De 1* Januari i* sedert vele eeuwen vermaard in Europa en in de gansch# wereld. Num# Pompilius, die ten jare 710 voor Christus geboorte, al* tweede koning van Rome opvolgde aan Romulus, den stichter der eeuwige stad, verdeelde bet jaar in <2 maanden, waarvan de eerste begon den 1 Januari. Sedert dien bleef het begin des jaars altijd op dien dag bepaald, en deze wijze van rekenen ver spreidde zich, samen mei het romeinsche rijk, in al de streken der wereld, welke het aan zijne macht onderwierp; en later, met de leering van den christenen gods dienst, in alle landen waar hij over- beersebend werd,nagenoeg de gansche aarde door. De oorsprong der nieuwjaarsgiften doet men opklimmen tol de tijde# van Romulus en Tatius, koning der Sabijnen. Dit gebruik duurt nog steeds voort en schijnt nog in het korte niet te zullen verdwijnen. In oude tijden vindt men de volgende rijmkens voor Nieuwjaardag 'k VVensche u 't nieuwe en ’t oude, een paar handschoen voor de koude, en een peruike met baar, ’k wensch u een zalig nieuwjaar. Een achterneef vau Slimmeke is veld wachter in de Kempen. Hij kréég bevel op te geven wie er in de gemeen:# eenen bond hield, en hij stelde zijn rap port op in de volgende woorden: De burgemeester eer» hond De onderwijzer een hond De doctoor een hond De notaris een hond Te camen vier honden. Geestelijke benoemingen. Rechterlijke kronijk. Vertrekuren den Iderrenweg van den Buurdepeerweg. 3 JFanaerl Cet 30 April IMS® (M t 5 *1* 1 47 2*4 «O* De Kamen moeten voor den I Juli 1896, een wetsootweip stemmen, be paaldelijk vaststellende het kiezerskorps voor de provincie.Indien <ie nieuwe kieswet niet grondig verandert met de tegenwoordige, zal et- geene ontbinding der provinciale raden plaats hebben. Hat huwelijk van piins Emmanuel van goed zoude zooals hei eenigen denken. <an hel volk wij hier allen leven den «.uilen verlaten zijn en i ter volgelingen zal vermindeien. Neen, dat zal nog zoo vroeg niet ge- Aan u, die men rijken en kapitalisten noemt, wanneer gij op nieuwjaardag, u door uwe kinderen vereenigt ziet, en het geluk in volle teugen smaakt, wensch ik, dit dit ge'uk zoude mogen voort duren; en, dat gij dezen zoudt geden ken die mi»der dan gij aan de bronne des geluks gedronken hebben, uwe noodlijdende breeders. en eene vrien delijke en milde hand tot hen zoudt uit stéken, opdat uw geluk, al# zegening van den Heer, onversiooid zou blijven duren. En gij, vrienden allen der midden- van j klas, ik wensch dat handel en nerihg goed zoude vooiuitgaan; dal uwe siads- dat de socialisten, i genooien zouden indachtig wezen, dat J i eenen met den ir»VII| «T -J -- ------ dal het getal hun- anderen; en dat, voor zooveel het ztjn de, den penning zou gejeund werden. v w"»m*iywi nwi ■wnrjj nr i, 4 45 IM 1 20 1 >7 1 45 57 2 03 «55 O.lt.u4. Stiti. Niaaport Oo.Klu j nkerka Coiy-U V.ui ii. Markt Veurne Statie Veurne Stetie Veurne Faubourg Nieuwe Herlxig Alreringhena Loe Uoegst.ede-Linde Yper Stati* Yper Static r Loo Alveringhem Veurne Str tie Viurai Stott* IrtrM Merit CMyaie Owtiuynkeike Ni.up.rt OealM^e Si - 3 14 6 0* - 148 I 12 4 «52 4 - 7 52 OOSTENDE—VEURNE - 7 42 404* <2 1* ««5 142 1147 ott 8 52 22 30 2 07 <2 «4 42 2 49 42 24 I 2 25 <2 30 1 51 14 4 - 7 45 4 <7 8 <2 425 I 21 4 27- 8 32 4 43» 8 28 YMR—VEÜRNB I 5 JM «11 ie 4M «ar <31 4(1 «44 22 4 22 9 i« -J is« ui 7ta 5 li« i«» 717 DE VEURNAAR VZURNK- OOSTENDE AU *44 J411 7 «4 Z 5 33 7 1* - 2 41 7 24 IS» 7 43 10 44 2 42 <1 <4 Z. H. de Bisschop vin Brugge heeft benoemd Bestierder van 't gesticht dor Zusters Lamotte. te IJper, M. de Schryvere, ondirpastoor vau Sr. Pieters, te IJper, Onderpastoor van St. Pieters, te IJper, M. Delameilleure, bestierder der Broeders Xaveri*. nente Brugge. Dc korrektionele Rechtbank van Veurne heeft verr.ordeeld Zitting van iï December. Clauw Augutt. rondleurder, en Gceraideyn KbiabctU. huisvrouw Clauw, beide te Clerckcn, elk dagen gevangen 7-S fr. bodt, Vóór sldgerv. .Hewdrycks Isabella, wed’ Pistor Verbrugghe, te Zarrcn, en Verbrugge Ottavia, huisvrouw Karei Staelen, elk 36 fr. boer, voor slagen. Debruyne Fideel, rondleurder, ea-Barbicr Al vis, beide te Clerckcn, de eerste 8 dagen gevang, en a» 512 7 2*-11 U *52 &4S 7 27 *32 *42 tM 5*2 7 2* #40 «44 *5« 14S C 14 7 4* *1* 9 21-21» *5» 8 09 »*7 «41 - 338 «05 *15 *50 9 59 2 5* CIS 1«fr* *4* 1*S2 - 4 09 7 IS 1t0* *55 «42 S3 VEURNK-TPIR. 444 7*1 4*« 7 37 5 H 7 *8 5 19 8 02 <«*4 8 22 <*44 *80 *37 <«5S «47 *14 41 *2 *07 *47 8 24 e -s *48 ion t *50 5 *0* X *50 «2* 6X1 6 59 7** 07 - 3 2* <1 2« 2« 13 4» 3 2« 6 12 9 42 42 *4 I 02 1 20 2 2» 440 7 28 *48 40 28 t ISO *3* - Ha»gstad« Linde 5 27 2 25 4* 43 <1 3* 1 57 4 47 7 37 J Lon S 52 2 39 10 57 <1 44 2 1* *03 7 41 Alveringhem ««9 8 5* 41 14 1*04 2 23 «19 7**^, Nieuwe Heiberg 17 9 01 <12* 1*0* t *7 4*7 OM M 28 925 14 48 13*0 lil Hl *27 VeurneVooraled *48 «30 114* 12 85 «2 *53 **S (rastel Cent UeblCTvel#» Cerleaaarek BinaUe Vsarae Adiakerke Baiakerka •aink-rke AOiakerke Veurae BUaa4e Cartesaarek S *4 I.irhtarseUe 5 49 Coat 7 16 kruaael *05 10 S7 91* 13 05 9)5 10 40 1 30 1* 1 47 3H 11 U 52 5 4* 135 5*2 7 3* 14* 5 14 7 4* 310 *5* 8 09 3 38 «05 *S5 354 (IS 4 09 7 13 (57 IC 14 *8 9 41 11 47 <5* 9 55 1< SS 4 «4 7 20 1*1* 13 3* 4*3 7 SO 1*4* )3*5 511 1 S3 S 22 2 58 «46 *30 *07 10 43 3 23 *33 7 I* 7 4S TM COM U) MIJ -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1895 | | pagina 1