53" JAARGANG. Luik. 236 katholieke, 79 liberale, I mus in geweest. Woensdag 3 Januari 3896. Luxemburg 158 katholieke, 52 li berale, 6 socialistische. Namen. 280 katholieke, 72 li berale, 6 socialistische. Henegouw. 270 katholieke, 132 li berale, 38 socialistische. Brabant. 170 katholieke, 161 li berale, 4 socialistische, 6 gemengde. het onzekere, mede ijden des voor- ’t bruin; de liberale in ’(blauw, de Zaterdag is in ’t ministerie van finan- in tegenwoordigheid van den samenwerker. Een voor ééndat is onze leuze. De mensch I i* geen alieenlevend schepsel, dolende ala de wolf in het woud. Beschaving en welvaart komen alleen voort uit aaneen gesloten onderlinge medehulp, bloeien alléén didr, waar naastelieide alle har ten vervult. Ziekte, nood, geldgebrek, ongevallen kunnen den «nzelen man overvallen en terneér werpen voor altijd, doeb wan- J die bem steunen en helpen, dan hebben die rampen voor hem veel minder be lang Dan, de onderlinge steun waar borgt ook de menschelijks waardigheid. Bij muiualislen, en samenwerkers moet da door ’t leed (er néér gedrukte man de hand niet gaan reiken, niets gaan al bedelen van het medelijden van bijzonderen of der openbare machten, zich niet krommen onder de schaamte die de almoes op het voorhoofd drijft. Allerlei. Een uitgever van Luik heeft eene kaart van Belgis vervaardigd, op welke de gemeenten in verscbillige kleuren zijn aangeduid, volgens dat hun ge meenteraad katholiek, liberaal, socialist of gemengd is. De katholieke gemeenten zijn in so cialistische in ’t rood; de gemengde zijn door een driekleurig rondeken aange duid. Die kaart is teer leerrijk voor elkeen Volgens die kaart lelt elke provincie Weit-Vlaanderen. 939 katholieke en 11 liberale gemeenten. Oosl-Vlaanderen. 179 katholieke, 17 liberale en 1 gemengde. Antwerpen. 147 katholieke, 5 li berale en 1 gemengde. Limburg. 202 katholieke, 4 li- Totaal voor geheel het land: t94! katholieke gemeentebesturen; 533 berale; 78 socialistische en 11 gemeng De katholieken hebben dw3 hot be stuur in bandon in 1981 gemeenten op 2603 dat is in meer dan drie kwart van I iieel bel land. Er is wederom een nieuwe weer- profeet opgestaan. M. Jenkina, lid van het Engelsch weerkundig gezelschap, voorspelt het weer voor geheel hetjaar 1896. Volgens hem zullen wij in de eerste en laatste week van Januari on bestendig weer hebben en koude in het midden, vooral strenge vorst rond den 15* Wij zullen ’t af wachten Te Berlyr. is verledene week een ge heel buis verplaatst. Wegens het aan- De aannemers van Brugge zeehiven MM. Cousin an C'* hebben hunne woonst te Coolkeike gevestigd, in het midden dei werken. De peilingen en de voorbe reidende metingen worden vlijtig voort gezet; zon lag laatst zijn de eerste aarde werkers toegekomen Een bijzondere weg zal binnen kort Breskons met Heist verbinden, ten einde bel noodige keizand te vervoeren voor den steenmoqrtel, noodig voor de haven werken van Heist; men spreekt' van 40,000 wagons, te leveren binnen vij.r jaar lijds, 10,000 per jaar. Zondag wae 't kiezing te Dinant voor de kleine reeks van den gemeenteraad, welke ten voordeele der katholieken is afgeloopen. Drie katholieken zijn ge kozen bij volstrekte meerderheid; twee liberalen komen in den raad door de evenredige vertegenwoordiging, met 30 stemmen min dan de twee niet gekozen katholieke kandidaten. De raad bestaat nu uit 6 katholieken en 5 liberalen. De liberale meerderheid die sedert 35 jiar op het stadhuis troon de, ligt omver. Ouderlingen h jstand. Soms heotl men de welkende klas aan de burgerij bare ikzucht verwijten. Welnu, indien deze ondeugd waarlijk deze der burgerij is, mug in menig ge val gezegd worden dat de werkende klas hierover eok op haar eigen borst mag kloppen. Dat hebben wij sedert lang reeds vast gesteld in 4zuke van maatschappijen van ouderlingen bijstand. Hoeveel werklie den vindt men bereid dergelijke instel lingen bij te treden? Een op honderd mrt moeite. Wilt gij bij een dier niet bijtredere aondriogen, dan ontvangt gijjwellicht I et antwoord O, ik ben nooit ziek! Waarom zou ik met mij centen den ge- eesheer en apo heker van anderen be talen? Waajom zou ik mijn spaargeld leentn aan hen die er wel vandoen heb ber. En zoo. in alle mogelijke vormen klinkt het woord der engste ikzucht; ja. men paai verder, want ik heb meer dan eens door kleingeestige mutualisten er over hooren klagen. dat zij nu reeds zooveel jaren de inleg betaald hadden, zonder ooit iels uil de ziekenkas te trek ken, terwijl Jan of Pier,- enz. enz. In hunne opboueleade ikzucht vergaten die menschen, dat het oneindig beter was voor hen, gezond en kloek geweest te zijn, dan voor nekte of lichaamsge breken honderden franken getrokken hebben. Dech neen, omdat Jan ot Pier niet alles zouden krijgen, uit nijd, uit ikzucht, zou men nog liever een paar maanden typhus krijgen. Dan had men toch iets voor zijn geld!! Gij ziet, waarde lezers, tot welke kleingeestigheden da ikzucht ons bren gen kan. Gelukkig dat de mutualisten van dm kaliber heel zelden zijn, ’l Zijn lieden van den ouden tijd, onder ander denkbeelden groo'gebracht. Onze jonge lingen trachten wij, Goddank, betere grondbeginsels in te planten, grondbe ginsels van naastenzin en menschelijke solidariteit. De overtuigde mulualist of samenwer- kei zegt niet ik heb dat niet noodig, maar welik kan bet noodig hebben, en daarom is de voorzienigheid de moe der van de wijsheid. Die alleen steunt op zijn eigen, steunt dikwijls op een gebroken riök. De eik, die legen storm en oi weer bestand is, die mag alléén staan in Je vlakte en enkel op zich zelf rekenen, maar de tengers becster moet aieh nevens duizenden natuuigenoten scharen wil hij sterk zijn. Op een dicht woud heeft het orkaan geen vat. Een takje braekt men met de vingers af. maar probeer eens een bussel hout te breken. De macht van de verzameling van het hleme, de daardoor vergrootte kracht van elk der kleinen, dat is de eerste overtuiging van den mutuaGsl en den Gij kunt op de sympathie en de toe wijding van uwe broeders rekenen, even zoo goed als zij op de uwe moeten kunnen siaatmaken. Zijt ge ongelukkig, dan ontsluiten zich harten en at men voor u en vriendenhanden strekken zich tot u uit. Gij zult niet verlaten zijn, geen ongelukkige, die overgelaten woidt aan l bijgaugers, ot aan de goede wil van een loevalligen weldoener, geen bedeelde van het weldadigheidsbureel! Neen, dat alles zult en moogt ge niet zijn. Maar ge zult een lid zijn van de grooie Mu'.nahs- ten famdie, die u in uw ongeluk steu nen. uwe smarten I ningen zal met broe derlijke genegenheid In*geval van nood beroept gij u enkel op uw recht, en dat recht is het recht van iedereen die in dit geval kan wezen, iht is de gelijkeid aller leden gesteund Tusschen de hulp die de Onderlinge Bijstand u verleent en die welke gege ven wordt door de openbare of per soonlijke liefdadigheid, bestaal er eene onmetelijke afstand, gelijk aan het verschil tusschen de vareelte werkmansband en de hand, die zich laffeüjk voor een aalmoes uitstrekt; hel verschil tusschen de meed tot ver edelende arbeid en de verlagende vad sigbeid, tusschen de nuttige arbeider en de openbare bedelaar, die aan zijn schande en vernedering gewoon, zich daarin omwentelt, gelijk een zwijn in •?n modderpoel Jlei eemge wal bij van u eischt i* fat soenlijk en oppassfend te zijn en dan, wat het noodlot ook voor u weggelegd bebbe, zal hij in zijne slagen weten af te weereii of te verzachten. Gij zijl in eene grooie lamilie getreden waarvan alle leden één geheel unmaken. Gij sijt u aan allen, en allen zijn zich aan u ver- Dit blad verschijnt den Woen.x\.jg. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. j tr. 'sjaars; mèt de post 6 tr. - n n neen zU centiraen per regel. Di groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- ten N' IS cent. Afzonderlijke nummers voor artik' Is. enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen/ en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, (e Bnutel. Men schrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, u Veurne, en in de Pos*kantooren. Vertrekuren van den Ijzer en weg «fe van den Buurtspoorweg. 3 Januari tot 3;> April 191IG itt jaar. Verscheidene malen maakte hij deel van den Belgischen mmisV riaad onder liberaal bewind en was eed der meest gekende beigiseüe staatsmannen. Ge durende 47 jaar vertegenwoo. tligde mj hel arrondissement Luik in de Ka.aer. In 1894. bij de algemeens kieziagen j met het meervoudig stelsel, werd hij met herkozen. "- M. Fiére was de levende vertege i- J t,?n’ -. woordigei van hel iiberaiismus der vrij- minister van ijxerenwegon, de overname metselarij, en de val van het liberaiis- i door den Staat geieekend van de ijzeren- de ktezingeu is zijn eigen vai w®S®n van den Grand central. Sedert 1 Januari worden de ontvangsten en uit in Ï878, toen het ministerie Malou i 8aven voor rekening van den Staat g - viel, vormde hij hei noodioujg kabinet, ^aail> waaraan Belgte de ongelukswet, de at- breuk der betrekkingen met den H. i Stoel, bet schoolenkwest, de rnooidc- rijen «au Heule, de veizwaïing der be lastingen, de bijzondere commissarissen •n zooveel andere onheilen te JauKeti heeft. Met zijne dood wordt de oude doe irtnaire partij, waarvan uij de schikke lijke nedeiluag van 1894 niet lang ovei leetd heelt, voor goed beg aven. Maandag weid M. F e vulgens den liberalen ptotesianischen eeredienst be- gravent De lijkdienst, T is te zeggen eeiie.tedevoering vat) eene dominee, had teq siajhuize van. Brussel plaats, waai na heidijk naar Luik werd gevoerd. voor allen, allen i op alle broedeilijkheid; de zegepiaal berale. van naastenzin op dwaze, verachtelijke ikzucht. Meed van NI. Frère. M. Frèrf-Üi ban, siaatsmittisiei donderdtig te Biussel aan eene lever ziekte overleden Hij weid te Luik geboren den 24 April 1812, en was bij gevolg in zijn 84* neer die man tusschen honderden staat, 24 socialistische, 2 gemengde. ■I is BBRS! «BBSS VEURNAAR E 3 4 40 7 28 9 4G 4038 i 350 8 30 I 20 4 45 5 06 9 50 9 55 MJ ■u O 75 c 5 vO 5 50 0 05 051 6'8 7 29 8 40 9 15 9 37 9 56 1008 1108 02 1 2' 2 20 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 Veurne Statie C lyde Ooslduynkei ki- Nieuport Oostende 7 38 9 07 T> c J» Oostende Slaliu N ieuport >osi<tuyukei k' Coxy-ie Veurne Mari Veurne Static YPEIt—VECRNK 1 5 355 «22 110 4 00 6 27 1 31 421 6 48 1 39 4 29 6 56 1 56 446 7 13 210 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 1 33 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 4' 00 iENDE 9 30 12 36 9 36 12 4’ 9 48 12 54 9 56 10 14 314 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 4 40 6 32 6 52 7 52 OO.TF.NbE EUR'2 - 7 42 10 48 12 18 6 05 8 42 11 47 22 8 59 11 22 6 30 9 07 12 04 .6 42 9 19 12 24 g G 58 9 25 12 30 i 4 2 58 6 54 4 7 55 4 17 8 12 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 Fru«ael Gent Lichterfelde Coi tematek Dixmude Veurne Adinkerke Duiukrrke Duinkerk® Aduikerkv Veurne Dlxinude Curlemarck 5 54 Lichtrrrelde 5 49 Gent 7 I rusicl Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Aivei tnghem Loo Hoogst arde-Linde Yper Statie Yper Statie 1 - Loo Alveringb m Veurne Statie VEÜRNK—YPER 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 8 06 10 24 S 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 - - -- -3 C ,v W -w WOV u liuoSslade Linde 5 37 8 25 10 43 11 31 1 57 4 47 7 27 '3 5 52 8 39 10 57 11 46 12 5 02 7 41 6 09 8 56 11 14 <2 01 2 2» 5 1» 7 58.1 Nieuwe Hei here, 6 17 9 01 11 22 12 0» 2 87 5 27 8 06 2’ 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 548 8 27 j VeurneV.,0 slud 6 43 9 30 11 48 12 35 2 02 5 53 832 VEÜRNE v5 15 6 58 Ve.ene Markt V 5 21 7 04 5 33 7 16 5 41 7 24 5 58 7 43 8 42 11 14 5 18 63» 6 4» 718 7 45 7 54 845 1052 555 «42 652 9 16 147 2 38 7 28 - 1138 3 52 5 43 1 25 02 7 29 1 43 5 !4 7 43 2 10 5 59 8 C9 238 6(5 835 2 56 6 15 4 09 7 19 857 1( 54 308 9 41 1 1 47 3 56 9 53 11 55 4 04 7 20 10 19 1’2 26 4 33 7 50 1»46 12 55 5 11 6 59 8 05 10 57 9 18 12 05 9 25 10 40 Maan48g hacft in eene danszaal te Dixmude een hevig geyeent plaats gehad Lie herbergier V. D. van idertkcn, bekwam messteken in hei neusbeen, ichuldigd! Dat is de beteekenis van onze hals, rug ea arm. klo daders zijn gekend, ap-euk Allen voor één Eén voor allen! j 6 00 5 in- 8 56 - 921- 9 4»- 9 59 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1