I I i' A •F 53- N* 2. JAARGANG. En welke gekroonde hoofden kwa- I men, zij speelt bankroet. Paul i de zaak aangetrokkén en eene telegram Heilige Kerk Ziedaar de overmacht der Vrijmet selarij. God ook straft nu de landen die zijnen Stadhouder op aarde verlaten en verloochend hebben. - E-?n ongeloovige. Brunei e, maakte t w.a'in hij spiak Prins Albert za. met Mei aanstaanden aan het hoofd van een buitengewoon ge zantschap, naar Moscou vertrekken, om de koninklijke familie van Belgie te ver tegenwoordigen bij de kroning van don Czar Nicolaas. D' Jameson en Garibaldi In de laatste weken hebben in de republiek van den Transvaal, eene land streek in Zuid-Afrika, tien maal grooler als Belgie, belangrijke gebeurtenissen plaats gehad. Baar woont een klein, doch moedig volk, dal onze taal spreekt, dat aau zijne voorvaderlijke zeden en gewoonten houdt, en dat nu voor de tweede maal, in du laatste vierde eeuws, de wapens heeft moeten opnemen om zich tegen de vreemde overweldiging te verdedt- ggn. liet zijn do Boers, de wakkere af stammelingen der hollandsche kolonis ten, welke zich in de XVHa eeuw in Zuid- Afrika gevestigd hebben en nu den Transvaal bewonen. Nu is eene bende Engelschen, aange voerd dodr Jameson, een gelukzoeker den Transvaal binnengerukt. Op nieuw- De koaing is Zondag naar Engeland vertrokken, om een bezoek te brengen aan den hertog en de hertogin de De vonshire. ’kWenschte voor onzen koning dat deze reis min naklank hadde dan zijne reis naar Parijs. M. de Burlet, minister van buitenland- sche zaken, is vrijdag laatst vertrokken naar Menton, in 'l zuiden van Frankrijk, om zijne geschokte gezoudherl te her stellen. Hij zal er minstens twee maan den verblijven. De doctors hebben 'Q e hoop van hem geheel hersteld te zien terugkeeren. Zoo voel te beter. De dochter van prinses Stephanie heelt hare eerste Communie gedaan in de kapel van het keizerlijk paleis te Weenen. De jonge aartshertogin is twaalf jaren oud. Wal al droevige gebeurtenissen zijn er niet voorgevallen in die twaalf jaren. kort het leven is een geh'im dat de menschen niet bezitten noch doorgron den kunnen. Zulke bekentenis zou dooi I onlangs een sennit volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMMS-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkaniooren. Vertrekuren vmu den IJzerenweg van den Buurtspoorweg. 3 Januari tot 30 April IttïJG 9 16 147 ‘2 38 Allerlei. Gister zijn onze kamerheeren wederom I bijeengekomen. Zes ondervragingen staan aan 't hoofd der dagorde. De wet op de stokerijen, de begrooting van ijzerenwegen, verscheidene andere begrootingen moeten nog gestemd wor- i den, en de zittijd eindigt reeds in Juni, j Trouwens, er is kiezing in Juli. Wat zal er nog al wel anders kunnen verricht worden? En de wetten op do werkmanskwes- tien, de vakvereenigingen, de pensioe nen, de openbare liefdadigheid, wanneer zullen die kunnen te berde komen? Die leeft zal T zien. waarin Jameson de neer'aag kreeg. Deze verraderlijke inval heelt geheel korl. en dat laatste, HET LEVEN, heeft Europa in opschudding gebiacht. De gevonden als de I Keizer van Duitschland neetl zich seffens de zaak aangetrokkén en eene telegram j vol gelukwenschen aan voorzi’ter Kruger j v.m den Transvaal gezonden. Over eenige jaren werden alzoo ook i de Pauzelijke Staten verraderlijk aange- i vallen door den b oedwolf Gariba'di. Het vrij bestaan van Rome ging al e de mogendheden aan. De katholieken im mers, overal verspreid, werden in hun ne rechten gekrenkt. Hei Heilig Reent, waarom men zich nu bekreunt, weid bauli-ütl der w< t.mscmip’ J.i, vere>gerend onder de voeen gestampt. S. 10192 kribbelaars nooit gedaan worden, omdat zij naklappen als papegaaien wat zij booren, en nooit, gelijk Paul Bert, die nogians een gezworen vijand ven Kerk en religie was, zelf gezocht hebben. Pasteur wilde ook hel geheim van het leven doorgronden, en zocht, niet gelijk Paul Bert met hel ontleedmes, maar met,hel vergrootglas. De vergiool- glazen zijn nu zoo macntig gemaakt, zoo verbeterd, dat niemand in vroegere lij den ooit zooveel zou durven gedroomd hebban. Pasteur vond in de bestanddee- len der lichamen een schier oneindig getal bolleijes en lichaamjes van alle maaksel. Hij beschreef ze en gat hun den naatn van microben, bacillen, spo ten, en schreef aan de eenen de macht toe de wezens te doen leven, aan ande ren hen te doen sterven. Maai hel duurde niet lang of de wetenschap ont dekte dat alle die wezentjes, microben, bolletjes en bacillen het leven niet uit maakten noch deden eindigen, maar zelf leelden, dat zij evenwel te vinden waien in lijken als in levende lichamen, en dat Pasteur in zijne opzoekingen levende wezens gevonden bad, maar van het leven zelf even weinig wist als eer hij begon. Overigens heelt Pasteur de ijdelheid der wetenschap erkend en is goed christen geworden. Een deide geleeide, even ongeloovig als de eerste, Berthelot, verklaarde nu dal de twee anderen zich deerlijk be drogen hadden. Hij zou hel leven uit leggen, niet met snijden noch met ver grootglazen, maar met de scheikunde. Hij stookte een groot getal levende we zens, planten en dieren, in zijne potten en pannen, en vond uil welke deelea zij samengesteld waren. Hij ontleedde du alles in gazstoffen. Die zeilde gazachlige ploffen behandelde hij dan met warmte, licht en elektriciteit, en bekwam alzoo wederom de eerste lichamen. Alleenlijk was er aan die lichamen eene hoedanig heid te korl en het was juist deze welke Berthelot zochtzij leefden met! Alle lichamen bestaan inderdaad uit verschillende deelon, die zelve uit bol letjes samengesteld zijn. Die bolletjes zelve bestaan uil gazvormige bestand deelen. Om deze te yereenigen zijn ucu viuu&w^ciu.t. mcuv,- ter zelfder tijd licht, warmte en elek- jaardag had een hevig gevecht plaats, triciteil noodig. Maar als dit alles ge vonden is blijft het leven nog altijd te jit blad verschijnt den Woensuag. «nmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Ann meen 20 centimen per regel. Dj groots letter Paul Bert gebruikte bet mes om te weel te komen wat het leven eigentlijk is. Hij sneed en kapte duizenden levende dieren kapot, versleet vele jaren van zijn leven in dat walgeijk werk, bestu deerde de spieren en sluip'rekkingen zijner slachtoffers, volgde den bloed- omloop, onderzocht de werking tan merg en ruggegraat, en dau? Dan had lichten waume.do >r jagen, bij vele schepselen van H' I -> - -“---1 roofd, maar nergens gevonden wat het j ten b'ijven de boile'jes, juist gelijk eigentlijk is, (e leven. Hij bekende hel ie voren t openbaar hier schiet wetenschap te leven niet Ongeloovige geleerdheid. Men weet hel zeker al ilang de li beralen, ongeloovigen, socialisten, ra tionalisten, collektivisten, communisten en andere listen hebben al het versland in pacht. Da H. Keik is oud en versle ten, zij is op de hoogte van den lijd niet meer, de weienschip heelt bewezen dal al hetgeen zij leert verouderd en ge passeerd is. Tot preuve van dien, de goddeloozen hebben te Charleroi een een soort van liberalen kring gebouwd, die levens tul Mabon du Pcupie of so- cialisten-iokaal dient en zij Lebben dat geheeien Temple de ia Science, of tempel der wetenschap, in vlaatnsc.he woorden gezeid. Tol andere preuve, het is al zoo lang dut de liberale commit voyageurs aan de tables d'hóte vertellen dai die in Gud geloolt een dommerik is; dat IL-r.an. de weggeloopen seminarist, ver klaarde dal God en recht tot den diaad toe verale'en zijn, en dal Littré, |een positivist, heel monsterachlig uitlegde dat God en geweien door dc menschen gefabrikeerd worden gelijk suiker of gelijk een eenvoudig glaasje klaren. Du alles belet niet dat niemand ooit die zoo gemakkelijke labrikalie jbeproeld hcefl, dat Renan de vent is die, zelfs door on- geloov.gen, hel meest veracht was, gelijk hij overigens verdiende, en dal Littré heel kontenl was, voor aleer te sterven, te biechten, zich te bekeeren en met een schapulier aan en een krucifiks t'jsscheu de vingeren den paternoster te bidden, nel gelijk de domste dier katho lieken die bij zoolang en zoo veel ver smald had. Maar wacht, er zijn in onze eeuw toch di ie mannen geweest, die niet tevreden met schelden, eens hebben willen too- nen wal de geleerdheid, ge weet wel, die fameuze geleerdheid buiten God, vermocht. Zij zegden voor hunne reden dat, als God er toch niet noodig is, het tnogelijk moet zijn zonder Hem ook le ven te maken. Maar vooraleer leven te kunnen doen ontslaan, moet men weien wat leven is. En daar er aan de weten schap niets ónmogelijk is, zetten zij zich aan bel werk. Op 95 Januari 1895 waren de vijf vol- j gende loten van Biussel, die uitgekomen i waren met eene premie vin 100.000 tr. mg niet afgehaaid Serie 8168, n. 21; n 2; S. 59714, u 16; seue waarlijk, die wetenschap die alles wilde En welke gekroonde hoofden kwa- unleggen, die God boven het hoofd men er dan tusseüen ten voordeele van wilde zien eu de wereld ging hervor den Paus Geenede Staatshoofden men, zij speelt bankroet. Paul Bert j bekommerden zich dan om geen recht... wilde «ues te weel komen met zijn mes, j omdat het ten vooideele sprak, der Pasteur met zijn vergrootglas, Berthelot met zijne ponen. Eu wat hebben zij ge- vondeu Niemendal. Waarom Wel, zij hebben niet gevonden God die leeft en alleen het leven geelt. Zij hebben het lichaam des meesenea ont leed op de volmaakste wijze mogelijk en kondsn nog geen graspijllje doen schieten. God alleen kan dat, en de wetenschap zonder God kan noch weet niets. Dat is hst gevolg en het eind» van alle die wijsneuzen het bankroet der ge leerdheid die God niet aanbidt. Dat weel de eenvoudigste christen; maat dat weet d« grootste ongeloovige niet, omdat hij het niet wtten wil. Alzoo komt bet dat Renan zelf in zijnen ujd bekendeEen kleine jongen die zijn catechismus kent, weet veel meer dan geleerden die met sludeeran grijs ge worden zijnen den catechismus verge len hebben. I 'I I onze commis-voyageuri ot geusche gazet- 1 vau net Berthelot evenmin eerste en de onwetendste dor pienschen! Hij kar, al de deelen samen virmengen, bolletjes maken, en er el-kt- iciteit, maar met hel leven be- al die geleerdheid warmte en uiekirici- van iJoud.zo.dei beweging zij eigentlijk is, te' leven. Hij bekende hel - i J F 4 40 7 28 I Geut Urusx'l 4 45 5 06 Veurne Statie 1 Coxyde Nieuport Oostende 1 02 1 20 2 20 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 Oostende Statie Nieuport Ooslduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 9 50 9 55 2 58 6 54 4 - 7 55 4 17 8 12 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 6 00 F. 3 7 '28 8 42- «56- 921- 9 48- 959- 1) 3 14 0 06 3 20 612 3 32 6 24 3 40 6 32 4 6 52 5 - 7 52 aiuajMi iari M«rjer,iiWiii.ni irmn'anKnMtaipMMasgw .--■■■ -lm Woensdag 15 Januari 1806. J •V i 1 33 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 295 5 18 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 555 6 42 6 52 OOSTENDE—VEURNE - 7 42 1048 12 18 C 05 8 42 11 47 0 22 8 59 11 22 6 30 9 07 12 04 6 42 9 19 12 24 °6 58 9 25 12 30 Bruaael Gent Lichterveldo Coi lemaick Dixmude Veurne Adi n kerke Duinkerke Duinkerke Adinkcrke Veurne bixitiude Cv item «rek 5 54 Lichtrrvcide 5 49 7 10 9 25 10 40 9 30 12 36 9 36 12 42 9 48 12 54 9 56 5 58 7 43 10 14 8 42 11 14 VEURNE—YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 511 7 58 1016 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 9 46 10 36 1 3 50 6 30 S 1138 3 52 5 43 1 25 5 02 7 29 143 5 14 7 45 2 10 5 59 8 09 258 605 835 256 615 4 39 7 12 5 00 5 50 6 03 651 6 59 7 38 9 07 I.TTrr, 6 08 7 29 8 40 915 9 37 956 10 08 1108 E 3 VEURNE-OOSTENDE V-Cl.llj c 5 15 6 58 Vearne Markt 5 21 7 04 - 5 33 7 16 Ooslduynkerke 5 41 7 24 8 57 16 54 3 08 9 41 11 47 3 56 9 55 11 55 4 04 7 20 10 19 12 26 4 35 7 50 10 46 12 55 5 11 8 05 10 57 918 12 05 1 20 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogstaede-Lindc Yper Statie Yper Statie F Loo Alveringhem Veurne Statie ■>;i 4’ YPER-VEURNE 1 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 1 31 4 21 6 48 1 39 4 29 6 56 "g 1 56 446 7 13 B 2 10 5 00 7 27 n 3 07 5 57 8 24 g MV -- -- *.v w w w w J Hoogstade Linde 5 37 8 25 10 43 11 32 1 57 4 47 7 27 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 5 02 7 41 - 6 09 8 56 11 14 12 01 2 29 5 19 7 58 NieuweTleiberg 6 17 9 04 11 22 12 09 2 37 5 27 806 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 27 VeurneVoorstad 6 43 9 30 11 48 12 35 3 02 5 53 8 32 'S

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1