Woknsdag 22 Januari ISJML 53e wa- htn de gelocihvervolgcts," de Credover- JAARGANG. Een heel ander gedacht kwam mij toen ook in T brein wat stoeffen en boften de Franscben op bun taal Daar beb ik niets tegen; doch als ’t waai is dat ook de ouderdom een soort van adeldom bijzet, waarom vindt men dan zooveel Vlamingen, die hunne taal mis lijk den i" Kersdag plials heelt, en welke dit jaar, om bijzondere redens, verschoven werd, heeft zondag laatst het nu lezen En nochtans zooveel eeu wen zijn er sinds voorbijgaan En zoo welen hebben gepoogd met alle midde len dien Credo te verslechten en te ver- valschen! En zoovelen hebben bun best zooveel reden ia om haar, de taal onzer voorouders, de taal der Vlamingen van 870, te minnen en voor te staan Zij bestond, zij bloeide, zij had hare letter kunde, zij bad hare dichters en schrij vers toen veel andere talen, en bij name da franache, nog op den aardboden niet te vinden waren. O Vlamingen, uwe voorouders baden Fater tuiser; doet zooah zij gaat voort plaats gehad. pat de groote zaal proppensvol, ja zelfs te klein was, om de aanwezigen te be vatten, zulks hoeft met gezegd te wor den. Sint Joseph telt zoo wat 130 werken de leden en bijna em lOOtal eereleden, en wanneer Sint Joseph feesle viert, dan houden deze er aan, in groot getal die feeste met hunne legenwooidigtieid te vereeien. Hun zij hierover hertelijken dank. word verre weggezonden in de werk buizen van den staat; en Crispijn zelve moet als knecht gaan dienen, terwijl zijne vrouw als wascheres gebezigd wordt in de groote wasscherij van den S aai. Eigendom, godsdienst, familieleven, alles is weg. Nu gingen de oogen der verdwaalden open. En blijde waren zij, van zich bij de boeren, de voorstaauders van orde en recht, te mogen aansluiten om de regeering in hare vorige orde te her stellen. Crispijn en de andere socialisten ren voor goed beleerd. Daar is de korte inhoud van het too neelspel. De spelers hebben zich meesterlijk van hunne taak gekweten, goed hunne rol vei staan en dezelve met veel kunst en gevoelen uitgevoerd. Er waren vetscheidene tooneelen die waarlijk treffend en zielroerend waren; andere waarin de spelers den luwen aard der socialisten volkomen dedkm uit- Ditblad verschijnt den Woenscag. enmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Do groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen I fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magd alenas traat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-B.YCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te- Veurne, en in de Postkantooren. In 't jaar een der socialisten, zoo heette het bijzonderste tuoneetspel dat opge- voeid weid. Dit tooi.eelspel is e<ne waie voor dracht, en dat doe. klaar en duidelijk zien wat de socialistische S.aai in wui - Lelijkheid zou zijn. Csispijn, de sctioenmaker, en Jan zijn knecht, zijn hardnekkige lezer* en voor- staanders van het socialistiscn blad Vooruit. Zij spreken en dioomen var. niet anders meer dan van socialistische regeering, van gelijkheid, vujheid en broedei ijkbeid. En ziet, bun droom wordt ve: wezen- lijkt. Desocialistenzijn meester van’i land en hebben den koning weggejogen en de republiek uitgeroepen. Crispijn. Jan, bakker en smid, loopen met eene geheele bende het dorp rond, schreeuwend en zingend, en hijschen de roode vlag op den kerktoren. M«ar, helaas! die sukkelaars kenden hei programma der socialisten niet. De commissaris on de veldwachter komen in naam van den nieuwen Sant, Crispin’s meubels en geld aanslaan alles moet verdeeld worden. Grootvader moei in een gesticht op gastoten zijn, Fransker. in eene staats school geplaatst; Arnold.de oudste zoon, mond des volks te doen verdwijnen. Zeg, lezer, doet u dal eeibiedwaurdig Joseph’s Genootschap, welke gewoon- gedenkstuk uil het verleden niet denken aan de woorden Christi Non praevale- bunt Tegen haat (de 11 Kei k) zullen de machten der Hel niet vermogen. De socialisten hopen nochtans dat zij het kristen geloot een* zullen kunnen wegcijferen zij zullen varen al gelijk hunne voorgangers otte ouders de liberalen. Die riepen ook het katho- licism is maar een lijk meer, gereed om in den kuil geschopt te worden. En wie rolde in den gapenden kuil Hel Libeialiimus 1 en nog wel zoo diep dat niemand het nog eru.t zal kun nen halen. Zoo zal het ook gaan met de socia listen zij zullen eenen lijd lang schiceu- wen, lawiji maken, alles omwentelen of misschien verwoesten maar als zij de viktorie denken nabij te zijn, en zij de klokken tneenen te hooien, die over gansch hei land bunnen triomt moeten aankondigen, dan zullen zij als met ver baasdheid geslagen staan als zij de her leving zien der kiistelijke zeden en de heropkomsl van hel krisielijk geloot, en dan zullen tij vernemen dat de klok ken var. gansch het land niet getrokken worden voor de uitvaan van hel katho- licism, maar voor den Te Deum, de dank zegging van het herkerstend vlaamsche volk voor zijn* verlossing uil de klauwen van het tocialismus. Vertrekuren vnn den IJzcrenwcg «Xe van den Buurtspoorweg. 3 Januari tot 30 April 1MOG VEURNE-OOSTENDE 9 30 4! 36 9 36 12 42 9 48 12 54 9 36 538 7 43 10 14 8 42 11 14 7 De Vlaamsche gebeden in 870. In eene'zeer oud& oorkonde, dagtee- krnend van Tjaar 870, vind ik den vol genden tekst, waarin bel gemakkelijk is vüot alle Vlamingen den Vaderons dien zij bidden terug le vinden Fater unser du im himele hist. Din nams werde geheiligstdin riche ebotne din wille geskehe in erdo also in himele. Unser tagolische brot kib uns hinto unde unser schulde belatz uns, als auch wir belasend unseren schuldi gen und in charunga (bekoring) nit lei e-t du unsich -nun belose unsich sone ubele. In hetzelfde stuk staan de 12 artike len des Gelools al* volgt Ich kelobo an Gott almachtigen Fatei skefen (schepper) himmels und und etdo. Und an sinen Son Jesus Kris- tus, enigen unseren Herren der von demo Heiligen Geiste infangen wart van Maria der Magede geborn wart kenoihatiol (gedood) wart pi Pontio Püato unde bi imo an Cruce ge- scblachtet ir starb, unde begraben wart Ir hello fuor (Hij voer ter helle), an demo drillen lage vome lode «r- stuoni ze himele fuor, da sitzet ze Gottes zesunne des allmachtigen Fater danna kunstiger zeir leillene, (daarna komt Hij om te oordeelen) die er danna findet lebende aide tode. Kelonbo an den Heiligen GeistKelonbo Heiliga die allelichun gessmenunga (de H. katho lieke Kerk)Kelonbo zebabenne der Ge- meinsame (gemeenschap der heiligen)j[Cnrien en te||g verachten, terwijl er belossung unier «unde Kelonbo des fleisken urstende Kelonbo enigen iib. Amen. Toen mij dit oude stuk in de handen viel, kwamen dadelijk verlerlei gedach ten bij mij op. Mijn eerste gevoelen was een soort van plechtige eerbeid, zooals wij dien gevoelen zoo dikwijls wij plotseling tol 1 de tijden van vroeger teruggebracht spijls al wal God ha#t> melJdaJelijks dat worden. vroom gebed te prevelen; en spijts al Reeds m 870 du. geloofden onze wal betKVlaamsch haat, gaat vooit uwen voorouders wat wij gelooven, en niets God (e bidden en te en in de anders; en zij azen he gebed geluk w.j ,aal die Hij u f k.» nn I.T.n 1 I, n vnnvoa «ni> schijnen; aard die geheel en al in tegen stelling was melde vadeilandsche hou ding en gezindheid der fiere boerrn. Onze beste gelukwenschen a«n de spelers en bijzonderlijk, aan deze die de hoofdrollen te vervullen hadden. Tot afwisseling hebben eenige leden mei veel bijval Schoentnakerskermis ge zongen en beeft ons achtbaar medelid D. D. een air varié voor trombonne uitgevoerd. Onze muziekliefhebber haalt eeie vaa deze uitvoering in dewelke hij, niettegenstaande de groote moeilijkhe den van het stuk, volkomen geslaagd is. De twee kluchtliederen door M. G. S. gezongen Naar de Maan en Droo- men is bedrog, hebben den grootsten bijval genoten, ook Siafije heeft er een handje van, om altijd even knoddig en geestig zijne liederen voor le dragen. De drie spelers van bei kluchtspel P. M G. S. en A. V. hebben ons hertelijkjdoen lachen. Hij komt van Halle is i klein maar goed bevrocht kluchtspel en bevat menige ichoone zedeles bijzonderlijk voor de oudeis Er zijn er locb zoo velen, die gelijk baas Appelmans verblind was in zijnen neut Paul, ook verbJnd zijn in hunne kinders. 't Zijn zulke brave jongens; ze zijn zoo christelijk «n godvruchtig; ja ze kunnen hunne ouders zu ku senoone blauwe bloemkens opvesten en wel uil- bedachte leugens wijs maken. Zij gaan hier, ze komen van daar, maar moest men een grondig onderzoek, doen, dikwijls zou men bevinden dat zij komen van Ibd, op dezelfde manier als amouneveu Paul» die drij dagen te Brussel gebambocheerd had op de kosten van mon onkel. Ouder», ouders, een oog in 't zeil Eene mouwigheid en hetgeen wij tot nu toe in onze avondfeesten nog niet te zien kiegen, hel waren de levende tafe reel en. Die tafereelen waren p achtig en heb ben enn ieders he vondeling verwekt. M A. W. die alles nu t zooveel zorg en kunst geschikt en geregeld heeft, haalt eere van zijn weik en wij wen. chen bem van gansclier herte pioficiat met de wel gelukte uitvoering. Ten slotte sturen wij een woord van dank aan den E II bestuuider, die met onverpoosden ijver gewrocht heelt tot het welge'.ukken der feeste, en wij ver zekeren hem dal een ieder tin uiietste voldaan de zaai van Sim Joseph verluien heeti en meer zulke leesten vei langt bij te wonen. Zij smaken naar den trog om nog. IjiiatNtc .Vi. uw« on» <2 41* Allerlei. Volgens een Antwei psch liberaal blad l*e I£«mer VEURNA 3 07 5 57 8 44 4 40 718 Veurue Statie Vearne Markt C"iyde Oostduynkerke Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Oosldiiynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 1 10 1 37 1 45 4 57 1 03 VEURNE—YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 4 43 5oe 1 01 1 10 2 30 5 00 5 50 6 03 631 6 59 7 38 9 07 2 58 6 54 4 - 7 55 4 17 8 11 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 A A 1 33 5 22 2 58 6 46 320 807 10 45 2 23 3 18 «32 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 5 55 6 43 652 OOSTENDE—VEURNE - 7 41 1048 1! 18 (05 8 42 11 47 <>1! 8 59 <1 22 6 30 9 07 12 04 ,6 42 9 19 12 24 <6 58 9 25 12 80 3 14 6 06 3 20 6 1! 3 32 6 24 3 40 6 32 4 - 6 52 5 - 7 52 op ucn lauax, wcia-u oitaci ui ia gcwccsi uow Maar de tijden vlogen heen, en met twee ondervragingen de eerste door M. Schinler, hen de gelocfsvervolgeis, de Credover- krachters, de geuzen van alle soort ol slacb; hel vlaamsche volk bleel zijnen ouden Vaderons en zijn ouden Credo Feest in St. Joseph’s Genootschap, met viome lippen piemelen. I De jaarlijksche avondfeeste var. St. 9 16 1 47 9*8 7 2* 11 58 8 52 5 43 1 25 5 02 7 29 143 5 14 7 45 2 10 5 59 8 09 2 38 6< 5 8 55 2 56 6 15 4 09 7 IS 8 57 10 54 3 08 9 41 1! 47 5 56 9 53 1 55 4 64 7 20 10 19 12 26 4 33 7 50 1*46 12 55 511 8 05 10 57 918 13 05 1 30 6 08 7 29 8 40 9 15 9 37 956 10 08 14 08 E 3 -WlT1»l»n ii ■■iMluiiii -- 1 <0 4 00 6 27 1 31 4 21 C48 1 39 4 29 6 56 Y 156 446 713 h«cft deze week een beetje werk afgedaan donder dag heeft ze gedaan gekregen niet de 166 artikels der wet op de stokerijen. Morgen zal de tweede gedaan om dal heilig Onze Vader uit den stemming der geheele wet plaats hebben. Vervolgens is de bespi eking begonnen van de wet op den tabak, welke onderbroken is geweest door over zaken die het land niet aangaan; de tweede door M. Colts, over het geweer der burgerwacht. o S 15 6 58 5 21 7 04 5 33 7 16 j 5 41 7 24 t YPER—VEURKE 9 50 1 5 3 55 6 22 9 55 5 11 758 10 16 5 19 8 06 10 21 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 210 5 00 7 27 m 6 47 9 34 11 52 3 07 5 57 8 24 c 9 46 10 36 1 3 50 6 30 5 Hoogstede Linde 5 37 8 25 10 43 11 32 1 57 4 47 7 27 S Loo 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 5 02 7 41 «09 8 56 11 14 12 01 2 29 5 19 758 Nieuwe Herberg 6 17 9 04 11 2! 12 09 2 37 5 27 8 06 Veurne Statie 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 27 VeurneVoorslad 6 43 9 30 11 48 12 35 3 02 5 53 8 82 üruaiel Gent Lichtervelde Cortemiuck Dismude Veurne Adinkerke Duinkerke Duinkerke Adinkerke Veurne DUmude Cvrtemarck 5 34 Lichtervelde 5 49 Geut 7 16 Urusset 9 25 10 40 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveiinghetu Loo Hoogslaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Veurne Statie 600 E 3 8 42 - 8 56 - 911- 9 48 - «J59-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1