iV 4. Dit blad verschijnt den Woens-ag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. hoogste KIe ILctuMg, Ziel hier hoe een romanschrijver den van zekere voordeelen aan de eene ot andere mogendheid, een enkel land denkt in zijne rechten, in zijne gelde lijke of stoffelijke belangen gekrenkt te 5 7s Wie is er al socialist Gij hebt nu al zooveel gehoord en ge- Twee maten en twee gewichten. Wanneer dooi het ve 'ihderén van eenige loltechten. door het toekennen o r tï.'sjaars; inei dt: post 6 fr. Aon meen 20 centifien per regel. Ds groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- hen N' 16 Atzonderlijké nummers voor artik' is, enz. 20 fï. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Inunderen t en 'thuitcnland worden ontvongm door het Office i>f T,vm 4G, te Brussel. Men schrijflui bij BONHOMME-RYCKASEYS, aruhKer uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en i 162 114 111 110 163 96 62 7a 113 184 177 98 68 129 59 60 117 97 76 78 183 92 132 126 6& 31 99 40 168 95 178 148 170 140 121 181 487 166 35 131 115 141 145 46 81 83 134 55 182 74 119 85 n idM Vl f Maar, vrienden lezers, hebt gij al eens aandachtig rondgekeken om te zien uit welke soort van volk dat dit heilleger bestaat Kom, wij zullen eenige hunner re gimenten in oogenschouw nemen en dan besluiten, ot wij er ons op betrouwen mogen, ja of neen. In de steden zijn er eene soort van menschen, die denken, dat zij ronder werken algauw genoeg zullen versleten zijn en die, God alleen wee; hoe, aan den kost gei aken Welnu die mannen levend van den bemelschen dauw zijn meest allen volbloedige socialisten. En geen wonder Die rekels meenen langs dier, weg tot de geldkoflers der rijken te geraken en dan dan zullen zij hunne luio leden in malsche zeiels mogen wiegen en ze zullen aan hunne gretige maag niet meer moeten wijs maken, dat de keel opgehangen is. Zijn nog Socialist, al de brave jongens die verschillende keeren op ’t banksken gezeten hebben en ondervonden, dat zij met ongestraft het gezag beleedigen, noch de wetten des lands overtreden mogen. Ter. derde, bijna al de peperkelen. die bun boeleken opgezoper. hebben en, niet meer wetende van wat hout pijlen maken, in roof en plundering een middel zoeken, om hunnen wagen terug op den dijk te brengen. Ten vierde, een hoop mannen, die al I de hoedanigheden van goeden vader en trouwen echtgenoot missen; 't is te zeg gen, die voor kunne kinderen een eent achterbeeld zijn en de banden van bel huwelijk veel te nauw en te knellend vinden. van ijdelen loem en glorie, dag en nacht noch wanhoopt bij; maar hij r ebt zijne van hooge posten en luchtkasteelen ---J- droomen en maar niet verkroppen kun i neh, dat men hun geen minister ot be stierder der rijkskas maken wil. I Eindelijk, als overschot, zijn er nog gelatenheid instort 1 een deel onnoozele sukkelaars, die al'es biedt, om zelfs de diepste zielewonden O kenden die ellendige uitzuinigen. Vertrekuren vau den ÏJzercnweg van den Buiirtspooa'ivcg. 3 «Januari tot 3© April 8SWS keu gaat alle bestaande instellingen om verwerpen, om samenleving eene splinternieuwe op te! herte jagen en vaarwel zeggen, aan bet en niets anders is, dan eene heimelijke gift- Notionale Miliclc. Nummers heden getrokken door de jongelingen van Veurne die aan de loting hebben moeten deel nemen. Het laagste nummer was 30 het 190. 1. Abeele Bernard. 2. Aibecht Lodewijk. 3. Anthone Prosper. 4. Balcaen Desiré. 5. Bieswal Ignatius. 6. Blanc.kaert Alois. 7. Blanckaert Pieter. 8. Brys Achille. 9. Caytan Francis 10. David Desideer. 11. Debaenst Gyriel. 12. Debruyue Jules. 13. Deburchgraeve August. 14. Declercq Karei. 15. Dedulle August. 16. De Prey Fernand. 17. Devogbel Remi. 18. De witte Honoraat. 19. D’hoogbe Joons. 20. Donso Amand. 21. Dufoor Lodewijk. 22. Duforet Alfons. 23. Everaert Hendrik, 24. Iluygbe Eugeen. 25. Lahaye Karei. 26. Lahaye Pieter. 27. Lannoye Florent. 28. Meuris Josef. 29. Nootaen Theofiel. 30. Parmenlier Aiions, 31. Parrein Firmin. 32. Pil Lodewijk. 33. Poupeye Firmin. 34. Rabaey Desiré. 35. Reuben Adolf. 36. Rossey Jozef. 37. Ryssen Jozef. 38. Schipman Jozef. 39. Tornier Medard. 40. Tbery August. 41. Tuomaere Hendrik. 42. Torney Hendrik. 43. Vandenabeele Gustaaf. 44. Vandenbusschr August-Alf. 45. Vander,bussche August J. 46. Vandenbussche Camiel. 47. Vandevelde Camiel. 48. Vanboutle Camiel. 49. Vantroyen Hector. 50. Vermeosch Karei. 51. Vorplancke Edmund. 52. Willaert Karei. is eene hoedanigheid die zij allen, zon der uitzondering gemeen hebben en die in der waarheid de springveer is van hun uitzinnig handelen, en c_. -- ongodsdienstigheid. Niet een van die mannen is nauw gezet op het onderhouden der Tie'n Ge boden, hunne minste bekommering ligt op bel Zesde en bet Zevende, zij hebben eene consciëntie die rekt gelijk eeue kous en zoo zwart als de duivel zelf, die ze dag en nacht aauvuurt en omwoell. Dat zij dus eens beginnen met bun eigen te hervormen, eer zij de hand slaan aan dat grooiscn en gevaarlijk werk, dat de beste {herten, de. hoogste ver standen en de ieveiigsie werke.s moeten ’a en s eken; dat zq «ullckens vrede laten waar vrede is en geene redding gaan zoeken in den ijsei.ijkateiuondergang. Om te slufien, zal ik regen den woe lige;) verdwaalden Socialist d n ruGtigen en viomen Vlaamschen werkman stellen. Wel is waar, hij ook heeft lust jen moeite om zijn huisgezin uit de armoede te houden; hij ook moet wcraeu en zwoegen van den morgen tol den laten avond; maar hij werkt geerpe De trouwe lijfde die hij zijne trouwe gezt Ilin en zijne dierbare jkinderen toediaagt, maakt hem i de lasten lichter en gemakkelijker om diaken; hij kan, zonder nijd noch af gunst de rijken zien en leven; hij buigt ootmoedig voor het wettig gezag dat God en zijn Land hem aanstelde en zijn buis is zijn hemel, waar hij een genoe gen smaakt dat de woelmaker niet kent en door geen goud van de wereld om koopen is. En gebeurt het dat hij lijden moet, gel erirt het dat de tegenspoed nem Ten vijfde, een troep hoogmoedige en of de zijnen met ziekten of andero verwaande windhanen, die, opgeblazen j plagen komt bespringen, dan vloekt smeekende blikken ten Hemel en vindt in zijnen Godsdienst, in die rijke, bo vennatuurlijke bronne, een lavenden troost, die zijn hert opbeurt er moed en en altijd middelen stcund WQidt; wisten zij datZij zou den hem recht benijden er. zoo de wils- I kracht niet onibrake, zij zouden bun dat is de i zijn, dan zou men wellicht een geheel werelddeel te bloed en te zwaard zetten of bedreigen van’te zetten, opdat ban kiers en beursspeculanten geenen duit zouden verliezen. Zoo ziet men gansch Europa in be weging komen voor het afteekenen van grenzen tusschen Venezuela en éene engelsche kolonie in Zurd-Amerika, en voor hei indringen van eenen zekeren Jameson in de onafhankelijke Repu bliek van den Transvaal, en voor an dere kleinigheden te lang om te melden. De grooie mogendheden slaaft de 'hand aan hun zwaard, houden een oog in ’t zeil, en de minste sperke vuur ware genoeg om hunnen strijdlust los te'binn'ien. Ijódi» immers is er kwestie van han- delszaken, van goud en geld, en op dit laatste woord schieten allen wakker cn ten strijde gereed. Dat elk land zorgvuldig zorge draagt vo«r den sloftelijken toestand van het meschdom, dat is schoon, heel schoon. Maar waarom dien zelfden ijver niet aan den dag gelegd wanneer er kwestie is van geloof en godsdienst? Sedert maan den lezen wij in de dagbladen de meeste gruweldaden welke in Armenie tegen de christenen gepleegd worden door de dweepzieke Muzulmannen. Gehecle christene dorpen worden uitgeplunderd, in brand gestoken, en letterlijk uitgemoord. En onze Europeaansche mogendheden blijven koud en roerloos, en aanzien deze vervolgingen van verre en onver schillig. Ah! hadde de eene of andere mo gendheid kapitalen te vrijwaren, hoe zou bet anders gaan? De gruwelen, die ten Hemel om wraak roepen, gebeuren in volle] 19’ eeuw, zonder dat zij onder de christene volkeren, verstrooid en sluimerig, eenig verzet ontmoeten. Maar er is nu geen geld in 't spel; het geldt enkelijk kristenen!... Dan gaat het niemand ain! En de Turken mogen moorden en branden en de ongehoordste gruwe len bedrijven, zonder van iemand ge stoord te worden. Zoover is het gekomen in onze ver lichte beschaafde 19" eeuw. God is verbannen en stoffelijke be langen alleen worden in acht genomen. Geloot en Godsdienst tellen niet meer De volkeren zullen hunne onverschil ligheid eens duur betalen! WïOSDAG 29 JaIUIVU te leve'islasien, heden zoo zwaar door dien ommekeer zoo wegen als pluimen en zoo diuppeien van het gladde zwanen- wat de leiders der Omwentelingspamj j te heeler). zonder waarom «f daarom i O kenden die ellendige uitzuinigen, audere die mggdoeu uit i keilden die woelmakers het rein geluk tenzij het hoe genoeglijk het leven ig. j aantiemen en i sehiik ot om te zijn gelijk de grooie van deu braven deftigen werkman; wis- hoop. ten zij het hoe genoeglijk het leven is. Welnu, uit zulk een volk, waarlijk dat door den Godsdienst geleid en ge bet puik(?) dei natie, is bel Socialisten leger saaiugeweitd en zoo een lief troep- 1 om I kracht niet onibrake, zrj'zotlden bun op de puinen dér oude j dwaalspoor verlaten, den duivel uit hun richteu, zoo gelukkig en welvarend, dat 1 goddtlooze Socialisinus, dat voor hen lozen van die felle Socialisten, met hun- drukkend, ne i en i ▼ar. waar de rampen en zorgen, bij gebrek aan slachtoffers, zuden moeten komen. bronne, vol jagende onrust en wioegend zielenleed, uitgebieide en veruevene inzichten licni zullen met hunne uitgelezen middelen, om gemakkeiijk van T hi rie rollen als de i dit tianehdal een Paradijs ru maken, wa cn kleed. om- ik stelde u de regimenten voor, naar hunne bijzondere kenmerken. Edoch, er ■KW c 58 4.40 7 28 1 20 t 4 43 5 00 Veurne Statie Coxyde Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Oostduy nkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie I 02 1 20 2 20 6 52 7 52 6 68 7 29 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 1108 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 393 5 18 6 32 6 48 7 18 7 45 7 54 ■s 1 53 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 G09 E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 9 21- 9 48 - 9 59 - 845 1052 - 5 55 6 42 652 OOSTENDE-VEUR'Z - 7 42 1048 12 18 6 05 8 42 11 47 8 59 11 22 9 07 12 04 919 1224 *6 58 9 25 12 30 3 14 6 06 3 20 612 3 32 6 24 3 40 6 32 4 - 5 - 9 30 12 36 9 36 12 42 9 48 12 54 9 56 «■pPiSBBB 7» s6'22 ÏG 30 2 6 42 IT’E.'i VEURNE 1 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 1 31 4 21 6 48 w 1 39 4 29 6 56 1 56 446 713 2 10 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 2 58 6 54 4 7 55 4 17 8 12 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 W. Vcurue Si«Ue Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alreringhein 1.00 Iloogslaerle-Linile Yper Statie Yper Statie 1 Loo Alveringhem l Veuiue Statie 8 57 10 51 3 08 941 11 47 556 9 53 11 55 4 64 720 1019 1236 433 7 50 1046 12 55 511 8 05 10 57 918 12 05 925 1040 9 16 147 2 38 11 38 3 52 3 43 1 S5 5 02 7 29 143 5 14 7 43 210 559 809 2 38 6(5 8 35 2 56 6 15 4 09 7 12 5 00 E 5 5 50 6 03 631 6 59 738 9 07 VEURNE- OOSTENHE Veurne Statie 5 15 6 58 Veariie Markt 5 21 7 04 v*«Ajue c 5 33 7 16 Oostduynkerke -5 41 7 24 ‘558 7 43 10 14 8 42 11 14 Br ui tel Gent Lichtcrvclde Cortemarck Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerke Duinkcrke Adinkerke Veurne Dixmude <3ortemarck. 5 34 Lichtervelde 5 49 Gcot 7 16 Brussel VEURNE-Y1ER 4 45 7 3S 9 50 4 50 7 37 9 55 5 11 7 58 10 16 5 19 8 06 10 24 5 3G 8 23 10 11 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 ,r.. 23 9 46 10 36 1 3 50 6 30 Hoogstadn Lin.le 5 37 8 25 10 43 11 32 1 57 4 47 7 27 3 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 5 02 7 41 S 6 09 8 56 11 14 12 01 2 29 519 7 58.2; Nieuwe Hei bei g 6 17 9 01 11 22 12 09 2 37.5 27 8 06 - 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 27 VeurneVoorsInd 6 43 9 30 11 48 12 35 3 02 5 53 832 ."-Tr.r.-gT-.-1-rr ^i. r rzir.ijijn onwsinwojirwii 515 s I uiiki aiiii-n, - .1-L--:L

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1