5. JAARGANG. o Dit blad verschijnt den Woensuag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr.' Arm -heen -'0 een urnen per regel, üe groote Jöiler Pevelenberg (1304). 3 De Waarheid omtrent den Goedendag.(l) door J.-Th. de Raedt. 5 s T I 53e ■BffUUgg‘wy* Woensdag 5 Februari 1896. men. Meer werken en min praten, dat xou wel beter zijn. Donderdag en vrijdag hadden onder vragingen plaats over verscheidene kie- zingen, namentlijk, over IJ per en Aalst. De zitting van vrijdag is bijzonder woe lig en hevig geweest. Er was kwestie van de kiezing van Aalst. Het Concert der Melomanen. Zondag 2G januari gaf de fanfarenmaat schappij haar tweede winterfeest. Het programma was zeer afwisselend en heeft eenieder kunnen voldeen. Ook was het gewoon lokaal te klein om de de begroolingen oftusschen in, te stem- talrijke toehoorders te bevatten. De bijzonderste katholieke familien onzer stad waren er vertegenwoordigd. Naar gewoonte had de commissie zich de medewerking van puike kunstenaren verzekerd, en wel namelijk de heeren August Strauwen, fluitspeler van het or kest van den koninklijken muntschouw burg te Brussel; M. Lesne, kunstzanger van Brussel en S. Benoit, kluchtzanger uitgevoetd. Den jongen saxophonist M. Achille Buys moeteen hartelijk proficiat worden toegewenscht voor het onverbe- lerlijk spelen van hetAir varié van Krein. eeniging, en die een voorstelling geven van de ambachten dier stad ten strijde trekkende? Die schilderingen, wier echt heid voor den Heer van Malderghem nog geen geloofsartikel is, leverden De Vigne hel onderwerp voor eene verhan deling, uitgegeven onder den titel Re cherches historiques sur les costumes civile et militaires des glides et des corporations dt métiers, waarin hij afbeeldingen van die fresco’s geeft, en ten aanzien van de wapens der burgerlroepen zegt De Goedendag was een zeer moorddadig wa pen, en vóór de ontdekking van onze schilderwerken nog niet juist bekend; het is een knods van ongeveer mans lengte, met banden var. ijzer, en aan het boveneinde voorzien van een sterke zeer spitse punt van hetzelfde metaal. Maar dat is de nauwkeurige beschrij ving van de puntlans met beslagring, en stemt in ’t geheel niet overeen met den Goedendag van Guiart. (Wordt voortgezei). Onze Kamer. Er is wederom maar weinig werk verricht geweest in de Kamer, gedu rende geheel de verledene week. Dinsdag besprak men eenige wijzigin gen aan de wet der landbouwstokerijen, die woensdag in eene tweede stemming eindelijk aaaveerd werd. Woensdag ook heeft eene langdradige bespreking plaats gehad over de rege ling der werkzaamheden onzer volks vertegenwoordigers. M. de Lantsheere, oud voorzitter der Kamer, en verscheidene munsters heb ben m snijd gelegen. De eerste wil dat men handele gelijk vroeger; ’l is te zeggen, dat men de be- grootingen eerst stemme en daarna de wetsvoorstellen die voorgedragen wor den, omdat het belachelijk is eene be- grooiing te bespreken waarvan de cre- dieien reeds lang begonnen of gansch uitgepul zijn. En de man heeft gelijk. Maar de ministers doen opmerken dal men zoo ellendig zaagt aan die be- grootingen, dat, moest men dezelve vooruit en vooral bespreken en stem men, er geen tijd meer zou overblijver: voor de wetsvoorstellen, zoodat men wel gedwongen is die wetten eerst en vóór De Goedendag! Welke roemvolle maar hartverscheurende herinneringen roept dat enkele woord bij ons op! Veurne, Kortrijk, Pevelenberg, Cassel, Roose- beke, de bloedige bedrijven van een deerniswekkend drama, dat zich gedu rende bijna eeno eeuw voor onze oogen vertoont, te midden van den heldhafti- gen tegenstand van een klein, op zijn vrijheden naijverig volk, tegen de mach tigste monarchie; dit is, in enkele woor den, wat dat vermaarde wapen ons her innert. hetwelk naar de meening van het vlaamsche volk, het krachtigste middel lot zijne bevrijdmg moest worden. Dit is de vertaling der eerste regels van een vlugschrift ddt opzien zal baien. Het schijnt dat de schrijver er zijn werk van maakt een aanval te doen op van Brussel. Een overgroote bijval viel den heere Strauwen te beurt in het uilvoeren van de fantaisie Hongroise van Doppler en het Air Varié van De Moerasman. Die jctige kunstenaar bezit een merkwaardig ta lent en zonder overdrijving mag het ge zegd worden dat hij in zijn vak een meester is. De ftuil in de handen van M. Strauwen wordt eene echte tooverfluit. Het spel is uitermate zuiver; de toon ladder is bijzonder groot, en het meca- nism wonderbaar. Het luimig gedeelte dat toevertrouwd werd aan den beer S. Benoit was insge lijks onverbeierlijk. In versciieidcne kluchtliederen beeft M. Benou zijne,bui tengewone hoedanigheden laten uitscinj- nen en zooals zijn coliega M. August Strauwen, weid hij geestdriftig toege- juicht en horbaaldelijk teruggeroepen. M. Lesne, evenals zijne twee man kers, is een kunstenaai van wezenlijke waarde. Ongelukkig genoeg uad de mistige lucht van Veurne Ambacnl een verderfeltjken invloed op zijne stem uit geoefend, en toen hij de planken tjeiiad was hij eenigszins met heeschheid gesla gen. Nochtans dient er hem ook een woord van lot gezegd voor de puike wijze waarop hij namelijk de ineiodij van Goublier heeft voorgedragen Que ne peut-on-rê'jer toujours. Onze talentvolle pianist M. Tlieophiie Retsin heeft de verschillende nummers van het programma meesterlijk begeleid Er dient eene bijzondere melditigge- maakt te worden van de fanfaren en van den bestuurder M. Hippoliei Ma’on De wals Donau- Wellen, de gavotte Prmcesse Henriette werden met opt echten bijval En ongelukkiglijk, wanneer er sprake is van Aalst, dan eindigt alles en altijd, met persoonlijke brandpunten tusschen de heeren Woeste en Daens en hunne partijgangers, tot groot vermaak der socialisten en der gansche linkerzijde, en tot groote deernis der katholieke partij. Men dacht dat na de kamerkiezing, democraten en behoudsgezinden het hoofd in den schooi gingen leggen en vrede maken onder elkander, met van iederen kant wat toegevend te zijn. Maar, ’t is er wel meé. De botsing duurt voort, en men geraakt tot dieper scheu ring en erger ruzie die alle overeen komst voor nel toekomende onmogelijk maakt. Spijtig! spijtig! En met al die persoonlijke krakeelen gaat de kostelijke tijd der kamerzittin gen voorbij. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artib is. enz. 20 fr. het 100. De Annonce* voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’thuitenland worden ontvangen door het Office de Purlicitè, Mag dal en astraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de l’ostkantooren. Wcrtrekurcn van den Uzerenweg <fe van der. Buurtspoorweg. 3 Jancaari tot 30 April SÖÖ6 Concert in de Ksormaattchappij. Op het programma van zondag 2 Fe bruari prijken do namen van twee puike kunstenaren de heeren Karei Berckmans, tenor van het Nederlandsch Lyrisch Too- neel van Antwerpen, en' Edmond De Hordt, viool-solo bij gezegden schouw burg; dit maakt de taak van den recen- se.'ii gemakkelijk, daar hij zich bij eene lofspraak bepalen mag. Alvorens het schoone talent van MM. Beickmans en De Hei dl te bespreken, hoeft er een woord van dank en aanmoe diging te worden gezegd aan de heeren Edmond Van llee, voorzitter, enTheophilö lietsin, bestuurder dep koormaatschappij, voor het groot genoegen dat zij aan de liefhebbers van goede muziek verleden zondag hebben verschaft. M. Berckmans heeft een ongewonen bijval uehaald met zijne prachtige liede ren van Hubeiti, Giiegen Jan Blockx en met een ai ia uit de Tooverfluit van Mozart. De gevierde kunstenaar der Neder landsen Opera heeft niet alleen eene aangename en uitgebreide tenorstem, maar in al wal hij voordraagt, speelt een machtig gevoel en eene rijke verschei denheid. Op muzikaal gebied voelt hij zich volkomen ie huis, hoe verschillend ook de stukken wezen in aard of strek king. In het aria uil de Tooverfluit, in het prachtige Meilied, dat geestdriftig word bervraagd, en in bel lied van Grieg Ik In een beschrijving uit den veldtocht van 1297. zegt hij van de Vlamingen Men ziel dus, dat het niet een zeer lange stok is, met een punt aan bet einde, noch een eenvoudige piek, noch I een soort van hellebaard, en evenmin een van punten voorziene knods. Wie kent tegenwoordig niet de ver maarde frescoschilderingen, -liemi 18VG door den kunstschilder Felix D.: Vigxi: te Gent ontdekt werden in Jo W;-’,e- I naamde kapel eener oude dmLm'Lisvcr- oudheidkundige begrippen, die schijn baar gevestigd waren; en hij doel het met geed gevolg. Gat ik onlangs ia dit tijdschrift een verslag van zijn doorwrocht werk over de heraldieke lelie, thans meen ik den lezers geen ondienst te doen door hun een kort overzicht te geven van de jong ste pennevrucht van dan heer van Mal- dergbem. Wat was dan dat verschrikkelijk wa pen, hetwelk de vijanden van Vlaande ren deed sidderen? Sedert den veldtocht van 1297, toen het voor het eerst onder zijn bekenden naam voorkwam, zijn bijna zes eeuwen heengegaan, zonder dat men nog wee:, boe zijn vorm of zijn werking was. Van alle beschrijvingen die tot ons gekomen zijn, is die van Guillaume Guiaht, den schrijver van de Branche des royaux lignages, de oudste en de meest volledige. Zijn gezag op krijgskundig gebied is bovendien onbetwistbaar en algemeen erkend in krijgsdienst van den honing van Frankrijk werd hij ge wond bij den aanval op de Haignerie; ook was hij getuige van den slag bij ga 4 45 5 06 555 6 41 651 1 01 1 10 1 10 1 10 1 37 1 45 1 57 1 03 950 9 55 6 03 7 29 8 40 9 15 9 57 9 56 10 08 11 08 Veurue Statie Coxjde r Nieuport Oostende 1 58 6 54 4 7 55 4 17 8 11 4 S5 8 10 4 37 8 31 4 43 8 38 3 14 6 06 3 20 G 11 3 3! 6 !4 3 40 6 31 4 6 51 5 - 7 5! o 9 16 1 47 2 58 11 58 5 52 5 45 1 25 5 02 7 29 1 45 5 14 7 43 2 10 559 809 2 38 6( 5 8 35 2 56 6 15 4 39 7 12 5 00 E 3 5 50 6 03 631 6 59 7 38 9 07 9 30 11 86 9 36 11 4! 9 48 1! 54 9 56 OOSTENDE—VEURNE - 74! 10 48 1218 6 05 8 41 11 47 *7 8 59 <11! Ï6 30 9 07 11 04 ;64! 919 1!!4 «6 58 9!5 1130 YPER—VEURNE 1 5 355 012 1 10 4 00 6 27 131 4 21 6 49 1 39 4 29 6 56 1 56 4 46 7 13 3 07 5 57 8 14 (i)Za vérité sur leu Goedendag, par Jean van Maldkbghkm, archiviste-adjoint de la Vtlle de Eruxelles. BbuXbllbs, A. Vromaot etÜ’, i8g5. Bruftel Gent Lichtcrwelde Cortetnaick Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerks Duinkerke Adinkerke Veurne Dixruude Cortemarck 5 34 Lichter vel de 5 49 Gent 7 16 Brussel 1 33 5 22 2 5« 6 46 1 20 5 20 8 07 10 43 Oostende Statie Nieuport Ooslduynkerke g6 22 CovyHe Veurne Markt Veurne St&tie THTT.. „f - 2 23 6 00 E 3 5 18 7 28- 0 32 8 42 - 6 48 8 56 - 718 921 - 7 45 9 48- 7 54 9 59- 845 1052 - 8 57 10 54 3 08 0 41 11 47 5 56 9 53 11 55 4 04 720 10 19 1226 4J5 750 1046 1255 5 11 8 05 10 57 918 12 05 9 25 1040 JBi VEURNE-OOSTENDE Veurue Statie a 5 13 6 53 Veurne Markt 5 21 7 04 Coxyde y 5 33 7 16 Oostduynkerke 5 41 7 24 “5 68 7 43 10 14 8 42 11 14 A grans bastons pesans ferrej A un tone fer agu devant, Kont ceux de rance recevant. Tiex baston qu'il portent en guerre, Ont nom Godendac en la terre. Godendac, c'est, bonjour, d dire, Qui en Jrancois le veut descrire. uCil baston lont long et tradis, Pour fêrir d deux nidins faitis, u Et quant l'en en faut au descendrC, Se cil qui fiert,y veut entendre, Et tl en sache bien ouvrer, Tantost peut son cop recouvrer, Et férir tans s'allbr mocquant. Du bout devant en estocquant Son ennemi parmi le ventre Et lifers est agus qui entre Légierement de plaine assiète, Par tous les hfus oü l'en en giète, S'armeures ne le détiennent. VEURNE-YPER. 4 45 7 3! 4 50 7 37 5 11 7 58 <0 1G 5 <9 806 10 14 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 10 5 00 717 6 47 9 3411 52 Ut- 4 40 7 IR 9 46 1036 1 350 6 30 llsogstade Linde 5 37 8 f.5 10 43 113! 1 57 4 47 7 17 5 5! 8 39 10 57 11 46 2 1! 5 01 7 41 E 6 09 8 56 1114 1101 29 5 19 7 58:= Nieuwe“lterbeiB 6 17 9 04 11!! 11 09 1 37 5 17 8 06 s5 6 38 9 15 1142 <130 1 58 5 48 8 27 VeurneVoerst.nl 6 43 9 30 11 48 11 35 SO! 5 53 832 Vtiirue Sluüti Vcuriie Fauborirg Nktiwe Herberg Aheringhem Loo HoogsFaede-Linde Tper Statie Tper Statie. LrOO Alveringhem Veurne Statie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1