I 1 <5.' M J i "8'Hj. JLUIGAAG. Dit blad verschijnt den Wóeps-jg. onmiddelijk na de graanmarkt.. Inschrijvingsprijs, 5 iïl 'sja c Veurne. 4' blz. eenvoudig afval van rijst, turksche tarwe DEN teekeningen op de llijmkronijk diiidéiijlc, 'wint kom én Woensdag 12 Ff.krïjaei Doch (ettelijk wordt de tarwe in Frankrijk verkocht en verbruikt. Hel meel dat naar Belgie leiugkêert, om de dat door de fransche molenaars op de belgiesche markt wordt gebracht aan 12 Ir. den zak. Benoeming Militieraad van toevertrouwd worden, is de Kamer over gegaan tot het bespreken van de wel op den tabak. Het wetsvoorstel door den minister de Smet de Naeyer neergélegd, wordt hevig besproken door de heeren Tack, Iloyuts en Maenhout; Deze vragen niet alleen volledige ontlasting van den land bouwer voor-het planten, maar ook nog voor de kleinhandelaars. De bespreking wordt deze week vóortgezei. blikeinsche gevoelens en de handhaving der orde aan gene i welke G (ranken de 100 kilos kost, te Fieurus, in Belgie gekocht. Alles wordt gemalen en hermalen cn gebleekt door scheikundige bewerkin gen, waar hel kopersultaat of blauwe vitriool eene hoofdrol vervult. Ziedaar de walgelijke en schadelijke mengelmoes grooieode, commentarieerde hij dal in de Bomaansché woordenlijst niei be- luk gewenscht door den E. II. Pastoor van de Panne en de leerlingen van het klooster, die hem een knap en fijnbe- vrocht sebipje als welkomgroet aanbo den, en de stoet kwam in beweging en irok statig door de prachtig versierde straten en de schoone poorten die ten alle.kanle| opgetimmerd waren ’t Was poorten op poorten en dichten op dich ten. ’T ware onmogelijkie zeggen wie er prijs zou behalen de eigenaardige ver- theorieën van de piek en van de met punten voorziene knods, reeds met roem I besneden door Huijdecoper in zijne aan- staande wooid, en vet klaarde bet door teekeningen op de lltjmkronijk van 'Melis S óke, ontleedt de Heer Van Mal- dergnem de legende van de Hellebaard, die, zooals hij zegt, een waardige te genhanger is van den would-be Goeden dag tnèl beslagiing en lanspunt. Het vaderschap er van koml toe'aan I van de Grandes Chrdniqucs de France. Violet le Due. rour wien de. oudneïdkunde l en de Fransche majoor E IIahdï iith siering den. Panne met hare vischge- tuig en neuen ol de kostelijke gevels der plaatse met hare schoone behang sels en vlaggen, Nu van den stoet gesproken Vooren- op 40 knap uitgedoschte ruiters waarvan de felle mannen die ze menden, alzoo wel bewonderd wierden als de sterke peerd- n. De welbefaamde Melomanen van Veurne die hunne speeltuigen en hunne keel met en spaarden. De kinders der scholen met bloem tuilen in de hand, zingende dat het helmde van Leve den Burgemeester De veebond en de veitebond, vooren- g-igaan door eenen man te peerde, het kostelijk nieuw vendel zwaaijende van den veebond, gifte van eenen vriend der landbouwers. De wagen der smids die zongen ge lijk Hesters en wrochten gelijk leeuwen, al is *i dat ’t zondag was Nu, en was maar uit leute De wagen der duivengilde van de Panne, smakelijk opgetooid en getrokken door twee.... die geen duiven waren. De lijnvisschers van Adinkerke, deftig opstap hun lievelijk vendel volgende. De duivengilde van Adinkerke, met hunnen wagen die eene oprechte schoone kooi vet heelde. De boogschutters van Adinkerke, met hun statig voorkomen en hunne welopgepinte sprang. De reddingsdienst van de Panne, al kloeke en onverschrokle mannen, ge- volgend door bet beslier der visschers- kasse. I Ongelooflijk en toch waar. Ja, ’i is ongelooflijk De fransche molenaars koopen hunne tarwe te Ant werpen om die 80 of 100 uren ver in Frankrijk te gaan malen, en dan het i meel op de maikt van Brussel le gaan i I vei koopen aan denzelfden prijs als onze I de Aalstersche katholieken hersteld hn|„lc.„i,a mz,l;„,.,.1PU tlJ1 h.,„CPh worde. i Woensdag en Donderdag was hèt til ting met groot oike»(. waarin c; ii.s cm Vandervelde. uambursin en Deon- blon de eerste viool speelden. Adinkerke. Zondag overnoen sprong te Veurne iedereen builen, bij hel opkomen van eenen machtigen s-oet van ruiters en rijtuigen die de s ad binnenstormde. Wat mag er gaande zijn vioeg den eenen den anderen. Maar 'i kwam we.haast te weten dat hei een voorpost was die Mr Leopold Vanhoutte, den nieuwen burgemeester van Adinkerke, afhaalde uit het stad huis, om hem zegenpialende langst de Panne naar Adinkerke te geleiden. Aan den Oosthoek wierd den heer* Burgemeester in roerende woorden ge en meer d;iu dubbel zoo veel kunnen vóórtbrengen ian Belgie noodig heeft. De fransche regeering, die eenen laks gelegd het ft van 7 tr. per i00 kilos op de vreemde Luwe geeft aan de mole- De Annonce» voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pihu.icitè, Mttgdaienastraal, 46, te Brussel. jii-n ni ijlt ih bij Bülx jtiOAihlii.-RYCKASKYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Postkaiiiooren. Vertrekuren van ilen IJzcrcnwcg «S? van den Buurtspoorweg» 3 JTanuuri tot 30 April flSWG te ceven. Maar dan ia dal wapen niet anders dan een kouter! De geschiedschrijver Giovanni Villani, die het slagveld van Pevelenberg be zocht had. zegt dat de Goedendag vooral het wapen was der arme lieden. Nu weet men welk bélang-ijk deel aan dien, bloedden veldslag genomen werd door het landvolk, dat zich op eigen I. WL /\-o' A tn.yn nn rui l» r»A n rl hun handwerk de bewering dat des lances ancorées sont des lances terminées en forme J d’ancres, a pen prés conime des hallebur des. o Mvejj I -gj| De Heer van Malderghera verwerpt ving van den krijgsman Guiart in tegen- ifjC'.iiiische,gegevens, zonder- bij èenig 1 gereedschappen vyoorj .van' zijn na nur.ijui’ J - at le. wijken llii'ko'mi t e deze slotsom i gen; Alle andere landbouwgereedschap- i pen, de zeis, het snoeimes, de hooi- aan* voik de bak, de dorsehvlegel, de bijl, die door dé ridderschap wei den overge- roinoBfo verbeterd. hebben zijniet had bovendien eén zier 1 aU wapen gediend hij de boerenopslan- >Mnr«r -l Ollt- e,ene g1 oo.e kling öt lemmer, ong-’v^c i- zi-Hjke mes,dat nog in onze dagen, der. vorm iH-hbeiide van ëén recluhoa j volgens de wet, niet onbeheerd mag k'gèn driehoek, oqidm de kant dh als blij veil liggen, aan straten', wegen, op knodi moest (Lenen, naar denrégf-l openbare’ plaatsen en ia ian-\ op Onze Hamer. De verledene week mag wederom eene verlorene week genoemd worden in zake van werk door onze kamerhee- ren verricht. De vacantielijif is aanstaande, en verre van nuttige en belangrijke wette» besproken o! gestemd te hebben, zullen ■onze kamerheeren met moeite gedaan krijgen met de begrootiiigen der vei- schillige minislerien. Dinsdag was er in de kamerzitting oneindig veel volk, daar men het ant woord verwachtende was van pastor Dacns op de redevoeringen der heeren Schollacit, Coremans en Woes'e Verder over die zaak spreken wij niét. 1 v God gave dal de vrede wellicht ónder heisteld jjC[g1SQhe molenaars, terwijl het transch meel nog 2 Ir. rechten moei betalen. Maar zooveel te meer is bel ohge- e socia- wanneer men overweegt dat de-belgi-mhe mokns buitengewoon steik - - - ing< richt zijn Er was kwestie var. het mir.isterie aan’te vallen, omda', de minister gefene socialisten tot burgzmeester wil benoe men. Eindelijk op het eindigen der lilting van vrijdag, na dat de tnmi-ter aan de n;19ra vypike hun meel uitvoeren, die socialistische vo.ksveiiegenwooidigeis i zt;ven franken terug, geantwoord had dat de socialisten met - aan hel hoofd van een gemeeniebestuur kunnen staan, bijzonderlijk in de nijver- heidstreken, omdat zij roemen op icpu- 7 |rarken rechten terug te krijgen, is 1.1 ib/»i»\A/»krt A.A..AAlnnA nn rJ K n r» Z1 H n V1 n if z 7° republikeinen kan j rogge mel toevoeging van barijtsulfaat, i, I ttt wapenrustingen te Bt us»el, het gezag van De Vigtie beWac'itigt met wooiden De .Vhamselip Goedvtidag ’aandeelaan hare verbreiding gehad, is wel degelijk de putillaiis m(t beslag- uitlegging beiti-i alleen pp.de ling (planton a /.ice/ el a viiglef Vv iar verkeerde lez.iijg v,m een enkel wooid. Fioissuit var. spreekt.' A’ i In hel liootd'i^k ovri den slag van Dez dwaling wapéhs. pumlans en de tïoedeiidag' hwee 'ver schillende wapent waren car zegt loient el enitloient stil'ir hórs, mals estoient recaeiel ens de leurs eunemis, Planpon et A Goudendars Zonder leiug le komen op hij quant it sentment le feu, tl sesvd- de plaats van dit woord, dat een be- alttians, recht behooide te zijn, te! i”ii! vr; e’ vin u$n- tot tien4r"anktn, zou dan epnigzms .liagonah) lijr. in om aan het ijze.r voor DE WAARHEID OMTRENT GOEDENDAG(0 door J.-Th.( de Raedt. Vervolg. De gewaagde beweringen van De Vigne werden ongelukkig algemeen aangenomen er. behoorden weldra tot het gebied der erkende waarheden, met dat gevolg, dat op de bas reliefs van h< t „in 1887 te Bmgge opgurich'e rponu mont'ter eeip van Bieydéd en d Cotinie, Pallin Pakis, d.'ii nieuwen ui.gever de Goedenilag weid afgebëèld tils een J* r' pumlans, en de oflicieele cd’alrgus van het koninklijk ipuseum van wapens en overigens nooit geheimen heeft geaad en r' De Vigïie Imkrac'itigt met deze I lje(1 buiten hun welen een zeer krachtig' u p r... -...J.laal -o.. is wel degelijk de putiilaus m(t beslag- In bel liuotd->ii.k oygy den slag vart is Jüikliïtijlc want de Kortiijk, wirnr gesproken.wo d van dè j kroniekschiijver zeil leeit ónfe, dat de i-oor de Vlamingen gebuiptie pundans en de (hedendag' hwc4 ’ver -Grandes Chioniques de France, dat zij I iwmeii-wei oinorea (1) P. Paris stelde it teekenis heelt, het woord ancorées dat er geen beetï. en, zijn dwaling nog ver- op'zijne beuih alles wal met dó bcsehrij- spraak is cn verkiaai t deze naar de ko ten moest'wapenen, en zich van de itc'inisché gcgÓ'iHH. zónder- bij eenig 1 gereedschappen .van i1 woord ,vaii zijn na uur.ij;e beteekeni I bediende, om huis en baard te verdedi- Hei ijzer van d^n (lüédendatf, aan jr/u’i*. buslpits pesaics ya^gehecht, was. (jlcn .e,enj»h kam'dik, om me'de te slaan, j—tiaii den anderen geslepen, om te spi-.sa-punt, pin te steken Hot was das.-'j den:? Eu zou dan 'bei ■kGutee, dat I volgens de wet, niet onbeheerd den régel I openbare’ plaatsen .en ,de andere km', 'aj de punt af.' oei.e, bat kouter oek niet als .wap°n gebruikt eenigzins diagonale lijr. moest 'vjpge.ri._J zijii dóoi de le velde.trekkende boeren? 6u.«uC,«m,.. in i-r. i—- het gébruik. (Wordt yoortgezet). de La Cl-rne de Saixte Palete, Diet, de randen waartoe hei bcsiëmd was, tnuer SteiKte angage Francois). j -c Bivlr<1'rr>: E 5 «i •■ttWtBXir.-.Hn near» Oostende Statie Nieuport C - - C.ixyte Veurne Markt Veurne Statie 1 02 1 20 2 20 9 50 9 55 Geut H russet t 20 1 37 1 45 1 57 1 03 C 08 7 29 8 40 9 15 9 37 9 56 IV 08 1108 3 20 012 3 32 6 24 3 40 6 ?2 4 C 52 5 - 7 52 Veurne-Statie Vuurnc Fuuhuurg Nieuwe Herberg Alveringliem Loo Hoogslaede-Linde Ypcr Statie Ypcr Statie Hooks.--- too Alveringhem Nieuwe Herberg Veurne Statie VeurneVooistad 5-55 tl 12 ,9 41 4 45 >5 86 CoHcniarck 5 54 L'ch ter velde 5 4V 7 16 tr 9 ?5 h»-10 r s S< 3B804', LJ VEURNE- OOSTENDE 515 6 58 9 30 12 36.^ - 3 14 06 -- 9 36 12 42 9 48 12 54 9 56 10 14 OOSTEN DE-VEUR NE 7 42 10 48 12 18 2 58 6 54 _G 05 8 42 11 47 1 20 4 7 55 O.utduynkerke s 0 22 8 59 1122 1 37 4 17 8 12 «6 30 9 07 12 04 1 45 4 25 8 10 ?6 42 9 19 11 14 1 57 4 37 8 32 «6 58 9 IS 11 30 1 03 4 43 8 38 9 10 1 47 2 58 1138 3 52 5 43 1 25 5 02 7 29 145 5 11 7 43 1 IO 5 59 8 09 2 38 0 <5 8 55 2 56 0 15 4 99 7 12 5 00 5 50 6 03 <i 31 6 59 7 38 9 07 ----.^mg^sajju.1.,»!.. VEÜRNE—YI’ER 4 45 7 32 4 50 7 37 511 7 38 1016 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 440 728 ------ ;stadc Linde 5 37 8 25 10 43 11 32 1 57 447 7 27 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 5 02 7 41 6 09 8 56 11 14 12 01 2 29 5 19 7 58 6 17 9 04 11 22 12 09 2 37 5 27 8 06 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 27 6 43 9 30 11 48 12 35 3 02 5 53 8 32 -v- -- m .-iars: mei.tie post tr.‘Anti »u<:«n Zü'c.nuitien per regel. D j gruo'e '.et.vr volgens plaatsruimte. Rechterlijke ocriua stellingen i f’r- Êt-n Nr 15 cent. Afzondérlijke nummers voor artik is. tpz. S0 i'r. het 100. I .111 A**'._AA_LuL ‘"l U 9 CWlOnt .,5.18,7 28 --- laeUlprU’l'I». - 1* 42 T- «-ui 7 18 921 -- - -148 - 7 54 X59 - - 8 4V-K'5_'- 8 57 IC 54 508 114* 356 6 51 9 53 .11.5» 4 04 7 tO 10 19 12 26 4 35 10 46 12 55 .4II 8 05 l(>57 155 5 22 ?58 6 46 59ft 8 07 10 4’ tcilVVUUl^ Ul’Ul «uu I1JOX, 1UI ACV'IU J«JI "Li YPF.H-VF.DHNE i 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 1 31 4 21 6 48 f T 1 3$ 4 29 6 56 Z 1 56 446 7 13 2 10 5 00 7 27 - 3 07 5 57 8 24 s 9 46 lo 3G 1 3 50 6 30 Brntiei Gent Cof lenHick Bixntude Vent ut! Adinkerke Dniukrrke Luiitkerktt Adinkerke hur i.e hixn.ude 7 50 9 18 1-Ï05 Veau ne Markt 5 21 Coxydc 5 33 i 558 7 43 - 8 41* 11 14 ij u u ■*->. yv.r, (i) Amorés est a guise de rasoir T A I V IT nf Q 1VTO Oarrrvr» F\ - an^a^e Francois). Veurne Statie L 7 04 Coxyde y 5 33 7 16 Ooslduynkerkc 5 41 7 24 Nieuport Oostende w-nj i“"“ l - L- - ,11 ir wijAt-u <11. I' ucto aiuiou.i., a- i t 1 *R I’S

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1