I s. I g 1 VASTENBULLE f 1 5 '■i|tl in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Posfkantooren. v,, DEN oensdag 26 Februari 1896. vreugde doen ontslaan, en levens ge voelens van dankbaarheid voor de ge- noiene weldaden. '"n Onze Hamer. De stem mug der 55 artikels van de tabakwel is nog niet len einde. Viijdag werd net art. 38 aangenomen. De be- sprekirg det ovei ige artikels ging gis- Welke ook de uitslag der bospre- J t is thans vast en zeker dat de rechten op het planten van tabak af- EINDE. DE WAARHEID OMTRENT GOEDENDAG (0 door J.-Tu. de Raedt. Vervolg. Hoewel geene enkele middeleeuwscbe besclit ijvmg van den Goedendag, ten nóinsl-* voor zoo/ene thans bekend is. be; woo- d kouhr vermt Idt,a zei ik niet, om mij dooi hei bi toog tan den beet van Ma'dergbem volkomen oveituigd te verkaieti.en ik stel mij voor, dai alle lezeis mijne u*e- u’g ng zullen deelt n. Naar mijne m’eni'ig i< hei verschijnen in de XIV' eeuw van net kouer als van Jauc'te, met eene ronde muts tus- sctie.n twéé kouters (1374), van Lode- wijk van Jupleux (1355, n. st), Willem Spoutin (1355. 1374), Willem van Wilre (r) (1374). alle vijl ridders, en op bet wapen \an Willem van Hofstaden, sche pen van Mechelen (1409). Deze 'ij-t kan grmakke ijk uitgebreid woidetr, ik gerf titer slechts eentgc ntt men ojz, dit mij invielen, en die ik zom- det moeite ka>i tettigvindun in mijne zeer talrijke aanteekeningen over mid deleeuwse lie zegel*. Dit veelvuldig voorkomen van hel kouter, ais sieraad der ridder helmen zou vieemd kunnen schijnen, a's men er verschuldigd; de maatschappij en hel huisgezin zijn er insgelijks toe verplich'. De Kerk geelt, in r aam der samenleving, dezen eetediet.si aan God. en bet is, onder haar geleide en volgens haren geest, dal bet huisgezin, als dusdanig beschouwd, aan den Ailei hoogste de schuldige eere bewijst. Wel is waar, de godsd ensi veiêischl inwendige ak>en van geloot, hoop en liefde; maar hij be staal iegelijk uil eene reeks van uitwen dige betrekkingen met het Opperwezen. Ook zal bel inwendig christen even wel haast ie met gaan, indien het niet open haar ui'.schijiii door zekere teekenen, die er de steun en de uitdrukking van zijn. Op den eersten rang dezer cliristene gebiuiken komt het avondgebed, in hel gemeen gedaan; loffelijk gebruik in zoo vele biave huisgezinnen bewaatd, en on- taalhaar kenmeik van den christen geest, die men er aantreft. Hoe hertroeiend is hel niet, daar 's avonds de ouders te zien neergeknield vóór God om, van hunne Kinderen omringd. Hem te bedan ken over de bescherming gedurende den dag verleend, en zijnen zegen af te smeeken op de rust, die hunne krach en herstellen moei! .Mochte deze zoo prijs bare gewoonte in al de huisgezinnen van ons Bisdom opnieuw in voege komen! j Een andei gebruik, nog m eer in alle christen gezin, is hel gebed vóór en na eten, gebed gewoonlijk door bet jongste der kinderen met luider slem voorge- zeid. Hit brood, d it wij dagelijks van God verzoeken, is eene gif e van zijnent wege, die zegen en dank vereischi. Or. aan de dubbele plicht te volkomen, heb lien de ge oovigen de gewoonte van tweemaal ie bidden. Voó. net eten, vra gen zij aar. degene, die het biood des tevens is, het voedsel te zegenen, dal zij gaan nemen; na het eten, bedanken zij He n root net voedsel, dat zij genui hebben, ten einde met nieuwe krachten zijnen dienst te belten igeri. Blijft Z. L B., uw leven lang geitouw aan dit heilig gebiuik Hei gewijd water moet ook in groote acht'ng gehouden worden bij ailucmis- tene tamilten. De Keik, om dit water zijne uiierlijke kt acht te geven, gebi utkl de schoonste gebeden en de pkcutigste bezweringen Het ontvangt, door de ze gentngen, dteerovei gedaan worden, de eigenschap van te zuiveren al wat bet genaakt, van de booze geesten en ziek ten te verdrijven, van te vernietigen allen slechten invloed, die tnogeiqk heerscbl in de lucht of in de plaatsen, die wij bewonen. Dat men dus m icdeie woning een wijwatervat bezine, waaruit, ’s morgens en 's avonds, al de huisgeno ten gewijd water nemen, om er mede het krutsteeken ie maken. Voor bet christen volk is het eene ware voldoe ning eenen der palmtakken te bewaren, kW die telken jare, met gansch bijzondere p ecbiigheid, gewijd worden, om over ben en hunne woonsteden de zegenin gen ie doen nederdalen door de kerke lijke gebeden eraan vastgehecht. Met godsdienstige zorg wordt ook bewaard tene keerse die men in geval van on- weder aansteekt en die men eens in zijne sie vende handen zal drukken. Bij al e ebristene huisgezinnen, moet I men t den dienst, welken men aan God en zijne heiligen verschuldigd is. Op de eere- Hi. i.ltui verschijnt n Woei.' ig enmidddijk na dr graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 Fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstelling! n 1 fr- hen Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artik- Is. enz. 20 fr. het 100. I)e Annoncen rooi iitlyi? (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenlaud worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. le worden; ’t is de koopcr en niet de kweeker die de belasting verschuldigd is. Al de knevelarijen die wij verschul digd waren aan den liberalen minister Graux zijn uit don weg geruimd. De tabakplanter is meester in zijn huis, in zijnen hof. op zijn land, niemand mag er hem komen lastigvallen. Hij mag in voile vrijheid t tb k planten en kweeken en erover beschikken. (EINDE). lil. Gij allen. Z L B kent de edelmoe dige pogingen, tn deze laatste lijden aangewend, tot opbeuring der nood druftige en wet kende k asse, tot stoffe lijke en zedelijke lolvei betering deige nen, die van aardsebe goederen beroofd zijn. Ontelbate inrichtingen hebt gij in uw in dden zien lot stand komen en nog voortdurend h oeien spaar- en veize- keimgsgi den, tiulp- ont-lag- en lijheni- kassen, maatschappijen van ouderlingen bijstand, ontboudeis- en amialcoolische bonden hu shoudkundige scholen, waar de jonge ducliiers aanle-ren al wal bet zorgvuldig huishouden en liet oppassen van een werkmansgeziri betreft. Gelijk zij lui iceds was van den be- g nne af, de Keik, bekommeid mei de belangen van den werkman en den arme, is ni'-i ten achteren gebleven om die in richting -n aan te moedigen en te gelei den. Deze mi ic'itingen immers zijn ge slicht t-ri voordrele lei lijdende en welkende standen; zij hebben voor oog wit niet alle n hunne ellende te verzach ten en hun Int te verbeteieii, tn iar ook hun wijze voorschriften van spant zaam luid, orde, vooiuitzicht en ma’igheid voor ie honden Nieuwe ontwerpen wor dt n onderzocht en betaamd, en, van zoohaa. t eene bepaalde beslissing zal genomen worden, zal uwe Opperherder, vol benouwen, eenen oproep doen aan de edi (moedigheid van u allen en UI. atv aagen zijne pogingen te ondersteu nen. Immers gij allen, Z. L. B., moet uwe eigene volmaaktheid en deze uwer broeders in Jesus-Christus bi irachien gij moet, vooi zooveel uwe krachten bet loe'a'en, medehelpen o n de lasten des levens, die zoo zwaar op hunne schou deic drukken, 'e vellichten en hun een weinig van dit geluk, waartoe zij recht hebben te verzekeren. Maar, weest hei wel indachtig, Z. L. B deze inrichtingen, hoe aanbevelings- weerdig zij ook wezen, voornamelijk be stemd om aan de huisgezinnen den stof- felijken wels'and te bezoigen, zouden ontoereikend zijn om ze te doordringen van dezen geest dien wij u zoo vurig aanbevelen. Wil men dal die geest in een huisgezin heersche en er hei gezag ui'oefene, dan wordt er vr rei-cht dat dit 1 uisgezin in den grond godsdienstig weze De plichten jegens God hebben de voorband op de andere, en in hunne trouwe vervulling vindt men, uil reden van den goudelijken zegen die eraan vet bonden is, het voornaamste middel om hei gcwenschte doelwit te bereiken. Ieder mensch is san God eenen dienst helmteeken in het wapen van vele ud ders, van zeker gewicht ten gunste van zijne stelling. Gewoonlijk zijn zij twee tn getal. De heer van Malderghcm heeft in zijne verhande ing eene afbeelding gegeven van het wapen van Egidtus, beer van Koussy, die bij Bast weder gevangen ge nomen werd, onder den Giaaf van Si. Pol (1371), van wetk zegel ik hem een afgietsel bad ter hand gesteld. Op den geKioonden helm ziet men twee afge wende kouteis. Hetzelfde helmteeken komi voor op de zegi Is van Roelof Taye, schildknaap (1338), Jan Tu s a v van Jauche (1351), van Gérard Ie Bcrgne Ö3 JA1RGANG» g*zin kan erke men. Deze teekenen, overal waai meu ze ontwaart, zijn een zeker kenmeik van den familiegeest, eer. onfaalbiai m'ddel om hem te behou den en te doen aang oeien. Op het punt van den veei iig<faag>chen Vasien te be ginnen, (ijd 'au boe.veeidigheid maar ook van ernstige overwegingen en de edelmoedige beslui en, onderzoekt bij u zelven of d gen uiken, wier lof Wij m uwe haardsteden godsdienstig bewaa'd zijn. Indien gij in ven, neemt het vast voornemen u ie be ieren, en stelt uw he-duii onder de be scherming der eerbiedweerdigste tami- 1 e, die ooit op aaide uec ond, te weten de heilige lamuie van Nazareth, Daar wordt u een w<nde 'ijk tooueel gegeven van dezen geest -lie van den huiselijken beerd, ondanks de kommernissen van hei leven, een vermuf moet maken, waar vrede en esndu'Cht heetschen, waar alles van vnugde en geluk spreekt. nog andere teekenen vinden van i vermeld heldi n, i het een of het ander ziji te xoit geble- plaais moet het beeld van den gekruis- len Zaligmaker prijken. Wij immers, wij zijn de volgelingen van het Kruis, en waaraan zal men het herkennen, indien dil heilig teeken niet zichtbaar is in onze woningen? Verders, Z. L. B., zuil gij uw welbehagen vinden in uwe haardsteden te versieren met het beeld j M. Graal Leo.n Visart heeft donderdag zijn verslag over In t budjet van oorlog in de middmsektie nedeigelegd. Hei schijnt dal onze vertegenwoordi ger zich aanhanger veikii au eener ver goeding van 30 fr. voo-- i'e militianen. Ook zou bij de viijwilligers bijzondere voordeelen toekennen, lïe verhooging van vergoeding zou tr-ituurlijk meer uit gaven eischen, en M. Visart zou door eene progressive belasting op de perso nen, die niet ir.gelijfd worden, deze uit gaven dekken. Ve:derszou hij alle jongelingen die niei worden tngelijfd, voor eenen korten tijd, willen zien binnenroepen. De zegen van vader en moeder, zie- ZIJ* nel daar nog een christen en zeer lofndijk gebruik, dal de godmmnende ouders g^hah zijn de planieuj is volkomen vrij; men plant zooveel men wil. De m- landsche tabakplanterij moei geene be- j lasting meer betalen vooialeer verkocht o n*uuuö| tlilll vio nmv<vrvu nuimvu «jw - gen te schenken. Die zegen is niet alleen een heilwensch, maar daarbij een ge bed, door God welwillend verhoord, en dat de ouders doen voor hetgeen zij meest op aarde beminnen. Doch, daar komi wekelijks een dag, bij uitmuntendheid de dag des Ueeren genaamd. Dies Dominica, waarop wij aan God eenen bijzonderen eeredieiist verschuldigd zijn, en wel voorname ijk door hei tegenwoordig zijn in het benig sacrificie der Misse. Een huisgezin, dm waarlijk den mam van Christen vet- dient, zal die plicht vervullen met ge zamemlijk de paiochiale Hoogmisse bij le wonen. Die misse immers wordt door den fierder der parochie gedaan voor al dezen, wier zieienlast hij moei d-ageti, en. binst hei heilig Sac fitte, voedt hij zijne fdiapen met hei biood van Gods woOi d Onze vm igs'e hegeei te. ove een stemmig mei deze van de II. Kerk, is dal in d:e Misse legen woord ig weze al’vie door geen dringende plichten edeis weerhouden wordt. Wij hebben u, Z. L. B., getoond aan welke teekenen men het christen huis- daar nog een christen en zeer loffelijk niet mogen laten uitsterven. Bijgevolg nooit zullen zij nalaten, 's morgens en ’s avonds, aan de kinderen hunnen ze- slechis een deel van een gewoon land bouwwerktuig in zien wil; maar laat zich zeer goed verklaren, wanneer men er bei ijzer van den geduchten Goeden dag in herkent. Slechts ten gevolge van het behan delde geschrift, neb ik dat helmteeken begrepen dat mij eerst zoo raadselachtig toescto:.“ii. Heeft het vlugschrift dus een heral disch punt opg'iheldcrd, mol meer reden is ’het eene ware onthulling voor de vader land che t_'o--chiederis van Maria, uwe Moeder, mei deze van den heiligen Joseph, van uwe patroon heiligen of ar.deren voor wie gij bijzon dere godsvrucht gevoelt. Er komen in liet leven sommige om standigheden, voor, waarvan da verja ring, bij een chtisten volk, niei onbe merkt mag voorbijgaan. Hei doopsel, de eerste communie, het huwelijk, de vei- nmuwtng van hel jaar, de hoogdagen moeien bij allen gevoelens van heilige I i ler voort. Zie de laatste nieuwstijdingen op de 4’ bladz. mmmb* wtaiügau.,wrn.’r«T «Mcypr-5 i bij fiastweder in het örabantsche leger, en werden1 VI- '5 ■J—M IIV” HO TTLIUllUVIl. 1 .(t) Gé ai d le Borgtic. Sponlin en Wilre, streaen er gevangen genomen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1