s a j 3 t i s Woensdag Maart ISM. !V 9 53e - JAARGANG. 1 Vanden- iiaven Kiezing van S Ricqjiers. 4'bladz. Na ei n i tamelijk lange en verwarde bespreking heeft tiet ministerie beloofd, Het is thans voor de tiende maal dat er eene verandering plaats heeft in de samenstelling van het katholiek ministe rie, dat den 16 Juni 1884 werd benoemd en waarvan deel maakten MM. Malou, Woeste, Jacobs, Beernaert; peereboom, de Moreau en Pontus. Den 26 October van hé ze ‘de jiar wei den MM. Woeste en Jacobs, door de liberale straaiievoluiie gedwongen hun renden toestand te wijten? Dit is ongetwijfeld te wijten aan den vertegenwoordigde twee j inr hei kapton t Durbuy in de provincialen raad van Luxemburg. Hij is gebouwd niét |ene duclrei van JI Ficsan., den gektnden Luikscnen bankier.; i eigen en schatrijk door zijn hu.velijk. De Gouverneur van om elk voor zich zelvun te wecken vers'andigsten dergeuen d e zijn, vragen de herstelling van i soonlijken eigendom en de intic mug pe- Dat bestuur was almachtig hel schreef voor hoe het land moest bewerkt worden, hoe men de huizen moest bou wen; hoelang men moest werken, welk werk elk moest verrichten, kocht de werktuigen.den voorraad en de kleeren. In vergelding van bet verricht werk kreeg elke dorpeling eene soort van bons welke hij legen voedsel, klee ren, geneesmiddelen, enz. kon verwis selen Het getal dier bons was niet in ver houding met het gedane weik. maar met de samenstelling van bet gezin van het medelid. De goederen der afgestorven leden kwamen aan de gemeenzaamheid. De bijzondere eigendom was dus af geschaft, het kapitaal behoorde aan den Staat. Dat stelsel, dat volgens de socialisten vrede en geluk op aarde moet doen heerschen, heeft integendeel lot droeve ontgoochelingen geleid. Weluaast vielen de leden in ruzie te gen de bestuurders en deze kakelden dan onder elkander. Men keef en men vocht dat er de stuk ken afvlogen. De jonklieden waren jaloersch van de Dit blad verschijnt den Woensdag, enmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dd gropte letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artik- Is. enz. 20 fr. het 100. De Annöncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door hel Oma de Pudücitë, Magdalenaslraal, 4G, le Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Eene proefneming. In Zuid-Australio hebben de wetge vers eene proef genomen met hel kol- lektivistisch stelsel, gelijk ook de socia listen dó samenleving zouden willen in richten. Er werden een aantal dorpen op den voet van tiet gemeenschappelijk bezit ingei icht. Zij kregen 64 hektaren grond en men gat aan eiken mannelijken dorpe ling 1,250 fr. ten titel van leening. Het bestuur van het dorp bestond uit drie personen, door hel algemeen stem recht gekozen. Dat gaf aanleid'ng lot de volgende gewichtige vet atide-mg M. Beernaert verving M. Malou ars munster van geld- we/en en hoofd van hol uijmst^' ie; M. hér sa i enwt tketule maatschappij vtjof w.nd minister van luimen den aankoop en den vc.koop .an hunne ^'idsciie _zaken. m vervanging van M. vi o h 111 e t1 g see nI 199 ti m r?-ui tja Ziedaar hoe hui gaat mot het gel et- l als munner van jus ici.I de Uraman koosd s.eNel vao onze 100 ij is llr.i kan het geene 18 ma inofc) voiiioqdenJ heeft donderdag verhaal genomen bij den Kor.ing legen de beslissing van de bestendige afveerdigtng,. waardoor da kiezing van Oostende verbroken werd. Wij bidden al dezer, die van zin zouden zijn naar den vreemde te vertrek ken, van dit besluit, waarvan de gevol gen zoo zwaar kunnen zijn, niet ten uit voer te brengen vooraleer de Sociëteit van Sint Raphael geraadpleegd te heb ben. Deze zal hun de noodige inlichtingen nopens de reize geven. Zij zal hun voor elkeen in het bijzonder de landen aan wijzen waar zij best kunnen gelukken. Zij zal ben in het nieuw vaderland in betrekking stellen met betrouwensweer- dige persoenen welke hun menige dien sten kunnen bewijzen. Voor alle inlichtingen zich té wenden tot bet algemeen secretariaat van St. An dries bij Brugge. gen te Veurne. Iedereen van u kent deze duistere ongezonde en verstokene armkwartie- ren, waar gezonde lucht, licht, water en alle reinigbeidsmiddelen geheel ent- nroken, waar talrijke huisgezinnen op eengestapeld wonen, en waar een trcftc- lijk man aarzelt om den voet te zetten. Gij kent allen de droevige uitwerk sels die door de onreinigbeid en de ver wal de vermengingen der huisgezinnen ontjer zedelijk en stoffelijk opzicht te w?pg gebracht zijn. De vlaming nochtans is van aard aan. huis en huisgezin verklecld; hij hem is het, dat eigen heerd, goud weerd is; -’-noord, oost,zuid, west. '1 huis best,» zegt hijmaar hierdoor bedoelt hij een tuin, gezond, vlaamsch luis, waarbij, Werkmanswoningen. Al de zedenleeraars zoowel als de gezondheidsgeleerde, al wie zich be kommert met sociale kwestien of die een hart bezit dal lol liefdadige werken genegen is, allen zijn eensgezind om ie bekennen dat de oplossing der kwestie der werkmanswoningen, de grondsteen is der maatschappelijke verbeiering en le leving, en tevens een noodzakelijk en onmisbaar bestanddeel van de zede lijkheid en de gezondheid van hel volk. Ouder al de hervormingen waarvan men hedendnag-- zooveel spreekt, ken nen wij er gcene die in haar zelven zbo- ve'el vei beteringen aan liet leven der werkende klassen kan bijhrengen, dan de hervorming der werkmanswoningen. Men moet het maatschappelijk leven redden door de christene zedeleer, de zedeleer door het christen huisgezin, en het huisgezin door de hervorming en verbetering der woonsten. Men had tot hiertoe, de belangrijk heid niet genoegzaam begrepen van deze kwestie, die zoowel te Veurne als elders, in bijzondere acht dient geno- meo te worden. Maar sedert Isng reeds zijn al deze die zich met liefdadigheids werken of gestichten bezig houden, ge troffen door de onevenredigheid der zelfopofferingen en gcldopofferingen, die hier te Veurne grschicden ten voordeele der arme er. werkende klassen, en bel werkelijk nut dat deze liefdadigheids werken le weeg bréngen in den zefle- Vertrekuren van den IJzerenweg JSe van den Uinirlspoorweg. 3 «Januari tot 30 April 1^00 9 16 1 47 2 38 II 58 3 52 5 43 l 23 5 02 7 29 O Timiiis;en weid iniuisier 'landsciié .ziAen. iii Jacob M. De Vólder vt rvmg M. Woeste werd iiiini-ter van huiieulandsihe zaken in-vei vanning van M. dé Mmead, die tot liét mitiisieiin van landbouw en open- baie w’e'ken overging Den 24 October 1887 werd M Toonis- sen vervangen dnor M. De Volder, in wiens plaats M. Lejeune minister van .......u.v. v.v /ëchts'wezen’wérd. wordt Belgisch gezant bij het hof van DRn Augustus 1888 kwam M. De Bruyn in het ministerie, in veivanging van M. de Moreau. Den G November 1890 werd M. Melot getrouwden en deze zegden uat zij met 1250 fr niet kuuden bestaan. Na lat het stelsel 48 maanden bestaan bad, waien de dertien dorpen waar tiet in voege was in volledige onib.tiding. De leden zijn er van door getiokkcn onlalag te vrager. _n()e I Dat eaf aanleid'ncr gebleven len péi- i aatseliappij vóop na het volbracht wérk, eene treffelijke tust kan genieten, en waar bij in eer en deugd zijn huisgezin kan opbrehgen. Aan ledcien rectitscD’apen weikman eene gezonde luchiige eti aangename woning, met ditgeslrekle hoving aan geringen j rijs verschaffen, waar iiij deftig leven kan en tgvens een groot gedeelte zijner levensmiddelen zelt k.m vóórtbrengen voor lie’i onderhoud zijns buisgezins, dit is tiet doel dal men zich moet voren stellen, en welk wij hopen hier ir. onze sl.id te zien verwezeiitlijkèn. -- Onze EfcaiMer heeft haie eerste zitting besteed aan de tabakswet, welke, gelijk wij gezegd hebben, in baar ^eiteel weid aange- nonmn. Woensdag, heefi do kamer kennis ge nomen van de aftreding van M. de Buriet en de benoeming van M. de Fayereau toi miniver van buiienlandsche zaken. Haai na beult de socialist Anseele het ministerie oti-lei viaagd over bet opma ken der kiezerslijsten voor den werk- rec'nersraad van Gent. Volgens hij zegde, is de inschrijving van bui'er.kie- zers op die hjsien eene eerloosheid. De minister Nyssens, heeft hem ge antwoord dat hij veel beter zou gedaan hebben de kamer niei te komen vei ve len met zijne holklinkende spieuken, welke ten hoogste goed zijn, voor de socialisische tneeiing, dewijl de kiezers lijsten. dank aan de bemoeiing der re- lijken en stoftelijken toestand van het gce, ing, met de grootste zorg zijn opge- volk. j i*1 ak*. Wij erkennen hel met liet heid, tol lof j onzer i zien wij de volksgezindheid en de lief I plans open is; maar zijn ontslag van minister was voorzien. De nieuw minister van buiienlandSche zaken, M. de baron de Fate eau, is sedert 1884 i van Marche, in’t Luxemburgsche. Hij is 40 juten oud, doktor in deiechVmen akt. Dj},“twéé volgende zittingen werden «•Tsg7polèp,Van jaar. j ingeno en door eene ondervraging van L J.. 5.1 den B wsselschen veitcgenwoordiger dadighóid zich ir. onze stad ontwikkelen, M. de Merode, over de vertraging welke en alle jaar vermeerdert en verhoogt i de uitvoering der ontworpen haven de som der geldmiddelen welke hiertoe ugen var: Brussel ondergaat. toch, eilaas, blijft 1 f 1 1 bespreking heelt bet ministerie beloofd, I <iai Buissel. wal er ook gebeure, binnen besteed worden, en de maatschappelijke verbetering zeer klein. Waaraan hebben wij dezen belfeu 1 kntt zijne haven zal hebben. De vertra- ging «omt alleen voort uit eene vertin de’ing in de oniwerpen, welke voor slechter, toestand der werkmanswonin i Brussel van het grootste belang is en vei bonden met een groolsch ontwerp van eloktriesche onderaardsche spoor wegen. Alk rlei. De algelredeu minister de Buriet Portugaal. Deze benoeming was onver wacht en ’t moet juist passen dat de minister van binnenlandsche zaken, ten gevolge van bet ontslag van M. De Vo der. j Den 2 Maart 4891 werd M. Melot op voiksverieg. nwoordlger zijne beurt vervangen door M. de Buriet. Den 31 October 4892 kwam U. de Mérode in de plaats van M. de Ca aman en den 4 Mei 4893 werd geneiaa- Pon- tus vervangen door generaal Brtasine. Den 26 Maart 4894 werden Md. 'te- gerem en Paul de Smet de Nijver ee- is itjk van zijn rijépen om MM. Lejeune en Beernaeit te vervangen. Den 25 Mei 4895 gaf M. de Mérode van West Vlaanderen zijn ontslag, eu zijne vervanging als v Veurne Statie 9 56 4 40 7 28 Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Coxyde Veurne Statie 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 9 50 9 55 3 14 6 06 3 20 612 3 32 6 24 3 40 6 32 4 6 52 5 7 52 5 00 5 50 6 03 631 0 59 7 38 9 07 2 58 6 54 4 - 7 55 4 17 8 12 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 .9 Hrimel Gent Lichterfelde Coi tvmaick Dixinude Veurne Adinkerke Dninktike Duinkcrkc AditikerKc yeur i.e jjixfuude 9 30 12 36 9 36 12 42 9 48 12 54 1 02 1 20 2 20 1 35 5 22 2 58 G46 3 20 8 07 10 43 2 ?3 518 632 6 48 7 18 7 45 7 54 845 1052 5 55 6 42 652 6 00 E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - - 921 - 9 4»- 9 59 - OOSTENDE—VEURNE - 7 42 1048 12 18 6 05 8 42 11 47 Ootlduynkerke c622 8 59 11 22 76 30 9 07 12 04 Veurne Markt 16 42 9 19 12 24 ®6 58 9 25 12 30 !yr - --“L~•-"TTTr’- M Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvei inghem 1.00 Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Hoogslade Linde 5 37 8 25 10 43 11 32 1 57 Loo m- Alveriugliein Veurne Statte VEURNE- OOSTENDE Veurne Statie 3 15 6 58 Venrne Markt v 5 21 7 04 Coayde 5 33 7 16 Oostduynkerke j 5 4t 7 24 5 58 7 43 10 14 8 42 11 14 YPER— VEURb'E 1 5 3 55 6 2! 1 10 4 00 6 27 1 31 4 21 6 48 1 39 4 29 6 56 1 56 4 46 7 13 2 10 5 00 7 27 3 07 I 1 45 5 14 7 45 ïlo 5 59 «09 2 58 0'5 8 35 2 56 6 15 4 39 7 12 8 57 10 54 308 941 11 47 550 9 53 H55 4 04 720 1919 1226 435 750 1046 1255 511 8 05 10 57 918 12 05 9 25 10 40 1 20 VEURNE—YPER 4 45 7 32 4 50. 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 806 1024 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 4 45 506 ^ortemarek 5 34 pichterrelde 5 49 Ijcot 7 IG /.us>el 6 08 7 29 8 40 915 9 37 956 10"8 II 08 E 3 tö -e t5 5 57 8 24 S I J 4 t-t 9 46 16 36 1 - 3 50 6 30 g - 7 447 7 ’7 - 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 5 03 7 41^ 6 09 8 56 11 14 12 01 2 29 519 7 58 Nieuwe Herberg G 17 9 01 11 22 12 09 2 37 5 27 8 06 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 VeurneVooislad 6 43 9 30 11 48 12 35 3 02 5 53 832

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1