II. Woensdag 18 Maart 1896. IV'0 53e JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Hechterlijke kronijk. De korrekiionele Rechtbank dezer stad, heeft de volgende verooi deeltng-n urge sproken. Zitting van 27 Februari. Vanacker Theo- door, werkman te Watou, 3 maanden ge vang en 26 fr. boet, voor bedriegeiijke ont vreemding. Vanhee August, schoenmaker te Pervyse, Smaal 15 fr. boet, voor donkenschap, en 16 dagen gevang en 52 fr. boet, voor klonkelwegen en afgronden vervuld met eerlang zal nedergelegd worden, en dat, in alle geval, de provinciale kiezitigen in tijd» zullen plaats hebben, om de vergadering der provincieraden op bet gewone tijdstip mogelijk te maken. Priesterlijke benoemingen. Z. lloogw. de Bisschep van Brugge heeft benoemd. Bestuuider van't gesticht St. Joseph en der Zwarte Zusters te Kornijk, M. Chris- naens, onderpastoor te Gouckelae- in ver vanging van M. Benoot, overleden; Onderpastoor te Couckelaere, M. Deleyn. onderpastoor te Woesten; Onderpastoor te Woesten, M. Van Over schelde, gewezen coajutor van M- den p s toor van Ratn.-cappelte Brugge}; Onderpastoor te Zoitnebeke. M. Maus, onderpastoor te Herseaux in vervanging van M. Slabbinck, overleden; Onderpastor te Herseaux, M. Huys, onderpastoor te Kemmel; Onderpastoor te Kemmel, M. 'De Jonghe, onderpastoor te Clemskeike; Onderpastoor te Cletpskfi ke, M. V inden berghe, gewezen ieéraar in S’t. ‘Löd'ewijks- collegia te Brugge. De droefheid der ouders, der jonge vrouwen, der familieleden, der ver looide dochters, in elke stad en dorp, is beter in te beelden dan te beschrijven,.. Welke les is daatuu te trekken voor Italië? Eene les waar zijn geluk van afhangt: Italië zoo bitter beproefd, moet op zijne slappen terug komen; bet moet ze ken nen deze mannen die bet zoo diep doen zinken hebben; bet moet at breken met de ergste vijanden van zijnen voor spoed, zijne grootheid, zijne glorie. Italië moet zich niet alleenlijk vrij maken van de zone hooveerdij van eenen Crispi, maar verzaken aan die godde- looze sekte die zich van Crispi bediend heeft om bet vaderland te doen verzin ken. Italië heelt een Staatsbestuur noo- dig dat met het gevoelen van bet volk overeenstemt een Staatsbestuur dat de poorten grendelt van hel Borghesepa- leis en de poorten ontgrendeld van bet Vatikaan Landbouw-Gomice Kortrijk- Meenen. Dank aar. de mede werking van htt Gemeentebestuur van Kortrijk, richt hel Landbouw Cornice op Maandag 30 Maart eenen prijskamp in voor Vee. 3000 franks premien en eermetalen zijn verdeeld ondei de volgende kl issen. 1° Veerzen zonder tanden, 9 prijzen. 2" Volle Veerzen met 2 tanden, 10 prijzen. 3’ Volle Veerzen met 4 tot 6 landen, 6 ld. 4’ Melkkoeien, 13 prijzen. 5* Volle Koeien, 13 id. 6° Lot van 4 Koeien of Veerzen van de 3a. 4<»«eo 5<i« klassen, 5 prijzen. 7°S ieren zonder tanden, 7 prijzen. 8° id, met 2 tanden, 9 id. 9° id. met 4 en meer tanden 6 id. De beer De Biuyn, minister van land jouw en openbare werken zal om 1 ure ’s namiddags den prijskamp bezoeken en de eermetalen aan de eigenaars der jrijswmner.de dieren behangen. Hel uitgebieid p.ogiantna zal koste- oos gezonden worden aan al wie cr de aanviaag van zal doen aan den heer Fred, b’hoat, sekretaps van het comice te Kom ijk. Italiaanuche bedenkingen. Schande on droefheid. Een Italiaansch dagblad La Vera Horna, schrijft ais volgt Ziedaar de vruchten die ons dierbaar Italië met den I Maart op afrikaanschen grond heeft opgedaan schande en droefheid! Dat zij het maar pogen te loochenen of te verminderen, dezen die de afrikaansche ramp bereid en verbaast hebben, het italiaansche volk, gevoelt de schaamte op het voorhoofd branden en de italiaansche moeders weener. over de wreede dood hunner struische zonen gevallen, vermoord, dood gekerfd op vreemden bodem. Deze schande, deze weeklachten met ai de veinedering en de bitterheid ervan zullen lot het toekomende geslacht over geleverd worden. Schande! 20,000 mannen onzer beste legerbenden, gewapend met de beste geweren en voorzien van bet snelste grotgeschui, worden omsingeld en in 't nauw gebracht, zoo dat zij zelfs niet kunnen wederstaan aan den aanval der wilden, die van alle kanten uit hunne holen wippen en als sneeuwwolken van hunne bergen komen afgevlogen. Zij waren daar nogtans, onze moedige bergjagers, gewoon in de bergstreken te vliegen eer dan te gaan; daar waren zij onze dappere alpenjagers, wier de gevaarlijkste der grenzen, de Alpenke ien, zijn, toevertrouwd. Maar zij zijn ge vlucht melden vijand op da hielen, die in hunne rangen drong, en alles rondom ten gronde sloeg, neérhakte ot dood schoot. Zij zijn gevlucht, niet in dichte gele deren, maar verstrooid, de eene alhier, de andere aldaar, alles in den brand la tende en loopende lot 10 kilometers ver, als ware vluchtelingen. En daarop völgl de draadmare van BaratieriÓnmogelijk een gedacht te heb ben van de gewichtigheid van den veldtlag, hij durfde niet zeggen van de neder laag Die schande is zij toe te wijten aan onze soldaten? Neen, maar wel aan de zen die ons legér gejaagd hebben in eenen oorlog zonder belang voor het Vadeiland, in eenen oorlog gevoerd om eene zaak voor dewelke onze krijgslie den geen geesldi ift gevoelden en niet besloten waren te winnen of te sterven. Daarenboven deze schande, de schuld van eenigen, gaat gepaard met bittere, met ontroostbare, met onbeschrijfelijke droefheid. Zij zijn dan niet allen gevlucht onze soldaten? Neen, velen, zijn gevangenen, velen zijn gekwetst, velen zijn gedood met de wapens der wilden. Bij den dageraad van den 1 Maart la gen de italiaansche leget benden aar. den voel der rotsbergen in de vallei van Adua; een uur later schoot de zon hare stralen op deze bloedstioomende rotsen, slagen. Degiyse Desideer, werkman, zonder ge kende woonplaats, 7 maanden gevang, en 26 fr. boet, en gedurende 10 jaren beroofd van zijne burgei lijke rechten, voor attrog- gf-laiij-m, ten nadcele van K. Gollele, Aug. Vanderkeulen en I usa Prooi, te Veurne. K-rekhovc Augus*, Kerckbove Fideel, zwingelaars te Isenberghe, en Rdusseeuw Flsrent, werkman te Beveren, de eerste 16 fr. en de tweede 10 fr. boet, voor geweld dadigheden en scheldwoorden, de derde öO fr. voor slagen; voorwaardelijk voor 2" en 3" Dehouck Élias, landbouwerszoon te Crombeke, 40 fr. Lerniytte Jeroom. land bouwer te Poperinghe. 30 fr. Allewaert Achiel, diens knecht te Proven, 26 tr. boet, alle voorwaardelijk, voor slagen en wonden. Windels Hendris, herbergier te Aditi- kerke, voorwaatdelijk. 100 fr. boe', voor j .cht met verboden tuigen. Zitting van 28 Februari. Beaupr-Z Poly- door, muZiekant te Clercken, 16 dagen ge vang en 26 fr. boel, voor slag' n en wenden Vanhille Hyppoliet, werkman te Vladsloo, 300 fr. boet, voor jacht zonder wapen- drachtrecht en in verboden lijd. Rooms Benjamin, metser, en Kuyle Ben jamin. werkman, beide te Wulpen, de eerste 76 fr. en de tweede 26 fr. boe', voor overtreding op de wet der vischtvangsi. Beyen August en Matsaerl Jacobus, vis- schers te Adinkerke, de eerste 8 dagen gevang en 26 fr. beef, voor slagen, en beide elk 8 dagen en 26 fr. voor smaad jegens de poltcie; 10 fr. voor scheldwoorden en 1ö tr. voor dronkenschap. Vandorpe Desideer. werkman te Dxmu- de, voorwaardelijk, 50 fr. boe voor be dreigingen. Vandorpe Emiol, workman te D xmnde, een maand en 26 fr bo t, voor slagen eri 10 fr. voor scheldwoord m. Vandenkerckhovo Brun», werkman te Adinkerke, 100 fr. boet, voor jacht met sneppen en 8 dagen gevang en 26 fr. voor slagen. ■Je Kamer heeft dinsdag de bespreking voortgezet, ontstaan op eene ondervraging van M. Tbienpont, over do gevaren van besmet ting, welke bot openstaan der Hollund- sche grens voor liet vee medebrengt. Namens de gezondheid en het benou den van onzen veestapel werd de be stendige sluiting der grens door ver scheidene sprekers gevraagd. De minis ter var. landbouw bleet, daarentegen, van gevoelen dat de sluiting voor den oogeubltk niet noodzakelijk 13, aange zien er op 11,000 ingevoerde beesten geen enkel gevat van mutlplaag werd vastgesteld. Deze bespreking kwam tot geen be sluit, aangezien het gouvernement vol macht beeft om over de sluiting of ope ning naar willekeur te beslissen. Woensdag, ten gevolge eener onder vraging over de middelen om op doel matige wijze de veivalsching der mest- stoflen te beteugelen, beeft de minister van landbouw verklaard dat de streng ste maatregels zouden genomen wor den om hel bedrog, in zake van mest stoffen, te voorkomen en ie straften. In de volgende zittingen beeti de ver gadering het ontwerp der regeenng be sproken betreffende de erft echten van den overlevenden ech’genoot. Op bel einde der zitting van vrijdag heeft de socialist Smeeis gevraagd om de inzichten van bet gouvernement te kennen aangaande de samenstelling van het kiezerskoips voor de provincie. Minis'er Sehollaeit antwoordde dal hel ontwerp, deze kwestie betref! nde, Verschllllge tijdingen. Vrijdag, rond 4 ure na middag, is de zolder van hel huis bewoond door Karei Verhaegbe, hetbergier ter Kaaiplaats, onder het gewicht van 18 a 20,009 kilos turksche tarwe ingestort. De slag was 7.00 geweldig dat het keldergewellsel insgelijks ingeslagen is. Deze zoldering is juist boven de slaapkamer der huis bewoners, en het is een geluk dal liet ongeval met binst den nacht is gebeurd, anders hadde men waarschijnlijk men- schenlevens te betreuren gehad. Laatst aangekochte olligatien der leaning van Brussel, door den spaar- derskring Hoop doel leven. Reeks 095 628 r/ 24 014.404 8 014.404 9 Eene vergoeding van 150 fr. is verleend aan priester Livinus Raecke, voor de uitoefening van zijn ambt in de parcchie van Alveringhem, gedurende het 4‘ kwartaal van 1895. Bij koninklijk besluit van den 28 Februari is M. J. de Burlel, slaatsmi- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Vertrekuren van den IJzerenncg van den Buurtspoorweg. 3 Januari tot 30 April 1S96 6 00 K 3 9 16 1 47 2 38 6 08 VEURNAAR 8 42 11 14 9 46 10 36 1 3 50 6 30 5 55 6 49 6 59 Ooitende Statie Nieuport Cüxyle v Veurne Statie I 02 1 20 2 20 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 9 50 9 55 W s S. n Brunei Gent Lichtervelde Corteniarck Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerke Üuinkerke Adinkerke Veurne Dixmude £ortemarck U.1 J. °eat us«el 1 33 5 92 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 OOSTENDE—VEURNE 7 42 1048 1218 .6 05 8 42 11 47 Ooitiiuynkerke 8 59 1122 2. 't 76 30 9 07 12 04 Veurne Markt :6 42 9 19 12 24 »6 58 9 25 12 30 4 43 5 06 5 34 achtervelde 5 49 7 16 9 25 1040 3 14 6 06 3 20*6 12 3 32 6 Z4 3 40 6 39 4 - 6 59 5 - 7 52 2 58 6 54 4 7 55 ■1 17 8 12 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 Xk 1U11 v V v V dl Gli il I v IJ vl VII VClïUlu 1»1V* gekwetsten, stervenden en dooden. Be nige uren later kwam bet droevig nieuws in Italië aan,en rouw endroetheid over vielen het land van het zuiden tot het noorden. 6 48 u O 5 Veurne Statie 5 15 Vearne Markt 5 21 Coxyde Oostduynkerke Nieuport Oostende YPER-VEURNE - 1 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 1 31 421 1 39 4 29 6 56 1 56 446 7 13 2 10 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 S 9 16 1 47 3 38 11 88 3 S3 S 43 153 5 09 7 29 143 5 14 7 45 ?10 5 59 8 09 238 6f5 835 2 56 615 4 39 7 19 5 00 5 50 6 03 631 6 59 7 38 9 07 VEURNE—OOSTENDE 9 30 42 36 9 36 12 42 9 48 12 54 9 56 *5 58 7 43 10 14 518 7ï8 - 11 88 3 52 543 7 20 8 42 - 193 5 09 7 20 8 40 8 56 - 143 514 7 45 915 921 210 559 809 937 948 238 6C5 8 35 956 9 59 - 2 56 615 10 08 1108 E 3 VEURNE—Y PER. - 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 ÜF 440 728 ----- lliogslade Linde 5 37 8 25 10 43 11 32 1 57 4 47 7 27 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 5 02 7 41 - 6 09 8 56 11 14 12 01 2 29 519 7 58 2" Nieuwe“llerberg 6 17 9 04 11 29 12 09 2 37 5 27 8Q6~ 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 27 - VeurneVoórsUd 6 43 9 30 11 48 12 35 3 02 5 53 832 5 15 «53 s o *1 7 04 533 7 16 5 41 7 24 8-- Veurne Statte Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie r Loo Alveringhem Veurne Statie 9 95 639 648 7 18 7 45 7 54 845 1052 8 57 16 54 308 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 7 90 1619 19 26 4 33 750 1«46 12 55 511 8 05 10 57 918 12 05 1 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1