13. Woensdag 1 April 1896. 53e N° JAARGANG. het socia- nog, de socialisten zijn dieven, moor denaars, monsters van godde loosheid ('t Vervolgt), Dit blad vei Hoe 34653 4. 51868 1. 70428 13 en 16. i Ongein/; Te Pollinchove wei d i het kind van Ratel Doom overreden I door een pcerd, dat aan eene kar go spannen, verschoten had en op zijde der kalscijde sprong. Het kind dat aan de hand van een meisje op de straat was. kreeg oenen sluik van bet peerd, werd een been gebroken en bekwam nog i kneuzingen aan hei bootd. rsclrijnt den Woenscag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Degroote letter, volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen] en 7buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Verders bewaarde deze gilde langen lijd een gedicbtblazoen dat i i 1620 ge maakt word door Krans van Cortltem. Dit blazoen is thans vervangen door een nieuw in 1819 vervaardigd. Onder de meubelen en juweelen der gilde, verdiende het zilverwerk de eer ste vermelding; onder andere een zil veren halsband die in 1593uit9 schakels en dt i<j jaar later uil 10 schakels met twee kleine schildekens bestond, en eene drinkschaal, welke den 2G Juni 1576 aan de stad verkocht werd voor eene jaatlijkïche ren: ten beloope van 12 pond groote. Deze schaal, een echt kunstwerk, in gedreven zilver, was tol nu toe verholen gebleven. Een toéval heelt ze dezer da gen weei in het licht gebiacht. Dil stuk, getuige van den rijkdom der gilde in vroegere eeuwen, is terug gevonden in eene geheime lade der oude kasten van het s'adhuis, en is voorloopig te zien in bet Paviljoen dezer stad. Dil oude go- denks'uk zal nu bij de oude aicbieven van Veurne geplaatst en bewaud wor den. HH. Hoogw. Mgr. Waftelaert. bis schop van Brugge, en Mgr. Decrolière, bisschap van Namen, zijn lol officier der Leopoldsorde benoemd. Den 18 dezer zal in bet gouverne- mentshotel te Brugge de aanbesteding plaats hebben van de veibeteringswer- ken aan het gedeelte van den Yser, be grepen tusseben de monding der vaart van Uper.teKnocke, en de rechttrekking der rivier te St. Jacobscappelle. Deze werken zijn geschat op fr. 46,116-12. Eene vergoeding van 150 fr. wordt verleend aan priester L. Raecke, voor de uitoefening van zijn ambt in de parochie van Alveringhem, gedurende het 4* kwartaal van 1895. De herdelving en uitbaggering van de Bergenvaart en der verbeteringswer- ken aan den dijk van den rechteroever, van aan de sluis van Houlhem tol aan de fransche grens, zullen den zaterdag 25 April, in het provinciaal gouverne ment te Brugge aanbesteed worden. Het begrootingsbestek beloopt tot fr. 9967-62 c. Het lastenkohier bevat bepalingen nopens het minimum van dagloon, de verzekering tegen werkongevallen en de zorgen te verleenen aan gekwetste of zieke werklieden Inlichtingen in het provinciaal gouver- ment, alsook bij den provincialen hoofd ingenieur van den lechnischen dienst te Brugge, Hat keiscollege van het arrondis sement Aeth is bijeengeroepen tegen zondag 19 April, om eenen senator te kiezen, in vervanging van M. den graaf dOultrement, oveileden. De katholieken hebben als kandidaat gekozen M. den graat Adhemar d Oullie- ment. Men meldt dat de liberalen M. Houzeau de Lehaie zulen voorstellen. Onder de leden van den jury van hel hof van assisen van West Vlaanderen welk den 27 dezer geopend wordt, be vinden zich MM. P Giymoriprez, ge- meente-ontvanger te Veurne; R. De Bo, eigenaar te Oostvleteren, en H. Christi- aens, brouwer to Couckelaere. Twee visscherssloepen werden vrijdag door den storm te Middelkerke op do kust geworpen; do sloep nr 3, van Coxyde, patroon Rubben, moet als verloren aanzien worden, zoodanig erg werd zij beschadigd. Rond 1 uur’s moi- gends werd het vaartuig van Rubben, op twee mijlen van de kust en de hoogte van Nieuport, door het orkaan verrast. Dadelijk, keerde Rubben naar Nieuport terug. Ziende dat zijn schip op de kust gmg geworpen worden, gat hij bevel terug in zee te. steken; doch het was te laat. De tweede sloop, rd 33 van Oost- duinkerke, patroon Auguste Lugein, strandde met gebroken masten. De provinciale raad van Braband heelt zaterdag M. Dumont, gewezen volksvertegenwoordiger van Nyvel, tot piovincialen senator gekozen, Laatst aangekochte obligation der vanging van M. leening Antweipcn 1887, door den spuai der^kring Vrije Burgers 1 Reeks 27286 Nr 1 Rechterlijke kronljk. Eenifle woorden tol den Vlaamechen werkman. Brave en ebristene arbeider, in wiens boezem een edel en rechtschapen harte klopt, en die lot nu toe uwen onwaar- deerbaren titel van eerlijk werkman met niet de minste schandvlek hebt bezoe deld, wacht u van de valscbe profeten, ik wil zeggen van die ellendigen die tot u komen met een verraderlijken lach °P de lippen, en u de vrijheid en onaf hankelijkheid, de wellusten en rijkdom- men der wereld in één woord, een €cht Paradijs op deze aaide beloven, op voorwaarde dal gij u met vrouw en kin deren, met ziel en lichaam, onder den vcrmaiedijden standaard van het socia- Üsmus scharen wilt. 0 zij zijn niet gierig op hunne belof ten, integendeel. Met de behendigheid '■in eenen goochelaar, die onder de °ogen van een lichtgoloovig publiek een geheel regiment poppen en suikergoed mi eenen hoogen hoed te voorschijn baalt, zoo doen zij ook voor uwe teer gevoelige verbeelding bergen van goad en allerhande luchtkasteelrn dansen. I’eis nen keer, in dil gezegend luilek kerland, dal zij u met tooveraeblige kleuieti afschilderen, zult gij vrij zijn, en onafhankelijk als de vogelen des hemels! De kiekens zullen gansch ge braden uit de lucht vallen, 3e koeken- butiirliamiuen gereed gesneden op uwe talel verschijnen, en uwe kleederen met vijffrankstukken gevoerd worden! Nooit meer werker, altijd kennis vieienNooit meer zuchten noch weenen, altijd en met volle leugen aan den onuitpuioaren s,ioom der wereldsche wellusten drin ken! o gelukkige sterveling! Lek maar PP voorband uwe schotels en tellooren :,i, wam gij zoudt moeten een ongeloo- v,ge Thomas zijn om de voorzeggingen ^'er edelmoedige profeten in twijfel te ’vakken. Immers, de taal die uil hunnen '"oud vlooit is zoel als honig; en ‘t is ,nei een waren geestdrift dai zij uwe eeltige handen ui bnnrie pei kauieuten V1"Keren sluiten. Soms in eene vlaag van fransche com plimenten noemen zij u, mon ami, par ci nion aini. par la; en, in uwen dorst naar vriendschap, klinkt u die zoete n3am als eene bemelscbe muziek aan de °oren. Maar.... wees voorzichtig, want zonder het te weten, staat gij misschien op den boord van een gapende afgrond! Pas op, want de wolven in schapenvel laten vioeg of laat liunno tanden zien! Judas ook omhelsde zijnen Goddelijker! Meester op hei oogenblik zelf dat hij Hem vcriaden moest; en, onder het opzicht van verrade:ij, zijn de socialis ten met veel beter dan de verdoemde en onvergefelijke Judas. Met de lippen/ be •oilmen zij u, ja. met eene hartstochte- ‘•jke liefde; maar kouder gij, voor één onkel ojgenblik, in bet binnenste hun- "er bedorveno hanen lezen, hoe zoudt S'j achieruideinzen van afschuw, bij het zien der snoodeen wraakroepende plau- ner» die daar in de diepte vei borgen J’ggeri Laat u dus, aan welken p ij’ ook. geen appelen voor ci'roenen verkoopeu; teat a met medeslepen in den oripeil- baien afgrond van scliinde en oneer Oicn zij inde duisternis onder uwe voe len grav. n. Willen zij slachtoffers, dat zij zwijnen van hunne kliek aan tiuiine slordige koorde binden; maar eerlijke werklieden, nooit want, rechtuit ge sproken, de socialisten zijn de aarts vijanden van don werkman! Meer Verschlllisfe tijdinxen. Plaatsgebrek belet ons heden ons feuille ton over de geschiedenis van Veurne te beginnen. Bij koninklijk besluit van den 26 de zer, wordt M. L -V.-S.-H. Havaux, rech ter bij de rechtbank van eersten aanleg, te Veurne, benoemd tol rechter bij de rechtbank van Dendermonde. Hij word) te Veurne vervangen door M. de Crombrugghe de Looringtie(baron W.-A.-A.-G -MA, advokaal te Geut. De Monileur van donderdag kon digt eene lijst at van bevordeiingen en benoemingen in hel leger. Ouder de nieuw benoemde officieren vinden wij M. A.-J. C. Vandevelde, van Veurne, ad- judant-onderofficier bij het 6* liine-re- giment, die tot onderluitenant benoemd is. Men weet hier algemeen dat de gilde van rederijkers, gemeenlijk Rhe- bakketrdat veertig jaren lang bewaart. torika genaamd, eene der oudste van i siad is cn dagieekent van de jaren 1400. De gildebroeders droegen over een paar eeuwen een eigenaardig teesi- koduum, beslaande uit een kleed van groen laken met knopen van de zelfde kleur, al binnen belegd met wille stofte; voorts uit eene wille vest en wiue broek. De hoed was gepluimd. Aan de zijde der gezellen hing een degen, en als deze in de processie gingen, hielden zij het beboorlick gheadjusteert slacti- sweerd in de rechter hand. Deze klee- ook hoe aangenamer, bij zoo vene dat derdracht werd in de jaren iïOOeenigs- tnen in dit land zoo geern oud brood eet zjns gewijzigd. als hier hel nieuwgebakken. Men bakt - het langen tijd op voorband voor de feestmalen. Het en is niet zeldzaam dat men op de feeste gegeven ter gelegen heid der geboorte van een kind, b;ood eet dat gebakken werd voor de geboorte van den grootvader. Dat is ander peper dan het brood dat ze nu bakken. De Kamer heeft dindag het wetsontwerp tot verge makkelijking der huwelijken gestemd, alsook hetgene waarbij de opzichters van den arbeid gelast worden te waken over de toepassing der wet op het betalen der dagloonen. Woensdag heeft de socialist Magnette eene zitting doen verliezen door eene on dervraging over de verbreking der kie- zing van Mechelen. Donderdag werd de wet op de erf- rechten van den overlevenden echtge noot aangenomen. Vrijdag begon de bespreking over het wetsontwerp op de werkhuisreglemen- ten De socialisten zijn dit ontwerp vij andig. Gezel Malempré heeft van de ge legenheid gebruik gemaakt om zijne g d uittespuwen tegen de bazen, die, volgens hem, allen dieven, bedriegers, uitbuiters en dwinglanden zijn. Met Brood. De Denemarkschegeleerde Bartholin, in één zijner merkweerdigste werken, verhaalt dat in zekere streken van Noor wegen men eene soort van brood kan Dit is, zegt bij, een groot gemak; want, eens dat een man van die streek genoeg gewonnen heeft om brood te maken, hij bakt er voor geheel zijn leven, en daar achter brengt bij de overige dagen zijns levens in rust over, zonder zich nog om den honger te bekommeren. Dil brood is gemaakt uit meel van gerst en haver te zamen gekneed, en die men bakt tus- schen twee bolde keien; het is bijna J smakeloos maar zeer voedzaam. Ecc ouder dit brood wordt, hoe harder, maar a VEURNAAR K I Zitting van 13 Maart. Geldof Sylveater, werkman te Clercken, 26 fr. boet, voor slagen. Dcraeve Fredcrik. stroodekker, te Proven, De- raevc Pieter, id. te Poperinghe, en Deraeve René, werkman te id. voorwaardeliik, elk 2 maal 16 da gen gevang en 2 maal 26 fr. boet, voor vernieling van afsluitingen en slagen en wonden, onbekwaam heid tot werken veroorzaakt hebbende, de eerste nog 26 fr. boet, voor slagen en wonden. Caestakcr Desidecr, werkman te Dixmude, 26 fr. boet, voor slagen en wonden. Plaetcvoet Engel, vi.-scher te Coxyde, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad jegens den jachtbewaarder. Zeldzaam. Bij Pieter Dcmaziere is heden morgen een brociscl van 10 beneieren gekiptEr Iti ver vier pootjes het is springlevend ca zoo vlug als de andere 't Is wonder om zien. Mgr de Bisschop heeft tot coadjutors benoemd te blankenbcrghe, M. Vanneste; te Becelaere, M- Dubois, en te Tieghem, M. Verscheu re, priesters uit het seminarie. De korrektionele Rechtbank dezer «tad. heeft de volgende veroordcelingcn uitsproken. Zittirgvan 12 Maart. Decranaer Hendrik en Dcwutf Alton*, werlicden te Dixmude, elk 26 fr. boet, voor vis«chen met verboden tuig, de tweede nog 5o tr. om het verboden tuig niet afgegeven te hebben. Ryssen Louisa, werkster te Adinkerke. 36 fr. boet, voor slagen en 10 fr. voor Scheldwoorden. Vanlcenc 1 yriel. dienstknecht te I’ollmchove, voorwaardelijk, too fr. boet, voor jacht met strop- pen. Desacver Leonia, werkster te Veurne, voor- waardelijk, 5 fr. boet, voor slagen. Bauden Gustaaf, werkman te Vcurnr, 10 fr. boet, voor slagen; 8 dagen gevangen 20 fr boet, voor smaad jegens de policie, en *5 fr. boet, voor dronkenschap. Bongé Polydoor, werkm in, Macsen Amelia en Boi.gé Maria, werkster*, allen te Nieuport. de eerste, 3 maanden gevang en 100 fr. boet, voor opsiand en slagen; 8 dagen en 26 fr. boet, voor smaad en 1$ fr. voor dronkenschap; de tweede, voorwaardclijk, t maand gevang, voor opstand en slagen en 8 dagen en 20 fr. boet voor smaad; de derde, voorwandel'jk, 1 maand gevang, voor op stand en slagen en 8 dagen voor dronkenschap. Horine Amand, schildersgaaf, te Veurne. i5 dagen gevang en zoo fr voor (acht met s'toppen. Vcrminck Karet, vischverkooper, en Vanden- berghe August, werkman, beide te Veurne, de eerste, *6 tr. boet, voor slagen, en 10 fr. boet. I voor scheldwoorden; de tweede, to fr. boer voor s cheldwoordcn. gijn tien kiekjes, Waarvan oen met twee koppen en

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1