I Woensdag 8 April 1896. 53' IV 14. 3AARGAUG. (A) Nieuwsblaederer? (Wordt voortgezet). van dien tydt. M. Scherpereel. pastoor van Ste. Walburga te Veurne,van februari 1851 tot april 1853, pastoor teOenterghem sedert 1853, is zondag in 85jarigen ouderdom overleden. de bewooners hel beslier, dat zy zou den goedgekeurd bebben, allceuelyck blyvende onder de beschermingc van Vrancktyk; ’t is waerschynelyk, zegge ik, dal het huys van Oosteniyck deze bloeyende provinciën nooyt meer en zoude bezeten hebben; maer die de we'cke de Assemb'ée Nationale uyt maekien, mannen van hun broekje in de staetkunde, en onbewust in aftairen, waeren te haestig. Zy gaven alreede van op het eynde van November een decreet uyt, en daer- naer nog een in December, waerdoor alle landen door hunne legers veroverd, ingelyfd waeren aen Vranckryk, doch zy zouden nog wel gaerne gezien heb ben dal de Nederlanders zouden ge vraagd bebben, ofte ten minsten ge schenen hebben hel te vraegen, en zy deden daertoe alle pogernien, afzeitende de eerste representanten, eeilycke en godvreezende mannen, doende in de plaetse aensiellen volck zonder religie, zonder zeden, zonder middelen, immers hun in alles gelyck. Bovendien deden zy afroepen dat de tienden, demolaegie, de vacelage, de i hunner kopstukken, den Brdiel van Duitschland baren ambassadeur in begin van De cember lest, aen de Assemblée dat zy 'i Nederlandt moesten ruynén. (A) De republicaenen gaoven voor ant- woorde dat zy het zouden doen bij lijdt. De Engelsche geene spotternye ver- staende, waependeo bun qp deden om trent Kerstdagh nog eens zeggen dat zy die provintien aer.stor.ds moesten ver- laeten; maer de Franschen, voor leste reden, verklaerden zelve den oorloghe aen zyne Brilannische Majesteyt on aen den s'adthouder van Hoilandt; daerom zegt zeer wel den schranderen Meyerus ad annum 1335 folio 136 verso Doch naer dal (ik. en wete niet door welcken kwaeden engel van Gallienï de Franschen hebben getracht naer de ai- gemeene monarchie, is alles veistoord, ales droevigh, alles Ireireu:tick, alles oproerigh; wy en hebben nieuwer» den vrede, nieuwere de uise voortaen ge zien. i moordenaar, een monster van goddeloos heid? Gij antwooidt niet,.... maar onder uwe gefronste wenkbrauwen zie ik uwe beide oogappelen vonkelen ge lijk fakkels; ik zie uwe sterk gespierde vuisten zich naar eenen onzichtbaren vijand uitstrekken; en met eene donde rende stem, die Jan Breidel in zijn duis ter graf van vlaamsche fierheid trillen doet, hoor ik u eensk'aps briescben als een getergden leeuw en uitroepen «k..kruipen in dat rooversnest Ik... deel maken van die duivelsbende? Nooit, nooit zin; noch priester aan uw sterfbed; noch kruis op uwe grafstede Leven als een beest en sterven als een beest... o gruwel In hunne adeien vloeit het bloed van de Parijsscbe Communards, die duivelen in menscher.vleesch, die eertijds, in de straten der fiansche hoofdstad.de priesters en kloosterlingen onmeedoogend vermoordden, en als hel- sche furiën op de bebloede lijken hunner onschtdidge slachtoffers ronddansten En het .zijn zulke mannen, uitbroeisel der bel, die in bunnen dwazen boog moed het op zich genomen hebben het lot van den werkman te verbeteren en de wereld in een aatdsch paradijs te hei schapen!En het zijn diezelfde mannen die over belganscue mensch- dom de groote woorden Vrijheid, broederlijkheid, gelijkheid ais eene bittere spotternij, doen weêrklinken O Vrijheid, BioederlijkheidGelijk heid, venijnige planten aan den voet der guillotine gesproten Zij mogen wel spreken van vrijheid, nietwaar, die ge wetenlooze kerels, die alle middelen goedvinden om den eerlijken weikman in de schandige slavenbanden hunner driften en ondeugden te doen kruipen! Zij mogen spreken van gelijkheid en broederlijkheid, die afschuwelijke kome dianten, die aan den algemeenen disch der wereldsche geneug en de lekkerste beetjes voor zich houden en u ternau- Aiernood eenige ontvleeschde beende.ren toewerpen, die gij in de eenzaamheid als een hongerig dier moogl alknagen Ik vraag hetö, btave en deugdzame weikman, zeg mij.eens, recht voor de vuist, gelijk de V'aming, wilt gij socia list worden, en bij gevolg, een dief een ui•jniiiMMé— rechten op bier en wyo i fgeschaft wae ren, tneenende daerdoor de gemeenten te winnen; maer alles was vrughteloos Nederland was een klippe van alle kan ten gestoo'en door de baeren van 160 duyzend Franschen; zij bleef onberoer- lick, en wel voornaementlick Veurne en Veurne ambaght, degene wanneer de Carmagnolen uyt ons land t oeken, nogh geen mairen, nogh andeie zu cke be- gecke’ycheden en hadden het waer magistraat was nogh in wezen. Yper en Poperinghe hebben op ’t leste eene municipaleteyt gehad, maer die er in zaeten waeren bekend voor kaelaers, volck zonder reden tegen-uandt der Nederlanders is het tieyl geweest van Duytslandt en misschien van geheel Eu ropa, gelyck den kr-yzer Franciscus 11 ze've gezt-y 1 heeft (L abt e de bellez). Ondeitusschen, Engeland; nateuttyke vyandinoe van Vianckiyck, verbaesd en verh-gen over den snehen voortgi’rick der wnepen van de Carmagnolen, en voelende wat Inren koophandel s'ond te lyden, de Fianschen de haeve van Oostende korn nde s!iiy'°n naer hun wetbehaegen, dede aeineggen door I>e Kamer In de zitting van dinsdag heeft de mi nister van geldwezen een nieuw ont werp van overeenKomst met de kompa- gnie van den Congospoorweg voorge steld. Dit voorstel is naar de afdeeltn- gen verzonden. Daarna heeft de kamer de beraad slaging hernomen van de werkhuisreg- lementen. Woensdag heeft de kamer bij komen de kredieten, overdt achten on regelingen betreffende versebillige begrootiugen voor 1895 gestemd. Vervolgens heeft de vergadering eene ondervraging gehoord van den socialist Maroille, over eene uitbarsting van grauwvuur, welke den 21 Maait in eene koolmijn van Bergen heeft plaat gehad. Te dezer gelegenheid kwam het too benige woorden tot den Vlaamschen luchtige lichtekooien wdlen maken werkman. Ja, de socialisten zijn de aartsvijan den van den werkman Zij weten '"niers dat uw harte bloedt, en ge- ‘cheuid door do talrijke en wreedc toornen van uw met kruisen bezaaide '■verspad; en zonder medelijden zien u, van den vroegen morgen tot den avon l op uwe werkbank neêrge- 'mki. zw« ii en zweeten om eene on- >lukkige orste broods te verdienen; met een helsch behagen zien zij. in ‘*'t ruwe jaargetijde, uwe vrouw en kin- b'ien, van honger en dorst ui'gemer- 'eld. bibberen van Je koude in eene ifgebluscbte haardstede; en die korste "foods, die een gansche huisgezin het leven moet houden, wordt nog ‘Omwijlen door die rampzalige lafaards, Jij middel van werkstaking ofoplul ing 01 revolutie, aan uwe hongerige lippen ji. loon •4-Ü hebben liet gezworen door den mond van een hunner kopstukken, den vermaarden f ^Penhouden en allen 1 kerkvolk ongelukkig maken. be socialisten zijn diovon,flie- ven van uwe eer en reputatie, die zij in oen modderpoel van I •en en vergaderingen onder hunne ver derfelijke voeten trappen dieven van do eer en zecgbaarbeid uwer vrouw en (*°chters, waarvan zij, in plaats van deftige huishoudsters of eerlijke arbeid sters, verfranschte modepoppen en ont- Vertrekuren van den IJzerenweg «fe van den Buurtspoorweg. dieven van uwe zuur gewonnen spaar penningen, van die handvol stuivers welke gij met uw zweel besproeid en legen meerderen nood in een aarden spaarpot of in eene oude versleten? kous verborgen houdt0, dal behoort u niet toe, bulderen de socialisten, want ei gendom is diefstal. De socialisten zijn moordernaars, ja. dnbbe e mooidenaars!.. moordenaars van uw lichaam, dat zij reeds, in Hunne atgiijs'ijke lievelingsdroomen, te midden der ijselijk lieden van een burgeroorlog in de lamste stuiptrekkingen des dood- iirijd zien spartelen moordenaars van uwe ziel op dewelke zij, in hel ver zadigen van hun onverbiddelijker! baai, het bijzonderlijk gemunt bebben. Uwe onsieifel.jke ztel den doodsteek geven en in de eeuwige verdoemenis storten, is de vurigste wensch van hun leven U voor alle eeuwigheid verloren zien, ’"hukt llalaas! Wat wilt gij eraan ware voor hen een kermisfeest van on beschrijflijke vreugde want zij lactreo met den hemel; zij lachen met de hoop op een beter vaderland, en vragen niets.... niets dan de hel met bate voor- be wonden der werklieden moeten wij afgaande wellusten, doen bleeden; wij willen te De SÓciahs'en zijn monsters van goddeloosheid Spreek hun maar I van kerk en godsdienst, van priesters hunne vuile gazet- paternoster van ijselijke vloeken en EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurno. 1700- o JANUARIES. Inleiding tot ’t jaor 1793. Met den nieuwjaerdag van dezen jare 'varen de Franschen meester van geheel Oostemycx Nederland ^uytgenomen van de vestinge van Luxemburg), en sells van het voorste deel van Duytsland tot "chithien mylen boven Aken, en Dumou- fie* gink in winterquartieren met zyn leger. Den tyd zal eens leeren of het heeft kunnen gebeuren dat zoo eene woeste "yigestrektbeydt van landt is konnen genomen worden zonder venaedt in l'vee maenden tyds; een bekende jour nalist wyt het aheede aen eenige agen ten van het voorgaende mini-tC'ie van Brussel. Hc.e dat het gegaen heeft of uiet.liei zeer wacisc' yntyk is, wnert dat de republ'caenen tiet woord gehouden hadden al inkomen van al hunne ver overingen viy te mat-ken, lae<ende aen Isl Dit blad verschijnt den Woensdag, enmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. 3 Januari tot 30 April Wniietigen, en daarom moet men hel goddeloosheid Spreek hiiu en kloosterlingen; zij zullen i-cliuuibek- ken van woede, en u bun dagelijkscijen i ver I inaledijdingen naar het aangezicht wer- pen Weg met God 1 Weg met den godsdienst js hun gelielkoosde oorlogskreet. Noch doopsel noch Eerste Communie meer; noch Christus noch Lieve-Vrouw-beeld in school of huisge- DE VEURNAAR 9 5C 8 42 11 14 1 20 1 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 950 9 55 1 10 1 31 4 45 5 06 Veurne Statie Veurne Markt C» lyde Niriiport Oostende Oostende Statie Nieuport r Coiyde V Veurne Statie G 52 7 52 6 08 7 29 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 1108 «J "u V 33 .9 Veurne Statte Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvei inghein Loo Hoogs'netle-Linde Yper Statie Yper Stolie F Loo Aiveringhrm p Vent ne St»» lie 1 33 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 45 0 00 E 5 7 1’8- 8 4i>- 8 56- 9 21- 9 48 - 9 59 - V45 10 52 - 5.5 6 42 652 9 30 12 3G 9 36 12 42 9 48 12 54 I 02 1 20 2 20 314 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 - 5 - 5 00 E 5 5 50 6 03 6 31 6 59 7.38 9 07 OOSTENDE—VEURNE - 7 42 10 48 12 18 6 05 8 42 11 47 Ouatduynkerke 56 22 8 59 11 22 7_.j !j 26 30 9 07 12 04 Veurne Markt -6 42 9 19 12 24 •6 58 925 12 30 2 58 6 54 4 - 7 55 4 17 812 4 25 8 20 4 37 8 32 4 43 8 38 n Oosiduynkerke 58 7 43 10 14 u. 5 19 7 58 i3 5 27 8 06 5 53 8 32 Brmwl Geit LichtrrveMe Co» temmek V xuiude Vein ne Adinkerke Ddtnkerku Duinkcrke A dm kerke Veurne ï):xn.ude Curlemarck 5 34 1 ichterveldi, 5 49 Leot 7 IG Rru&tel VEUKNE- OOSTENDE 515 6 58 5 21 7 04 5 33 7 16 5 41 7 24 i '3 6 90 E 5 916 I 47 2 38 518 7 28 11.58 5 52 5 45 «52 8 42-1 Ï5 NO.» 7 29 6 4K 8 56 - 1 45 5 11 7 43 18 u -J -S 1 o 5 59 8 09 7 45 9 48 - 2 38 IK 5 8 55 7 54 9 59 - 2 56 6 15 4 09 712 8 57 10 5-5 5 08 9 41 11 47 5 56 9 53 11 55 4 04 720 10 19 12 26 435 7 50 10 46 12 55 5 11 8 05 10 57 918 12 05 9 25 10 40 I A/»r»r Z8 «I i n iron oil *1111 I V4 4. 11111 ft A l'l A JL - - i k...-- VEUIINE-YPER, 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 758 10 16 5 19 806 1024 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 4 40 7 2» r Hoogstad» Eind. 5 37 8 25 10 43 11 32 157 6 09 8 56 11 14 12 01 2 29 YPEIl-VEUItNE 1 5 3 55 6 22 00 6 27 4 21 6 48 1 39 4 2'J 6 56 1 56 4 46 7 13 2 10 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 J 9 46 10 36 1 3 50 6 30 4 47 7 27 5 52 8 39 10 57 11 46 212 5 02 7 41 Niruwe Heiberg 0 17 9 04 11 22 12 09 2 37 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 27 VeurneVoorslad 6 43 9 30 11 48 12 35 3 02

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1