Woensdag 15 April 1896. 53e IV 15. JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. zon- (X) Siaetku dige instructie voor d?n veldoversten Bout nonville, ond‘ Dumou- riez. B Ss.lve insLitclie. (Wordt voortgezei) meest alle des'eden van uet Nederlandt, alwaer dr bavel ve' kon light wierdt. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1793. o Passaegle van troepen te Rous- bruggho en te Veurne. Den 20 Januarius, snuchtens ten 1t/5 passenten dooi Rousbrugghe, 200 fran- scbe husaeten, komende van Bergen en gaende nacr Yper. Den volgenden dagh snamiddagh’s ten 2 i.'-J passeercc door Kousbruggbe van 9 tot 10 bonder! transcbe voetgangers, ook komende van Bergen en gaende slaepen naer Poperynghe. Den volgenden dagh 213 volontairen yan bet elisie bataillon in garnizoen te Nteupoon baden tot Veurne 200 fourm teuten. Geestelijke goederen in beslagh genomen door deFranschen. In ‘t verloop van deze naendt Janu anus (26') kwam een berigi van de milt faire magfit tot Veurne, onuerlcekend door den generaal O Mot an, bij welekc alle geoste'ycke goedeten in beslagh IJzerenweg in Congoland. De moeilijkheden van Italië in Africa, Spanje in Cuba, Holland op Java, doen in Belgenland schade aan de congoleesche belangen. Zij maken ons geenszins verlangend baar ’t bezit van den Alricaanschen Staat, waar onze koning, de vorst van is, en meteen s'.éeg om opofferingen te doen voor den spoorweg in Congoland. Belgien inkomende, zoo door de besluy- len regelrecht uytgekomen van de na b- nale conventie, als door een groot getal van afkondigingen van hnere veldover ste, de waerheyd van deze grondbegin selen heeft erkend met te vei klaren dat de Belgen zyn een souverein, vry en onaf bangelyck volck, dal ge?nen per il soon daer over gezag heeft ten zy dit ii volck selve die bemachtight tot de >i oefteninghe van een gedeelte van zyne sojveraineleyl; (A). Dai nogh de transche republyke, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt, Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden, ontvangen door het Office de Publicïtè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. gesteld onder andere over de hulpmid delen, waarover de maatschappij nog beschikt. De eerstvolgende zitting heeft gister morgen plaats gehad, en eene tweede zitting, ten 1 ure, voor de stemming. (Gazette van Biugge). Italië, ’tZiet er lief uit in Italië. Armoede en ellende geheel hel land door. Duizenden Sicilianen lijden honger. Geld is er bijna niet te vinden. De in woners zelf, bij gebrek aan goud en zilver om te betalen, zijn genoodzaakt Een en ander. Kiezingen. Van dit jaar moesten er kieztitgen plaats hebben voor de vernieu wing van de helft der provinciale raden en der kamer van volksvertegenwoordi gers. De kiezingen voor de provincie zullen plaats hebben den Zondag 21 Juni aan staande. Het zijn de kiezers voor het senaat, die andermaal het kiezerskorps voor den ptovincialen raad zullen uitmaken. De lijd ontbreekt aan onze kamerheeren om eene nieuwe provinciekieswel te maken. Te Veurne moeten onze twee uittre dende raadsleden, de beeren de Spot er. Van llee, herkozen wotden. Zij zullen hoogst waarschijnlijk der strijd herkozen worden. De wetgevende kiezingen, 't is te zeg gen de kiezingen voor de Kamers, zul le plaats hebben den zondag 5 Juli, dus 14 dagen na de kiezing voor de pro vincie in de provinciën Antwerpen, Btabanl, Namen en West-Vlaanderen. Er moeten van dit jaar geene senatours herkozen worden. Alles doet voorzien dat de katholie ken niet vermindetd uit den strijd zullen komen. Te Brussel zullen zij zoo niet in de eerste stemming, voorzeker in de her kiezing zegepralen. Te Nyvel, waar de strijd altijd hevig is, hebben de katholieken vele hoop, en te Namen, waar zij de laatste maal ge slapen hebben, zijn zij nu reeds volop aan 't werk en bijna de overwinning zeker. Le Patriole berekent voor de vier ge noemde maanden en de vier volgende eene ontvangst van 508.000 fr. of 9525 fr. per kilometer. Het schijnt dat de kosten van leggen en uitbating op 11,340 fr. berekend zijn. Het verschil tusschen 11,340 en 9525 fr. zou het verlies vertegenwoor digen dat de spoorweg per kilometer doet. Dat legt uit waarom de bankiers en geldbazen zoo traag zijn om hun geld te verschieten en de belgische Staat lastig gevallen wordt. In de middenafdeeling heeft M. Helle- putte een voorstel gedaan, dat bijgetre den weid door minister de Smet de Naeyer. Men zou aan do maatschappij de mid dels verschaffen twee millioen om den ijzerenweg te leggen tot aan Tunba, den 187,n kilometer en den ijzerenweg uit le baten binnen eenige maanden. De uits'ag goed zijnde, zou T dan niet moei lijk zijn, nieuwe geldmiddelen te vin den. Bij die twee millioen voor de wet ken zouden er nog drie gevoegd worden, om de maatschappij in slaat te stellen bate werklieden in den tusschen- tijd le behouden, want het ontslaan der atbeiders en 't werven van nieuwe staat gelijk met een verlies van tien millioen. Het voorstel van M. Hellepulte is ze ker van de meerderheid in de midder.al- deling. Zaterdag morgen had de zitting der middenafdeeling plaats. Al de leden waren aanwezig. M. de Lantsheere treedt bet voorstel bij van M Hellepulte, doch wil slechts een hulpgeld geven, voldoende om den ijzerenweg tol den 187*“ kilometer voort te leggen. Hij verlangt dat die schatting door de bevoegde ingenieurs worde gedaan. Doch de sommen, door de regeering galeend, zouden slechts voorgeseboten worden en moeten teruggegeven wor den met de eerste kapitalen, dio de maatschappij zou vinden bij de bankiers. M. Hellepulte is verslaggever be noemd. Men heeft verder nog breedvoerig be raadslaagd over andere punten, altijd betreffende de Congo-leening. Ook heeft men verschillige vragen Daarom hebben de volksvertegen Wuordigers hunne goedkeuring gewei Berd aan het wetsontwerp, dat ons land wilde doen borge slaan voor eene 'eening van 20 millioen. Zij hebben gelijk gehad. 'Vij wcnschcn dat de stemming der Kamer zal overeenkomen met de voor lopige stemming in de afdeelingen. Men legt tegenwoordig 52 kilometers 3jaars; in de veronderstelling dat men tvt 60 kilometers gerake, zou de baan gelegd zijn den 1" Februari 19Ö0, Tjaar flat Belgenland te beslissen zal hebben Over de overneming van Congoland. In 't vet toog der beweegredenen Wordt het cijfer van 13,617 fr. opgege- ven als bedtag der ontvangsten per kilometer, die de ijzerenweg in Congo- •:|nd thans doet. Dit cijfer werd bereikt ',l de maanden Juli, Oogst, September on October 1893, maar was veel minder oo volgende maanden. i' noch de veldove/sten bevel voerende over ile legers'. liun niet en zullen bemoeyen met te gebieden, of selfs in te vloeyen de vorm van de tegeeringe, nogh de siaetsgesteldheydt die de Belgen at- zondeilyk of gcsaementbck zullen wil- lett aennamen, als het Belgisch volck zal beginnen te gebruyken zy t reghi van souvetaineieyt (B); hunne schulden bij middel van brief jes te erkennen. En die goede sukkelaars dachten dat alles ging gewonnen zijn, en dat zij in eene eeuwige weelde gingen zwemmen, van op den oogenbbk dat de Pauzelijke Staten, het koninklijk Napels en Sictlien Ol der den sctiepier van Vicior-Ernma- nuel gingen vereenigd zijn' Et aas het vierde eer.er eeuw is ge noeg geweest om het land letterlijk op te vieten en tot over de ooren in de schulden te steken. Eu nu hebben ze nog Menel ik en den ooi log in Abyssinie op hunnen arm, die hun het overige van hun gel I en Let beste van hun bloed zu len aftappen. Koning Leopold cn prinses Clementina zijn op reize in het zuiden van Frank rijk en in bel noorden van balie, ’t Moet zijn dal zij hen daar wel bevinden, want ze schijnen niet haastig te zijn om naar huis te komen. Thans bevinden zij zich le Strass, aan hel Meer Maggiore. In Congoland zal welhaast liet proces beginnen ingespannen tegen kapitein Lothaire, beticht van zonder recht of reden den handelaar S;okes te hebben doen doodschieten. Lothaire is den 27 Maart te Boma aangekomen Advokaat Lelong van Biussel is zijn verdediger, en verblijft oek leeds se dert eenigen tijd in gemelde stad Boma. Wij zullen onze lezers op de hoogte houden van het proces dat zooveel ophel maakt in de politieke wereld. Kiezing van Mechelen, De officiële uitslag werd maandag na middag ten 2 ure atgekond;gd. De liberale lijst voor de maildaton van 8 jaar is gekozen met 348 stemmen meerderheid; die voor de mandaten van 4 jaar met 325 stemmen meerderheid. Daar de liberalen 108 stemmen meer bekomen hebben dan de volstrekte meer derheid, werd de evenredige vertegen woordiging niet toegepast. -- Priesterlijke benoemingen. M. Van Dromme. voorloopig leeraar te Thouroul, is tot leeraar der 6’ latijn- sche klas in St. Lodewijkrcollegie van Hoe talrijkcr millioenen de Belgen verleenen zullen voor de onderneming, boe moeilijker zij er zullen van geraken. De speler die een groot deel zijner 'luiten verloren heeft kan moeilijk uit scheiden hij speelt maar altijd voort met de hoop van hel verloren terug le winnen. Later in 1900, als Congoland zal over Ie nemen zijn, ztdlen de Cortgogezindca schermen met de mibioenen, die wij 'oor de beschaving van dit rijk uitge geven hebben, en ons aanraden de kans der aanneming te wagen. Ons land zal dan zooveel te vrijer bandelen als 't min van zijne penningen Verschoten heelt. De protestalie van Veurne gemaekt door den heer raed Dubois, de welcke zeer wel opgesteld is, luyd als volgt Do vergaderyngho der provi sionele tepresenianien van het vry en onafhangelyk volck van Veurne en Veurne umbaght, on derricht dat den luytcnant-gene- laal O. Motan, het bevel voe rende over Doornyck. T Door- nycksche en de twee Vlaanderen heelt doen lezen en afkondigen, en van voornemen is in dit deel van Belgien door de krygsmaghl le duen intvoeren sekeie be.sltiy- teu door de Fransclte nationale Conventie genomen in den loop van de m.aendt December 1792; Aenmerkonde dat de Belgen zyn een vry cn onafhangelyck volck, aen hun zetven en aen hunne eygene regeet inghe i en alle de burgers schreeuwden eh grootmoèdigheyd van.de fi.-.nsclte natie; ho» ider. hunne hoeden; veel Franschen i Dat het is van de wezenthoydt van de onder hun gemeng d deden hetselve souveretneteyl van het volck van in het zonder 'e weten wuer Zulke piotestatien zyn gebeurt in worden ingovioeydt door tene vreemde 1'1 wierden genomen in profylo van de Fransche republyke. Dit bevel wiert gepublicieerd door den secretaris Meyer en in de tegen- woordigheyd van den commissaris Sa!o- mez uyt den balcon, boven de poortc van het landthuis. Het geheel garnizoen stondt onder de wapens gedeutetide de publicatie, de groote kloeke moest luy der, bel carillon speelde, en zoo harst dit gelezen was, schreeuwden al de troepen Vive la republyke. Protestatie der representanten daer tegen. Des namiddags souden de represen lanten de volgende protestalie naer het magistraet, met bevel dezelve te publi- cieeren, tgeene gebeurde ten 3 i/a, maer sonder ostentatie; men luydde niets an ders als het klocxken van hrt bttllege- bodt. N.tet dat de/e prutestaiie gelezen wedergegeven door de dapperheydt wa Dat het is van de souvereineieyl van het volck van in het I dal hten wilde. gobruyk van deze souveiaineteyt niet te j vooitdryvlng; A^nmerckendé -lat de kan.c-’e ta ie, DE VEURNAAR ■1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1