April 18$6. e WoF.KSDAG 53“ JAARGANG. Di l blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centünen per regel. De groote letters Menschrijflin bij BONHOMME-BYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. i i gedurende deze laatste jaren uitgevoerd spaaizaam (Wordt voorigezei). volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- E< n Nr 18 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen^ en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office i>e PurliCitE, Magdalenastraai, 46, te Brussel. dan over tien jaar. Deze bladen zijn zijn er slechts 36 meer dan in 1885. Het ariondissement Brussel telt hel grootste getal. Het heeft 341 bladen, waarondei 75 politieke. der kroning van den Czaar van Rusland, zullen den 12 Met uil Brussel vertrek ken. En zal gelyck afschrift in de fransche taele woi den gezonden aen den burgor dank aan het voorzichtig en spaaizaam bestuur van onzen gemeenteraad. Het schijnt dat onze piovincu la raad zijn het minst vermeerderd in getal. Er I genoodzaakt zijn toekomende jaar de De rol der vrouw in het werk- mansgezln. Het ia de moeder des huisgezins die den heerd maakt. Uit dien hoofde heeft zij eene heilige zending ontvangen, en hare rol is zeker niet min belangrijk dan deze van haien man die werkt. Zij ook, zij beeft werk, en verplich tend werk, van eene dringende noodza kelijkheid. Maar het is huiselijk werk, en niet te lande of in de fabriek. Men sou er moeten kunnen komen dat men alle werk kan atschaflen voor de vrouw, verre van haar huishouden, en al e be zigheid welke baar van het huis afhoudt. De provinciën hebben in hel begin getracht die nieuwe onkosten ie dekken met hunne gewon inkom ten; maar daar deze onkosten steeds grooter worden, en de vorige diensijaien een te kort overlaten, zijn de provinciën thans ge noodzaakt hunne opcentiemen te ver- hoogen. Voor West-Vlaanderen is de verhooging als volgt 13 centiemen op de persoonele belasting en 6 cent, op hel patentrecht. De opcentimen voor de stad ijri niet verhoogd. Te Veurne zijn de opcentimen voor de gemeente het laagste van al de steden en belangrijke gemeenten onzer werpen; bij velen is hel gebrek der noodigehoedanigheden te wijlen aan de ontoereikende opvoeding welke zij genoten hebben. De opvoeding der opkomende jeugd zal men. net is te verbopen, toch wel in dezen zin willen doen, dal onze werkmansmeisjes, later deugdzame eer lijke en spaaizame huismoeders zullen worden. Dal de transcho natie zoo grootmoe- digh en reghiveerdig in baere grondbe ginsels als gevolgentlyck in hare gan gen, de Belgen nooyt zal lasteren, zooverre van te gelooven dat zy in de oeflenynghe van hunne souveiaineieyi zullen lyden beletselen die sy selve niet en zouden lyden; Aenmerkende dat de afkondinge en tiylvoeringhe van deze besluiten mei eenen trek vernielen alle de beloften die al de banden van broederschap die de Belgen vereenigen aen de Frftnschen sedert de overwmninge van Gemappe; Dat de Belgen r.ooyt aen Vrankiyk zullen doen het ongelyck var, te geloo ven dai bei zoude kunnen zyi woo <lt feylen, en dat den eersten sap die hei zoude doen buy en zyne grenzen, soude gtiieekeni zyn van de listige en onge- trou wiee stae kimde. d e dezelve heelt i schrabberen uy: - opcentimen nog merkelijk te verhóogen. De provinciale laad van West-Vlaan- deren, nietteg inslaande den bevigen tegenstand van vetscheidene raads- heeren, waa onder onze provinciale raadsleden de heeren de Spot er. Van 21- ...a geen Brugge Zeehaven wilden weten, len zij de St ia» de kosten Het geld brandt in hunne handen. Hét weekloon van hunnen man moet, ver leerd worden. En dikwijls nog krijgt het verteer voor sneukelbucht en beuze larijen de voorband. Indien man en vrouw te zamen wrochten om alle nuttelooze uitgaven te vermijden, en het gewonnen geld enke- lijk gebruikten om hunne ware behoef ten en die var, bun huisgezin te voldoen, zekerlijk zou menigeen een klein spaar- [O je kunnen wegleggen en veie ar moede voói komen. Natuurlijk mag de werkman die eene geheele week gezwoegd en ge. I itd. heeft, des zondags hem met zijne gezel- t len vergeesligen en vermaken; maar kon hij op een treffelijk uur naar buis gaan, hij en zijne beurs zouden er zich wel nr.êe bevinden. Eene groote vraag is hel zeker, voor eene wei kmansvionw, lue zij hel best de zuur gewonnen penningen van baren man zal gebruiken. Maar indien zij zich dagelijks met baar huishouden bemoeit, alle nultelooze uitgaven van kante stelt, en mei tiet noodigste eerst begint, zal die vraag gemakkelijk worden opge- iost. Prins Albert. Onze kroonp-ins, en Hee. die van de personen die hem zullen vergezellen BBe Kamer heeft dinsdag 14 de;e-hare weikzaam- heden hernomen. Geheel de zitting werd ingenomen door eene ondervra ging van priester Daens over den toen stand der steenbakkerswerklieden. In de beraadslaging hebben de socia listen weeral uitgemutil door grove aanvallen en beieedigmgen legen de rechterzij en de ministers. Woensdag, donderdag en viijdag be raadslaagde men over de wei ktmisregie- nienten.een weisor.twerp dat alhoewel gemaakt in 't voordeel der werklieden, geerszins inbreuk maakt op het gezag var, den meester. Dit voorstel staat de socialisten nie aan; het is niet breed genoeg; dal wil irouwige stae kunde, wi len vei bannen en dim wmbock der natie. Geplaatst tuischen de hei kent’enisse die -zy schuldig zyu aen de transche natie, en den eedi die zy plug iglyck ged.ien hebben aen een groot deel der Belgische natie van baere reghten te ben, sy protesteeren in de vormlykste kunnen gedaen olie toegeleydt wo der., voor hun behoudende van tot herstel- Jitige van deze beswaeiossen, hun te voorzien daer en zoo 'l behoort; protes teeren daerenboven in deselve wyze legens alle afkondinge, aenplakkuige eude uyxvoerynge van de weickdaenige wetten die niet en souden afkoomen van den vt yen wille van hel Belgisch 1 volck, of door dit volck goedgekeurd handhaeven, onder de welcke die van sonveraineieyi ontwyfelbaer de dier- Iraerste zyn, de provisionnele represen- Cn ontvangen zyn tauten van hel volk van Veurne en I Zal geloovweerdigh schrift van de Veurne ambaghl en konnen noghtans j tegenwoordige gesonden worden aen maer in de grootste nntrusiinge zien dat l hei korps adminislranf dat wy belasten i...~ .--u van aensl0ulj3 Op de plechugste wyze de afkondinge en aenplakkynge binnen uytge- Veurne te doen en daer naer uyt te sen- i den aen al de prochien van Veurne-am- bagbt, om ook aldaer ie worden afge- De vrouw moet eerst en vooral zorg dragen voor bet huishouden, voor In nen en kleederen, stoppen en naaien en onophoudelijk zorgen opdat het huis net en ordentelijk weze. De nauw keurige volbicnging van dezen eersten plicht is reeds geene kleine zaak. Dn veigt veel tijd en eene groote standvas tigheid. Wanneer hel buis proper is, en dai hem alles van netheid tegenlacht, dan zal de weikman zijn huis liefhebben, en in plaats van hem in de heiberg of >n de kroeg te versnoeperea, zal bij er li h.igtn in vinden zijne vrije stonden ti midden vrouw en kinderen bij zijnen lieerd over te brengen. De kwestie van hel eten bereiden is ook niet min gewichtig. De werk man vraagt geene uitgekozene spijzen, maar bij verciscbt, en met reden, dat de spijzen welke zijne vrouw bem op- dient goed bereid worden. De aangename geur der soep en van den fricol prikkelt zijnen eetlust, en oen wel bereid en goed gemaakt noen maal wakkert hem aan tol het weik, stelt bem in goede luim en maakt hem l-isch en wel ie viedcn. Maar ach! hoevelc viouwen zijn *r niet die dezen ccis’cn plicht van huise lijk onderhoud vergeten. Gaat uit wanneer gc wilt, ge komt ze tegen drentelend langs de straal Het ondeihoud van hun huishouden, tiet be reiden der maahijden is het verst v.nn hun gedacht; en 't i< waarlijk niet te verwonderen, dat vele mannen, wannfler zij te hus komen, s'ecbt gezind zijn, j zware beschuldigingen EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1793. o— Aenmerckende dat indien de besluy- ten die den veldoversten O Morar. heeft doen afkonigen uytgevoerd worden in deze provinciën, de Belgen verre van te zyn vry, souverainen en onatbangelijke, niet meer zouden zyn als een volck uyt- gemaekt voor veraghte slaeven, gebo gen onder vreemden wille en bestiert door wetten die zy atn bun niet en heb ben gegeven; Dal net onmogelick is te voorzien welcke zullen zyn de paelen van dezen vreemden invloed; Dai de Belgen bun souden veraght maeken aen de oogen van alle natiën, en bovenal aen degeet.c van de f-arische natie, die de weeidigheydt van de men- schen en van de volkeren zoo wel kent, hyaldien zy naer zoo vele gedaen en geleden te hehben om viy te zyn koude inwilligen van ie buyg'ien order een jock die iret eece van dunne oude sou verainen baddo durven opleggen; in hel landt die aen hun is toebetrouwt, met kryghsmaght, vreemde wetten wor den ingebraght, afgekondigd en voeit. Ingevolge gebruikende het recht van souveraineteyt dat aen de Belgen töebe- kondigd en aengeplakl zoo in g woonte hoon, en willende dit leght handhae- is. ven zoo veel het in bun is, afwaghiende I dat hel volck zynen wille dies aieii- t gaende wettelyk zal veroperbaerl heb- Coppm, commissaris van de uylwer- ben, sy protesteeren in de vormlykste kende inaght van de transche repu- wyze iegens al betgene daer tegen zoude blycke. kunnen rraHnon zUia o....o, i.- Gudac'i in comi'é bysondoilyck ge- maghugi door de vergaedeiyage der provisionnele representanten van het volck van Veume en Veurne ambaght den 26 Januari 1793. Onderl, N. F. J. Marrannes, presi dent. J, J. Van Moe, secretaris. Ken en ander. De drukpers in Belgie. Er ver schijnen tegenwoordig in Belgie 1129 bladen en tijdschriften, dat is 300 meer i provincie. Al degrootsene werken welke verdeeld in 421 werden, zijn gedaan geworden zonder politieke, 46 financiële, -106 landbouw-, de opcentimen te moeten vermeeide en, bandel en nijverheidsb'aden, en 546 over verschillende onderwerpen. De staatkundige of politieke bladen De opvoeding der kinders is ook grootelijks aan de zorgen der moeder c ginse'en van deugdzaamheid in hunne jonge better, moeten prenten; 't Is zij die hun eerst en vooral moet spreken van God. van zijnen ceredienst en zijne geboden. He: zijn hare woor den, hare dagelijksche voorbeelden die he; kind van jongs af deugdzaam en wellevend moeten maken, en lot het goede moeten opleiden. Welk eene edele zending. En hoe wordt zij toch bij velen slecht verstaan en nog slechter uitgevoerd. Wij willen aan de huismoeders geene naar het hoofd hunne kwade luim in bitsige woorden later, hoorei), en blijde zijn als zij weg zijn uil een huis, slordig en vuil, wam niets voor hen aantrekkelijk is. En de spaarzaamheid dan Hoevele vrouwen die niet weten wal spaarzaamheid is. Prins Albert. Onze kroonp-ins. bij de feesten gegeven ter gelegenheid ervan afdroeg, heeft een hulpgeld van i i> lwee mi||joen gestein<] vü01 jjei delven der vaart van Brugge naar de zee. De werken zullen we lic it beginnen en de provincie zal mogen stuiken. Brugge-Zeehaver, zal bij velen herte lijk welkom wezen, wacht maar lol hel naaste jaar. opengetrokken bij het bezien der cijfers oveigelaten. Hel is zij die de eerste be- jaar Belastingen. Do belastinghrieven zijn sedert eenigen lijd uitgedragen, en de burgers hebben wijd hunne oogen i t i_ i die merkelijk veihoogd zijn bij vorig Een woordjen uitleg over die ver hooging zou vootzeker niet misstaan. Over vier jaar weid door hel Staats bestuur eene garsch nieuwe wetgeving I gemaakt over den openbaren onder stand, de landlouper ij en de bedelarij. Een deel der kosten voorispruitende uit het onderhoud der krankzinnigen en der landloopers en bedelaars in ge stichten, bedelaarswe<khuizen ot rasp huizen opgesloten, en uil het oprichien van landbouwcolonien en nieuwe her vormingsscholen, werden ten laste ge legd der provinciale besturen. AA J i -■ i aituatcuüu ut 1 ri -n- -(,ic

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1