i- 5 1 18. 1896. eenige bladzijden uit de geschiedenis van Vcurne. WoF.NSBAG 6 Mil JAARGANG. foil blad verschijnt den Woensc.ig. onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. i Ma mein» erken. Wij hebben woensdag laatst gezegd. volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstelling, n 1 fr. Een Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. toepassing kunnen wezen; wij moeten de redding zoeken in de samenwei king, in de gilde, in de vereeniging van alle gezonde bestanddeelender maatschappij. Daar moet niemand buiten gesloten worden, de arbeid van de eenen, het beleid en de kennissen van de anderen, het geld van sommigen kunnen, eenmaal tot een gemeenzaam doel benuttigd, wonderen te weeg brengen. Daar moet geene uitzondering zijn voor geen enkel vak of nering of ambacht of stiel. betn zyn Zweden had tot over twintig jaar geen uitvoer van boter, de landbouw was er zeer ondoelmatig gedreven, en kwijnde in eenen staat van veral die onverhelp baar scheen. Op eens beproefde men om boter te bereiden welko te Londen zou kunnen verkocht worden. Eerst een paar hon derd kilogr. en dan meer. De boeren begrepen aldra dat om goede boter te maken, het noodig was de veeteelt doelmatiger te drijven, de melk beter te bezorgen en de boter op eene doelmatige wetenschappelijke wijze te bereiden. De Laval had zijne goed doordachte centrilugnalkecrn uitgevonden en die werd aldra op groote schaal toegepast. Donderdag beeft M. Meline, hootdmi nisier, eene verklaring in de Kamer af gelegd, waarin bij zegt dat het kabinet een werk van bevrediging betracht en de verstandhouding lustenen de open bare machten wil herstellen. De Kamer heeft deze verklaring goed gekeurd en is dan uiteengegaan tot den 23 dezer. V van die nootzaekelycke eetwaere daer- door gtr.k ryseri, begon te morren en ’t hoofd te gaere te steken, seggende dal dit graen was voor de Franschen; dal sy ki-ysers gezind waeren en het selve wilden in T landt houden tegen de komsle der Duytschen. Zy maekten ge- heeie benden uyt, waeren gewaepent met fuzycken en s'ocken en zeyden dat zy van hardis vo'ck waeren. Hun mid delpunt vas te Renynghe en de aedors verspreiden bun eenige mylen in trondc. De hardis onder den tyiel dat zy het koorn bewaeiden voot de .Majeoteyt, plunderden zy geheele schepen van ete- lyke zaeken, zonder dat dn franschen het konden of durfden belonen; zy hiel den noghians sommige fraeye menschen voor véidaght, als tol Poelcappel e. al- waer zy 25 soldaeien by den ^reffier Soenen op discielie somden leven, beschuldigende van oprooker te van de hardis langst dien kant. (Wordt voortgezet). Allerlei. Frankrijk beeft een nieuw ministerie sede r donderdag; maar voor hoelang? ’i h toch wel te denken dat men het zijne veettien dagen zal laten uitdoen. voorzeker zou nij De postzegel voor de tentoonstelling van Brussel. Onze lezers herinneren zich nog wel dat voor de lento insieiling van Ant werpen er bijzotidei e postzegels uitge geven werden, geldig gedurende ge heel den lijd der tentoonstelling. Het zelfde zal plaats hebben voor de 1793. Vervolg. Salomez maekt den inventaris der geestelijke goederen. Niotlegenstaende die protestatie, in Revolgo van het bevel van wegens den Reneraal O. Moran, den commissaris Salomez stelde sigh in devoir van eenen inventaris te macckcn van alle de orna menten ende silverwerek die hy bevondt *n al de kereken en de kloosters, zoo 'vel als van alle de goederen. Hy begon U'et de abldye. Men kan wel peysen dal ai het beste versteecken was; daernaer Legal hy hem naer de hofstede hel Duy- vekot, competeerende de selve abtdye; tiiaer den boer die daer op was komen "’conen. seyde dal alles hem toebe hoorde, wuerom den fransch daer niets et| invema ieerde; naer dat tyovea1 ge weest hadde, babbelde hy uyt dat hy Levondt dat men te Veurne weinig katho- 'j'k was, zelfs min of te Duynkerckc, Kolonel North is gister schielijk over leden in zijne bureelen te Londen. Moord op den Shah van Persië. Uit Teheran, hoofdstad van Persië, wordt gemeld dat de Shah vrijdag na middag vermoord werd. Hij werd getroffen door een pistool schot op den oogenblik dat hij uit de bidplaats Abdul-Aziz op hel voorplein stapte. De kogel heeft hem aan het hert ge troffen. De dood was bijna oogenblikkelijk. De dader is aangehouden. Men kent tol nu toe de redens der misdaad niet, en de kwestie van opvolging zou wel kunnen onlusten veroorzaken in het Persiscbe rijk. Heden 6 Mei moest de Shah zijn vijftigjarig jubelfeest vieren van vorst ot keizer des lands. De shah van Persië heelt driemaal Europa be zocht in 1873, in 1878 en in 1889.1 Gedurende zijne laatste reize heeft hij verscheidene dagen te Brussel overge bracht. Kiezingen Er is wederom spraak de provinciale kiezingen te verzetten. Zij zouden plaats hebben in de maand Juli, na de wetgevende kiezingen of misschien ook wel in de maand Octo ber. Er is nog geen bepaalden dag vast- gOBtdd. In de puinen der abdij van Villers (provincie Namen) heeft men het graf ontdekt van Hendrik 11, hertog van Braband, overleden in 1247, en van zijne vrouw Sophia van Turingen, over leden in 1274, dochter van Sint Elisa beth, koningin van Hongarie. De been deren zijn wel bewaard; de man is en de vrouw 1 “80 lang. De gamine van den staraeraar. Do-do-doorgaansheb ik geen le-re reden tot klagen van mi-mi-mililairen, maar ’t is wel fa-fa-fataaldat wij eenige sol-sol-soldaien nu et: dan vrij la-la-laat in den avond in eene si si-situatie ver- keeren, waarvoor ik bang ben als voor de do do dood. rissen van Ypre gecommen den 18 Fe- bruaiy, de welcKe de bibliotheke ia eene kaemer aen die van den abt ver- i segeldt hebben; twaepen was eenen boom met eene mutse daer op. Den w ouden en vonerabelen abt Roulé dit "en alsoo 'z.ynê siende en vol van droefheydt viel uyt in ouden dagh belenden? Den 23" zyn zy nog eens gekomen, 31L1 11 UdGl OOlJj ÜUUUUl VHUVIJVU» J j J l te doen, alleentyck opremende tgeene maeckendojlen inventaris der goederen men hem presenteerde, ’i gonne seker- lyck hel beste niet en was Ten selven daghe zyn oock geinven- tarieerd geweest de goedt ren, silver werek er. andere ornamenten en op sommige den segel. geleydt tot Ypre, Poperynghe, enz. Men vreesde len allen oogeu'obcke de commissarissen te zien verschynen, gelyck of zy gednygt had den, om dc i ff-k'én van d<j cape Ie op te nemen, z.oo wet als van de pileiya der Cartners, rnaer zym quaemen met, gehoord hebbende d.;t hetnauwc'ycx de pey.ie weeidi en was. To Eversam zyn fransche comnrssa- bovenband behaald hebben op de markt van Londen en er de belgische en hol- - landsche voortbrengselen int gedreven dat de legeering alleen de maat- I hebben, ’l Is vooial Zweden dat daarin ■cbappehjke kwestie niet kan oplossen, i eene groote rol gespeeld heeft. Lie oplossing is elders te zoeken. Zweden had tot over twintig Wij moeten die vinden in de Gilde «Ive. in dien geest van samenwerking en van ouderlingen steun, van vertrou- "en in malkander, van eerbied voor elkanders recht, in de vereeniging der krachten van velen ter verdediging hun- her algemeene belangen. Laat ons dil duidelijk maken door een '’Oorbeeld Toen men over twintig jaar sprak van ^menwerking tusschen de boeren opdat *>j gezamedlijk zouden zekere land bouwnijverheden voor gemeenzame re kening gedreven hebben, zooals meike ver) b. v. dan was altijd bet antwoord; ztjlks zou niet gaan, die mer.scbcn heb ben geen vertrouwen in malkander, de eene zou altijd de andere verdenken enz. M ar de ware oorzaak was dal toen de landbouweis gemakkelijk aan Roede mettenr de belgische boter goeden bijval Maar op eens werd de belgische bo 'er, en ook die van Holland, uit de ’’’aikt van Engeland gedrongen,, terwijl een algemeene prtjsval op u! J_ Lr.d l)0uwvoortbrengselen begon. Granen, vee, boter, ‘t viel al tot den f - ’chaffing van t v°or gevolg had de weerde R°ud met omtrent 40 ten honderd ie doen stijgen, zoodal men met de zelfde hoeveelheid goud bijna nog zooveel kon '’erkrijgen als vroeger. Zulks biacht de R’ooto landbouwcrisis te weeg, welke :n ons land de boeren zoo l«l komt be- pi oeven. Maar die beslaat ook in andere landen en overal zoc it men naar middelen om d'e c isis te bestrijden. desniettemin is, voor België 'e groote °Otzaak van de uitsluiting uit de markt v-in Engeland, h<-t gemis g-wees! aan ^menwerking; in and,- e lauden had reeds begrepen, dai in da samen- "’Crking de redding besioie.n lag; en het z‘ln juist die landen, waar de f» nen- "’•rking weid te werk>* g'’-te'd, diode l>e Kamer De bespreking der werkhuisreglemen- len is eindelijk afgedaan. De tweede stemming heeft gister plaats gehad. Woensdag vraagde de socialist Roger waarom hel aan de onderwijzers verbo den was met de socialisten den 1 Mei te vieren. Vreezende dat deze ondervraging woe lige ledetwisten zou hebben doen onl- Groole melkerijen werden opgericbl slaan, verzocht M. Beernaert de kamerle- mel sioommacnienen en mekanieken, den voortaan min hevige bewoordingen groot geial te gebruiken en de redenaars mei gedu- ie onderbreken. Die vermaning had goed uitweiksel en de bespreking liep tamelijk goed af; de socialist Demblon was de eenige die 1 lijks meer dan deitig mtllioen kilogram- den kouing beleedigde, waarvoor Mj tot e an mcn naar loo zenJt, en aldus de twee de oi de geroepen werd. groote bevoorraders van de markt LC?\J‘Jner vor’CeC wee‘^e tluür de !d‘ eerst za„ inen jn Belgie naar middels uil den zilvennuntvoet, we ke om (U,er!aa„ te herstellen, de regee- had de weerde van hel r Zl,|ve s ceg de handen aan ’t werk, ta ion nnr »r m |)eefi geen attdei middel gevon- De munster van onderwijs deed dan klaar uiieen wal de socialisten met hun meifeest beoogen, welk gericht is tegen het vaderland, den koning en alles wal wij verdedigen; hij voegde erbij dal de en men tieefl geen anuei miuuei gevuu- onderwijzer, door den aard zelve van den dan de samenwerking; thans heeft zijn ambt, verplicht is zich buiten alle po- men beginnen melkerijen slichten en Ihieke strijden te houden, melkerijscholen inrichtenwat men over twintig jaar voor onmogelijk aan schouwde. is thans zoowel mogelijk ge- woiden dat er de landbouwers zich meer en meer op toeleggen om hunne krach ten te veieenigen; en ware men over twintig jaar zoo wijs geweest om dien weg te bewandelen, 1 ons de landbouwcrisis nooit zoo tel ge weest zijn, de boeren zouden op verre na zooveel niet geleden hebben, want door de satnenwekiog in Zweden is om trent GOO mdlioen verloren gegaan voor I de lleigi c >e boeren Wat nn voor den I landb.' u-v t redmiddel is, moet ook voor i e k andere maatschappelijke kwaal van dat aldaer wanneer de prosessie gedaen wieidl, eene lemonstiansie gedraegen was. waerm de II Hostie uiatede, cn dat hy in geheel de siadl van Veurne J niet eene gezien en luidde, maer hy wiste wel dat het grootste deel van het goedt veisteecken was, tu «^«v - - commissie niets anders en behelsde deze wtorden waer gae ik in mijnen als bet goedt te inventarieeren hiel hy sigh daer aen, sonder ondersoukynghen i van die abldye. Doodt van Louis XVI. Den 23 January snugtens kreeg men te Rousbrugghe de tydinghe dat den coninek van Vrankryk Louis XVI tot Parys onthoofd was den 21 te vooren, by order van de nationale conventie. Tervzeplunderingo. De graeniers van Rmr-bruegv E'-en- damme enz. kochien in deze in imidt .van January eene groo’e hoeveelheid van ter wé, otn deselve te verzenden rasr Gendt. Het graeuw, ziende dat den pryg I met stoommacnienen en e innuDüuwe.s fwaari(1 de int„k van een groot gei al pi ijzen hunne loiei on i n a - ve, w rxt werd.tn de uitvoer en dat op de mar t van oi. en mel (,|ken d:ig meer en ineer t()H< ’isebe boter goe en iijva wnizoo(jar)jg Jat op den dag van lieden Zwedeu aüeen, welke ie voren mets naar Engeland bracht, er tegenwoordig jam- onderbrak en in grove bewoordingen en aldus de twee i van er buiten gedrongen heeft. Toen ft 5 r.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1