1 kJJ koo^er efi boo veele voor den ver- Niet legeustaendc het magistraet dit la *V - LLÏ’. 7" 13 Mei S896. 19. 53e N° eenige bladzijden Vv GENSDAG JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-BYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. I gekozen M. Pil Priesterlijke benoemingen. M. Van Rolleghem. leeraar der tweede fransche klas tot Oostende, wordt leeraar der eerste voorbereidende klas in *t collegie van Poperinghe. M. De Judo, leeraar der tweede lagere school tol Oostende, gaat over lot do twee de fransche klas en wordt vervangen door Verschilligc tijdingen. Kas der Eigenaars (Caisse des Propriétaires)bestaande sedert 1885, BRUSSEL, geeft nieuwe obligation uit aan 3 t/-2 voor een termijn van 10 jaarWeerde ten iioogsten aanbevelend! De titels worden zonder kosten t’tiuis besteld. Agent in Brugge, A De Meester bankier, Spanjaardstraat. De gemeenten Adinkerke, Ave- cappelle, Lampernisse en Zarren mogen hunne taksen op het slachtvleesch be houden; de gemeenten Polltnchpve en Nteucappelle mogen ze verminderen, en de gemeente Boitshoucke mag een toe- zicbldienst inrichten. Bij koninklijk besluit van den 5 Mei word; hel tarief voor het vloldok in de haven van Nieupoort gewij zigd als volgtElke vischschutl be taalt, bij de invaart, een vast recht van 1 frank, mits hetwelk zij 10 dagen in het dok.mag verblijven. Voor elke 10 dagen of breuk van 10 dagen meer, wordt eene bijtaks van 1 frank verschul digd. Hetzelfde vast recht is verschul digd bij de uitvaart. Donderdag vierden twee arme werklieden van Ghyverinchove hunne diamanten bruiloft van 61 jaar huwelijk. ’t Ministerie heed de dagen der pro vinciale kiezingen vastges eld. Zij zul !en plaats hebben den zondag 26 Juli (dus te Veurne op kermis zondag), en de herkiezingen of balloteeringen op den volgenden zondag. De wetgevende kiezingen zullen ge schieden op zondag 5 Juli. de marckt, en zyn den volgenden dagh met de heeieti snugteas ten 8 1/2 ver trokken naer Veurne. Deze carmagno len hadden den naght te vooien gelo- geert in de abtdye van Eversam, alwaer zy wel geeien, veel wyn gedroncken, M. P, Reynaert, diaken in hel groot semi narie. Dc kwestie van den Congo is volop ir. (3 gin de Kamers. In zijne redevoering heen M. de Smet de Naeyer verklaard dat, indien do 10 millioen welke het i staatsbestuur vraagt voor den ijzeren- i weg in hel zwarte land, door de Kamers met gestemd worden, hij zijn ontslag als iniDt.'tec zal indieneu. Het onmiddelijk gevolg van deze ver- I kiai ii.g is geweest dat M. de Laniaheere, I die eene groote redevoering gereed ge maakt had om het ontwerp te bestrij den, aan het woord verzaakt heelt, daar noch hij, noch eenig lid der rechter zijde het op zich wil nemen van eene ministeriele crisis te doen ontstaan zoo dicht bij de wetgevende kiezingen. Het wetsvoorstel zal dus gestemd worden. Eenige dagbladen zijn van gevoelen dat, in de aanslaande kiezingen, de kie zers aan hunne kandidaten der Kamer alle viijheid zouden moeien laten om te handelen, zoo zij hel goedvinden in zaken van aanhechting van den Congo, en van alle verdeie geldopofleringen welke Belgie tus clien hier en vier jaren zou kunnen vei plicht zijn te doen voor dal land. Wij denken integendeel, dat, in zulk belangrijk punt, de kiezers recht heb ben van spreken, en dat zij van bunnen veriegenwoordiger mogen eischen dat hij hun en niet zijn gedacht doe door gaan. De katholieken moeien wel welen dat een der grootste bezwaren welke hunne tegenstrevers tegen tien zullen inbren gen, bel stemme i is van zoovele hulp gelden voor den Congo, en dat hel land zich van langs om meer verzet legen de koloniale politiek ec de avonturen van Congolaild. Overal waar er snijd zal zijn, zullen de kandidaten verpiical wezen duide lijke verklaringen diesaangaaude te doen, zooals wij het zien in de arron dissementen waar reeds de politieke strijd in gang ia. JEen en under. Kiokke lioeluud kondigt aan dat de demukiutcn bijna in al de arrondisse menten van West-Vlaanderen gaan in tsnijdpeik tredeinamelijk ie Kori- lijk, te Rousselaeie, te Veuine, ie Brug ge en Oostende. Voor Uper is er nog geen besluit genomen. alles wilde sc ioone maeken by den uommissaiis Salomez, sondt hy o of 600 mannen van het garnizoen van Veurne naer Elsendamme, Ooslvletei eii en overal waer Dy meende dat de muyunaekérs woonden en scbuyldon. Deze 5 ol 600 mannen op zekeren dagh gekomen zynde tol aen de Lelie of Kortekeer, op Oostvleteren, hoorden by gevalle het steecken van eene wolvetrompe, en de flesschcn gebrooken en sommige als vuyle beesten bun gevoegh in de bed den gemaeckt hebben. Al deze panouideringen en konden de hardis niet vervaert maecken. Den 27 Februaiy hebben zy tot Elsendamme ge- plundert een senip met haever en eene cogge met appelen, maer in den naght van den 28 tot den 1 Maerle h ielden de carmagnolen d ye persoonen uyt hunce huysen op de parochie van Renyrigne, wae. onder eenen was geheeten Salo mez, na im ge yck aen dien van den commissaris, waer om Gadolle (van wien nternaeijal lachen tol hem zeyde, ir.k zal uwen co-yn doen hangen. De IVnyijgbnaers wierden tol Veurne in de vaogenisse geleydt en het magirtraet belast bun proces :e maecken Zy oodt-r- stonden versebeyde interrogation. De zaecke is al soo b!yven -ley pen lot dal de Frunschen hei geheel landt geinymt hadden, waer naer de wethouders ver- soghten aen het hof van Biussel oorlof om deze gevangene te mogen slaecken. tgonne zy verkreegen en deze diye har dis wierden terstond uyt den kereker gelaeten. (Wordt voortgezei). Rechterlijke kronijk. er zin toe hebben daar pachter te wor den, aan tijden verwittigd zijn en bun schikken kunnen up voorband. wierden al soodaenigh met vreese be vangen, dat zy verre van nogh voorder te dutven gaen, in groote haeste naer Veurne zyn wedergekeert, waer over wel gelachen wtert. Den commissaris was zeer verstoort en seyde dat hy alle de bosschen zou hebben doen at kappen. Den 31 der selve maendt, na noene, zyn ten 12 1/2 te Rousbtugghe opgeko men tsestigb fransche soldaeten, eenen trommel mede en diye commissarissen van het magistraet van Veuine. te weien Joncker Bernier en dheer Depo'ter, schepenen, en d'neer Demey, gretfier van den bloede, de welcke den gebeeien i naemiddagh oorconden gehoon hebben j over de plunderingbe van terwe waer l van hier boven; de meeste opiookers ver- i slaecken iiun tol den volghenden dagh. De soldaeten waeren gelogheeri in de herbergen en een weynigh op en by Overlijdeiis in den Congo. M. August Lelong. de jonge advokaat, die op 6 Maart il. uil Brussel vertrok om te Boma de veidediging te nemen van kapitein Lothaiie, is op zijne terugreis te Las l‘;.i nas aan de kooits bezweken. M Lelong, christen democraat, was hel jongste lid van den gemeenteraad van Biussel Hij werd geboren den 7 Augusti 1868 Hij genoot voor zijn ver- tiek eene bloeiende gezondheid en was een talentvol advokaat T Is droevig. M. Maurits Vilmont, is vrijdag te Etterbeek overleden, ten gevolge eener z ekte welke bij in den Congo betrapt had. M. Vilmoiil, heeft drie jaren in den Congo verbleven, en was in November laatst etg ziek letuggekeerd. Ten gevolge diet menigvuldige over- lijdens van unze landgenooten iu den Congo, hoorden wij de volgende bo tnet king maken Men zou geen groot dorp maken met de Belgen die in den Congo zijn of die er naartoe gegaan zijn; maar welk een uitgestrekt kei kliot zou men kunnen maken met de lijken der Belgen dio er gestorven zijn, of die doodelijk aange daan naar bun Vaderland zijn weder gekomen. He Vlaam»clie Ileerd. Woensdag laatst wierd er meldinge gemaakt van de inrichting der naam loze maatschappij de Vlaamsche Heerd, met belofte van hreedvoerigen Uitleg. 0»er een paar maanden wierd het gedacht vooruiigezet van eene maat schappij te slichten ie Veurne die strek en moest lot het verbeteren der werk- manswoonsien; dergelijke inrichtingen !rouwens komen in vele plaatsen tol stand, sangemoedigd en ondersteund 'an booger baud. Het bijzonderste doel dal hier beoogd 'vordt, het en is niet meest van werk- hedeu eigenaars te maken hunner l ''oonst, maar hun eene gezonde luchtige haardsteede te verschaffen met erve, j aan etotn redelijken buu; prijs, 't Zal ulzoo daarbij een middel aan de hand a,JD om T wegruimen mogelijk te ma- ‘en van den een of den anderen wijk, ®*n gezond misschien, bijzonderlijk op le<lehjk gebied. Is er een werkman die Cr en middels toe heeft en gescliikt- "e,d om in cen'ge jaren meesier te zijn Va" huis en kleine eive, de maatschappij ls gereed om hem ten dienste te staan Voor ’i vei schieten van geld aan kleinen Zij is immers geslicht voor ’t wol- van den werkman. M andag over acht dagen wierd de Slicui ngsikt ge eekend vóór meester ^imptlaeie. ten aiedeuti.ze, en wie.d er °Vcrgegaan mt hel kiezen van den be- s’Lurraad, die in ’l vervolg zou gelast ^‘1" m<n ’i beslier der maatschappij. De “,ers kennen alreeds de gekozene Il au Hee. M. G. Vanderheyle, M. luCl'en. M.D De Haene en bou -.mees- r -'a tk Vinck, die m hun midden M. u II. e benoemd hebben tot voorzitter, “uQien tot scui ijver en enningmees- r,e>' M. o. De Haene lot zaakgelas- “gde. loeï*oners waren 1 M. Hcnri Declercq. I schikkingen zijn genomen om op einde van üesunaand te beginnen n 1 bouwen van tien gerievige weik- ar>swonicgen, langs den steenweg Coxyde, op het weiland tegenwoor- ’erpacht aan Jos. Allarys. 4|J Julien te pacbte gesteld zijn tegen 0n van Mei 1897; zoo dat deze die iir panden wat mogelyck was om dat dede den vol- j Oogen leggende de onncyieu die zy su cx nogu zouden hebber, gedaen; maer zy waeien al ie steick misnoegd tegen de Franscuen om te kunnen of te willen afzien van hun voornemen, uit de geschiedenis van Veurne. 1793. Vervolg. Middeler lydt sieur Baptiste Kocken- PGo, i' Jacob, giaet ier van Rousbiugge, •^dde twae schoepen doen laeden, de 'elke in den yser gereet laegen om te ^•(rekken. Het graeuw badde den 24’ Cj» mc, uer magibi rD?e(^e ,e fitutieu» dat^*-n met doppen van de kloeke ■4I- niemant en moghte ten boere terwe ,°°pen op de boete van zes pondt voor leyne gemeenten van hier en van ons °P die scheepen en hebben <.e 1 volck geworden, maar een andeien achten eena wyle i-ydts, doch vrugh- «loos, do naederynghe te beletten, en d°ewel geen hinder en is gebeurt aen e fflensehen, heeft de scbipperinr.e haer zoodanich verschrikt, dal zij van baer selven gevallen is, en de heylige One bedt moeten ontvangen op hel vae;iuig. liat-gus te voorer, hadden do hardis te Elseiidanune ook geplundert een schip met graen geieedt o n te veitrekken; hel magistraat dit hooiende hadt daedelyck a daer gcdeputeeide gezonden die alles io>panden wat mogelyck was om dat op die; hel magistraet meenende Vulc>t te doen reden verstaen, hun voor ino en dag*1 ’D het gemelde dorp al Jat ni, ■oc j den k< ^G°Per. Dit en heelt niet geholpen; de ey°e gemeenten van hier en van ons ^liggende zyn ten selven dagbe gevai- er) op die beheepen en hebben Sansch geplundert. Eenen schipper het Hit blad verschijnt den Wocnsujg. onmiddelijk na d>- graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uittonderiny der Vlaanderen) en '(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Mag dalenas traal, 46, te Brussel. 17 A DE VEURNAAR De korrektionele Rechtbank lezer stad, heeft de volgende veroordeelingen uitgesproken. Zitting van a3 April. Cloet P.eter en Puys- tiens Henri, visschers te Oostduynkerkc, voor waardelijk, 5o fr. boet, voor jachiozertrcdin Herman August, landbouwer te Mércke n, voor waardelijk 75 tr. boet, voor misbruik van vertrou wen. Bouckzoonc Eduard, houtz iger te Lcyselc, ao fr. boet, voor scheldwoorden Lehouck Romania, huisvrouw Alois Deburch- graeve, te Veurne, voorwaardelijk, 2 mtal 10 fr. boet, voor slagen en scheldwoorden Zitting van 34 April. Lahaye Karet, visschor te Veurne en üevroe Desideer, dienstknecht, te Adinkerke, elk 100 fr. boet, voor in ’t bezit te zijn, van verboden jachttuigen Flitser August, werkman te Nieufor 26 fr. boet, voor slagen en wonden, en to fr. voor scheldwoorden. Barbry Eduard, te Crombeke, voorwaardelijk, 8 dagen geva ng en 4 fr. boet, voor boschdelikt. Matten Baptiste, werkman, en Roose Hendrik, schaper, beide te Steenkerke, voorwaar‘elijk, de eerste, 25 fr. boet, voor smaad, 5 fr. voor vernie ling van mobilaire voorwerpen en i5 fr. voor dronkenschap, de tweede 5 fr. voor dronkenschap. ra izwi col unn fbjirii.'J oavAI» gcjlMIIIUUl l. UVIICU DVUlf»f7ui iiqI lIHA VH rl a xA «4 rt r» 1 rl A »i zi i n m -w V «V Wl Vil J V» V* V» ww» -w i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1