V' 20. Öil blad Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. 700.00 4.000 00 210 4G0.36 182 500,00 2.000.00 70 000 00 98.700 00 5.000.00 75.777.00 111.800.00 115 997 00 1.000.00 (Wordt voortgezet). volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitsondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. dels aan te schatten. Van eenen andeirn kant, zijn de ont vangsten der provincie meer dan 50,000 bank verminderd, ten gevolge van net Woensdag 20 Mui 500 00 500 00 500.00 verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters 4 997.87 de j van blinden; die wedde van de snelschrijvers 12.000.00 dagh de inwoonders derstadt al geroe pen waeren in het stadthuys, te weeien de geene van de prochie van Ste Wal- bu'ge in de taedtkaemer, die van St. Ntcolaes ui den scheepenkaemer, en die van Sint Denys in de vertrekkaemer. Dese vergaedeiyngen en waeren niet volckiyck, want vele seyden dal zy hunne representanten gekoosen hadden goo men te voorea geseydt heeft. Den I oudsten van yder prochie wierdt geno men lot recoileeren van de vóysen de welcke de brief kens van de volanten moesten steecken tusschen twee linnen platteelen die stonden op eenen taefel in elcken kaetner. Den oudsten, of deecken van elde, zoo zy noemden was van Ste. Walburge sieur Dhenttin, meester zil versmid, den geenen van St. Nicolaes sekeren Annaert. sakkèdraager, en dien van Si. Denys Pieter Pointe, peerda- smidi. v°or moeten heffen. Te rekenen *896, i3 °°k genood<aikt geworden haar die t ■>o Kamer Woensdag is de bespreking over den Congospoorweg geëindigd en de ge vraagde 10 millioen aangenomen mei 61 stemmen tegen 57 Op 4 stemmen na was 't voorstel verworpen en hadden wij eene ministeriele krisis. Gelukkig dat 20 katholieken zich onthouden heb ben. Dit is een bewijs dat de kamer verre was van het ontwerp genegen te zijn. Er waren 138 volksvertegenwoordigers aanwezig op 152. Vrijdag werd hel ontwerp in tweede stemming aanvaard door 61 stemmen tegen 55 en 20 onthoudingen. Daarna werd de bespreking herno men var. het budjcl van ijzerenwegen. Er zijn 52 sprekers ingeschreven. Als die allen elk eene redevoering moeien aftappen, zal het einde van den zittijd aan de deur slaan. 0q kamer heeft nog leugeling der lat.dlooperij cn an. 21 der tweede, zijn een groot deel der kosten van onderhoud en ver pleging van krankzinnige behoeltigcn, e,i van bedelnais in, de wei khuizen, nu ten laste Jer rovincje, terwijl zij vroe ger ten laste waien der gemeentel». Zijn ook ten Iimc van de pioymcip en '°l onlla ting van do gemüentcn, kosten van ondeihoud en opvoeding behoeftige dodtstommeb en I- •n een geslicht zijn geplaatst om er on dei wijs te ontvangen. 0e provincie heefl die nieuwe lasten l0> in ’t jaar 1895 met bare gewone in kom-ten kunnen afdragen. De andeie provinciën dès lands hebben leeds, van 'n 1892 en 1893, nieuwe lasten daar- do provincie West-Vlaanderen bemeubeliog. (zajen van den --T0.®r t raad van de Deputatie.) nieuwe uitgaven, nieuwe hulpmiu- i Boekerij der Deputatie; scholen ie helpen bekostigen. En toen iedeie^n vraagt naar dat werk, v a >gt om zoo een hulpgeld, naar zulk eene inrichting, naar nieuwe wrgen en kal- sijden. Nu heefl de provincie, benevens de vangenissen, gendarmerien en gerechts hoven, ook nog een mei kelijk verhoog van uitgaven wegens behoehigen, bede laars en landloupers, en ’t is alsaan zeker dat de nietweerds van langs om meer b!oedzu;gers worden, iets waai h> t provinciaal bestuur waarlijk niet veel schuld in heefl. Waren de menschen ver standiger en braver, de óp t n ba re be sturen zouden gauw gt ootend< els ontlast zijn. In de noodige nieuwe lasten, is er dan geen centiem voor Brugge- zeehaven. En binnen zes jaar, als het gestemde aandeel voor Brugge zeehaven te betalen is, zullen er daarvoor ook geene nieuwe lasten noodig zijn. Vooreerst, de provincie zal spa ren; toen, de minister heelt beloofd een provinciaal fonds te stichten, of de lasten der provinciën te verminderen, dal er ten anderen,zeer noodig is. A’zoo zal de gestemde toelage zonder nieuwe lasten uitbetaald worden. Nu zoo, wij hebben eens een kantje van de provinciale menage willen uiteen doen, met feilen en cijfers, en ons dunkt, dat is, voor alle welpeizende menschen, beter dan ijdel gezwets en groote woor den. saris der stade van Nieupoort Coppin, een apotheker van Duynkeicke, den wel cke présenteerde aen het magistrale eene ordonnantie en ond1. O. Moran, wezende eer. deeieel van de conventie van Parys, gemaekt door den rept esen lant Cambon, in daten 15-17 November en 22 December 1792, by welcke be- voolen was het volck by een te roepen om hunne representanten ie veikiesen. Hel magisnaei verlhoonde ie vergeefs de beloften die er ghedaen hadden ge weest door de Franschen ten inkomen j van het Nederlandi. Daer en was niets aen te doen; hy vraegde of men refu seerde daer aen te voicommen. Het ma- gis'.iaet, dan siende dutter geen middel en was om sülcx te ontcomtnen. en altydt vreesende dal al die schroomelycke dreygementen waer mede hunne orders en bevelen vergeselschapt waeren, sou- den op hunne ingezetenen gevallen heb ben, sonden deze ordonnantie uyl naer al de prochien. Den dagh der verkiesinghe was ge steld op den 22 Februarius, op welcken representanten die nogh vergaoderl wae ren en versochte deze 4060 livies by forme van leentngu, tgeen de represen tanten hem toesionden, en het geldt ont vangen hebbende verlrock den Fransch den volgenden dagh; maer eer by ver- hadde voorseker irock zeyden zy hem dat zy begeerden te weten wten dat zoo een rapport hadde gedaen, maer vrugbteloos; waerom zy gedeputeerden zonden naer den gene- rael om te weten wie zulck iappoit en kenden EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1708. Vervolg. Militaire, executie. Het magistraat en 1- -1- geen lydl om te kycken waer de vogels vlogen”, want d'eene alerte en verwaghte tlandeie niet. Op den 29 Januarius sagh men te Veurne savonds arnveeren den i aengedregeni dogb den auteur van zoo eene calomnie niet ontdekken. Naderhandt heeft men wel 1 gehoon wat den reden hier af was. Daer moesten eenige schepen met graen vertrecken naer Duynkeicke, en alsoo den leveraer vreesde dat deze door bel volck zouden hebben geplundeit ge weest, vondt den carmagr.ol dezer, leu- gen uyt óm de leverynge gerust te kun nen effectueeren. Februarius. Coppin wilt nieuwe representanten hebben. In dezen maendt quam den commis- JAARGANG. koop van boeken, inschrij ving op ichi iften. nz Gevangenissen. Bestuur. Gevai g van Brugge fr. 1.800 00 Kortujk. Vcurne Uper. schreven aan Biugge zeehaven. M o t-‘ii i.iivo&en, die 6 tot 7 jaar zullen duten. 't' Deze werken, die winning zullen ge ven aan talrijke werklieden, worden <loor sommigen lel beknibbeld. Men is nog al verdeeld over de voor- ol nadeelen, welke deze werken aan de piovincie West-Vlaanderen zullen ver schaffen De toekomst zal daarover be scheid dcen. Er wordt bijzonderlijk gesproken van Je nieuwe lasten welke deze werken zouden veroorzaakt hebben, en over ffieer andere, die 'er jaren daarvoor nog gaan moeten algedegei; worden. Reeds in een vorig nummer hebben 'vij hierover in het korte gehandeld, nu zullen wij wal breedvoeiiger spreken over de lasten en de geldzaken onzer provincie. Wal de nieuwe provinciale lasten aan gaat. er is daar geen centiem in voor Brugge-zeehaven. Deze lasten zijn veroorzaakt gewoiden door de wel len van 27 November 1891 op den openbaien onderstand, en op de be- be|asljng Var. 1895. leugeling der lat.dlooperij en bedelarij, j 1o „B_.. L Krachtens artikel 16 der eerste wet, scbua der provinciale gebou- commandant van Oostende Ferrat teen ander memorie seghl Pioget, dappeien officier, die van schouwvaegcr tot dien trap geclommen was om zyne verdien sten) te voren meester kleermaecker van style, met geheel zyn bataillon. Bezen quamèn executie militaire dies- j «ceren ten laste van dc representanten met eene boete van 4000 livres, om Matter aen den ger.erael aengedregen was dat de burgers den boom van vry- heyd hadden algekapt. Zoo haest hy in stad was gecomen stom hy en zien, bemerekende dat sulcx niet waer en was; hy begaf zich by de Paleizen van justicie, meu beis, onderhoud en vermaak. Wedde van den deurwaarder te Brugge Pacht van de Koophandels- rechtbauk te Oostende 1.000.00 Enz lezer, enz., oh zooveel dingen nog, hier alzoo 500, ginder 1000, elders 5000 frank Het bestuur van eene provin cie, ’t is het bestuur van een klein wereldje. Maar, hooren wij zeggen, dat zijn toch al maar kleine onkosten. Waar, op geheel de wereld, gaat hel geld naartoe welk wij in lasten aan de provincie be talen Inderdaad, lezer. Maar verlangt gij eenjge van de groote brokken, wij zul len ze u ook gaan geven, wederom genomen uit de provinciale rekeningen, die iedereen kan naat zien om te weten of het juist is. Gendarmerien. Gqwone uit gaven. fr. 84.000 00 Besluurkosten, pensioe nen, enz. 78 637.00 Provinciale wegen. Vaar ten, bumtwegen, andere wegen Openbaren onderstand voor behoeftigen Kosten wegens bedelarij en landloopei ij Onderwijs, wetenschap en kunst Voorziene werken aan wegen, enz. 433.686.57 Kerken, pastorijen, monu menten. Landbouw. Prijskampen, premiën, enz. Uitgaven wegens hel vee- fonds Niet waar, lezer, dat zijn lerme brok ken en smeten. Maar, in eene provincie zijn er nog al eenige gendarmerien, vau- genissen, gerechtshoven en provinciale gebouwen te onderhouden. Er zijn nog al wat ambtenaars te betalen. Er zijn nóg al eenige waterioopen te kuiseben, groote en mindere. En zijn nog al wa Pz'ovinciale Geldzaken. Sedert cenigen lijd, heeft men in onze stad e:: in de gemeenten van liet omliggende veel gepiat.t en gioot mwetl i vergunningsrecht op de sterke dtanken. gemaakt van Je vcrmeeiduiing der be- jamiyt^ene kosten der piovincie, ■asitiiget: en dezelve groote’ijks toege- voortsptuitend uit de toepassing van 1I bovengemelde wetten, bedragen boven zal daar teusachligc^werkcn irj^e* de 200,600 trank, die nu door haar be- •aaid worden ler ontlasting van de ge meenten. Ook hebben veel gemeenten hunne conti ibulieu kunnen verminderen. An dere gemeenten zouden verplicht ge weest zijn nieuwe lak'ten te heffen, wa ren zij langs dien kant door de provincie niet ontlast geworden. O.n de lastbeialers te laten oordeelen over tiet bestuur en l gebruik der gelden van de provincie, zal tiet niet zonder be- lat.g zijn hier eens eenige uittreksels over de provinciale uitgaven meê te deelen. Er is kwestie van de begrooting en de rekeningen over hel jaar 1896. Jaarwedde der sluiswach ters; loon voor bet openen en sluiten der biuggen op de provinciale vaarten Ir. 3,755.00 Pensioen en vergoeding aan oude bedienden en aan hunne weduwen «4.184.44 Teruggave aan de Staats kas van liet provinciaal aan deel der onweerden in de Veiztker.ng legen brand- wen j Kosten der lijsten van de jurijs en kieslijsten; koslen van drukken der tekeningen en dei zittingen van den pro- vincieraad en van de besten dige deputatie Kosten voor de zittingen van den provincieraad; ver goeding aan de 76 leden; Rieskosten van de leden der Deputatie, of van andere 1 bedienden door haar afge- veeidigd. (Vorige koslen in begrepen.) Onderhoud van het provin ciaal gouvernement en zijne raad van de Deputatie.) 3.000.00 A* AAR r 1 i van i ja

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1