1 Woensdag 27 ftïi'i 1S96. 21. JAARGANG. bil hhd vnrqehiint den Woenscac, onmiddelijk na dn graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote 'etters uil Ul.ie vnrscntjni oen b J n ..n- V, IR Mn, A iik» nnmmmx vnnn nrt;ir»lc cn7 <90 .fr hof 100 bekwame huis- Het magistraet terstondt vergadert overt landt. meet bezilien om wel en spaarzaam daar kost- Bisschoppelijke Vermaanbrief. De volgende brief werd zondag mor gen in de kerken van hel bisdom van Brugge algelezen Volgens bevel van Zijne Doorluch tige Uoogwpeidigheid den Bisschop, komen wij Ui. waarschuwen tegen de bedriegelijke handelwijze van sommige verdwaalden, die, onder den naam van vertegenwoordigers der chrislene de- lyade, zeyde hy dat alle kiesyngen over- kmansmeisjes •l a.u zame, huismoeders zouuv.. Vandaag zullen wij een woordje rep- Pen over het onderwijs en de opvoeding deni wor(jl grootelijks van kante ge'a de kostschool te huis Wat het bestuur van een huishouden betreft, het geieedmaken van. spijzen, de kennissen welke eene huishoudster manage te Louden, sp. eekt bun niet van, daar werd er hun in de school geen woord over gezegd. gekend, omdat hei onderricht er van ten grooten deele verwaarloosd werd; en het fransch, maar oppervlakkig gekend zijnde, wordt ook lichtelijk vergeten. Verders steekt men hun het hoofd vol met alle slacb van kennissen, die zij zoo noodig hebben als ’t water in hunne schoenen, ’t Is physique, chimie, astrono- sen die op de planken gebracht wordt, De zucht naar grootheid, naar MEER dan hetgeen men is, schijnt den giond steen ie zijn der opvoeding, en alle strekking derzelve heelt voor doel die zucht in de geesten en de harten der meisjes te doen ontvlammen, en hen met minachting te doen nederzien op den stand waaruit zij gesproten zijn. Vele ouders geven ongelukkiglijk daarin toen. Wanneer juffer van de kost school wedei keert, doet moeder het wei k, en zij laat de dochter haren tijd in beurzelarijen overbrengen. Wij hei halen hel, de opvoeding in de kostscholen is verkeeid. De >a - - sche samenleving lijdt er door, en zij bereidt bittere leleurJelliugen voor veie onzer burgersmeisjes, die later, in de wezentlijkheid van bet leven, de ijdel heid hunner opvoeding zullen betreuren, Maar wij welen ook dat die opvoe- ,d ng niet zal veranderen, (Zoolang als de maswurkens, gelijk zij nu zijn, met Iranscbdolt eid bezieldde pracht en de grootheid der wereld in hunne leer lingen zullen aanmoedigen, en onze vlaam.sche meisjes in hansche poppen zullen vciandeien. STAES. g s De Kamer heeft nog slechts drie we ken te zetelen. In dien korten tijd moe ten, na hei budjil van ijzerenwegen, nog vier andere begrootingen bespro ken en gestemd wonden, alsook de ver- hooging der vergoeding aan de solda ten. En voeg daarbij dat er, na de stem ming van het budjel van ijzerenwegen, vim ondervragingen komen 1° van M. Lorand over tiet beroep in de zaak van kapitein Lothaire; .2° van M. Rousseeuw, over de oper.bme gezondheid; 3° van M. Cartuyyeis, over den invoer van paaiden; 4° van M. Fris, over do werken aan de Senne te Hombeeck. Onze kameijieeren moeten op niet auders meer denken de zittingen zul len goed gevuld zijn met hetgeen nog to doen blijft. 53® daer mede ginek belasten van daer voor te sprgei). Gevtaegd zynde wat hy van sin was te doen met deze ongelukkige, ant- wooide h'y dat hy ze ginek zenden naer hei straBdt en hun alle gaeder in de zes doen werpen. Den pensionnaris Marrannes, gelyck al de members van het magistraet, bier over neer veroniweerdight zynde, seyde datter tot rrogh toe geen de minste klaghten tegen deze priesters en waereu, en riep met luyder stemme tot al het volck het welck sigh bevondt in de scheepenkaemer of er iemandl was die van deze wist te klaegen? Niemandt en sprack. Gadolle dit siende seyde niet voordei'8 meer, ter contrarie, door vele spreecken gat zijn woordt van eer dat hy deze fransebe geestelicken niet meer on soude hebben doen weghgaen of vervolgen, (Worth vourtgezei). ft SI ei tot 3» Jurtt «S»Ö m ratio of vilkspariij, in meetmgs of vergaderingen, door valsche beloften het volk pogen ie verleiden, en' levens oneenigheid en twist zaaien, onder de chrislene menschen. Dat alle geloovigen, die het gezag der H. Keik eerbiedigen, op hunne hoede wezen voor mannen, die in op stand zijn tegen het geestelijk' gez; g, alsook voor welkdanige lezingen en vergaderingen door hunne wettige her ders piet goe Igékeurd -B>e Kanicr De algemeene bespreking der begro ting van ijzerénwegeü heeft geheel de week ingenomen en liep vrijdag ten einde er yvarfin geene sprekers meer ingeschieven. De beraadslaging was kalm en in ge heel den huidigeo zittijd is er geene week geweest die zoo rustig is voorbij gegaan. 'Vat de wetenschappen belieft, wat handwerk en bestuur van een huis- 'ouden aangaat, wat zien wij? Het onderwijs der talen is er tooge- 8c'tikt dat, na eonigen tijd het gesticht grinten te hebben, ‘onze meisjep noch v aamsch noch fransch meer kennen. Hel v'aamsch hebben zij nooit behoorlijk vo’ck van Veurne en Veurne a'mbaght vry gèmaeckt zynde door de waepens van de.repub'ycke viy en vra'nck wilde blyvèn, maer dat zd geeme eene Alliantie souden aengaen tegen alle vyandeïi. Giidolle en wiste niet veel te zeggen daer op, doch veranderde niet van ge voelen en beval dat men al hel volck van de stadt en de casselcrie soude oproe I pen in eene ke^cke, het welck daer naer j gebeurt is op den 6 Maerte. Gadolle wilt de emigreen wegh htbben. Dezen Gadolle vraegde offer veele ftansche gedeputeetde of gerefugieet de priesters binnen stadt waeren, en hoe rende datter eenige sigh bevonden die hun seer stille droeg en, seyde hy dat het wel konde waer zyn, dat men hen niet en hoorde uytvallén, maer dal het in den bieghtstoel was dat ?y alles be- dreeven. Hy seyde voerders dat' hy hem volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Et n Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annmcen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en '(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstrnat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. lollig waeren en datter niet anders over en bleet als te verklaeren of men wilde k<y’ers zyn of sigh overgeven! aen de Fianscben en datter niut anders en moeste geseyd zyn. Dezen carmagnole babbelde uyt dat .- -j.. de vlaemyngen maer waeren van de De eerste representanten waren overal veertiende eeuwe, terwylen dé Fran- cerlycke lieden, waerom de Franschtn schen sigh al over de r.egen hierjdo be ü'eial andere hebben doen kieken dio 2*j voorsaegen gevoegsaemer ié zullen 1 te’yngho in alles en byzor.dorlick in do unie I 1 'e vraegen met de republycko; niacr den Pfttisien wilde nog gauwer loopen je stat ure het was den eersten pertsionna- Vcurue, en eer de voyden gecollectcoJ ris Marrannes, waer mede byte doen honden zyn, ariiveerde in den scheepen-had! Men was Wel vooiêightig van te hoereer seeckeren Pieter Gadolle, woo- zeggen dal men- aen den keysqr wilde npnde te Paiys, rue dos Arcades, n° 22, 1 wezen, wa .t alsdan hadden de Fran- den welcken voorzien was van eene 1 schen dc stadt endé casselerie verovert commissie van de uytwerckendo maght. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis, van Vcurno. 1 T'OS. Vervolg. Gadolle wilt (fat Veurne in aegt om vereenighl te zyn met Vrankryk. ui.«(lijk geluk pen en den ven ch uit Pat, in ue cuuur pestichten, onderwijs en opvoeding danig zouden geschikt zijn dat onze t later godsdienstige, zorgvuldige en I iden woiden. Vandaag zullen wij d'^ burgersmeisjes in onze onderwijsge- '-‘HCU UIIC puuSiG"-'-""- Wio zijne dochter naar bet pensionaat zendt, wenscbi dezelve te zion naar buis homen godsdiensiig. wel opgevoed onderwezen in de nuttigste leervakken cf| bijzonderlijk bekwaam om t naar huiselijk werk hulpe te I zoo ’tpas geeft, zelf een huishou den te kunnen besh/ren. Wordt dit doelwit bereikt door de huidige opvoeding onzer pensionaten? W'j zeggen stoutweg neen! dfar. want het ware wat al te kras, hoesten er uit onze pensionaten, door jonnen bestuurd, ongodsdienstige doeh- e,s terug keeren. vonden. Niettegpnstaende die ariie prae- I y 'was ny welspreeckende; doch j hy vond eenen die voor hem niet moesie wycken, alhoewel kleender dan hy van ris Marrannes, waer mede hy te doen huidige opvoeding onzer pensionaten? W'J zeggen stoutweg neen! - 'o kwestie van godsdienst laten wij - n' ‘fraS- 1 in fint van ridicuuiljes maken, goed voor pruts en inemenUaile. In plaats dal moeder eene meid zou kunnen versparen door de hulpe welke zij krijgt van bare dochter, zij zou wel licht er nog eene mogen bijnemen om hare dochter te helpen dienen en hare grilletjes te voldoen. en zouden tgenomen bobben vóór vet- Den pensionnaris liet gevrjelen dat hel Hichten ofte pensionaten. wenscht dezelve te zien naar huis puinte crocheteeren ot een kanije bro- n.,no, (jeeren, maar doel ze eens haie kleedo- >ervti*.»di, ren vermaken, een hemdje of zoo iels moeder in i maken voor de kindeis, de kousstn bieden en 1 sloppen en het lijnwaad onderhouden, er< ge zult hare onhandigheid kunnen bestatigen. Onze burgersmeifjes worden in de kostscholen opgevoed als ware baron- ne.-jes, als ot ze bij hunne tehuiskomst 1 maar zouden moeten bezi gen in flaneeren, piano spelen, al e sheh De opvoeding in de pensionaten. Eemgen tijd geleden schreven wij ee- nige regels over do rol der viouwen in de weikmanshuisgezinnen. Wij deden er uitschijrfeti welke groote rol de vrouw in hel huishouden te ver- 'uilen heelt, en hoeveel er van afhangt 'nor Laar voor baren man en voor haar i anatomie*, enandeie vijven en zes k geluk, dat deze 10I wel begre- i -j---.— mb evoerd woide. Wij diukken ten giooien nadeele der nuttige vakken, ch uit dai. in de enderwijs- z00 als de kennis der talen, boekhouden, zoo- opstellen, rekenkunde enz. En het handwei k Ja, dat is ook eig gesteld. Men leert onze meisjes brodeeren, crocheleeren, nuailleeren enz.; maar nuttig handweik. i dat later zal te pas komen in het huishou- dan tn/M-zïi nrrri/M *»111L o V!in LonfA C/pJll i ten I Als juffer van komt zal ze wel kunnen eene courte Brsac. E 3 9 50 9 55 ri ju"' at— Fr Gent l.ichtrrxelHe Col (eniaick Dixniudo Vein ue Adiiilrrte Diiiukei r« Duinkerk? Adinker~o Viiir r.e D’in iele 5 55 6 42 6 52 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 0 08 7 39 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 It 08 OOSTENDE VEURS’Z - 7 42 10 43 12 18 c6 05 8 42 11 47 2’ 8 59 1’ 04 6 3P 907 12't2 jG 42 9 19 12 24 «6 58 9 25 12 30 515 6 58 5 21 7 04 7 10 10 08 12 54 7 24 1#16 7 13 10 34 8 42 11 31 VEURNE—YFER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 Vcurne Statie Veurne Markt Cixjdu Ooslduyi'kcrte «5 41 Nieuport Ountende 1 33 5 22 2 58 6 40 3 20 8 07 10 43 5 18 632 6 18 7 18 7 45 .754 2 58- 7,10 4 S 09 4178 M 4 25 8 34 4 37 8 46 4 43 8 52 1'Vjf 1° j- i a S «5 33 ..2 11 5 58 7 00 I (4141 t/MHV J v/ v. iix. v/ w -j - 6 48 Oostende Statie Nieuport Oosldtiynkei ke CöxyHe Veurne Markt - Veurne Statie I 47 2 88 II 40 3 52 5 43 1 25 5 02 7 29 1 43 5 1 1 7 45 2 10 539 8 09 2 58 6(5 8 55 2 56 6 15 4 09 7 12 5 00 5 50 6 05 6 51 6 59 7 38 9 07 9 4G 10 36 t 3 50 6 30 V O AH ll’H 4 N’T AAI 141 - 5 27 8 06 r 3 14 6 06 3 20 6 12 3 32 6 2 4 3 40 6 32 4 - 6 52 5 - 7 52 ÏPER—VEVR5E 1 5 3 55 6 22 1 10 4 00 6 27 131 4 21 1 39 4 29 6 56 1 56 4 46 7 13 2 10 5 00 7 27 6 47 9 34 11 52 3 07 5 57- 8 24 4 40 7 23 -- Ihtogslade Linde 5 37 8 25 10 43 ll‘,32 ‘t 57 4 47 7 27 Loo 5 52 8 39 10 57 11 4G 2 i 02 *7 41 609 856 11 14 12 (It 2 29 519. 758Js Nieuwe Herberg 6 17 9 04 11 22 12 09 2 37 5 27 8 06 VeurueSletie 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 27 Veui'neVoorsfnd 6 43 9 30 11 48 12 35 3 1.2 5 53 832 -- uw _niwiMw«ifMi—it .-rarHnxya»aaa»;jbqüwwv"anw----- Vertrekuren van den IJxercnwcg <S? van den ISuurlHpoomcg. 6 00 E 5 9 16 7 98- 8 42- 8 5G,- 9 21- 9 48 - 9 59- 8 45 10 53- 8 57 IC 54 5 08 9 41 1147 3 56 9 55 H 55 4 64 7 20 10 19 13 26 4 53 7 50 10 46 12*5 511 805 1057 7 |6 9 18 12 05 1 2'1 4 13 - 5 66 Coi (eniHrck 5.34 Eicbtrrvelde 5 49 Geut 7 1* Uruxtel 9 25 10 40 I’CII U»ei uc« Vi.v-y. ’.‘.‘"J- Do KWCBl|y ,ul, Veurne Stutu» Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvei inglicirt Loo Hoogsluöde-Linde Yper Statie 'Yper Statie F wl* L<>u Alveringhrin Veut ne Statie VEL'RNE OOSTENDE 9 50 12 86 9 56 12 42 I 02 1 20 2 20 zijne uuuuw»-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1