is 3 Jim JAARGANG. bil blad verschijnt den Woenscug. onmiddrlijk na do graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote letter» Men schrijft in bij deel was. Eenige van de medegezellen van volgens plaatsruimte. Rechleilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lö cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hef 100. De Annaneen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. het magistraet van Oostendo van seer De onafhankelijke Gongostaat heeft eene leening aangegaan om de eerste Een en ander. Eene groote beweging bestaat in het Vlaamsche Land ten voordeele der wets voorstellen Coremans-Devriendt, bij de welke het vlaamsch als officicole rechts taal zou aangenomen worden. Hei nationaal vlaamsch Verbond heeft bij den heer Joo.is, gevolmachtigd mini ster van Belgie te Bern, inlichtingen ge vraagd over hetgeen gebuurt in Zwitser land dat even als Belgie, een tweetalig land is. Uit deze inlichtingen blijkt dat in de Bic Senaat beeft donderdag het wetsontwerp welk de leening voor den ijzeronweg in den Congo waarborgt aanveerd met 61 stem men legen 11 en 6 onthoudingen. zou kunnen vol- loenen om niet gelogeert te worden ge- lyck de burgers van Veurne nu in het cas waeren. Confuys over liunne indis cretie, seggende dai zij dit noyt aen het garnisoen hadden opgegeven, dat bet maer voor korten lydt en zoude geweest hebben; sy gaeven een recu van al het gonne dat uyt Veurne gevoert was, be- ioovende het selve te zullen terug bren gen, gelyck hel korten tydt daernaer gebeurt is. Maer nauwelicx en waeren alle die fouiniteuren weederom gecommen of die van Nieupoort quaemen' die oock vtaegen, sonder dal dit nogh eeas kondc belet worden. De burgers van de stadt, om in hunne h-jysén geene militairen te moeten hebben, hadden veel liever ne maeltrats te geven; b> jvdlcke fourni- ileuren geprezen zyndë,' warden aan hun j betaelt uyt de middelen der genei alneyt. I (Wordt voortgezet). ■>e Kamer Bij den aanvang der zitting van vcrle den dinsdag heeft 11. Lorand het gou vernement ondervraagd over het beroep door den Engelschen konsul ingeslagen tegen de vrijspraak van kapitein Lo zen dat veele burgers door den schrick van zoo een bloedig treurspel zouden gestorven hebben. De Franschen haelen matrassen van Veurne. Gedurende deze maendt van February hadde I opgegoven aen den commandant hun garnisoen datter te Veuine veele fournituren waeren voor de trou- pen; eenige officieren van die beseltinge quaemen om dezelve te haelen, en niet tegenstaende al de reden die het ma- gistrael konde te vooren brengen,-gin gen de matrassen, sargien en laekens wegh. Ons magistraet deputeerde nacr die van Oostende dheer Pieter Vanden- bufsche, schepen en keurheer, den welcken in bet volle collegia van die seestadt wel uytdruckelick zijne manier van duneken seggende dat de burgers thaire. De minis’er v.’in ju-titie hreft den ondervrager den pas afgesi eden door de verklaring dai Engeland, door dit l eroep, 'enki I zijn recht op een nader ondeizoek wijde voorbehouden. Daa na weid de bespiekmg van de b-groóitng van ijze< en-,vegen voorfge- ze', welke woensdag door 73 stemmen tegen 22 cn 2 onthoudingen is aangeno men e veest. Hel wetsontwerp betreffende de tol rechten op de scheepvaart, werd met eenparigheid der 98 aanwezige leden zonder bespreking aanveerd. Op het einde der zitting heeft men de bespreking begonnen van de begroo- ing van landbouw cn openbare werken. Verscheidene sprekers hebben reeds bet woord gevoerd. Thans zijn er nog een 20 al ingeschreven. De zitting van vrijdag werd onder broken door de stemming van versctiil- lige schikkingen der kieswet. De kiezing ter gemeen'e, welke tot nu toe maai’ verleend was ran de ge meenten tellende 400 inwoners, zal voortaan ook bestaan voor déze van ten minste 100 inwoners. Dus dat slechts de gemeenten Heiverlé, Heester en Zoutenaye zullen uitgezonderd zijn. Een voorstel om de kiezers ijsten op te maken per stdeelingen samengesteld uit kiezers van eene zelfde wijk werd verworpen. In de zitting varj 26“ heeft de minister van tinaniien het wetsontwerp nederge- legd waarbij een fonds van 10 millioen wordt gesticht voor de herstelling der buurtwegen. Op eene uitgestrektheid van duizende kilometers doorloopt den Congostioom de voortbrengsels weïke zich in het bin- bet zwarte laad dat aan dien stroom reuland bevinden, en ook om de reizen zijnen naam ontleend heelt. Verscheidede groote zij- en bijrivie ren werper, zich in den Congo, en zijn zoo vele bevaaibare waterloopen langs waar men Afrika’s binnenland kan in varen. Ongelukkiglijk de Congostroom, door door de menigvuldige waterioopen en hevige stroomingen, is onbevaarbaar van aan Matadi tot aan Stanley-pool of L opoldville, op eene lengte van 400 kilometers; en 't is juist dat deel vah den stroöm dat het dichtst bij den Oc'taan gelegen is en bijgevolg, door zijne onbevaai baarheid, alle gemeen schap met het binnenland belet. Men heeft dus naar andere middels en door WoüNSDAG Gadolle seyden dal hy moest seggen van te voren wal bij wilde hebben vun den commissaris. De saecke gehoon hebbende, zy ant woorden dat hij wei moest gedient zijn, aengesien Lij sulex soobaest vernomen hadde. Den pensionnaeris seyde dat bet een teecken was van ja, aengezien hy sulex wiste, en by Gadolle commende, seyde dat hy hem sommeerde van te voicommen aen. zyn woordt van eere. Den carmagnol stond ende en wiste by- nao niet wat te voorschyn brengen. Dheer Marrannes beagbt zoo vele goede redens by, dat hy Gadolle ten lesten order gaf dat deze officieren moesten leiug keeren naer Oostende ofie Brugge van waer zy onlbdien waren. En alzoo is hei bloedt van deze ongelukkige ge- Wat een schrikkelijk voorval hadde dit niet geweest, waert saecke dat deze -- moorders alzoo in de buyzen op eenen in het s'.adihuys alwaer by gelogeert oogenblik hadden gesprongen om zoo I van Oostende wei hadden kunnen four- was. Eenige van dc medegezellen van eene dacdt te bedryven 't Is wel te pey- nieren elck eene matrasse inhunnepavil- BJc Congo. Weinig grieven weten onze tegen strevers in te brengen tegen het minis terie, en bet beheer der katholieke partij. Een van hunne grootste slrijdpeerden in de aanslaande kiezing zal voorzeker, wezen, en zij vei klaren het reeds luidop, bet veileenen van hulpgelden voor den Congo. Mij dunkt dat er in die zake van den Congo twee verschiliige punten in aan- Werking te nemen zijn; het eerste het i -‘MyJLJ vruchtbaar te maken, en door het leg gen van wegen, ijzerenwegen of an dere, de verzendicg en den toevoer naar de kust te 'vergemakkelijken van eenland bevinden, en ook om de reizen le bevoordeeligen van geloofszendelin gen en landela’ars, die zich naar T wijd "•'gestrekt Congoland willen begeven. Hel tweede punt is de overname van den Congo, en de toevoeging van dit "•'gestrekt land aan ons klem Belgie. mogendheden de erkenning van den on- ?tliankttlijken, Congosiaat, waarvan hij a's souverein aangesteld werd. En bij zijn politiek testament van 1890 s'ond hij den Congo aan Belgie at, zoo de Belgische natie zulks'be geerde, en stelde als een eindtijdstip der annexie of aanhechting het jaar 1900. Nu was Belgie min of meer in den en van 1890 voort dagleekent ook de opentlijke tusschen- o Vmi*» "••'.vlolvaet iiih« in Hn (Tol. yctleenett van hulpgelden om den Congo j delijke zaken van den Congo. Onbetwistbaar is het, dat onze koning Leopold een reuzenwerk begonnen heeft met de beschaving in die ongekende streek te willen overbrengen, en dat iedereen moet bekennen dai ditmensch- lievend inzicht allen lof en alle bewon- dei ing weet dig is. De koning, wellicht in het begin de j moe lijkheid der taak niet beseffende van gflmeenschap moeien uitzien, Welke hij op zich nam noch, e groo - j)es|oten dit onbevaaibaar deel t hel werk dat fnj aanging, ia e8^en ijzerenweg te vervangen. <»go, door zijno - - i zonder tuischen- den Belgischen Staat te be- bosten van colonisatie en van heileggen uuaveo. iiij zou na cr uc uesv..»....» vaf| eersten ijzerenweg te dekken, ingevoerd te hebben, liet Zwatto Hij en de Belgische Slaat heeft buiten dal als eene koninklijke gifle aan s'aan, en deze colonie zou ons land dienen, om onzen handel en onze nijver heid uit te breiden, en toelaten aan onze bevolking welke bier in hare grenzen versmacht, in dit verre gowesl een schoon bestaan en een nieuw vaderland ie vinden. Een pr chtig en edelmoedig gedadhi, voorwaaiMaar.... er is ongelukkiglijk een maar bij. 1 komen aar< kilom. 187; en’l schijnt dat s Konings geldmiddelen geraakten uj V£M1 (ja jee| za| voldoende ""geput en hij vond, zich genoodzaakt zijn> eu winstgevend genoeg opdat de ‘ulpo te zoeken om zijn begonnen werK Congostaai denzelven ll’ kunnen vóortzetten. (|’e|(ken ronder verdere leeningen te Dan bekwam hij van de Eurnpeescbe moe[cn aangaan. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne. 1793. Vervolg. IIij meende ze te doen vermoorden. Dit bleef alzoo, tdi dat den'luyterjant- colcfiel van het garnisoen van stadt.om- tient ten een ure namiddagh, commando ’•enfuyse van den Leer eeïstèn raedt- j ensiennaris, seyde hy hasaerde aen de buysvrouwe van dien beer dat hy eene zeer sleghte commissie gekregen hadde van den commissaiis Gadolle, datter veertig officieren seer haestigh gingen ntneommen, de welcke order hadden or der zijne commande te gacn naer alle de huysen alwaer hanscho geestelicken waeren om die te vermoorden. Joefl.auwe Mairanned dit vernomen spaert geworden, hebbende, liep tersloridi in alle vei baest- heyt dit seggrn aen haeren man, den welcken met eens Gadolle ginek vinden Die ijzerenweg was eene onmisbare ziak. Z ndor hem was het ónmogelijk de rijkdommen welke den Congo bevat op hunne weerde te kunnen brengen, en ook, om zroder onvermijdelijke zware kos'. n lot in h t binnenland te geraken. Verzaken aan den ijzerenweg was, bijgevolg, alle 'orrgaandé pogingen en opofferingen verloien geven. Ti ai 3 zal de weg naar het afrikaan- sche binnenland, dank aan den ijzeren weg en aan de laliijke groote bevaar bare st ojmen cn rivieren, van aan Matadi in eenige dagen kunnen afgelegd werden. Ir.dien er kosten zijn voor den Congo die kunnm verrechtveerdigd zijn, dan zijn het zekerlijk wel de sommen voor den ijzerenweg besteed. Ten anderen, dit is eigenilijk geen veiloreh geld In 1990, indien Belgie Congoland aan erne andere mogendheid afstaat, zal deze wel genoodzaakt zijn den ijzeren wegxPer te nemen die op baar grondgebied ligt, en Belgie zal zijne pen ningen terug ontvanger. Ind en Belgie overtuigd is dal de over-, name van den Congo eene goede zaak is, zoo zal de reeds bestaande ijzerenweg een groot gemak van vervoeren van ge- mrenschap opleveren, waarvan de voor- deelen niet hoeven besproken te worden. Natuurlijk, liet bad veel beier geweest had men nooit aan den Congo begonnen; maar nu dat de zaak alzoo is, denken wij dat, zelfs zonder ze goed te keuren, de Congokwestie op de hierboven gegevene zienswijze moet beschouwd worden. Dit is voor wat het eerste punt betreft. Wat hel tweede punt aangaat.de over name van den Congo, en die geheel en al, gelijk wij komen te zien, onafhanke lijk is van het eerste, ons gevoelen is dat die overname voor Belgie zware en na- deelige gevolgen zou hebben, en mis schien wel den totalen ondergang van ons land zou kunnen bewerken. Over dit punt zullen wij handelen in ons nummer van woensdag naast. STAES. I Congo gewikkeld, komst van ons staatsbestuur in dc gel- beid van I voor doelwit den Congo vtgeno middelen en Zuuuci komst van c... 2_‘„’ schaven. Hij zou na er de beschaving Belgie af- p nog eenige millioenen gestemd om den Congostaai in zijne ondernemingen te helpen. Met de laatste 10 millioenen die nu door Kamer en Senaat gestemd werden, beeft ons staatsbestuur te za- men 45 mil.ioen aan den Congostaat verschoten. Deze millioenen werden grootendeels in leening gegeven voor hel leggen van den ijzerenweg. Tot nu toe is men ge- de ui bating van da deel zal voldoende rw«kt#.V--* 7JUjan- FQn a imit*hwmm wjr—w n—h>twti—a r ii i r irwmeMMnnmw

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1