VVoeivsimg 10 Ju ai 1896. 53e JAARGANG. bil blad et'er> Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, ZwarteJJonnenstraat, 1, te Veurne, en in de Pnstkantnofen. bescherming zouden ge- kwestie is van geld. De STAES volgens plaatsruimte. Rechteiiijke eerherstellingen 1 fr. Een N' IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hei 100. De Annoncen voor Delyic (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pübiicitê, Magdalenastraal, 46, te Brussel verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote ons artikel van woens- zeggen dat, volgens de'aanhechting van dit uilge- voor zsgt nog dat Belgie te veel be volkt is. en dat men naar andere oorden ^oei uitzien om onze ovei bevolking te ^plaatsen. Geheel wel, op eene voorwaarde sog- lan8, en het is, dat die andere streek v°or onze landgenooten bewoonbaar zij. Tot nu toe, iedereen moet het beken **«0, is hel gebleken dal de luchtgestel- Provinciale keizingen. De kamer van volksvertegenwoor digers heeft dinsdag, met 60 stemmen tegen 44 en 1 onthouding, beslist dat de provinciale kiezingen van 1896 zullen plaat® hebben den 4 October aanstaande. Eenige der leden stelden voor de evenredige vertegenwooidiging op die kiezingen toe te passen eu den ouder dom van 30 j iren op 25 te brengen. Daar het echter maar eene voorlopige kieswet geldt, werden deze beide voor stellen door de kamer van de hand ge wezen. warme genegenheid toedragen; i maar voor bunnen handel zullen zij hen wenden daar waar zij best en goedkoop i kunnen gediend worden. I En Belgie, zoo ver afgelegen van den Congo, zal andere mogendheden mei de I bes.e brokken zien veitiekken. Hicsiiicuws, Woensdag laatst he< t. <u ui,xe stad Ja algemtene vergadering plaats gehad der atgeveerdigden van den katnoliekeri Bond, tot tiet aanduiJet. van eeuen kan didaat voor de aanstaande wetgevende kiezing. M. Leon Visart de Bocatmé die se lect 26 ja en, mei zooveel ijver en zelfop offering, ons arrondis ement vertegen woordigt en onze belangen veidadigt, vraagt de vernieuwing van zijn mandaat, en wprd door den Bond, met a!gemeece stammen, tot kandidaat voor de aan staande kamerkiezing aanveerd en uit geroepen Wij twijfelen er niet aan. het kiezers korps van ons arrondissement zal dien keus bekrachtigen en, in geval van strijd, met eene overgrooote- meerder heid M. Visart opnieuw doen zege pralen. In die a'gemeene vergadering beeft M. Visart onder andere de volgende ver klaringen gedaan 1° Dat bij voorstaandir is van eeoe betere vergelding aan de milicianen, en dat die vergelding ook zal toegestaan worden aan de vrijwilligers; 2° dat bij bescherming en inkomrech- ten zal vragen voor den landbouw; 3° dat hij de wet Cotemans-Devriendt zal stemmen; 4° dat hij voor de overname van den Congo zijne kiezers zal raadplegen en hem zal schikken naar hun gedacht. Over deze en andere punten zullen wij misschien gelegenheid hebben om later nog terug te keeren. GOED NIEUWS. In de begrooting der buitengewone werken, welke ver- ledene week in de Kamer is neêrgeiegd, staat er een eerste krediet ingeschreven voor de werken aan de Bergen- en Duinkerkvaart. Dit krediet beloopt tot 200,000 fran ken. ’t Is toch een begin. Nemen wij nu eens aïïrdat alles zal op wielkens loopen; dat de Belgen er in gelukken Congoland min of meer te beschaven en er zich voortdurend te gaan vestigen, en dat de handel en nijverheid vele vooideelen aan ons va derland opbrengt. Wat zal er na eenige jaren gebeuren. Laat ons hierover de geschiedenis, die de beste leermeesteres is, raadple gen. Laat ons beginnen met ons eigen land, Onze voorouders waren wild en on beschaafd. De Romeinen brachten bij hen eene betrekkelijke beschaving in; en wat gebeurde er? De eerste gele genheid de gereedste namen zij waar, om de Romeinen weg te jagen, om vol gens de regels der beschaving, welke men hun aangeleerd bad, op hun eigen te kunnen beslaan. Wat zien wij nu gebeuren met Italië, en met Spanje? De Abysirners gevoelen hen beschaafd en machtig genoeg om de Italianen die hea de beschaving brachten, uil hun land te bannen, en worden hel moede van langer nog onder vreemd gezag te staan. Zij willen baas zijn in hun eigen land. Spanje is bezig met zich glad te rui- neeren aan zijne colonien die gestadig in oproer leven, en van geen overheer- sebappij der Spanjaards meer willen weten. De beschaving heeft hun hunne machl geleerd en zij gebruiken ze om de over weldigers builen te jagen. En zoo zal het ook gaan met den Congo. Eens dat de zwarten zullen beschaafd zijn, dat zij hun getal en hunne sterkte zullen kennen, zij zullen tegen de vreemdelingen opstaan, en, één volk en één land op hun eigen willen uitmaken. En dan zal one klein Belgie het beste van zijn bloed en het scuoonsic deel zijner penningen in de uitgeslrekte lan den van den Congo zien verdwijnen. Om al deze redens zijn wij tegen de overname, en denken dat de zuurge wonnen centen onzer belastingbetalers, beter kunnen gebruikt worden tot ver betering in ons land, dan tot eene co- loniale politiek die den ondergang van ons vaderland en de vernietiging van ons zelfbestaan voor gevolg zou kunnen hebben. In zijne zitting van gister heef de Senaat den daium der provinciale kitzm- gen, door de kamer op 4 October ge steld, niet aangenomen, en den 26 juli gekozen. Vertrekuren van den IJirrenweg «fc van den Buurtspoorweg. 1 Mei tot fi Wat het voordeel betreft welken de handel en nijver heid van ons land dooi de aanhechting zou winnen, daar zijn wij zeer or.geloovig aan. In het verdrag van Bellijn werd er besproken en zwart op wil gesteld dat in den Congostaat de bandel moet vrij zijn. In de andere colonien heeft de mo gendheid die ze bezit, de macht van tolrechten te heffen ol af te schaffen naar beliefte, en allen invoer en uitvoer te beletten van koopwaren welke zij mag aanduiden. Veronderstellen wij dat Belgie den Congo overneemt. Eh wel! Belgie mag geene tolrechten heffen op de voort brengsels van vreemde mogendheden om de zijne te beschermen. De handel is vrij, en de koopwaren van alle landen hebben vrijen ingang in den Congo. Belgie heeft dus niet meer recht dan ’t is gelijk welk ander land, ’t Is waar, men werpt hier tegen op, dat als er vele Belgen in den Congo ge- ves igd zijn, deze ook hunne landge- nooten en den handel en de nijverheid van hun vaderland zullen voorenstaan. Dat ware zekerlijk schoone en op rechte vaderlandslielde. Maar den dag van heden, de vaderlandsliefde, is bij velen diepe gezonken, en bijzonderlijk wanneer er I I jaarsebe verbdj*; menig andere zijn er i ziekelijk e i verstelen van teiuggekeerd; i eenige hebben eerien nieuwen termijn van drie jaren aangegaan maar zijn er gebleven, en bij uitzondering, is cr misschien een of twee die ten hoogste acht tot tien jaren in den Congo hebben kunnen doorbrengen. Wanneer iemand naar den Congo ver trekt, dan zeggen zijne vrienden hem hem niet meer weder te zien. De Congo is geene landstreek waar de nooidsche volkeren zich ooit zuilen kunnen vestigen, en wij kunnen niet gelooven dal men zijne aanhechting zeu begeeren om er hel keikhof van Belgie van te maken. tenis van den Congo moorddadig is Belgen van den Congo zullen, ’k en voor de bewoners onzer streek die er twijfel er niet aan, hun vaderland steeds zich zijn gaan vestigen. eene warme genegenheid toedragen; De menigvuldige sterfgevallen onzer jonge officieren m handelsbedienden zijn er ongelukkiglijk een overvloedig bewijs van. In geheel de streek dicht bij de kust gelegen, en bij gevolg de geinakke- lijksie voor hel di ij ven van handel en nijverheid heeiscbt er eene koorts, voortkomende uit de uitwasemingen der moerassen, waaraan weinige vreem delingen kunnen ontsnappen. Van al de Belgen die naar den Congo vertrokken zijn, jong en gezond, allen in der. bloei der jaren, zijn er velen weggemaaid geweest in hun eerste drie- v ziekelijk ea versleien van teiuggekeerd; De voorst aa aders der aanhechting Van den Congo, zeggen eerst en vooral d«t ied»r beschaafd land verplicht is "‘«de te helpen, om de beschaving zoo veel mogelijk bij de nog wilde volkeren te verspreiden. Wij aanveerden dit; maar, dit kan (°ch zeker maar vereifcbl worden van teder land in de mate zijner klachten; men kan niet houden staan dal een *tein landeken verplicht is een hall *«relddeel gan.-ch alleen te beschaven, uat Belgie medebelpt om Middcn-Afrika le beichaven, dat is heel loffelijk; maar dat men dat groolsch weik ons geheel e,la: wil opdrir gen, en ons daarom wil Vlrp'ichten var, I le Vfreenzelviget>, dal kunnen wij niet aa’inemen. Ten anderen, er bestaal geene ware teschaving zonder Godsdienst. Men zou Us moeten middelen betamen, opdat ®en in het zwarte land, enkelijk en uit- Ja>«lijk de ware katholieke Gods- ^•cnst aan de bewoners kunne verkon- Moeat de aanhechting van den Congo e dit voor gevolg hebben, ze- erhjk aou dat voor ons, christenen, ®ene groote reden zijn om lot die over- a®e ie besluiten. Maar zulks zal nooit gebeuren. En l'de ons staatsbestuur nog, hel zau d» ormigi lijkheid zijn, gezien de ''Jden die wij beleven, van te bek tien .ai de vetbetaalde prolestantsche mis dor,narissen van Engeland en Duitsch- tend er hunne valsche leer gaan ver- ’Preiden. Onze katholieke geloofszendelingen genieten volle vrijheid in de colonien der Europeesche mogendheden, zelfs in Gbina en andere ongeloovige landen W°rden zij door hen beschermd; en er l< geene aanhechting van den Congo *an Belgie noodig, opdat zij daar ook v[>jheid en I n*eten. ■>e Conso. Wij eindigden d’g laatst rr.H ie i onze meening, de overname van den (jür>go, en c !l,ekt land aan ons klein Belgie, ü,,,i zeer nadeebg zou wezen. Over dit. punt zullen wij, zoo kort hogelijk ons gedacht en onze beweeg ‘tdtns laten kennen. geheel Belgie met den Congo vaarwel, met de inwendige vree. MB a Q 44 •6 58 A Veurne Stu tie V C' xyde Nieupoi t (Juttende Oostende Statie Ntcuporl 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 9 50 9 55 ,--r^»er MWii.inw» v’ twrumwi 1 33 5 *2 2 5# 6 46 3 20 8 07 10 43 2 58 7 10 4 - 8 (19 4 17 8 26 4 25 8 34 4 37 8 46 -<• 4 43 8 52 Jtruafcl Lichter welde Co» Irmatok Diimtidi Vrti» ne AdiukrrLe l)ii inker ke Duinkrrke Adinkcrit Vrur t.c h’iu ude Cnrtem «rek Lichter vel de 5 49 Gevt Brunei GOO E 3 7 iU- «42- 8 56 - 021- 948- 9 59 - 845 1052 - 555 6 42 6 52 VEURNK—OOSTENDE Veurne Statte 5 15 6 58 Veurne Marti 5 21 7 04 C' xyde 5 33 7 16 10 08 12 54 Uotlduynkerke 5 41 7 24 10 10 551 7 43 10 34 7 00 8 42 H 31 URNn 3 14 6 08 3 20 612 3 32 8 24 3 40 6 32 4 6 52 5 - 7 52 1-3 6OO E 3 9 16 1 47 2 38 5 18 7 J» 11 40 3 52 5 43 6 32 «42-1S5 5 02 7 2» 6 4« 8 56 - 145 5 14 7 45 7 18 9 21 - 2 10 5 59 8 09 745 948-238 6(5 835 7 54 9 59 - 2 56 6 15 4 09 7 12 5 00 5 50 6 03 6 31 6 59 7 38 9 07 „ÏPF.ü- ■’•EliSNE. 15 3 55 0 22 1 10 4 00 6 27 131 421 6 48 1 39 4 29 6 56 1 56 4 46 7 13’ 210 5 00 7 27 3 07 5 57 8 24 9 46 1 o 36 1 - H.ogstade Linde 5 37 8 25 10 43 11 32 1 57 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 6 09 8 5G 1114 12 01 Nieuwe Herbeifi 6 17 9 01 11 22 - C7' - V eurneVootslad 6 43 9 30 11 48 12 35 VEL’RNE-YPER 443 7 3* 450 7 37 511 7 58 10 16 5 19 8 06 10 ’4 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 4 40 7 28 -4.van 8 57 IC 54 3 08 9 4l 1147 3 56 --- 9 53 11 55 4 04 7 20 10 18 19 26 4 33 7 50 10 46 12 51 5 11 8 05 10 57 9 18 12 05 9 25 1040 20 6 0S 7 29 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 1108 E 3 a -5 3 50 6 30 4 47 7 27 c 5 02 7 41 2 29 5 19 7 58 S’ 12 09 2 37 5 27 8 06 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 4 48 «27- 727 42 14 43 3 02 5 53 83j OOSTENDE-VEURNE - 7 42 1048 12 18 6 05 8 42 11 47 Ooitdupikerke s622 8 59 12 04 Coxy4e “6 30 9 07 12 12 Veurn. Markt *6 42 9 19 12 24 V.urne Stalt. >6 58 9 25 12 30 4 43 5C6 544 7 16 Veurne Slutie Veurne Faubourg Nieuwe Ilerberg AlTcringhem Loo HoogstacJe-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem f Veurne Statie 9 50 12 36 9 56 12 42 I 02 1 20 2 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1