I i VVoEKSDAG 17 Jtlivi L8Ö0. di; graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 8 fr. Annoncen 20 centimcn per regel. De groote .etter» derschen zoo de maatschappij. dacht. Hetgeen zij willen, het is de pachter tegen zijnen eigenaar opvuren; het is de klassenstrijd ia hun herte doen ontvlam men om alzoo nieuwe aanhangers voor de socialisten bij te werven. Weg met die valschaards! JAAftGAAG. bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N1 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat^ 46, le Brussel. De socialisten en de kleine man. Zoo dus ’t schijnt beslist! De socialisten zullen opkomen in de aanstaande we'gevende kiezingen en voor kandidaat aanstellen in ons arron dissement gezel Ed. Van Beteren, ge meenteraadslid van Gent. Reeds is een hunner strooibriefjes verschenen en aan de kiezers rondge- deeld. Op dat papieiken geven de socialisten zich uit voor vrienden van den werk man en van den landbouwer. Is zeker, als de socialisten gekozen zijn, dat die twee klassen van mcnschen in weelde gaan zwemmen. Laat ons eens zien, niet volgens het geen op dat bladje gedrukt slaat, maar volgens de werken en verklaringen der socialisten builenden kiesstrijd, hoe zij hei geluk en het welzijn van den klei nen man en den landbouwer behertigen, Voor vandaag zullen wij ons daarmee vergenoegen. man voorstellen. Maar hunne werken tot verbetering van het lol der werklieden zijn nog ver te zoeken. KIe Kaniei* heeft verledene week de begroolingefl van landbouw en openbaie werken, en van de finantien aangenomen, alsook een krediet van tien millioen voor de wegenis. En de beesten zult gij zeggen, geeft de kweek daarvan geen goê bestaan aan den landbouwer Wij moeten bel eene zeggen gelijk het andeie de veekweek heelt verleden jaar winstgevend geweest voor den kweeker, maar dat lag uitsluitelijk aan eene toeval lige omstandigheid het sluiten der grenzen van Holland, uil ooizake der be- smetielijkc ziekte. Maar dit jaar, zal het er anders toe gaan. De Hollandsche grensstaat wagen wijd open; de hollandsche beesten over rompelen onze markten en de veekweek, in plaats van winstgevend te zijn, zal den landbouwer meikelijkc verliezen doen ondergaan. En niettegenstaande alle aangewende pogingen, is er geen middel om van den minister de sluiting der gienzen te be komen. 't Is in koile jaien de volledige onder gang van gansch onze streek. En 't zijn de landbouwstreken in Belgie die alzoo behandeld worden; zij, bevolkt door de getrouwe onderdanen, de beste steun der katholieke regeeiing, de voorslaande!s van godsdienst, eigen dom en huisgezin, van wien geene re- volutionnaiie beioogingen te vreezet) zijn. Niet luide genoeg kunnen wij hel herhalen, de bescherming van den land bouw in al zijne vakken is hoogst drin gend, hoogst noodig, indien men wil hei vlaamsche volk in zijne goede ge voelens, in zijne katholieke gezindheid behouden. Maar hetgeen nog meest in de oogen springt, hol is dal de socialisten zich durven uiigeven voor de vrienden en de voorstaanders van onze landbouwers. Zijn die gasten dan schaamteloos? Wie heeft er altijd gestemd tegen alle wetten ten voordeole van den landbouw? De socialisten. Wie heeft de helft van het land opge ruid legen hel ministerie, en de voor staanders der inkomrechlon uitgeschol den voor uithongeraars en moordenaais van het volk De socialisten! Wiens schuld is het dal de kwestie van inkomrechten voor eeuwig begra ven schijnt, en dai de landbouwer langs Wij beslatigen ten anderen dat de goedkoopte der granen vene is van altijd nuttig en voordeelig te zijn aan de samenleving. En inderdaad, de ondervinding leert dat. als de granen duur waren, de eige naars, de landbouweis en het werkvolk beter bestonden dan nu. Sedert de land bouw kwijnt is er armoede, ellende er. ontevredenheid gekomen in de maat schappij. In den goeden tijd, hooiden wij van geenejsocialislen, van geene omwen telingen, van geen maatschappelijk vraagstuk spreken. De landbouw is de grootste, de rijkste bron van welvaart voor ons land; de landbouwer werklieden zijn het meest verkleefd aan den Godsdienst en aan de instellingen van ons land. Er zijn dus red» ns genoeg om den landbouw zooveel men kan te bescheimen. Maar uil vieeze van eenige schreeuweis weigert men hem alle bescherming, of men wendt middels aan, die alzooveel uitwerksels hebben als een plaaster op een houten been. 5 dien kant geene hulp meer moet ver wachten? De schuld der socialisten, die het land met omwenteling bedreigen deze rechten gestemd worden. Neen, de verbe uring van het lot der landbouwers is hel versie van hun ge- hofstede zit, en mag zich nog ge'ukkig heeten als zijn gerief niet aangeslagen wordt om de achterstellige pachten te betalen. fl. Mei tot 30 c5uni 3 Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. ii irww—m* wuzi—fcjwu—at'w—mini ipaBMMauMBtMMRwuaMMMMRWMbJPMMiniiiMi Vertrekuren van «len IJzcrenwcg «S? van den Buurtspoorweg. O 10 I 47 2 38 Gv8 die werklieden werden door de socialis ten geslagen in de zaal Valentino en hebben zich bijna moeten dood vechten om hun vaandel uit de klauwen van de roode roofdieren te krijgen. Dal gebeurde te Gent op 24 Juli 1892. Tijdens de werkstaking te Kortrijk, zei gezel Braeckman, een gewone voor- diachigever van Vooruit Hoe minder de weiklieden winnen hoe beter voor het socialismus en voor ons. Hoofdman Bebu! zegde op het kon- gres te Brussel Men moet de maat- schappelijke wonde zoo veel mogelijk openhouden om T socialismus vooruit te helpen. En waarom handelen de socialisten alzoo? Omdat zij niet willen dat het lot van den werkman van de stad en van den buiten verbeiere; zij willen de re-. volutie, de omverwerping van gansch de maatschappij. Hunne liefde voor den werkman be staat alleenlijk hierin Zich van hem bedienen om tot eereposten te geraken; haat en nijd in zijn herte storten tegen al wie beter is dan hij, en de burgers en rijken als bloedzuigers van den werk- Zijn de socialisten den werkman ge negen? In den schijn, ja, maar in wer kelijkheid niet. Zij hebben maar een doel voor oogen als zij den werkman aar.lokken, T is hem socialist en revo- lutionnair te maken. De socialisten van Vooruit hebben de meerderhuid bekomen in eene werk- mansmaatsebappij van Gent, en wal hebben zij gedaan? Zij hebben de katholieke werklieden uit de ziekenbeurzen en vakvereenigin gen gejaagd, en hen beroofd van het inleggeld dat zij voor de gevallen van ziekte en werkgebrek hadden gestort; En de kleine neringdoener? Wie bewerkt er dezes ondergang? Wie is er de schuld dat in alle groote steden, Gent, Antwerpen, Brussel, Luik en menige andere, al de kleinhande laars, bakkers, winkeliers, kleeiverkoo- koopers, en?, plat geruineerd zijn? Wie anders dan de socialisten? Zij richten groote magazijnen op, waar alle slach van waten te verkrijgen zijn; gioote samenwerkende bakkerijen en maatschappijen, met dewelke de kleinhandelaar onmogelijk de concur- I rentie kan onderstaaa. Vooruit te Gent doet alleen jaarlijks 45,000 fr. winst met zijnen verkoop. De kleinhandelaars, die vroeger met neerslig te werken en wel hunne zaken op ie passen, treffelijk door de wereld kwamen, moesten verdwijnen. Zoo willen hel de socialisten En dan komen zij iiefdeverklaringen doen voor den kleinen man! Als of de nederige handelaar en kleine burger ook geen werkman ware! O die huichelaars! De toestand der Landbouwers. Veel wordt er gesproken en geschre ven over de tegenwooidigo landboiiw- ensis. dte sedeil eenige jaren heerscht, en tol nu toe werden maar weinige puchische middels gebruikt omdiecrisis tegen te werken, en den toestand der landbouwers te vebtteren. Wij willen vandaag ook eens dien toes and beschouwen zooals hij infVeurn- ambacht bestaat. Over een goed twintigtal jaren stond de prijs der tarwe 28 tot 30 fr. de geerste 24 tot 26 Ir. de 100 kilos, en da rogge en haver \olgdea van nabij. Het vlas was ook voor den boer eene zeer winstgevende plant en weid met goe den uitslag gekweekt. Dan vond elke neerstige landbouwer een eerlijk en treffelijk bestaan, en de landbouwwerklieden, die van I fr. 30 lot 1 Ir. 60 per dag wonnen, waren ook tevreden, en konden met spaarzaamheid *n de kosten van hun huishouden voor zien. En nu Nu moet de landbouwer diezelfde granen verkoopen aan 13,14, ten hoog- sten 15 fr. de honderd kilos. De werk loon is gevallen op 90 cent, tot I fr. «laags; en de zonder werk zijn tal rijker dan ooit, want de landbouwer, zelf in T nauw gebracht en met inocile de twee einden van 't jaar aan elkander dunnende knoopen, kan geen grootere daghuur betalen en doei maar bel aller- hoodig-te verrichten. Aan zulke ongelooflijke lage prijzen van het graan, moet de landbouwer met verlies zijne oogsten k weeken. Nemen wij eens de gemiddelde kosten van eene hectare land. Pachtprijs 100 fr. Veilen 50 Ir. Zaaigraan 24 fr. Kuisschen, inoogsten en 45 fr. Onderhoud en arbeid der peerden ~U fr. Tezamen 289 fiauken. ’k En teile niet mede de grondlasten en hei waieringgeld die ook door don land bouwer motten betaald worden, en die in Veurne Ambacht gemiddeld 16 lol 17 Ir. per hectare bedragen. En welk is de opbrengst Gaat eenen landbouwer te rade en bij zal u leggen dal, wanneer alles mede- slaat, een hectare tarwe, geerste of ander graan, ten hoogsten 260 tol 275 Ir. kan opbrengen. Hoe de landbouwer in zulke voor waarden kan voortleven en eere doen aan zijn raken, dat kunnen wij maar niet begi ij pen.’ Niet alleenlijk ger.iel hij niets van zijnen ai beid, maar bij ziet nog dage lijks zijn kapitaal verminderen, geniet geenen interest van zijn geld dat in de E 5 11 46 2 12 5 02 7 41 Oostende Statie Nicuport Oost dn y nlerke Coiylc Veurne Maikt Veurne Statie O* 1 20 2 20 S) 50 9 55 Veurne Statie turnt* Markt Cuxydo Oubhlu) ukri k« Nivupoi l Outtendu 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 4 45 5 00 i >5 E 18 6 52 r> 48 7 18 7 4u 7 54 5 55 0 42 6 52 6 52 7 52 5 00 5 50 G 03 0 31 6 59 7 38 9 07 Veurne Stutte Veurne Euubourg Nieuwe Herberg Alver ingbein L<»<> Hoi, ^tuer’e Linde Ypcr Stalin Yper Statie r Loo Alveringhem f Veuf ne Ste tie Gent Lichterfelde Coi lemmet biiiiiude Veuine Adiiikerke biiinkerke Duink.rke Adiiikerke Veur i.e Dixn.ude Coitem»rck .531 Licliterveldc 5 49 7 16 9 25 10 40 1 35 5 22 2 58 G 40 3 20 8 07 10 45 3 14 6 06 3 20 0 12 3 32 624 340 6 32 4 - 5 - O OO E 3 7 28 - 8 42 - 8 56 - 9 2t- 9 48 OOSTEN DE VEL'RNZ - 7 42 10 48 12 18 6 05 8 42 11 47 8 59 12 04 0 30 9 07 12 12 6 42 9 19 12 24 £6 58 9 25 12 30 i 5 21 2 58 7 10 4 - 8 09 4 17 8 26 4 25 8 34 4 37 8 46 4 43 8 52 6 48 .g 5 15 6 58 7 04 5 33 7 16 10 08 12 54 7 24 10 16 S 5 58 7 43 10 34 7 00 8 42 11 31 VEURNE - OOSTENDE 9 50 12 36 9 56 12 42 YPEH—VEURNE 1 5 355 622 1 10 4 00 0 27 131 4 21 1 39 429 6 56 1 56 4 46 7 13 210 5 00 7 27 3 07 3 57 8 44 5 S sö 7 29 8 40 9 15 0 37 9 56 10 08 1108 147 2 38 II 40 5 52 5 45 1 5 02 7 29 1 45 5 14 7 45 2 10 5 59 8 09 2 38 5 8 55 9 59 - 2 56 6 15 8 45 10 52 - 4 39 7 12 8 57 1C 54 5 08 9 41 11 47 3 56 9 55 11 55 4 04 720 10 19 1226 435 7 50 1046 1255 511 8 05 10 57 918 1205 1 29 Geut Brusiel VEDRNE-ÏPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 19 8 06 10 24 5 36 8 23 10 41 5 50 8 37 10 55 6 47 9 34 11 52 4 40 7 28 9 46 10 36 1 350 6 30 lüogstade LinJe 5 37 825 1043 11 32 157 447 727 Loo 5 52 8 39 10 57 11 46 2 12 5 02 7 41 6 09 8 56 11 14 12 01 2 29 519 7 58 Nieuwe Herberg 6 17 9 04 11 22 12 09 2 37 5 27 8 0c Veun.e Stxtie 6 38 9 25 11 43 12 30 2 58 5 48 8 Ï7 VeurueVooisbid 6 43 9 30 11 48 12 35 3 02 5 53 8 3. S 1 f

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1