feil' Graaf Leo VisartdeBocarmé J i If n juli. JAARGANG* de graanmarkt. -- Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. De groote letters VLAMINCK. Bewarend Verbond van Veurne. - In een boek uitgegeven door Vooruit van genaamd drukt zou voor de kin- ven, en geen ongenoodigde heelt zich daaimede te bemoeien. Kan men wel iels walgelijker, iets uitdenken? Uil eerbied muid, die sedert SGjaicn, vol ijver en al wat gij bun m zal hén niet kunnen overtuigen. Zij zul- hij wéér iets vindt naar zijn hert. Dat is ’i stolsel der socialisten! Maar ’t is nog niet al. De mensen schrijft Bebel verder, Woensdag 24 Jijni #896. Dit kit i f. Si der opvoeding in al hare ruwheid. liet kind en den mensch en zijn in hunne oogen niets anders meer dan een machien dat wei moet gevel en gesmout worden om wel te kunnen draaien. Hoe is het toch mogelijk dat zulke leerstelsels, strijdende tegen alle gevoel, legen alle natuurwetten, aanhangers kunnen hebben! De dierlijke driften moeten oenen mensch toch wel diepe vernederen, om de handelwijze der dieren aan zijn zel- ven te willen toepassen. De kinders zullen dus opgesloten en opgevoed worden in groote" gestichten van den Staat, verre van vader en moe der, en dit van als zij de bo;st der moe der kunnen ontberen. Ja, de liefderijke zorgen van moeder en de gestrenge teerheitigbeid van vader zullen er vervangen worden door de hertelooze behandelingen van schep sels bij wie alle gevoelen is uitgedoofd, en die als eene kostwinning, de plaats var. openbare opvoedster aanveerd heb ben. Iedereen kan zich lichtelijk inbeelden boe armtierig en hoe onmenschelijk zulke opvoeding zou wezen. En daarbij nog zal de opvoeding ge schieden voor meisjes en jongens al dooreen. Dat is het stelsel van Robin, door de socialisten als eenen held opgohemeld, wiens gesticht te Cempuis, bij Parijs, in de nabuiige gemeenten den edelen naam van Verkenskot te Cempuis verkregen had. Alhoewel dit stelsel, hoe ongelooflijk het schijnen mocht, door tal van ver- klaiingen uil socialistische schrijvers kan bevestigd worden, toch zal ik hier niet verder over uitwijden; een enkel overwegen van zulk familicstelsel is ge noeg om het te doen verdwijnen onder de verachting van al eerlijk en treffelijk man. Hel is genoeg hel eens van bij te doen kennen, om te zien dat bet socialismus niets anders beoogt dan zedebederf, vernietiging der familie, schending van het huwelijk, die na eenige jaren voor gevolg zou hebben eenen staal van bar- baarschheid welke deze der wilde vol keren verre zou overti effen. En ’t is daar hetgeen ons te wachten staat, moest ons land zoo ongelukkig wezen, van ooit door socialisten be stuurd te worden. De socialisten én het huisgezin, Vcrlcdene week hebben wij doen uit schijnen hoe cn waarom de socialisten den werkman genegen zijn, vandaag zullen wij eens onderzoeken wat die mannen denken over hel huwelijk en liet huisgezin. Gezel Ed. Vanbevcren heeft, in zijne voordracht bier te Veurne, daarover geen woordje gerept, en t was heel voorzichtig van zijnen kam. Wij zuilen hel doen in zijne plaats, en onze gezegden» staven, niet op onze ei gene gedachten, maar op hel schrijven der socialistische koppen. Wetgevende kieiing van 5 Juli 1896. ?c groote dag, bel hooggetij der Vla- 'y?e3, is wederom aanstaande. j. 00 als veileden jaar zal in gansch do t 'eiFcho streek, in ’t Ar.twerpsche, gelijk “Limburg, jq do beide Vlaanderen, 200 d, als in Braband, het heugelijke leit, z'«’8 der volmacht op de leenheer- 'aPpij met klank cn zang herdacht "orden. Hat zo dus wapperen en klapperen in j e“ 'vind onze wimpels cn vaandels! loudt vadeilandsche godsdicnstplech- ïheden, richt vrèugdestoeten in, houdt I anR,eesten en volksvergaderingen. a> vreugde, lecste moet bel wezen. ‘h>! do schooljeugd ook in die vader- '“■dsche blijdschap medejubele. lei “'Oerwijzers, gretig die gelegenheid |e.,aat genomen, om onze kinderen te ren'60 Wal ^e'den onze voorouders wa- cuj3’ groot er. klein, jong en Up maar bidt ook. Bidt uwen God dat deJ °ns duurbaar vaderland beware in Hii'V°® Djden die wij beleven, dal I.) geliefde Belgic mul zijne instel- stand houdc en blijve be- ieimen. vaderland ;va“g c J°gen k bloe(i te en de godsdienst, die waren den vlaming im- cn de betoogingen op in dorpen cn sleden, zullen be- l ofis volk nog niet veil is voor en slavernij, van waar zij ook ■tornen, en dat bot nog goed en fou geven om Kerk en Vaderland Ve'dcdigcil. drift even vrij te kunnen involgen als elke andere natuurlijke behoefte. bevrediging van den geslachtsdrift is voor elkeen eene persoonlijke zaak, zoowel als de beviediging van elke andere beboete. Niemand heeft daar- KANDIDAAT “dtredende volksvertegenwoordiger. uit dankbaarheid voor hel ver Ie- op de toekomst, zal do naam van Graal Leo j zedeloozer j mijner lezers, laat ik na zulke samenle ving met haren echten naam te bestem- I pelen. Zulke handelwijze kan wel de driften voldoen, maar is de ondergang van bel huisgezin en van alle huiselijke deugden; 't is de slavernij voor de I vrouw, en bet ongeluk voor de kinde ren; ’l is de losbandigheid als maat schappelijke deugd aangeprezen. En na dit stelsel uiteengezet te heb ben, voegt Bebel er bij De verslan- dige vindt dit stelsel beel natuurlijk; alleen een bekrompen zedenpreker kan dal schandalig vinden! Dal is nu voor wat hel huwelijk be treft. Maar wal zal er, in zulke maat schappij, van de kinders geworden? deren), staatsbeambten zullen zich be- lasten met de opvoeding, de vorming der kinderen. De maatschappij mag niet dulden dat één kind builen haar toezicht, af- zondeilijk, misschien slecht wordt opgevoed, want de samenleving moet elk kind, eiken mensch beschouwen als een deel van het maatschappelijk mekaniek Daar hebt ge het socialistische stelsel In dat onzedig familiestelsel zullen do kinderen, juist gelijk de dieren, noch vader noch moeder kennen. En ’l en kan niei andeis In die gewone verwisseling van man en vrouw, wie zou er de kinders van een ander willen opvoeden, aangezien geen een band, geen eene wet of plicht zulks zou opleggen. Vader de Staal deis zorgen. Bi ave werkman, die onder uw ruw kleed een minzaam hert voell kloppen vol liefde voor uwe kindeion, welke gij bemint als hel licht uwer oogen; die, na hel pijnlijk werken en zwoegen van den dag, verheugd huiswaarts snelt, en er blijde begroet wordt, door den helderen welkomgroet uwer kleinen en door hunne mollige handjes met liefkoozin gen wordt overladen; die met uwe gfcëelte banden hunne kroezelkoppen streelt, uw behagen schept in hunne nieuwsgierige vragen en in hunne sr.a- kerijen, en te midden vrouw en kinders uw eenige iijkdom, als een koning troont; die, in een woord, met volle teugen alle huiselijke genoegens smaakt; 1 gij zult dal al zien verdwijnen in den sluit zij den band uit enkele nei- socialischen staat. ging en zonder naar iets om te zien; i Niemand, noch werkman, noch bur- die band is een bijzonder verdrag, ger, noch rijk man zal voor zijne eigene zonder de tusschenkomst van gelijk kinders mogen zorge dragen. welken ambtenaar. En kwam er lus- j schen man en vrouw teleurstelling, afkeer, onverdraaglijkheid, zijn zij in hunne verwachting bedrogen, dan ge biedt de zedelijkheid d:e onverdrage- T Moet zijn dal men te Biussel M. Buyl gemakkelijk kan missen, of dal bij maar weinig kans ziel in het welgeiuk- ken zijner kandidatuur, dal hij zoo in hei hevigste van de kiesworsteltng zijne kandidatuur te Brussel in den brand laat, om hier vol heldenmoed in ons arrondissement dat oud versleten libe raal programma nog tc willen 11; leven brengen. r. blad ver.m-bij.t d.-n Woensdag, onmiddelijk na ._o„. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Delyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. ^strijd in het arrondissement Veurne. heethoofden der liberale partij. hij alle middels den snijd aan- iind? *n aanstaande wetgevende kie- k’> en waren sedert langen tijd reeds *°ek naar eenen kandidaat. I Hunne mannen van Veurne, de nedcr- voorziende welke hen tc wachten p a>. hebben alle kandidatuur gewei- rrd. En zoo zijn zij op hel laatste oogen gebotst op M. Buyl, letterkundige b klsenc, eene der voorsteden van “’ussel. h r' *s voor ons eencD onbekende. J' ’en onze geheugenissen goed zijn, 11 is het diezelfde M. Buyl die vroe- ij.rr3dikaal of socialisl was, en die nu \an,Vaantje voor do noodwendigheden Z 1 °°genblik, naar de liberale partij ,ei draaien. j] lJs dus het liberaal programma met ha;'re dweersdrijverijyi, met al zijne \van k® en vrijheidsdoodende wetten lfi7oVan w‘j getu|ge geweest zijn van 8 tot 1884, welk M. Buyl hier zal ,en voorenstaan cn verdedigen. der i ’s terzelfder lijd kandidaat Shn ,er“len tc Brussel; voor de aan- dande kieiing. Wal denken onze socialisten over bet huwelijk en over de vrouw? - 7 Gent, geschreven door A. Bebel, en De Vrouw, staal er ge- In de samenleving der toe komst zal de toestand der vrouw ge heel verschillend wezen. Vooreerst in den keus barer liefde zal zij vrij wezen, zoowel als de man; vrij van zelve te zoeken of haar te laienvinden. Dan 1 te zien; '1 die^band is een bijzonder verdrag, ger, noch rijk man zal. voor zijne eigene Ziel wal Vooruit hierover schreef in zijn nummer van G Juni 1891 De sa- menleving belasl zich mei de opvoe- ding, de fabricatie van bet levend ._„.a materieel, (‘t is te zeggen met de kin- Brugge uitgitigen ter cere van Karei den Een stoet te Brugge. Ter verheerlijking der 11. Relikwieën van gelukzaligen 1desbai.ii van der Gracht, abl der duinheeren, wiens eeredienst, ten jare 1895, te Rome wettiglijk her kend werd, bereidt Brugge, voor de aanstaande maand Juli, buitengewone, ja, grootsche plechtigheden. Men spreekt reeds volop den meesten lof over den stoet van gelukzaligen Ides- hald en men verzekert dat zijn racht dezen der voorgaande stoelen weke te l lijke voibindtenis te'breken. Zulke verklaringen zijn nog al klaar en A. Bebel windt geen doekskehs aan zijne zedelooze gedachten. De socialisten willen dus van geen huwelijk welen. De man en de viouw gaan samen wonen zonder zich om den priester ol een ambtenaar te bekomme ren. Zij blijven bij malkaar zoolang alles goed gaa'; maar is de witie- De' kiezers kennen u niet, M. Buyl, en broodsmaand voorbij, de samenwo- I.—1 in uwe meetingen, hoe 1 ning is ook gedaan. Pier gaal 1 echts en welspiekend ook, zult vooienhouden, Mie gaai links, en iedereen zoekt tol dat len hen niel laten paaien met woorden, ’1 zijn wei ken die zij moeien zien. Wij hebben bier eenen volksvertegen- wooidiger van iedereen geacht cn be- 1 moet in staat zijn om zijnen hevigsten imiid, die sedert SGjaien, vol ijver en drift even vrij te kunnen involgen als zelfsopoffering ons vertegenwoordigt, elke andere natuurlijke beboete. De die aan geheel hei arrondissement on- telbare diensten bewezen heelt, die door zijn gezag en zijnen invloed bij het j staatsbestuur in staal is nog vele voor- j deelen voor ons arrondissement te beko- „over aan anderen rekenschap te ge nen cn uit dankbaarheid voor hel veile- den, zoowel als mei inzicht op de 1 Visarl den 5 Juli zegevierend uil de stembus komen. Wij weten het, uw strijdplan en dil der liberalen, is ie nachten dezen kies strijd in eene persoonskwestie ie doen veranderen. Maar gij zuil er niet in gelukken. In dezen snijd, zoowel als in allean- dcie, moeien allo personaliteiten van kante geschoven worden. De strijd in ons arrondissement is aangegaan tussschen katholieken, libe ralen én socialisten; en, welke middels, oneerlijke zoowel als andere mochten aangewend worden, de katholieke-paitij van ons arrondissement zal loonen dai zij machtig genoeg is om hare icgenstre- 1 vers, onder welke benaming zij zich ook voorcristcllen, eene grooic nederlaag ie doen ondergaan. tl ui ..lil.. I.» I I ...■■fN. imi i iiiigi.in».. nr-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1