DEN 11 JULI i SL'ik Kiezers, stemt onder nummer Vlamingen, viert Slag der gulden Sj l J11.1 JAARGANG. bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote letters 5 Juli onbetwistbare bewijzen >orcn< schadeloosstelling Woi.NSDAG 20. Maar M. Buyl en is niet schoone van 1 tiek moet blijven. - -I r hebben, de landbouwstreek bij Christus door billijke wetten tc vragen, Hewarcnd Verbom! van Veurne. KANDIDAAT graaf LeoVisart deB ocarmé uHtredende volksvertegenwoordiger. Wetgevende kiezing van 1896. waren deerlijk mis. voorloopigt kandidaten, maar hij wierd te licht bevonden en viel Wij zegden dat M. Buyl een onbekende mijn was in ons arrondissement. twin En wij waren nog eens mis, zegt M. i rale schepen was in zijne gemeente. Ge- Buyl. lijk bij, die ofschodn hij overtuigde hbe- M. Buyl als nieuwe apostel, is raai was, zijne kristelijke plichien kvvect, I>c Katholieken en de Landbouw. Als wjj onzo tegenstrevers hoorer., ,an hebben de katholieken, tijdens bun |j^Uur> niet» gedaan voor den land- j^tfne korte opsomming van hetgeen het katholiek staa'sbestuur tol stand cht werd, zal beter dan alle redc- slraf]e^en die Kezegdens kunnen logen do ^anlt aan het katholiek ministerie, is «ch ^houwwetenschap, bij middel van nier-efl ei? voordrachten, op zulke ma rt. lriKer*cht, dat zij door elkeen kan al t'n bewerkstelligd worden. m <le verhouding tusschen grond en (je?asscn le doen kennen, om het voor aan £obruik der scheikundige vellen der èe leeren werden er, ten koste van p aaL proefvelden ingericht. VOü eJ ministerie opende wedstrijden k\\ l ^cste handboek over boornvee- v Men verminderde van een millioen den ‘Vofcrtaricf voor vee, landbouwvoort- *;ng3els en scheikundige vetten. 'ukomrechten werden gestemd op de aver» meel, vreemde boter, margarine 1 vreemd vee. ronder de verwoede tegenkanting der eralen zouden deze rccbien veel hoo- hnr,luCdr3Cen. en op een grooter getal adbouwvoortbrengsels gelegd zijn. accijnarechten op den tabak zijn ’'geschaft. Tien millioen zijn gestemd voor het Ve> beteren der buurtwegen. De landbouwslokerijen zullen, dank “ar* de nieuwe wet, wederom kunnen bedingen met de nijverheidslokerijen; a>*rdoor ook zullen de boeren veevoeder ehben en hunne voortbrengsten nuttig uonen verbruiken. Menigvuldige laboratoriums zijn inge 'e‘d, die allen oplettenden landbouwer uitheemsch bedrog zullen vrij jaren. De wet op de koopvernietigende ge- rehen van het vee zal herzien en ver sierd worden. ’ermeerdering van schadeloosstelling Ij.ordt aan den landbouwer loegekend, J het afmaken van beesten. wa-j grondlasten zullen verminderd Vo|looid worden. van men voor katholieken. En M. Buyl zal aizoo met zijne stem medebelpen om de socialisten meester te doen worden van ons land. Maar M. Buyl is al gelijk tegen de socialisten. Hoe lijmt men dat te zaam. Liever tursch dan paapsch, niet waar, M. Buyl? M. Buyl is geweldig preusch van te mogen zeggen dal zijn vader zijne chris telijke plichien kwijt. Maar M. Buyl. 't en is uw vader niet die hier kandidaat is, T is gij. Wanneer wij woensdag zegden dat M. Vei beteringen zullen gebracht worden aan bet hypotbeekstelsel en aan de eife- niswetlen. De samenwerker.de landbouwmaal- schappijen worden aangemoedigd en geholpen door den Staat, die hun aan eenen geringen intrest, de noodige kapitalmi verschaft. Al deze werkzaamheden spreken klaar genoeg ten voordeele der katholieken;en daarom zullen de kiezers op 5 Juli aan staande zegevierend uil de stembus doen komen den naam van dezen die medege- holpen beeft om al deze verbeteringen te bekomen, den katholieken uittredenden volksvei legenwoordiger Graaf Leo Visart de Bocarmé. Intrede van Mgr. Waffelaert. De feestelijkheden, ingeriöht ter ge legenheid der plechtige inire.lc ai onze verwachtingen overtroffen. De viering \au zondag laatst is weer- l van den geacinen kerk. kiezers hatelijk te maken, zegt van mij gein uw nu nmer van gisteren eene reeks on waarheden, die ik i.iet kan letten van te Brussel in de balloiagie te onbeantwoord laten. s.emmen voor socialisten. I dat ik vroeger radikaal ol ociaiist was M. Guillery, voorzitter van den libera- --■'•'«■ik ,i„ ,i.., deel maakt, heeft verklaard dat in geval partij doe draaien. de socialisten en tegen de ik altijd eene vredelievende iibeiaal ben L - j- - A en met de pen de socialisten j tal van volksvergaderingen heb ik in T fransch en in 't vlaamsch de anti-vader- landsche en anli-vi ijiteidslievende poli tiek van Anseele en zijne volgelingen aan den schandpaal gespijkerd; en ’t is daar om dal ik in menig aitikel van de Voorait en de Peuple twee gazet ten der socio’s herhaaldelijk en heftig werd aangevallen, beleedigd en uitge scholden. Velleden zondag nog heb ik M. Van Beveren en zijne vei d waalde makelaars le Wulpen en te Coxyde eens duchtig den bal gewasschen, waaruit de talrijke aanwezigen hebben kunnen vast- voor- door hervormingen teeisschrn die van aard zijn om meer welstand te doen heerschen door de spreuk Bemin uwen evennaaste en doe niet aan een anderen 1 wat ge niet zoudt willen dat men aan u j zou doen door de weigerende Kamers le d en toepassen. Dat is mijne ziens wijze en ook deze van vele rechtzinnige katholieken. I Gij beweert verder dat ik kandidaat ben der liberalen te Brussel, voor de Dat is niet waar volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Piiblicitè, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. I len bond te Brussel, waarvan M. Buyl heden van ’t oogénblik, naar de liberale gelieft te brengen aan mijn "talent* als ballotagie de liberalen zullen stem- i Al*wie mij kent weet integendeel dat j geweest, en dat ik steeds met het woord en met de pen de socialisten en revolu tiemakers hardnekkig heb bestreden. Op den verjaardag van den Buyl. f.:. gansch Vlaanderen door in honrierde voordrachten het goede woord gaan verkondigen; uwéniwege van Veurnö-ambacht verge- ten. te l.,L’ 1 j uitmuntendheid. Wij mo ten openhertig bekennen dal wij u slechts van naam gekend hebben tijdens de laatste wetgevende kiezing te Oostende, alwaar gij, niettegen staande uwe studiën en uwe reizen in Engeland, Duitschland, Denemaiken er Holland, door de kiezers maar sobe- onthaald werd. En ’t is nu ook kiezing lo Oostende, M. Buyl. daar op rang niet? J aanstaande kiezing. Dat is niet waar varen gelijn en ge weet dat hei niet waar is. Gij hebt Nogtans gij zijt daar wel bekend. Of Verecnigde Liberalen van Brussel bij mij Zijne Hoogw den BisschOo hebben al ij misschien daar te wel bekend? (gedurende drie weken herhaaldelijk vnrurnohl inn-nn M. Buyl’s herte klopt van rikke tikke- hebber» aangedrongen om mij eene kan- r l wij iovers gezegd hebben dat didateur te doen aannamen en dat ik dig geweest i vader, die gedurende zeven en twintig jaar, zonder tusschenpoos, libe- j lijk bij, die ofschodn hij overtuigde libe- beter dan vele zoogezegde katholieken, eerbiedig ik den Godsdienst en denk ik dat de Religie buiten en boven de poli- I Men doet geen kwaad aan de leer van Hoe’ en stelt gij u pe sl gij misschien van le verleden jaar ri en, onmiddelijk rn de herziening 1 ziji gij i tak, omdat v°ltooid bij welsprekend is. En hij bckéni geheel naïef weg, d t l wij daatiu ge’ijk beblmn, en bedankt ons voor de hulde die wij brengt n aan zijn lalem van spreken. Te veel goedheid M. Buyl. En mogen wij u eenen taad geven, wees wat ootmoediger in uwe meetin- gen, in plaats van met ronkende zinsne den en hoogdiavendc woorden ie ko men stoeten dat gij de man zijl om Veurne-ambacht te doen herleven. Ofschoon wij niet veip'icht zijn. M. Buyl’s proaovt r e drukken, toch la ten wij bier dier, b iet volgen. De kiezers zullen eens ie meer over do verwaandheid en den hoogmoed van dien signor kunnen oordeeïeh, die denkt dal hel genoeg is dat hij hem ergens vertoon opd t iedeieen van hem zou ingenomen zij Veurne, de 25 Juni 1896 Mijnheer de Uitgever van d 7i Veui tiaur, i Met het blijkbaar doel uwe leze;s op j bet dwaalspo.) ie biengen en mij bij de zu]]en antwoorden dal hij,die^dat ge' zijne werken volksliefde. Om t eindigen moet ik u van harte danken voor de hulde die gij al te vleiend en heel onvoorzichtig voor uwe zaak, spreker. Wanneer men als ik met over tuiging en oprechte genegenheid strijdt voor zijne evennaaste, is het niet moei lijk zijne gedachten door zijne toehoor ders ie doen deelen, wanneer men de icctitvaardigheid en de menschlievend- beid uil al de klachten zijner ziel ver dedigt, moei men zelfs niet wel-prekend wezen om overal bij onze verdrukte er. miskende vlaamsche bevolking geest driftig te worden loegejutcht. De bijval en de sympathie waarmede ik sedert den kiesstrijd in Veurtie Am- bachl word onthaald, zijn voor mij de schoonste belooning die ik zou kunnen wenschen; die bijval en die sympathie zuil'n mij, wees ervan overtuigd, met meer er» meer iever doen voortgaan ia den edelen kamp dien ik met de welwil lende en eensgezinde medewerking der liberale vrienden van ’t arrondbsement heb aangegaan voor vrijheid, recht en volksheil. ik verzoek u, en zal er u desnoods toe ver plichten, dit antwoord, overeenkom stig de wel. in uw eerstkomend nummer op dezelfde [1 rats en in dezelfde letter als de aanval op te nemen. Aanvaard, Mijnheer de uitgever, mij ne bslecfde groeten. (Geleekend) Adolf BUYL. M. Buyl zendt ons een gezegeld pa p eiken voor hetwelk bij 10 fr. 5ü C. betaald heeft, om ons le laten weten dat hij altijd een viedelievend liberaal ge weest is en dat bij de socialisten die bij revoluiiemakers noemt voorzeker niet in 'i hert draagt. Dal en zal M. Buyl al gelijk niel be- die revolutiemakeis van stellig heb geweigerd. Ik vraag mij af tio.i gij tui icgenovërgestelde durft st..an houden. Voigeps u hen ik een onbekende. Gij zijl waarlijk slecht ingelicht. Vraagt eens aan de inwoners van Ramscapelle, Wul pen, Coxyde, Panne, Houlbem, Buls- camp, enz., enz wat zij over mij den ken. is liét overigens ernstig te beweren, dat iemand diesedertjarenonophoudend op de bres staat om de rechten van bur ger, landbouwer, handelaar en werkman geestdriftig te verdedigen eene onbeken de is; dat hij onbekend is, hij, die gansch Vlaanderen door in bonderde voordrach ten het goede woord is gaan verkondigen en gebruik heeft gemaakt van zijne stu diën over landbouw, handel en nijver heid in Engeland, Duitschland, Dene marken en bolland om met kennis van zaken te bewijzen dat men door goede wetten en vredelievende hervormingen ous ge ield Vaderland kan doen bloeien en vooruitgaan. Uwe onpartijdige en rechtzinnige lezers en nu mijn vaamje voor de noodwendig- Buyl ook kandidaat was ie Brussel, wij ..aren deerlijk mis. i M. Buyl stond enkel op de lijste der stellen dat ik de revolutiemakers iu;; »3 zeker niet in ’t hart draag. door de mande. Overigens, ik volg de vo“istappen van was in ons arrondissement. U’. IJ» J—W KM. ilIII.-ifcta^rUMT ■J - x. 1 1 4 A M zlnn «.„I A nz» zx zr Z, ,1 b.il aI aI. l WUU,,UU<'UJlk l,J o ••el kadaster, dat dtesjaar nog zal I DI j_ j ii j i icuc/i; jaa« i kunnen lezen in do dagbladen dat de >1’ VHUla^lCU iUMVM l’ p ».At LnJr» rJ..» innn n/\rr J Xï - --J, -- i daan beeft, door zijne woorden en door ZljllC Werken pnhntxvialKnnzi Rawiiwnr* heelt gegeven zijner diepe en overtuigde Gij bedriegt u, wanneer gij beween 1--L-l.nrUin VQ/Inr. 1'O Cm 11 P O r> (4 7Ounn On

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1