1V 28. Woensdag 15 Juli 1896. Leve de SPOT Leve VAN HEE! 53e JAARGANG. Maar, wij bekennen, het openhartig, 3397 4453 145 390 1656 109 1034 205 2799 6109 254 4431 595 10795 Zamen. sche leeste toe, en de lijd is niet 928 1115 756 56 72 77 334 371 562 503 1007 811 285 580 de herinnering aan dien blijden zegedag zal medevieren. Wij zeggen geheel de stad, omdat wij I 500 750 406 38 47 24 612 706 1091 1006 1531 1376 555 1119 259 325 512 483 509 547 259 503 390 318 326 16 21 22 70 99 62 34 66 29 10 16 20 15 18 11 36 dezelfde ter hei te dit punt van de feeste laat nog veel te wenschen. Doch nu, dat wij gezien heb ben dat onze bevolking genoegen schept in onze vaderlandsche zangen en haren spijt uitdrukt, van, bij gemis aan kennis derzelve, niet te kunnen medezingen, en hare vaderlandsche gevoelens in vlaamsche tonen te kunnen lucht ge ven, zullen er maatregelen genomen worden, opdat ter jare, de uitvoering der Vlaamsche Liederen op onver beterlijke wijze zou geschieden. Wij vragen hiervoor de medewerking van al deze die met onderwijs of aanlee- ren van muziek en koor gelast zijn. Een laatste woord van dank aan onze Melomanen, steeds bereid om fees ten op te luisteren, en aan onze stads genoten die door hunne medewerking lot hel welgelukken onzer vlaamsche feesten hebben medegeholpen. Wij ver hopen dat hun voorbeeld door menige onzer medeburgers zal gevolgd worden; en wij wanhopen niet, van door taaien moed en standvastige volherding,zelts de lauwste en flauwste Vlamingen, verdienen zij nog dien naam? tereere onzer vlaamsche helden te zien mede- f eesten. Dank ende Groet VLAANDEREN DIE LEEUW! Verheerlijking van Z. Idesbaldus ALBUM. Programma van den Stoet ter eere van Zaligen Idesbald, met 30 schoone lichtteekeningen versierd 100 bladen in 8“, Biugge, drukkerij van S. Augustijn; prijs, 2 fr. Te koop te Brugge, bij Verbeke Loys, Noordzand- straai. 7996 NIEUPORT. 1. Nieuport, T, St. Joris, Wulpen 2. Nieupoit, 2’, Pervyse, Ramscappelle 3. Avccappelle, Zoutenaye, Boilshoucke, Oostduinkerke in die feeste geene politieke feeste zien, van katholiek of liberaal, maar eene feeste in welke wij de verlossing van Vlaanderen vieren, waaraan alle Vla ming, zonder onderscheid van politieke denkwijze, moet meedoen. Op een of twee lofweerdige uitzen- deiingen na. zijn het tot nu toe in onze stad de katholieken alleen die mede vieren. In andere steden is de deelne ming algemeen, en wij verhopen dat, per naasten, hel te Veurne ook zoo zal wezen. Talrijke vlaggen wapperden aan de buizen der verschillige straten; en, eene bijzondere melding verdient toe gekend te worden aan do wijk der Noordstraal. Niet alleen waren er vele huizen be- vlagd, maar ook de vaandels der wijk wapperden en zwaaiden liefelijk in de lucht. Van herle gegroet, wijkmeester der Noordsiraat. En nu dat men volop bezig is met liet herimichten der wijken, vragen wij dat den 11 Juli, zou medegerekend worden onder de dagen op welke de vaandels der wijken moeien uiigesieken worden. Een klein woordje inde vergadering der wijk, ware voorzeker genoeg om zulks voor het toekomende overal te bekomen. duidelijk bewezen dat de politiek door de katholieke regeering gevolgd, bet land bevredigt. de 57 groc. jri. beschiet- Op de blad. ;jde linv;s s:".' al do ge schiedkundige uitleg, noodig om de rolle te verstaan van de persoonen die verbeeld worden. Hel is gehandig. ge- makkelijk onklaar! 1. Veurne, 1‘, en Oeren 2. Veurne, 2’, Moëres en St. Ricquiers 3. Veurne, 3* Isenberghe en Vinchem 4. Adinkerke, Eggewaertscappelle, Ghyverinchove 5. Alveringhem, Stavele, Beveren 6. Alveringhem, 2’, Leysele, Steenkerkc 7. Bulscamp, Hoogstaede 8. Coxyde, llouthem, Wulveringhem Biiient Veurne op 5 Juli, volgens optelling der bureclen. VEURNE. 11 J-crzEui. Zatcidag laatst werd in alle sleden en vele gemeenien van het vlaamsche land, luisierlijk herdacht de overwinning on zer voorvaderen in den slag der Gulden Sporen Onze stad ook is niet ten achteren 1 liberaal, 11 radikalen en I gebleven. De meerderheid der i Van jaar lot jaar neemt deze vlaam- de ''“uoneken is dus geKtommen tot 70 sche feeste toe, en de tijd is niet ver leihmon. Nooit beschikte eene belgische verwijderd, op welken geheel de stad peering over -J:“ kamer. uitslag der kiezingen beeft ons Provinciale kiezingen. Zaterdag 11 dezer was de laatste dag voor het aanbieden van kandidaten voor de provinciale kiezingen van 26 Juli aanstaande. Onze politieke tegenstrevers hebben het geradig gevonden den strijd niet aan te gaan, om geene nieuwe nederlaag te bekompn. De volksgeliefde mannen, onze katho lieke kandidaten de hoeren Raphael de SPOT en Edmond VAN HEE, werden dus als gekozen uitgeroepen. Onze beste gelukwenschen aan onze gekozenen; en mochten zij nog vele jaren, gelijk zij tol nu loe gedaan heb ben, met denzclfde ijver en l_ welwillendheid onze zaken nemen. De optocht rond de stad, met onze Melomanen aan hel hoofd, werd door eene groote menigte gevolgd, en Op de bladzijde rechts staat ieder Vlaamsche Leeuw klonk nog uil vlaamsche borsten tol een laat uur van don avond. De Vlaamsche Liederen werden ook door een grooter getal en met meer juistheid uiigevoerd dan verleden jaar. VcrtrcLnrrn vim den IJzrrcnncg van den Buurtspoorweg Wij hebben T eerste afdruksel onder zocht van dezen prachiigen album. Hij overtreft vei re alles wai er ooit in dien zin werd gemaakt. Zonder vreeze van gelogenstraft ot zelve tegengesproken ie woiden, durven wij verzekeren dai de heeren aan wie wij dit meesterstuk verschuldigd zijn, groot en sc toon, rijk en kunstig hebben gewrocht, leder huisgezin van Brugge en van Vlaanderen zat er aan houden een program te bewaren opgesteld in liet Vlaamsen en in liet Fransen dat tezelfdertijdi als een kostelijk boek moei aanziea worden van godsdienstige ge schiedenis. Daarmede zal men zonder moeite den grootschen prachiigen stoet kunnen vol gen, die zondag voor da tweede maal door de straten van Brugge zal trekken. van De uitslag der balloteeringen v,ln. zondag overtreft aller verwachting 8,1 eene schil' erende zegepraal voor ‘e katholieke paitij overal waar te *prslemmen was, is zij zegepralend uil 1,1 strijd gekomen; overal zijn de so- 18 's(eri met hunne bondgcnoolen, de a;‘kalcn, verpletterd. Brussel overwint de onaf hankc- 'Jke-katbolieke lijst met 16,259 stem- l,<!n meerderheid. Zij behaalde 112,052 JJ^Nen tegen 95,793 aan do radikalen- le Antwerpen is de lijst der Meeting katholieken gekozen met ongeveer >600 stemmen meerderheid. le Nijvel was er strijd lusschcn katho- 'cken en socialisten. Vóór de kiezing liet arrondissement vertegenwoor- ‘b’d door i katholiek en 3 liberalen, l c vier katholieke kandidaten zegepra ,eD met 525 stemmen meerderheid. Te Philippeville was er strijd tusschen katholieken, 1 liberaal en 1 socialist. Oe twee katholieken vervangen er 2 ‘‘beialen. De kaï koliek en winnen 6 zetels 3 te !'|jvel, 2 ie Philippeville en in de kie- ZlnR van 5 Juli 1 te Arlon. óór de kiezing van 5 Juli was de an3er samengesteld uil 105 katholie- e°i 3 liberalen, 15 radikalen en 29 so- h?!*81611; le zamen 152. Hel ministerie ^8 stemmen meerderheid. b nieuwe kamer beslaat uil 111 ■^'kolieken, i T' socialisten. Sl„b°l’eken is dus geklommen tot 70 zulke meerderheid in de Dit blad verschijnt den Woensdag, cnmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dj groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMMEi-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, i, te Veurne, en in de Postkantooren. ft Juli tot 30 September 18DG VEURNAAR 1 50 1 15 Veurne Statie (socialist) Burcelen. briefjes. 4 13 51'6 Vetinie Stutte V•urne Faubourg Nieuwe Herberg Al vei i ng hem l.oo II oogsluede- Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem 4 S Veurne Statie reine Harkt Coxyde üoslduynkerke Nieuport OoSlcude BUYL (liberaal) Naar 9 50 9 55 6 l« 7 18 7 45 7 51 Oostende Statie Nieuport Ootlduy nkerko Coxy4e Veuine Markt Veurne Statie I 33 5 22 S58 6 40 8Ï0 8 07 10 43 5 00 5 50 6 03 631 7 01 7 58 9 07 VISART VANBEVEREN (kathol.) OOSTENDE—VEURNE 3 15 5 36 8 15 4 27 6 36 9 09 1 32 2 40 4 44 6 53 9 25 1 40 2 48 4 52 7 01 9 33 1 52 3 5 04 7 13 9 44 1 58 3 06 5 10 7 19 9 50 5 08 7 46 9 54 12 15 5 59 8 58 11 05 616 9 15 11 22 6 24 9 23 11 30 6 36 9 35 11 42 6 42 9 41 11 48 6 08 7 20 8 4J 9 15 9 57 9..6 10 68 H 08 E 3 Em 5 03 8 27 5 11 «55 5 50 8 57 15 9 24 VEURNE - OOSTENDE 5 14 6 55 5 20 7 01 5 32 7 13 10 06 12 26 2 26 3 3« 6 26 8 08 5 40 7 21 10 1 1 5 59 7 41 10 32 12 52 £58 8 41 11 32 9 16 147 11 40 3 52 123 5 02 1 43 5 14 «04 7 43 2 10 5 59 «31 8 09 9 5 58 5 53 8 35 9 30 2 56 15 6 5J 4 39 7 12 8 57 IC 54 3 08 9 39 1 47 3 50 9 47 11 55 4 04 7-20 8 32 10 15 12 26 4 35 7 50 8 50 18 40 12 55 511 8 05 8 59 10 57 918 12 05 1 20 Geldig» Ni«tige cn witte Hemmen. briefjes. YPE'l VEURNE 1 5 3 55 6 34 110 4M 6 39 4 1 31 421 7 1 38 4 28 7 07 S 1 55 4 45 7 24 2 99 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 “I 4 40 7 28 lioogsl.de Lindo 5 36 824 10 42 11 30 1 56 446 7 26 8 55 11 13 1- 01 2 28 5 18 7 57 'S N.euwc Herberg 6 15 9 02 11 20 12 08 i 35 5 25 8 04 VeurneVoorsInd 6 36 9 23 11 41 12 29 2 56 5 46 8 25 41 928 11 46 12 34 3 01 51 8 30 2 93 6 00 E.3 9 16 1 47 E 3 238 Exp3 5 18 7 28 vu 1)40 3 52 vu 5 43 8 42 125 5 02 7 29 8 56 9 50 9 21 10 13 .9 48 10 35 9 59 18 41 8 45 10 52 - 5 55 E«|.3 6 42 8 02 6J2 8 10 B rustel Gent l.ichlerwclde 632 Cui te imtick biiimtdc Vein i»e Adinkrrke Du inkrrLe Duinkrrke Adinkerke X eur i.e Dun.nde Cortcmarek 5 34 Lichtrrvelde 5 49 Geul 7 16 Brussel 9 10 40 9 48 12 08 2 08 3 20 6 08 7 50 9 54 1'2 14 2 14 3 26 6 14 7 56 2 34 2 34 3 46 6 34 8 16 - 4 04 6 52 8 47 5 04 7 52 9 40 VEURNE-ïPER L 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 32 11 50 9 46 lu 34 1 3 50 6 30 5 51 8 38 10 56 10 44 2 11

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1