feesten ’Rermtfi van 1896. &it blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote lettere STAD VEURNE. De wet verbiedt wel is waar vreemde k, 1 Woensdag 22 Jcli Aanslag op hot leven van President Felix Faure. een van Si Dc hervorming van het kiesstelsel») Men kondigt aan dat minister Schol Inert vast besloten is het bestaande kies stelsel te wijzigen. Men weet nog niet welk stelsel hij zal voorstaan; doch, daar hij vijandig is aan 7 ol Burgemeester en Schepenen, I>. S>E HAENE. Bij bevelDe Sekretaris, C’. Vun Uelitervelde. JAARGANG» ter gelegenheid der Si Hooglede, is M. Masureel, katholiek, notaris in Staden, kandidaat tegen MM. De Laey en Biebuyck. Donderdag 30 Juli, Om 10 ure ’s morgens, VOLKS SPEL aan den hoek der Vestenslraat en Roozendaalstraal. En ten 4 1/2 uie na middag, bij de Pannebtug. Vrijdag 31 Juli, Otn 4 ure, GAAIBOLLING in de Fluit, door de maatschappij Mild en Gespaarzaam. Zaterdag I Augnsti, JAARLIJKSCHE PEERDENMARKT. Zondag 2 Augusti, ,Om 11 ure ’s morgens, CONCERT in Jen lusthof der familie Dcspot-Vcrwaer- de, dooi de Melomanen. Luisterrijke sohieting wi den Doel met den kleinen Kruisboog, ongeschre ven door de maatschappij St. Joris. Om 3 ure PRIJSKAMP VOOR LIJN VISSGHERS, utigcschreven door de maatschappij de Onafhanklijke Lijcvisjcbers. om 10 ure 's avonds, PRACHTIG ■'w «cj <j mc. xz n. m<. ter Groote Markt. van 10. 5 of 2 centimen) in betaling te geven en stelt zware boeten vast voor de overtreders dier betaling; maar er bestaat eene zekere toegevendheid voor de nabij de grens gelegene gemeenten; dit wil zeggen dat men de fransche kopermunt van 10. 5 en 2 centimen mag, maar niet moet ontvongen te Veurne, te Bulscamp en te Proven. Dit zijn de drie eeniyste gemeenten van hel rechterlijk arrondissement Veurne, aangeduid in de bijlage A des koninklijken besluits van G September 189a, waar hol franseh kopergeld gangbaar is. De Argentijnsche, haliaansche, En- gelsche en Luxetnburghe koperstukken hebben hier geene weerde. De Argcn- tijnsche zijn verboden in al de gemeen ten van geheel Belgie. Er is dus geene verandering door don nieuwen omzendbrief bijgebracht, voor wat den ontvangst en uitgaaf dier munt betreft. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 1“> cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hetTÓO. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalcnastraat, 46, te Brussel. Provinciale Kiezingen. In de volgendo kieskantons van West-Vlaanderen Ardoye, Dixmude, Ghistel, Kortrijk, Meessen, Moorseele, Moesk-oen, Oostrooseboke, Thourout, Veurne, VVervick zijn geen kandidaten gesteld tegen de katboliehe kandidaten en zijn deze zonder strijd gekozen. Er is strijd in vier plaatsen to Oos tende, tusseben liberalen en socialisten; te Ave.’ghem, lusscbeo katholieken; te Thielt stelt M. P. Robberecht zijne kan didatuur legen die van M. Boone; te op de i tde I onder hel bestuur van M. Allerlei. De katholieke partij heeft nogmaals en sebiltender dan ooit gezegepraald. Welnu, waar is nu de openbare ramp, door liberalen en socialisten voorspeld? Niemand gelooft er aan. Wil men een helder denkbeeld heb ben van den toestand, men veronder- stelle hem voor eenen oogenblik omge keerd. Men gove, in vet onderstelling, eene meerderheid van 70 stemmen, hetzij aan de socialisten alleen, hetzij aan liberalen en socialisten te zamen. Men late deze schrikbarende lijding door het land gaan Wij liggen, en dat voor lange jaren, gepletterd onder de macht van godsdiensthaat en maat schappelijke omwenteling. Wat algemeene angst zou er heer, schen! Wat zou er gebeefd, gezucht en geweend worden! En niet zonder reden: de dwingelandij van 1878 tot 1884 zou maar kinderspel zijn, bij hetgeen er aan de katholieken en zelfs aan de gansche bevolking zou te wachten staan Welnu, wie is er die thans zucht of beeft of onkel meent er reden vcor ie hebben? Volstrekt niemand. Algemeene schikkingen. I. Ter gelegenheid der vermaarde Processie der Sodahteit die baren om gang zal doen op Zondag 26 Juli, om 3 1/2 ure na middag, zullen de be sturen der ijzerenwegen en buurtspoor wegen buitengewone treinen inrichten. II. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programmen aangeduid worden. III. De Lusthof der familie Despot- Verwaerde zal op al de dagen der Kermis toegankelijk zijn voor het publiek. Gedaan ter. Stadhuize, den 11 Jut 1896. Vreemd Kopergeld. Er is weer eene gioote hoeveelheid kopergeld in omloop, bijzonderlijk langs de grenzen. Om te beletten dat het land nog eens door die vteemde kluiten over iitroomd worde, heelt de minister van ünantien eenen omzendbrief uitgegeven, houdende verbod om vreemde pasmunt in betaling te geven. Vele personen hebben dien omzend brief of slecht gelezen of slecht ver- i staan. de Evemedige Vertegenwoordiging, mag I brons-, nikkel- of kopermunt (stukken men voorzien dat hij dit stelsel niet in 1 Haiuneiking zal nemen. Men gelooft eerder dat hij zal voor stellen de groote omschrijvingen te ver doelen en het tweenamig stelsel in- voeren. Die hervorming telt veel partijgangers, maar evenveel vijanden. Voel katholieke bladen zijn er vijandig aan en atollen de evenredige vertegen woordiging boven. Er is alwéér een fransche type gevon den, die er zich toe geleend beeft eenen aanslag te plegen op den president der fransche republiek. Dinsdag |4 dezer, ter gelegenheid der verjaardag van de inneming der Bastille werd in Frankrijk het nationaal feest gevierd. Op het Longchampplein had de gebruikelijke wapenschouw der troepen plaats. Op het oogenblik dat de president op het plein verscheen, lostte een kerel, zekere Francois, twee revolverschoten in de richting van M. Faure. Gelukkig was het wapen enkel met loos poeder geladen en slaken er geene kogels op de kardoezen. De aanslag is dus mislukt en verliest grootondeels zijn belang door het dub bel feil dat het revolver niet met kogels geladen was, en dat de kerel die den aanslag pleegde veeleer een gek, een zinnelooze, dan een slechterik, een moordenaar is. De kere! is dezelfde die eenige dagen geleden, in de fransche kamer een hand vol briefjes in de zaal wierp, onder den uitroep Wij eischen de vrijheid van de drukpers! Hij werd toen gevat en men bestatigde dat men oen man voor han den had, die licht geraakt was in de hersenen. De dader is aangehouden, alsook andere kerel, die na de aanhouding Francois riep Leve de anarchie! Maandag 27 Juli, Stad^ Ure 8 raorRen9’ CONCERT op i schouwburg, door den Koot zan J. faring ste. Cecilia, onder het be- 'unUr van M. Retsin. v.')rï> 3 1/2 ure, VOLKSSPELEN aan de ‘^Potlbrug. d» u 4 ure GAAIBOLLING door "are Ambachtslieden, bij Katel Pil, ^zendaalstraat. ure, KEGELBOLLING in Snoek, Boterweegscbaalstraat. i, 4 I 2 ure, EZELLOOPING aan de 'verbrug. Dinsdag 28 Juli, yHlJSKAMP VOOR DUIVEN, ^°or de maatschappij de Ware Lief- iehbers zonder Viees, bij de weduwe 11 ure 's morgens, op Stadsschouw- ^Urg. PLECHTIGE PRIJSDEELING aan I®. Berlingen der Toeken- en Nijvtr Cm 3 ure, GAAIBOLLING door 0 Vrije Burgers, in het Handelshof. uie, VOLKSSPEL in bet Paansch Kwartier. v 3 ur0t VOLKSSPEL in de ^ordsiraat. Woensdag 29 Juli, L^lerrijke LOOPSTRIJD VOOR ^LocipEDEN in do Stadswande- Groote dreef}. Men schrijn inb.) bokhomm^yckasbts, drukkeruitgever. Zwarte 4, te Veurne, en in de Peettante™,. ”\"CBWeS A’ ao WC Q-K 8°t kollegio van Burgemeester en Ciepenen der stad Veurne heeft, ter p'egenheid der Kermis, het volgende r°gramma vastgesteld. Zaterdag 25 Juli, 8 ure ’s avonds, zal hel feest aange- °ndig<i wotden door het luiden der lriumiklok. {.°m 8 1/2 VOLKSCONCERT oj /r?°te Markt, door het Stadsmuziek r'omanen, Maton. Zondag 26 Juli, H 1/2 ure, MUZIEKAAL FEEST Wa^en luslh0‘ ^er *ai,,die Despol-Vor- ®rde, door de Melomanen. VhJp'3 1/2 ure na middag, Uitgang der 1|(^MAARDB PROCESSIE van de Soda- 3 itwimi- ~frr~—warn>i—jwtirrwn-jia Oostende Statie Nieuport Ooslduynkerke Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 9 50 9 55 6 48 7 18 7 45 7 54 Veurne Statie i rut-ite Uiu l Cuiytlu ‘tu>tJuyi'k<Tke Nx t Ounlendo 1 52 1 58 vu Brc. 9 50 V' |4 l tl 35 It. 41 5 00 5 50 0 03 r. 31 7 38 9 07 1 33 5 22 2 58 6 40 8 20 8 07 10 43 9 54 lï15 1 15 1 32 ®rui»»l Cent t-ichterretde 6 32 Coi I. uta.ck ■’ikn.lKte ru.ne Adiukerke hiiinkerke ttuink erke Sdiiikerke '«urne H'xu.utle t'.rtemarek 5 34 C»ut Brunei 9 48 12 08 2 08 3 20 6 08 7 50 9 51 lï 14 2 14 3 28 6 14 7 58 12 26 2 26 3 38 6 26 8 08 2 34 2 34 3 46 34 8 18 - 4 04 6 52 8 47 5 04 7 52 9 40 3 15 5 38 8 15 4 27 6 3S 9 09 2 40 4 44 6 58 9 25 I 40 248 4 52 7 01 9 33 5 04 7 13 9 44 3 08 5 10 7 19 9 50 r 1'3 4 43 SCO Leliteiveliie 5 49 7 16 V IO X-*r 8 25 10 40 b.h.. OOSTENDE-VEUK'E 5 08 7 46 5 59 8 58 11 05 C 16 9 15 11 22 6 24 9 23 11 30 6 36 9 35 11 42 6 42 9 41 11 48 Veurne Statie V urne Faubourg Nieuwe Heiberg Alvei inghein l.no Hooggfu ede-Linde Yper Statie Yper Statie r Loo Alveringhiin Nieuwe Hei bei fi 6 15 9 02 11 20 12 08 2 35 5 25 8 0« C «r_—Q til n In t i L> *n - n - n Veurne Stntie VEURNE—YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 8 05 10 23 535 822 1040 5 49 36 10 54 6 45 9 32 11 50 Ut 5 45 7 29 2 1U 5 59 «31 69 9 2 38 6'5 1'3 8 7>:> 9 30 2 56 6 15 1159 4 09 712 8 57 IC 54 3 08 9 39 11 47 3 56 9 47 11 55 4 04 3 50 6 30 2 5 01 7 4„ 2 28 5 18 7 57 K 12 29 2 56 5 46 8 2, 51 8 3q 6 OO E 8 7 28 8 42 8 56 9 21 9 4- 9 59 845 1052 5 55 Exp5 «42 8 02 652 8 10 720 8 52 10 15 1226 433 7 50 8 50 10 40 12 55 5 11 8 05 8 59 10 57 - 9 18 12 05 1 2u - - I Lu t.w iviuauut *vut io vvuai vitouiuv YPER—VEURNE 1 5 3 55 6 34 1 10 4 00 6 39 131 4 21 7 1 38 4 28 7 07 5 1 55 4 45 7 24 - 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 g 9 46 10'34 3 50 6 3q 2 Uongstade Lindo 5 86 8 24 10 4Ï 11 30 1 50 4 46 7 2g 5 18 7 28 vu ,140 J52 5 43 7 20 1 15 5 02 7 29 49 1 43 5 14 604 7 43 9 15 9 37 V 56 lu l>8 11 08 F. 3 fx 5 03 8 27 5 11 8 35 5 30 8 57 0 15 9 24 Uru». VEURNE- OOSTENDE 5 14 6 55 5 2(» 7 01 5 32 7 13 10 08 5 40 7 21 10 14 5 59 7 41 10 32 12 52 6 58 8 41 11 32 1 50 4 40 7 J8 5 51 8 38 10 56 It 44 2 11 6 08 8 55 11 13 12 Ot Veu»nrVooislatï 6 33 9 23 1141 6 41 9 -28 11 4G 18 3 4 3 01

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1