V 30. JAARCnC. V; of.ksdag X. meer I ren den 18 December 1818. geren. Capelie, die senator geworden is. vroeger in bet land hadden, hebben zij er met den eersten keer 401 terug ge wonnen; de liberalen, van 182 zetels behouden er loO, en de. socialisten die de toonkunst ook het grootsche, hel verlievene bereiken? Ja, de toonkunst kan tot het verhevene komen, door de welluidende overeenstemming der siem- men en der klanken; door de zwaïe, plechtige lonen; door de stoutheid zijner opvattingen; door de schijnbaie wan orde, door de plotse opschorsing, zooals orgelpunten, de ru*tieekens, enz... Zelfs beter nog dan de andere kunsten is de toonkunst, door haar min of meer ondui delijk karakter, bij machte, om in ons het gedacht van hel oneindige te doen ontstaan. Doch luisteren wij liever nog ecns naar Ledeyanck ken. Doch deze schoonheid is niet vat- - iedereen. Zij wordt slechts bestatigd door toehoorders die fijn ge er 61 hadden, hebben er nog 39. Er blijven 65 zetels in balloteering. De katholieken winnen grond in al de provinciën, maar zij verliezen hun deel in de raadsheeren van Schaerbeck en Waver. Door dit verlies zou de meerder heid van den provincieraad aan de kat holieken ontvallen. Doch er is ballo teering te Anderlecht. en het is waar schijnlijk dat onze vrienden zondag zullen zegevieren. In dit geval bestaat de raad uit 45 katholieken, 44 liberalen en 2 socialisten. Deze provincieraad had sedert 1830 altijd eene sterke liberale meerderheid geleld en het is slechts tweejaar dat de katholieken er in ge lukten die meerderheidomver te krijgen. Dood van M. Coomans. M. Coomans, volksvertegenwoordiger van Turnhout, ouderdomsdeken der Kamer, is maandag morgen ten 2 ure, in 83jarigen ouderdom overleden. Na de ontbinding der Kamer in 1848 werd bij tot volksvertegenwoordiger van Turnhout gekozen en bleef het tot nu toe. Hij vroeg eerst van al de bescherming voor den landbouw, het afschaffan der octrooirechten en der militaire loterij, vermeerdering van de vergoeding voor het logeeren der troe pen, recht voor de vlaamsche taal, uit breiding van het stemrecht. In 1857 randden de liberalen zijn huis aan, met zulk geweld, dat een zijner zonen van het derde verdiep sprong in den hof van een gebeur. \1. Coomans, na doctor in de rechten geworden te zijn, werd te Gent opstel ler van den Journal des Handles. In 1835, stichtte hij te Antwerpen den Courtier d’Anvers; en in 1841 was hij een der stichters van het Journal de Bruxelles. In 1861 gat hij la Paix uit en stelde nog regelmatig dat weekblad op. Hij is de schi ijver van een dertigtal boe ken. waaronder eene Histoir? de la Bel gique, Richilde, Baudouin bras de fer, Jeanne Goetgebeur, la Bourse et le chapeau de Fortunatus, en ['Academie des Fous, i die merkeirjken bijval genoten hebben. Volgens het verlangen van den over ledene zijn er geene doodsberichten gezonden geworden. Ten gevolge van het overlijden van M Ciomans. is M Tack nu bet oudsie lid der Kamer. Hij is ie Kortrijk gebo- zijn herkozen met 2579 en 2500 stem men, M. Masureel, die zich ah kandidaat had gesteld bekwam 2208 stemmen. In al de andere kantons der provincie was er geen snijd. De provinciale raad van West-Vlaan deren bestaal uil 73 katholieken en 3 liberalen; 39 leden waren aan herkie zing onderworpen, 35 katholieken en 3 libeialen (Oostende); allen zijn her kozen. Te Meenen is een katholiek zonder is dan meestal een gansebè i van een halve. Ook in de blijde stukken vindt men zeer dikwijls 1 versieringsnoten die nog meer tot de Frovinicnlc Kirzlngcn. I In West-Vlaanderen was er slechts strijd in de volgende vier kantons Oostende. 3 uittredende libe ralen. Strijd lusschen liberalen en socialisten. Liberalen MM. Janssens 4413 stem men; Jean 4371; Liebaert 4396. Socialisten MM. Depuydt 828; Lust 820; Mouqué 813. Thielt. uittredende katholieken. Strijd tussohen katholieken. Gekozen MM. Baert 2935; Loontjes 2904. M. Robberechf, die zijne kandidatuur gesteld had tegen M. Boone, bekwam 1205 stemmen. v.. -bHooghlede.De twee uittredende mnnliik harder, en de uitgestrektheid I katholieken, MM. De'ahaye en Biebuyck, -- i »»iin horknvnn mol 9K7Q on 9.K00 aiom- bil blad vers. hiint den Woensèac, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 c-mtimen per re^el. Öegroote etters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke, nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Menschrijftin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren vnu <lcn IJzcrcnweg «fc van den Buurtspoorweg. Doch! zou men kunnen vragen kan vrolijkheid bijzetten. Dc overeenkomst der gevoelens en de gedachten met de melodij, maa<t de derde schoonheid der toonkunst uit. Deze komt plaatsen, om, als met schoonheid verander volgens hot on- kunstenaarsziel begaafd, zich derwerp dat de kunstenaar behandelt, n aan de zoeiluidende tikkoor- en de gedachten welke hij wil uitdruk- Iets over dc Toonkunst. De Vlamingen, als minnaars van bet "'are schoone, hebben zich ten allen 'ijde, op eene gansch bijzondere wijze. °P de schoone kunsten toegelegd. De schilder-, de beeldhouw-, de bouw-, de dichtkunst, enz., hebben in Vlaanderen steeds beroemde beoefenaars gehad. En bet vrolijk gemoed der vlaamsche zonen VOf)d immer eene uitspanning in de toonkunst. Ten huldigen dage nog be vitten wij een Edgard Tinei, een Wam- 1 Jan Blockx eieldberoemde bacb, een Peter Benoot, een en menige andere wc._ ^Qstenaars. Hfcl ware schoone verdwijnt nochtans I ‘deer en meer uil de toonkunst, dank zij aan de lichtzinnige, zouteloozc Ro- dance's welke ons uil Frankrijk loc- ^°men. Laten wij eonige woorden zeggen over da schoonheden welke de toon- •tonst bevat. Door toonkunst verstaat men gewoon- dc kunst om de klanken zoo samen to voegen dat zij het gehoor aangenaam stoeelen. Wij kunnen bijzonder drie schoonhe- •ka in dc toonkunst beschouwen. Eene ee>'ste, die gansch sinnelijk is; ten tweede, schoonheid van uitdrukking, en ten ^erde, de schoonheid van gevoelen en Gedachten. Do eerste schoonheid der toonkunst •s bet genoegen dat ons verschaft wordt d°or eene melodij oi harmonij welke het Gehoor aangenaam streelt, zonder dat w*j letten op de gedachten of gevoelens die er in uitgedeeld worden. De menechen niet alleen, maar zelfs de dieren kunnen deze, wel is waar gemeenc, doch niet minderwaarlijk be staande schoonheid waarnemen. Tot staving dezer waarheid kan menig voor- i00n in p|aatg beeld aanhalen. - Wie heeft nooit hooien vertellen, dat, wanneer er op het klavier gespeeld Wordt, in eene plaats, waar eene spin haar wed heeft gemaakt, dat diei je uit baren schutlhot k komt, zich nabij het speel uig komf plaatsen eene ware l to vergasten aan de zoeiluidende akkoor den welke de speler met zooveel be hendigheid door elkander weet te slin- baar voor geren. Dat de mensch die zinnelijke schoon- voel en eenen geoefenden smaak be- beid kan waarnemen, valt niet te be- zitten, twijfeleu. Zelfs den kleinsten kinderen Allclci. 1 Donderdag heeft Koning Leopold ll Brussel vei laten om eene zeereis te on strijd gekozen, in vervanging van M. dernemen naar de Noordkaap. Donder- Gapelto. die senator geworden is. j d9g avond 1S hij te Rotterdam =ch«<»D Van die 412 zetels die de katholieken i gegaan naar Noorwegen. UcZu reis zal waarschijnlijk drie weken duren. Te Rome wordt de ver'oving aan^je- 1 Juli tot 30 September 8S9G is dat gevoel niet vreemd. Wat doet de moeder wanneer haar kleine lieveling weent Zij neemt hem in hare armen en zingt een wiegelied. Het kind luistert naar de eenvoudige, welluidende toonen des lieds, en weldra, door zijne lianen heen, lacht het zijne moeder toe. De toonkunst bezit dus waarlijk deze eerste stoffelijke schoonheid. Doch tevens bezit zij ook nog de schoonheid van uitdrukking. De kunst is niets dan eene wederge ving der natuur. En het geheim der kunst beslaat hierin, dat men tot de ziel komt door bet lichaam. Doch dat be komt de kunstenaar alleen door de uit drukking. De toonkunst zal dus deze schoonheid bezitten wanneer zij zoo ge itouw mogelijk de natuur navolgt. De maat die een muziekstuk verdeelt, draagt veel bij tot de schoonheid welke men er in ontwaart. Het is bijzonder de verscheidenheid van maat die in ons de verschillende hartstochten of gevoelens doet ontstaan. Eene langzame maal stemt ons tol droefheid, terwijl eene vlugge maat ons vi olijk maakt. Ziehier hoe Ledeganck zich daarover uitdrukt in zijn «Klavier» De harde tonen (Ir. tons majfiursl zijn meer vrolijk, omdat de ters uil twee volle tonen is samengesteld hetgeen meer aan de natuur eigen is. Wanneer men vrolijk gestemd is, spreekt men ge- w< dor slem B LU ■a 9 54 1 50 4 40 7 28 5 51 1 15 6 48 7 18 7 45 7 54 12 05 1 20 9 50 9 55 Vrui Veurne Static 5 00 5 50 GC3 <t 31 7 01 7 58 9 07 ■7^ Veurne Static urne Markt C< xyie OoMiltiynkcrke Nuu port Oostende Oostende Statie Nieuport Ooitduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 1 33 522 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 Kunstenaar 1 wanneer uw vingeren, Zwevende over ’t glad klawicr, Tonen door elkander alingren In verwisselenden zwier; Weet ge dat in uw akkoorden Als in wondrc tooverwoorden. Dan een taal zich hooren laat Die ons hevig kan ontroeren En den geest aan de aarde ontvoeren, Maar die 't hart alleen verstaat!.... - - V t- Ypei Loo Aherinp.li m 5 14 6 55 5 20 7 01 5 40 7 21 10 1 1 5 59 7 41 10 32 12 52 6 58 8 41 11 32 5 08 7 46 9 54 12 15 5 59 8 58 11 05 616 915 H 22 G 24 9 23 11 30 6 36 9 35 11 42 6 42 9 41 11 48 9 4« 12 08 2 08 3 20 6 08 7 50 12 14 2 14 3 26 6 14 7 56 7 13 10 06 12 26 2 26 3 38 6 26 8 08 >2 34 2 34 3 46 6 34 8 16 - 4 04 6 52 8 47 5 04 7 52 9 40 Vt ut n« Stiilje Veurne Faubourg Ni<*uwe Herberg Alvci iughnn Loo IluO;’S?He(Jr-Litide Yper Statie Tpcr Statie Hoogsiude Linde 5 36 8 24 10 42 4130 i 5C 4 46726° “SI f rtA - *V IA 6 08 8 55 11 13 12 01 2 28 5 18 7 57 :2" Nieuwe Hei berg 615 9 02 11 20 12 08 2 35 525 8 0* f- Voorstad 6 36 923 11 41 12 29 2 56 546 825 6 41 9 28 11 46 12 34 3 01 5 51 830 VF.ÜRNR—YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 511 7 58 10 16 5 18 «05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 ,10 34 6 45 9 32 11 50 Hf 0 00 £.1 910147 riS38Eip5 6 08 VEURNE-OOSTENDE vu 5 45 7 20 -- o -0 a Bn“- 7 o» 8 49 9 15 9 37 9 56 10 08 11 08 E 3 Ex 5 0» 8'27 5 11 8 35 5 30 «57 9 15 9 94 w Nnr Bru» Brunet S Gent SI» Lichlervelde 6 32 Coitemaick Dixmude Veurne Adinterke Duinkerke Duinki rke Adtukerke Veurne Uiiiuude 4 45 516 Curtemarek 5 34 Eichtervelde n 49 Gent 7 16 Bruivl 9 25 10 40 OOSTENDE—VEURNE 3 15 5 36 8 15 - 4 27 6 36 9 09 1 32 2 40 4 44 6 53 9 25 1 40 2 48 4 52 7 61 9 33 1 52 3 5 04 7 13 9 44 1 58 3 06 5 10 7 19 9 50 <5 00 .1 7 28 vn 8 42 B,u,‘- 8 56 9 50 921 1013 9 48 10 35 9 59 10 41 845 1052 - 5 55 Exp3 6 42 8 02 652 8 10 7 20 8 39 7 50 8 50 9i<i 1140 3 52 1 25 5 02 1 45 5 14 604 7 43 2 10 5 39 0 31 «09 9 2 38 6 5 6 53 8 55 9 30 2 56 6 15 6 59 4 09 7 12 8 57 IC 54 5 08 9 39 11 47 356 9 47 11 55 4 04 10 15 1226 433 1046 1251 5 11 8 05 8 59 10 57 N..r Druaa. YPER—VEURNE 1 5 3 55 C 34 110 4 08 6 39 131 421 7 1 38 4 28 7 07 3 1 55 4 45 7 24 T 2 09 4 50 7 38 s 3 05 5 55 8 33 S 9 46 1u34 1 3 50 6 30 g 8 38 10 56 10 44 2 11 5 01 7*0 T* Lichte noten, blijde tonen Schitdren 't hupplen van dc jeugd. Of den marsch van heldenlonen Of het schertsen van dc vreugd Trager maatgang angstig stenend Schetst een hart, dat zuchtend weenend Kermt om een ellendig tot Of een teêrder klankenmenglcn. Leert ons de ecuw'ge taal der engten Eene vuur'ge be£ tot God.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1