:n. 1 OME KERMIS. Mei de kermis is de gilde der Vinke- leven en grooten voorspoed. Jaarlijksclie Peerdenniarkt. Kermis Zaterdag had de jaarlijksohe -- Te Mechelen, ondanks de ongehoorde pogingen der liberalen, zijn de katholie ken gekozen Zij winnen daar 1 zetel. Zij winnen er -i- te Verviels, 3 te Sta* velot, 1 te Ghimay, 3 te Walcourt. Zij ve. lieren slecht* 1 te Amoing. De liberalen herwinnen 5 zetels op de socialisten te Bergen, 2 te Seraing, en 2 te Binche, De socialisten winnen 2 zetels te Dooi (IIuy), 2 te Sonien en 1 te Hollogne- aux Pierres; maar die winsten wegen niet op tegen het vei lies van 10 zetels dal zij ondergaan. De algemeen uitslag is als volgt In Braband verliezen de katholieken 4 zetels; de liberalen winnen er 1 en da socialisten 3. De raad bestaat nu uit 44 katholieken,42liberalen sn 5 socialisten jaren door ons katholiek stadsbes uur ingericht werd. Onze peerdenmarkt groeit jaarlijks aan. Van dit jaar was Hij bijzonder we.! voorzien van schoone peerden, achit en- ma-nders en kachtels, waarvan ejuige aan hooge prijzen vei kocht werden. Vei der laten wij den uitslag volgen van den prijskamp van peerder. en rund vee, welke onmiddelijk na de pee.den markt heelt plaats gehad. Koekezondag. De doelschieting in Sint Jooiis had nog al vele vreemde liefhebbers naar stad gelokt en beweging en leven in stad gebracht. ’s Avonds voor het sluiten der kei mis leesten, heeft onze stadgenoot II Mael- staf een prachtig vuurwerk afgescholen dat in vele zijner doelen met handgeklak begroet werd. En zoo is de kermis van 1896 hare voorgaande in den kolk der lijden opge volgd, tot voldoening van eenieder en met veel profijt van barakkemannen en nei ingdoeners, die naar hare weder- komste van nu reeds verlangen. Provinciale Kaden. De uitslag der herstemmingen, alhoe wel niet volkomen aan de verwachting der katholieken beantwoordende, mogen deze nogtans zich voldaan achten. Zij hebben inderdaad verscheidene zetels bijgewonnen, terwijl de socialisten ge duchte nederlagen hebben geleden. De keering der behoudsgezinde krach ten naar de katholieke partij is voorts zienlijk. Steden gelijk Antwerpen, Luik en vee! andere plaatsen in hei Luiksche geven een getal stemmen aan de katho lieken dat deze nog nooit bekomen hadden. Voor vele liberale burgers is de vrees voor den wassenden vloed van het socialismus ’t begin der wijsheid. Dit is het kenmerkendste van de provinciale kiezingen die komen plaats te hebben. I>it blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post O fr. Annoncen 20 centimen per regel. Degroote letters volgens plaatsruimte. Rechte) lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJzerenwcg van den Buurtspoorweg. 1 Juïi tot 30 September a stelling zien, welke door hen in die "“w^Xschan de'^crschU^gé prijs-! peerdenmarkt plaats, welke óver'eenige Kermisavond. Volgens oude gebruiken cn geplogend- ueden, werd het begin onzer kermis aan- tfekondigd den zaterdag avond door hel “■azen der bazuinen op den kerketoren en het geluid onzer triomlklok. Daarna heeft ons voortreffelijk stads- fbuzitk. op de Groote Markt, het eerste “arcr drie conceiten uiigevoerd. Van alle kan en, zoowel van vreemde- llf,gen als van stadsgenoten, hebben wij geiden meesten lof hooren spreken van ,fe 'erschillige concerten welke, gedu rende de kermisdagen door de Meloma- r)pn uitgevoerd werden. Dit strekt lot cere van den bestuurder ?n 'an de muziekanten, en wij weuschen iun hierbij er hcrtelijk geluk over. Kn na de laatste noot van hel laatste «luk waren barakken cn molens seffens ln Vang, cn de kermis was aanstonds in Vollen zwier. Kermls-Zondag. „Het weder was maar hallen half in Z1jnen schik en wist niet wel wal het w*lde. Het heeft toch goed volgebouden to1 s namiddags; maar ongelukkiglijk, v°or het welgelukken onzer processie, lfieft het eene uur te vroeg beginnen regenen. 1 Is nu l._. ,e processie in haten omgang door bet ’len weeremaker °oreri trekken. Niettegenstaande het wankelbaar we ‘Ier, waien er uitromende vele vreemde lingen opgekomen om onze t- Dompiocessic te bewonderen, die in de l’este orde haren omgang rond de stad begonnen heeft. De tonloop naar onze stad schijnt van jaar tot jaar toe te nemen, om de Veu- tensche processie, de eenigste in haar slach die in ons land bestaat, te komen aanschouwen. Veurne moet er eene. eere van maken die processie in stand te houden, en alle Veumaars moeten het als eenen plicht aanzien uit al hunne krachten mede te werken tot het welgelukken van den jaarlijkschen ommegang. Wanneer wij die klockgespierde man nen en die tcedere vrouwen, met hunne boetkleedcren aan, zonder menschelijk opzicht, alleenlijk met eenen geest van geloof bezield, door de straten onzer stad zien trekken meteen kruis of an derszins beladen, dan voelen wij ons hert en onze ziel ontroerd. Wij zien met voldoening dal het christen geloof nog diep in onze vlaamsche bevolking ge prent staat, en moeten inwendig beken nen dat de lessen van Geloof en Gods dienst ons van uit de kleine standen gegeven worden. En waarom is T da'. Veurne-Processie winnaren geluk over bunnen goeden uit slag, en wakkeren alle jongelingen ten zeerste aan om de teeken-e» nij vei beids- sebooi bij te wonen, cn alzoo op eene nuttige wijze hunne winteravonden over te brengen. Woensdag. Den woensdag namiddag hadden de verschillende wedstrijden plaats voor velos ofte wielpeerden. Spijts een klein ongeval in den twee den ioopstrijd, is alles goed afgeloopen. Wij laten hier den uitslag dier loopstrij- den volgen. le Snelloop (6000 meters). 1. Moreau, Brugge, in 10 in. 24 sec. 2. Comeyne Florent. Lendelede, 10 m. 24 4/2 sec.; 3. Seys, Moscroen, 10 in. 23 sec.; 4. Delrue, Korliijk, 10m.26 s.; Hoflack, Yper, 10 m. 27 s. 2* Snelloop (1200 meters). 1. Moreau, Brugge, 21 rn. 38 sec 2. Seys, Moscroen, 21 m. 39; 3. Comeyne Flor. Lendelede, 21 m 39 1/5; 4 Naert, St. Denys, 21 m. 40; 5. Comeyne Leop. Lendelede, 21 m 41 s. 3' Snelloop (Veurne Cycle C‘ub.) 1. Vanderstuylt, Yper; 2. Coenye, Duinkcrke; 3. Dequeker, Pollinchove; 4. Poupeye Firmin, Veurne. Donderdag. Om hunne vei moeide leden wal uil le rusten en de frissclie zeelucht in ie ademen, werd door 't grootste gedeelte onzer stadgenooten de jaarlijksche wan deling naar de Panne gedaan. En inderdaad, wanneer men alzoo ge durende drie, vier dagen goed geker mist heelt, de frissche zeelucht doet deugd, en men komt huiswaarts, ver heugd en verblijd met vrienden en kennissen, hersteld van de vermoeienis sen der vorige dagen, en goed gesteld ompercies niet om te werken, maarom de overblijvende kermis dagen over te brengen. Allerhande Volksspelen. De ezellooping. het schaarijcknip, de cierlooping, het hanengekraai, de pi ijs- kamp in het lijnvisschen, en menige an dere spelen en prijskampen te lang om te melden, werden met veel belangstel ling gevolgd cn hebben in de verschil- lige wijken onzer stad leven en vermaak bijgebracht. De leden der feestcommissie die met zooveel ijver de hun opgelegde laak aan- veerd en volbracht hebben, verdienen hierbij onzen dank, omdat al de feeste lijkheden met zooveel orde en tot een- jnarlijks zooveel volk in onze stad uit lokt ’t Is omda; het volk behoefte ge voelt naar Geloof en Godsdienst, en in de verschillende verbeeldingen en groe pen onzer Processie die inwendige be boette voldaan ziet. Dit ge uigt ook nog die stilteen die aandoening die onder de loeschouwirs heerscht, wanneer de processie haren doortochl doet. Om dien geest van geloof en gods dienst in het volk te bewaren, daarom alleen moet Veurne-Processie blijven en in aanzien toenemen, en wij bodansen uit ganscher herte de bestuurders over al de moeite welke zij aan den dag leg gen om dn doel te bereiken. Maandag. Om 11 ure voormiddag, heeft de koor- zangeistnaaischappij Sinte Cecilia, op Stadsschouwburg, een luisterlijk con- ce: t gegeven, met Je welwillende mede hulp van de heeren K. Berckmans, thans tenor aan het opera van Algiers, en Ed. De Herdt, viool-solo aan ’t Nedeilandsch Lyri ch Tooneel var. Antwerpen. Op verscheir.ene koorzangen, maar bijzondei lijk De Nacht en Marche et Chanson Bohème, wei den met veel kunst en gevoelen wedergegeven. De heer K. Berckmans heelt ons eens te meer zijne welgeoefende en schoone tenorstem laten bewonderen en ver- schillige liederen onzer vlaamsche mees- y W p--- -- Voor wat M De Herdt betreft, zelden hooiden wij zulke machtige viool. M. De Herdt is een meester in het vak, en zijn stuk /firs Hongrois en Rêverie van Schu mann hebben ons toegelaten zijn kun sienaarstalent in al zijne volheid te bewonderen. JAARGANG. VVoiiNSDAG 5 Augusti ISIMs. laten bewonderen cn het derde jaar achtereen dat ttH S op meesterlijke wijze gezongen. '('echt weder gestoord wordt Wij zullen eens moeten bij zijne Niettegenstaande bet wankelbaar vermaarde UC,¥UU>(V, v.„ Onnoodig te zeggen dat beide Altisten telken male op het theater werden terug geroepen en met herhaald handgeklap luidruchtig begroet. Ten slotte, een welgelukt concert dat de inrichters tol eere strekt. Dinsdag. Ten 1! ure voormiddag had de plech tige prijsdeeling plaats aan de leerlingen dei Teeken-en Nijverheidsschool. In eene wel doordachte redevoering heeft de heer AU. Vanderstiaete het nut dezer instelling doen kennen, en bijzon derlijk gesproken over het nut der tee- kenkunde voor den werkman en den ambachtsman. Deieeken- en nijverheidsschool krijg eene milde jaarlijksche bijdrage van wegens het stadsbestuur, en dit ver dient hierover allen lof en dank; maar de tegenwoordigheid aan de prijsdeeling ieders voldoening afgeloopen zijn van 4e leden der besiurende kommissie Met de kermis is de "ilde der Vinke en van den gemeenteraad baart ook veel n/ew verrezen; wij wenschen baar lang genoegen aan meesters en leerlingen, i.>«n vnni’cnnaH die in deze tegenwoordigheid de belang stelling zien, welke door hen in die nuttige inrichting gesteld wordt. tffl o UR S’ 'O 08 Veürne Statte si 3 15 5 3G 8 15 i 27 6 3G 9 09 «48 7 18 7 45 7 51 Veurne Statie Veurue Marl. I C<ixy<le (lustdurckerko Nicupoit Oostende Oostende Statie Nieuport Ooitdtiynkerke Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 5146 55 5 20 7 01 9 58 9 55 5 00 5 50 6 05 0 31 7(4 7 38 9 07 Naar Broaa. 8 30 5 40 7 21 10 14 5 59 7 41 6 58 8 41 1 33 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 4 43 506 5 34 Liclilvt velde 5 49 7 16 9 25 10 40 4 3 50 6 30 g 5 01 7 4 5, 2 28 5 18 7 57 5 25 8 04 E 3 2 38 Exp3 via K43 Braa. 7 2<j 6 08 7 20 8 40 9 15 9 37 9 56 10t>8 1108 E 3 Ex 5 03 8 27 5 11 8 55 5.70 8 57 9 15 9 24 N**r Biua 10 32 12 52 11 32 1 50 VEURNE - OJSTI.NlïÉ 9 48 12 08 2 08 3 20 tl 08 7 50 9 54 12 14 2 14 3 26 G 14 7 56 5 32 7 13 10 06 12 2G 2 2C 3 38 G 26 2 34 2 34 3 46 G 34 8 16 - 4 04 6 52 8 47 5 04 7 52 9 40 OOSTENDE-VEUR.V2 508 7 46 954 12 15 5 59 8 58 11 05 616 915 1122 6 24 9 23 11 30 6 36 9 35 11 42 6 42 9 41 11 48 VEURNE Yl’EH 4 45 7 32 4 50 7 37 5 1 1 7 58 10 16 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 32 1 1 50 4'S Veurne Statie V*urne Faubourg Nieuwe Herberg Aheringbem l.oo II oogst, ede-Linde Yper Statie Yper Statie 4 40 7 28 9 46 1Ó 34 1— f72 Hoogsl.de LinJe 5 36 8 24 10 42 11 30 1 56 4 4G 7 26 2 Loo Alveringliem ïlruaanl I ’■-3 Gent 18 Lichterfelde 632 Coiteinarck Dixmude Veurne Adinkerlü Du inkerke Duin kerke Admkcrke Veurne DliRiude Co. (etnarek L: Gen t Brussel 9 ir. I 47 11 40 382 1 S5 5 02 1 45 5 14 6 04 7 45 2 10 5 59 6 51 8 09 9 2 58 6 05 6 53 8 55 9 50 2 56 6 15 6 59 4 09 712 8 57 IC 54 5 08 9 39 11 47 3 56 9 47 11 55 4 04 720 8 32 1015 1226 4 53 7 50 8 50 10 46 12 55 511 8 05 8 59 10 57 9 18 12 05 I 20 i 15 1 32 2 40 4 44 6 53 9 25 1 40 2 48 4 52 7 01 9 33 1 52 3 5 04 7 13 9 44 1 58 3 06 5 10 7 19 9 50 ÏPl'lt VEI 11 E 1 5 3 55 6 34 110 Z. 00 6 39 e‘= 131 4 2! 7 1 38 4 28 7 07 55 4 45 7 21 2 09 4 50 7 33 3 (15 5 55 8 33 <10 K 3 7 78 vit N 42 Brw». 8 56 9 50 9 21 10 13 9 48 10 35 9 59 IB 41 8 45 10 52 - 555 Exp3 6 42 8 02 652 8 10 iiuuuicu VUI.VI - 4 40 7 28 5 51 8 38 10 56 16 44 2 11 6 08 8 55 11 13 12 01 - Niruwellerbcrc 6 15 9 02 11 20 12 08 2 35 - VeinneVooistiid 6 36 9 23 11 41 12 29 2 56 5 46 8 25 6 41 9 28 11 46 12 34 3 01

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1