1 I I i .<•hi.nl Jen Woensdae. onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote 'etter? hel werk der kinderen. Medalie van 3' klas MM. Julius Beun, persoon zijn gedaan geweest. berghe heen ook een I Daar anders niet vindende dan een ledige koninklijk besluit bevestigd de diet koos het bazenpad met de bil blad vers< Wercken, VGorwaardelijk, 2 man! 26 fr. boei, voor overtreding der wet op Woensdag 12 .Ai gis n 1896. zijn van onroerende góederen in Belgie 2 ten minste 12,000 fr. bereikt, en dus kiesbaar zijn voor den Senaat in al de Onder de kiesbaren in hel arrondisse- MM. Hendrik Bernier d'Hongerswal en Hippoliet Cuvelier te Veurne; Karet de Coninck de Merckem, te Merckem; --xz.wj..v, IV U-I.nmiubj Renaat De Grave, te Veurne; Frederik de Crotn- Leopold Despot, Heliodoor Despot van de onderlit gen bijstand to Coxyde. i woensdag deelt da dom van 40 jare'n bereikt hebben en in de schatkist van den Slaat ten minste n-‘n« patentrecht bijbegrepen, storten, ofwel hetzij eigenaar, hetzij vruchtgebruiker r' r. en een gouden kruisken gestolen, alles i gelegen, waarvan VVadaVraa! 'inkomen geschat op eene weerde van een paar ic» nnr» honderd bank, zonder dat iemand in zijne rust gestoord weid. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. dier zich bevindt. De burgemee ter geeft hiervan on middelijk kennis aan den bevoegden merker, die ten laatste binnen de acht dagen het dier opnieuw mei kt. Deze maatregel wordt uitgevoerd ten koste van den eigenaar. Ait. II. De kosten van optelling en merking der dieren zijn ten laste van den Staat. aan *'2 Ail. 12. De eigenaars of houders van runddieren zijn gehouden de ver- besteld. Agent in Brugge, A. De Meester bankier, Spanjaardstraat. De overtredingen van ’t tegenwoordig reglement zullen gestraft worden vol gens art. 4, 6. 7 der wel van 30 Decem ber 1882 op de gezondheidspolicie der huisdieren. VerscliilEitfc Kas der Eigenaars (Caisse des Propriélaires), beslaande sedert 1885, BRUSSEL, geeft nieuwe obligation uit aan 3 1/2% voor een termijn van 10 jaar - Weerde ten iioogsten aanbevelend! De titels worden zonder kosten t’tiuis kenvester, gedrongen in de woonst van August D'llaenen, slachter en herbergier en heeft, bij het bed waar de ecbtelin-1200 fr. rechtstreeksche belastinge. «■on I V(ï «innen clinnon nann bno m mn,»»-. .4 i 53" JAARGANG. van runddieren zijn gehouden de ver richtingen der optelling en der mei king te vergemakkelijken. Wat in 'l bijzonder het merken betreft der dieren in bet binnenland of op de j grenzen, zullen zij aan de daartoe aart- gestelde agenten het noodig getal man schappen bezorgen om de dieren stil te houden. In geval eigenaars of houders van runddieren weigeren zich naar deze vooi schriften te gedingen, veizekert de burgemeester aan deze agenten de noo- dige hulp, ten koste der belanghebben den. Art. 13. Vooraleer in bediening te treden, leggen de agenten, benoemd in uitvoering van i...' ment, den door de wet voorgeschreven eed af in handen van een der vrederech ters van het arrondissement. JACHT. De opening der jacht is vastgesteld op 19 Augusti. Gespaai zaamheidskring gers, te Veurne. Nrs der laatst aan- i gekochte obligation der leening Atil- werpen 1887 Reeks 27286 N" 1 2 en 3. 29276 24. 68520 16. 71747 17. Verledene week zijn de dieven op wandeling geweest. In den nacht van de nagenoemde personen woensdag tot donderdag hebben zij de 1 ^iTkelïVa^dïrrïglë- Panne bezocht en zijn ingebroken bij .irusL-i Alexis Vieren, herbergier en koopman, alwaar zij eenige juweclen der vrouw hebben gestolen. N3crkcn vhii IKiindvcc. De Moniteur hehcl?t een koninklijk *>t sluit waarbij een reglement over het ken van rundvee woidt ingevoerd. Wij laten hieronder de voornaamste bepalingen ervan volgen Dit reglement is niet alleen van kracht v<’or de op de grens liggende gemeen ten maar voor gansch Belgie. Art. Alle eigenaar of houder v n lunddieren is gehouden vóór den -6 Augustus 189G aan den burgemees ter der gemeente de runddieren te ver klaren die hij bezit of houdt, ten wel ken titel het ook weze. Art. 2. Alle eigenaar of houder va<> runddieren en namelijk alle koop man of kommissionnaris in vee is gehou- ”en, op een boekje daartoe uilsluilelijk bestemd, de runddieren in te schrijven n*e hij koopt, vcikoopt, houdt of ver wisselt. Hij is insgelijks gehouden op d*t boekje de dieren in te schrijven die geboren worden of omkomon en de aan duiding te geven van bet metalen merk dat het dier aan het rechter of aan hel bnkcr oor draagt. Het houden van dit boekje is ver plichtend te rekenen met 15 October 1896. He', moet op iedere .aanvraag der Ove Al,d getoond worden. Art. 3. De verklaringen waarvan spraak in 1 van artikel I, zullen ge-- daan worden op formulen door de zor- Ren der plaatselijke politie ter beschik king der belanghebbenden gesteld. De verklaringen van de veranderin gen, waarvan de dieren hel voorwerp z*jn, moeten, binnen de vier en twintig uren, ter kennis worden gebracht van den agent-merker. Art. 4. De minister van Landbouw en Openbare Werken zal binnen een door bem te bepalen termijn, door de agen ten, te dien einde aangesteld en waar van hij de vergoeding regelt, den inven taris doen opmaken van al de dieren aangegeven ingevolge 1 van artikel I. Art. 6. Hel is verboden de identi- teitsmerken der levende dieren af te doen. Het is insgelijks verboden de op- schriften ervan te doen verdwijnen. De vleeschkeutders zijn gehouden, tijdens de keuring, Je idemiteitsmerken at te nemen waarvan de dieren voorzien zijn, of ze doen allevcren door de slach ters. Deze merken worden teruggezonden aan den minister van landbouw en open bare werken binnee het tijdsverloop en volgens de door hem bepaalde voor- arden. Au 8. In gev.al van wegneming of verlies van een uientiteitsmerk van een dier, is de eigenaar of de houder ver plicht, binnen de vier en twintig uren, ervan de verklaring tc doen aan den burgemeester der gemeente waar het dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad, en 15 fr. voor dronkenschap. Dartois, te Bergen, I maand gevangen 26 fr. boet, voor misbruik van vertrou wen. Zitting van 24 Juli. Garnier Frans, te Zarren, eene maand gevang en 26 Ir. boet, voor vernieling van afsluiting; eene maand gevang en 26 fr. boet, voor be dreigingen, en 15 Ir. boet, voor dron kenschap. Dcroo Achiel, werkman-, en Schakman Allons, timmerman, beide te Merckem, elk 3 maanden gevang, voor valscbe getuigenis. Vei hulst Raymond, werkman te Beorst 26 fr. boei, voor slagen. Popeye Achiel, dienstknecht te Boits knecht, 8 dagen gevang en 26 Ir. boet; 15 Ir. en 10 fr. boet, voorslagen, dron kenschap en vernieling van roerende eigendommen. Laleman Karei, brijkenbakker te Donderdag laatstleden is te Oostduinkerke op de werkplaats der steenbakkerij van M. E. WouL rs-Dustin, een smet telijk ongeluk voorgevallen. De genaamde Hector M-iersseman, machinist, was bezig met een wiel te smouten, toen opeens zijn arm gegre .pen werd tusseben twee tandwielen. De ongelukkinge kon er hem niet ufiwtin- ge.n en werd schrikkelijk gekwetst. Dc geneesheer in allerhaast geroepen be- statigde gelukkiglijk dat hel lichaams deel niet gansch verloren zou zijn. j Alleenlijk was het eene wonde die hem gedurende vier tot vijf maanden zal be letten te werken. De arm die gansch ont- vlneschd, is, zal niet moeten afgezet Vrije Bur- worden. De werklieden dier steenbakkerij wa ren gelukkiglijk sedert ongeveer eene maand verzekerd aan de maatschappij van ongevallen legen het werk De vercenigde Meesters van Brussel. Een koninklijk besluit van 18 Juli verleent de volgende belooningen voor daden van moed en zeifsopollering aan J 1 Medalio van 1" klas M. Emiöl Boor.c, gemeentesecretaris te Watou. Medalie van 2° klas MM. Hippoliet Beyen, Frans Ghys en Lodewijk Van- j houtte, visschers te Adinkerke; Victor en Pieter Druwé, Kcchterlljkc kronljk» De korreklionnele Rechtbank dezer stad heeft de volgende veroordeeltngen uitgesproken Zitting van 23 Juli. - Vandenabeele Tobias, werkman te Leysele, 26 fr. boet, voor slagen. Scharre Julius, werkman te Proven, 8 dagen gevang Cattyn Paulina, huisvrouw vanjjmile ^gladë die eëïf cëd'f^n bëvëiii» Van daar is du dief. lan«3 een keu- lii r aucvlt uo „ar).‘1‘J»i|ncde< der personen die den ouder- geraken bij den herbergte.: Boury; deze landbouwer te Oostduynkerke over eenige maanden bestolen geweest I Medalie van 3'klasMM Julius Beur, zijnde, had nu de deuren van grendels metser, te Rousbrugge-Harin^he: \u»-’ lijke bezoekers onverrichter’ zake zijn Depagïe hovenier, te’Veu7ne7' mogen vertrekken. j Eervolle melding M. Ai thur Deuwel, Den volgenden nacht was het te Coxyde schippersgast te Veurne. te doen. Tusschen 9 en 10 ure is een i dief langs de keuken binnengerocht in J de heiberg van Benedikt Verbiuggbe. i De bewoners waren sedert een halve uur slapen gegaan, toen de dochter door i een ongewoon gerucht werd wakker gemaakt en haren broeder verwittigde, die meende dat het gerucht door muizen veroorzaakt was. Beide bleven to bed, en Vertrekuren van den IJzerenweg <S? van den Buurtspoorweg. fl Juli tot Si» September SSSG liliüis 9 16 147 5 IK 7 28 i u 1140 5 52 1 25 5 02 gen D’Haenen sliepen, eene kas geopend, de lade geledigd, twee zilveren zakuur werken, twee paar gouden oorstingeia Eervolle melding M. Xithur Deuwel, M. Achiel Bruynóghe, van Alve- ringhem, student in 't bisschoppelijk kollegie, te Veurne, komt met zeer goe deren uitslag zijn èxaam af ie leggen voor de landbouwschool der universi- leit van Leuven. De weltelijke erkenning wordt bij 1I - maatschappij van Hand in Hand De Moniteiu- van Beyen, Frans Ghys en Lodewijk Van- Zij hebben ook gepoogd binnen tc Coussaert, visscher, over eenige maanden bestolen geweest j mïnrlo nn rln rlonrnn t>vn r» rl z» I r» voorzien, en alzoois’t dat zijne nachie- Brouckc, herbergier, te Schoore Gesar I» At»n m z. I- --rx 1 - mogen vertrekken. 1 provinciën. De jacbtbewaai der Lodewijk Vanden bezo> k gehad, men: Veurne Dixmude vinden wij 1 n 1» An I nrl zon 1! II 1 -i x porlemonnaie die op eene latei lag, heelt de diet denzelven onderzocht en open op don vloer geworpen. -, Gusiaaf De Breyne, te Dixmude; Men vermoedt d n deze drie hacbte- De Grave, te Veurne; Frederik d lijke bezoeken door een en dcnzelfden brugghe de Picquendaele, te Viadsloo; - - e() S3 i T» .l.i.lttl.. zx f11 i 4 Tn I? l\j r 1 nn»» t A Cy/NM zl zi»>l i 1 I’ rv mi iv» iv» zxi.c- vaa»» n»»f i I'/Jn An t I-, <-» E 4 A TÏ I Ven» ne St.’t.'* 9 48 12 08 2 08 3 20 6 08 7 50 9 54 12 14 2 14 3 26 6 14 7 56 9 50 9 55 Gent Erosscl Nut Frats. Veurne Statie Veurne Markt Coxyile Oostduynkerko Nieupurt Oostende 3 15 5 36 8 15 4 27 6 .36 9 09 4 04 6 52 8 47 5 04 7 52 9 40 4 45 5 <6 6 48 7 18 7 45 7 54 8 45 5 00 5 50 6 05 6 31 7 04 7 38 9 07 Oostende Slutio Nieuport Ooaldtiynkerke Coxyle Vcuine Markt Veurne Statie -S j 7 24 n 7 33 a 8 33 J! 1 55 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 13 Gent Lichtvrvelde 05^ Coi (emaick Dixtuurfu Vemntt Achntcrle niiink«*ikn duinkerks Adirikerkc Veurne film ude Coitcrnnifk 5 3 f t cht.fvelde .5 43 7 Ifl V 25 HH0 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg AlVeringhem I.oo IIoogsluede-Lindo Yper Statie Yper Statie 1 -• Leo Alveringhcm 6 08 7 20 8 40 9 15 937 9 56 10 08 H 08 E 3 Ei 5 05 8 27 5 11 8 35 5 30 8 57 9 15 9 24 N»»r Brui v-w b. ivijuvuunuit), lu i munt OOSTF.NIIE-VEUR.VE 5 08 7 46 5 59 8 58 11 05 616 9 15 11 22 6 24 9 23 1! 30 6 36 9 35 11 42 6 42 9 41 11 48 E 2 38 Eip3 vu 5 43 Bru.. 72g 1 43 5 14 6 94 7 43 210 559 651 809 9 2 38 6 05 6 55 8 55 9 30 2 56 6 15 6 59 4 39 712 8 57 10 54 5 08 939 1147 3 56 9 47 11 55 4 04 8 52 10 15 12 20 4 33 8 50 10 46 12 55 5 11 8 05 8 59 10 57 918 12 05 1 20 O 00 t 3 7 Ï8 r» Brut». 8 56 0 50 9 21 10 15 9 48 10 35 tl 59 16 41 •0 52 - 5 55 EipS 6 12 8 02 652 8 10 7 20 7 50 VEDRNE-YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 32 11 50 ,’r 4 40 7 28 9 46 10 34 1 3 50 6 30 Ukogslado Lin.lo 5 36 8 24 10 4Ï 11 30 1 56 446 7 26 5 51 8 38 10 5G 10 44 2 11 5 01 7 40 6 08 8 55 11 13 12 01 2 28 518 7 57 Xicu-weTleiberg 6 15 9 0’ 11 20 12 08 2 35 5 25 8 04 V< ......Vooislml 6 36 9 23 11 41 12 29 2 56 5 46 8'25 6 41 9 28 11 46 12 34 3 01 5 51 8 30 YPER-VEVRNE 1 5 3 55 6 34 1 10 4 00 39 1314 217 1 38 4 28 7 07 5 55 4 45 7 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 0 54 1215 1 15 1 32 2 40 4 44 6 53 9 25 1 40 48 4 52 7 01 9 33 1 52 3 - 5 04 7 13 9 44 1 58 3 06 5 10 7 19 9 50 VEURNE— OOSTENDE 5 14 6 55 520 7 01 5 32 7 13 10 06 12 26 2 26 3 38 626 8 08 5 40 7 21 10 14 12 34 2 34 3 46 6 34 8 16 5 59 7 41 10 32 12 52 6 58 8 41 11 32 1 50 - - -- -- -xvuiütöüiw iiuusuru^ge-nartiigoc; AUg.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1