f I I I 34. Landbouwbelangen. I I Woensdag 26 Augusti LSCKk iV 53e 1 1 19 JAARGANG. Oostenrijk en Duitschland verroeren niet die zou te drin- van dus Europa bewaakt en aanschouwt hooi i en jüZcchterlijke kronijk. be konektionnele Rechtbank dezer stad heeft de volgende veroordeel’ngeu uitgesproken van 'J scheede komen en men zou den ontrouwe met vuur en vlam bedreigen. Maar bel geldt hier eukelijk een arm christen volk, dat om zijn christen geloof van zijne erfvijanden vervolgd wo;dt,en dan hooit men in Europa de diepgrie- vende smeitkreten niet van eene uitge moorde natie. Ziedaar de eerbied voor het gegeven woord, de eetbied voor de dure eeder, ziedaar hei officieel Europa, Maai met stiaffeloos zullen die daden voorbijgaan. Opent de oogen, koningen en kei zers, en gij zelf, voorzitters der Repu blieken. In tiet donker smeedt men samen zweringen tegen U. be bommen der nihilisten, de oproer in Ilengarie, de omwentelingen in uwe coloniën worden onder duim voorbe reid; de dolken van nieuwe Caserio’s worden gescherpt en de dag is mis schien niet ver veiwijderd op welken gij zult getroffen zijn. bezoedelen de kerken, doodigen of ver branden de priesters; en wanneer er flauwberlig genoeg zijn om hun geloot te beden hebben niets gevraagd. j van mooi d en vernieling. Wal zeg ik niets gedaan? Ja wel! E Turkijen heeft gouverneurs officie- J geruïï'*die“ toönëe’len va“n'“slachtèrij' ren cn soldaten gezonden om dezen te beestelijkheid. vermoorden welke zij moest bescher men. be Mercure de France, komt een boek uit te geven van eene wondere eenvou digheid, maar van eene vreeselijke wel sprekendheid. Hij behelst niet anders dan brieven Zoo spreekt bet voorwoord Het is met eene vervelende eentoo- nigheid, het verhaal der zelfde schelm stukken, der zelfde gruwelen bedreven in de zelfde manier en in gelijke omstan digheden. Men noodigt de Armeniërs uit van hunne wapens néér te leggen en men bedreigt ze met de dood, zoo zij niet ge hoorzamen; de vali, turksche hoofdman, verzekert hun volkomeue veiligaeid, en zoohaast zij zonder verdediging zijn, Kurden, Cyrcassianen en Turken werpen zich inde buizen, plunderen en vei bran den de winkels, vermoorden allen die weerstand bieden, verkrachten v,ouwen I en jonge dochters, of doen ze verschrik- ktlijke pijnen onderstaan om bun het I Daar is het kort begrip dier sebrikke* lijke brieven, geschieven door lieden die zclls de kracht niet meer bezitten van eenige klachten te late:: hooien. Het is de vei klaring welke de geschie denis bijbrengt aan art. Cl van liet trak taat van Berlijn. Turkije biengt geene veranderingen noch verbeteringen in de bedoelde lan den, maar bet zendt soldaten aan de i Kurden om hen te helpen in hun weik liet gegeven woord. In bet eongies van Berlijn van 1878, toekenden de Europeescbe mogendhe den en Turkijen een traktaat, waarvan art. G1 luidde als volgt Turkijen verbindt zich, zonder ver deren uitstel, de verbeteringen te ver- wezentlijken welke vereischt worden door de plaatselijke behoeften in de provinciën bewoond door de Arme niërs, en hunne veiligheid te verzeke ren tegen de Circasianen en de Kur den. n Hel zal op vastgestelde tijdstippen kennis geven der genomene maabe gels aan de mogendheden, die er de uitvoering van zullen bewaken. Voor Creta, zelfde belofte van verbe teringen, gelijke waarborg der mogend heden. Van wegens Turkijen zoowel als den kant der mogendheden, is er verbindtenis van een werk van recht- veerdigheid te verrichten, en na acht tien jaron is er nog niets gedaan, niets bej roefd, en de Europeescbe mogend heden hebben niets gevraagd. Wat zeg ik niets gedaanI Ja wel! de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post O fr. Annoncen 20 centimen per regel. Degroote letters 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Vertrekuren van Mijnheer de Minister, In naam en op aanvraag der bijzon derste landbouwers en veehandelaars van onze gemeente, nemen wij de eer biedige vrijheid L'Ed. te verzoeken de merking van bet vee, bevolen bij ko ninklijk besluit van 15 Juli 1896, uit te stellen lot dat de beesten weder op stal gebracht zijn. Wij hebben de eer UEd. hierbij te vertoonen dat de merking van bel vee, indieu dn op bel tegenwoordig tijdstip moet gedaan zijn, niet alleenlijk met vele moeilijkheden zal gepaard gaan, maar zelfs, in vele gevallen, gansch ón mogelijk zal wezen. Inderdaad, de beesten bevinden zich thans in weiden somtijds drie vier uren ver van de hofstede afgelegen. Deze beesten, gewoon van in viijheid te loo- pen, laten zich zeer moeilijk naderen; er zijn zelfs vele jonge beesten die men in het geheel niet kan vangen; en de landbouwer zelf is verplicht van eene geheele kudde te zamen te drijven, wil bij éétie enkele beest uil de weide kun nen balen. Hunne merking zal dus, Mijnheer de Minister, voor den landbouwer vele on aangenaamheden bijbrengen, daar hij zich op zoovele verscheidene en vet af gelegene plaatsen zal moeten begeven; en, zij zal ook voor den ageat-merker zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk we zen, en wel in sommige gevallen, uit redens hierhooger vermeld, eenig ge vaar voor hen opleveren. Om deze redens, Mijnbeer de Minis ter, om aan den landbouwer veel nutte loos werk en moeite te sparen, en aan den agent merker gemak te verschaffen in het uitoefenen van zijn ambt, verho pen wij dat gij zult geweerdigen goed gevolg aan onze vraag te geven, en voor ganseb onze landbouwstreek de mer- king van het vee zult gebieden uit te stellen lot dat de beesten wederom de stallen binneogekemen zijn. Aanveerdt M, de Minister, de verzeke ring onzer gevoelens van bijzondere hoogachting. den Augusti 1896. Aan den heer Minister van Landbouw en openbare werken. Brussel. De merking van het vee. Woensdag laatst spraken wij over het guiten der llollandscbe. grens voor den invoer van het vee. Wij spooren ander- en (en dringendsten de gemeenten die tot nu toe zulks verwaarloosd lpl'ben, van een smeekschrift naar den ee’ Minister van Landbouw en Open- ):|re Werken Ie sturen, om die sluiting ,e l-ekomen. Tuans wordt er veel onder de land ‘ouweis gesproken van de merking Va’1 het vee. 'ooreorst moeten wij doen opmerken d-tt deze merking geene nieuwe las- ,e,> zal bijbrengen, noch voor den boer, ri°ch voor den veehandelaar; do meikmg e.rJ bet afgeven van een veeboekje, a*les zal kosteloos geschieden. Wij denken ook dat, in den grond, “eze maatregel voordeelig zal zijn aan den landbouwer. Er worden tegenwoordig vele bees ten over de grenzen gebracht, zonder ’bkomrechlen to betalen, omdat zij op d0 eene of andere manier ingeblauwd borden. Dit is dubbel schadelijk, èn voor de ’ohatkist, die het inkomrecht verliest, on voor den landbouwer, dio alzoo hel Retal te verkoopen beesten ziet aan- Broeien en de weerde zijner beesten ver hinderen. Eens dat merking over bet gan- sebe land zal gedaan zijn, zal dit bedrog cn die inblauwing onmogelijk worden, ot ton minsten geheel gemakkelijk ont dekt zijn. Maar wal ons niet aanstaat, bet ig het tijdstip op hel welk deze merking moet geschieden. Op dezen tijd van hel jaar is dit eene onmogelijke zaak. Noch do landbouwers, noch de agen ten, zouden in staat zijn thans de bees ten, dio soms drie, vier uren van huis verwijderd zijn, die mei king te doen ondergaan. Op aanvraag van onzen achtbaren volksvertegenwoordiger, M. Leon Visart, hcell de minister geantwoord dat deze merking zal kunnen uiigesteld worden, volgens de plaatselijke noodwendighe den van iedere streek. Daarom beeft de Hoofdraad van den Bond der belangen van het arrondisse mem onmiddelijk een smeekschrift naar den beer Minister gezonden, om dezen uitstel voor gansch Veurne-Ambacht te bekomen, tot dal de beesten wederom destallen binnengekomen zijn. Ten dienste der gemeenten den begeeren afzonderlijk aan gen, laten wij hier dit smeekschrift volgen. Het moet slechts onderteekend zijn door de heeren Burgemeester en secre taris van da gemeente. beeslelijkheid. Rusland neemt de uitmo orders onder zijne bescherming; Frankrijk buigt knie voor Rusland; Engeland, beschermer van Ah ikaansche baanstioopeis, zoo als Jameson en Stokes, wacht het oogenblik at om zijne bezittingen te vergrooten; van Armenië™ uil de moordm ijen out- UU‘'±'”‘d ,e,roere" ni?‘’ snnp.; boeren vnn tinders aai hunne i 1,8 'verk z'l" ouders, van vrouwen aan hunne echtge- nooten, van vaders aan hunne zonen Tan hü^cb^ van vrienden aan vrienden, let is hel d waar fina0cier8 in d on. trouw verhaal der gruweldaden in üh! heel v zou helgzweJd ult Armenië bedreven, ««me nn« J verminderd zijn uit zeiven. Ware er kwestie van geld of good, van vrienden aan vrienden. Het is bet - trouw v-'1""1 r.'a.,i„r. d.“n'vaar fif^ncieis in gemengeld zijn, j Armenië bedreven, welke soms nog j uit vreeze dat de brie ven, in banden der Turken vallende, de oorzaak zouden wezen van nieuwe onge lukken voor de slachtoffers. feit blad vers<hijut den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. insciirijvinsnpiAj», i» *1. oJ-aio, w - --r„. .„o„. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I)e Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, k, te Veurne, en in de Poslkantooren. den IJzerenweg van den IXuurtspoorivcg» fi Juli tot 30 September flSOG j wreken dal gij bij beken bobt laten stroomen; T is de straf van uwen mein- eed en jonge dochters, of doen ze verschrik- j christen* geloof te doen afzweeien. Zij --i.i... -i En dan zal de wiekende God uitroe- j pen Het is de straf uwer laf heiligheid; Uau.,uw..66vM„Ub.T.v„..ft-- mijne rechtveerdigbeid, heb ik bet verzaken, biengen zij deze voor de me- (opgelaten om het onschuldig bloed te nigte die ze meïs’cenen verplet1 eren. Eindelijk, wanneer er geene mannen meer te dooden of geene vrouwen meer te onteeren zijn, verplicht men de over- levenden met stokslagen schriften aan den Sultan te sturen, waarin zij zich zeiven als de daders der wanorders be schuldigen, en verklaren dai degene die gedoodigd werden, hunne straf hebhen verdiend, en dat zij niets te vreezen heb Zittingen van 8 en 40 Augusti.— ben voor de vuiligheid van hunne goe- Vanstceger Fraudes, hovenier te Westen deren en van hun leven. de, 26 fr. boet, voorslagen. ES 410 7 28 Veurne Statie 4 43 ft 00 5 00 5 50 3 15 5 36 8 15 4 27 S 36 9 09 G 4* 7 IX 7 45 7 54 9 48 IS 08 2 08 3 20 6 08 7 50 9 54 12 14 2 14 3 26 6 14 7 56 63I 7 01 7 38 9 07 A V 50 9 55 Veurne Stutiü Veurne Markt Coxyde Oostduynkerkc Nieuporl OuMltndo Oostende Statie Nieuport Ooslduynkerke Coxyde Vcuine Markt Veurne Statie Veurne Stat e V.nirriQ Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhein Loo Iloogslucde-Lindo Yper Statie Yper Static I w Loo Alveringhem 1 53 5 22 2 58 646 3 20 8 07 10 43 - 4 04 6 52 8 47 5 04 7 52 9 40 5 01 7 40 5» 7 20 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 1108 E 3 Ei 5 03 8 27 6 63 5 11 8 55 5 30 8 57 9 15 9 24 Naar Dru». OOSTENDE—VEURNE 5 08 7 46 5 59 8 58 11 05 616 9 15 11 22 6 24 9 23 11 30 6 36 9 35 11 42 6 42 9 41 11 48 9 54 12 15 1 15 1 32 2 40 4 44 53 9 25 1 40 2 48 4 52 7 01 9 33 1 52 3 5 04 7 13 9 44 1 58 3 06 5 10 7 19 9 50 VI. Bro.. 1 43 5 14 6 04 7 43 2 10 559 631 809 0 2 38 6 i 5 6 55 8 35 9 30 2 56 6 15 6 59 4 09 7 12 8 57 IC 54 3 08 9 39 11 47 3 50 947 11 55 404 8 52 10 15 12 26 4 33 8 50 1040 1255 5 11 805 8 59 1057 12 05 1 20 VEURNE—Yl'ER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 32 11 50 9 46 10 34 1 3 50 6 30 llóogitade Liinle 5 36 8 24 10 42 11 30 1 56 4 46 7 26 5 51 8 38 10 56 10 44 2 11 6 08 8 55 11 13 12 01 2 28 5 18 7 57 NieuweHerberf, 6 15 9 02 11 20 12 08 2 35 5 25 8 04 VcufiieVooistnd 6 36 9 23 11 41 12 29 2 56 5 46 8 25 6 41 9 28 11 46 12 34 3 01 5 51 8 30 ,1’ J IVr IK nnni A An zl nvl 11V a nummcrc vAnr nrtiLplc An7 fr. hot 4 Ofl Brn.wl JW tl OÜ 3 9 16 1 47 E3 Gent 5 18 7 Vm J1 -10 3 Lichtrrwelde 0 32 8 42 125 5 02 CoilcmHick Dixmude Veurne Adinkerke Biitnkfwke Duinkcrkc Adinkerke Veurne Dhmude Lortcmarck 5 34 Lichtrrvcldc 5 49 Gent 7 IC» A to Mei YPER—VEURNE 1 5 3 55 6 34 110 4 CO 6 39 1 31 4 21 7 1 38 4 28 7 07 1 55 4 45 7 24 4 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 238 Exp3 608 -- 5 48 7 29 VEURNE- OOSTENDE 5 14 6 55 5 20 7 01 0 32 7 13 10 06 12 2G 2 26 3 38 6 26 8 08 5 40 7 21 40 1 1 12 34 2 34 3 46 6 34 8 16 5 59 7 41 10 32 12 52 - - - - 6 58 8 41 11 32 1 50 ««juni» Ar. zl l. i i Lkzx r» k. zxlx f 1 i .4 ri KOO ES 7 28 8 42 Dr“- 8 56 9 50 9 21 10 15 9 48 10 55 9 59 10 41 8 45 10 52 - 5 55 E«|>3 6 42 8 02 6 52 8 10 7 20 7 50 918 9 25 10 40 i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1