f I 1 L5. JAARGANG. bit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na'de - heden, die zonder wapens en 20,449 st. 13.131 2503 1046 53e IV Nalionalen Bond der Gemeente- bedienden. Afgevaardigden van den nationalen bond der gemeentebedienden, gevestigd te Brus sel, zijn Zondag 23 dezer te Brugge ge weest ora oenen provincialen bond te stich ten. Het bondgenootschap beoogt de zedelijke en stoffelijke verheffing der gemeenlcbe- drenjien, der beambten der burgerlijke Godshuizen, der bureelen van Weldadig heid en der Bergen van bermhertigheid. Na eene belangrijke bespreking over de voordooien van nel inrichten van provin ciale bondgenootschappen, werd er overge gaan tot het samenstellen van hel bureel van den provit cialen groep van West- Vlaanderen. Warden gekozen: tot voorzitter de heer Jan Wieken, afdelingsoverste bij het stedelijk b. s uur van Brugge; lot secre taris de hei r Arthur Nolf, stenograaf van den gtineeniera; d van Brugge; lot schatbe waarder de heer August Derudder, bureel overste bij hel gemeentebestuur van Brug ge; als commissarissen de heeren G. Hoste, secretaris van hel weldadigheids bureel van Pillhem, en Eerebout. ga- ineentebeambte to Blankenberghe. De bureelen der provinciale bondgenoot- voor dit lijds ip aangegeven. Wij hebben den Heer Minister ander maal vei zocht van zijne mei king to willen uitstellen, ten minsten voor dit jaar en als overgangsmiddel, tot 1 De cember aanslaande en dit voot alle bees- tan zonder onderscheid M. Georges Lebbe-Vuylsteke, hop handelaar te Poperingbe, werd aldaar zonder strijd als provinciaal raadslid uitgeroepen, in vervanging van den heer Yan Merris, tot volksvertegenwoordiger gekozen. Kiezing van Turnhout. Zondag bad aldaar de kiezing plaats van eenen volksveilegenwoordiger, in vervanging var. wijlen M. Coomans. Zie hier den uitslag Graat de Merode, kathol. Lebon, liberaal, lö.löl Rulmonde, christen demokr. 2505 Aarnouts, id. 1046 M. de Merode is dus als volksverte genwoordiger uitgeroepen. KLicskronijk. Te Doornijk zal M. Caibonelle, bur gemeester, de liberale kandidaat zijn voor den opengevallen senaaizclel. Men spreekt ook van de liberale kan didatuur van M. Huct, notaris te Door nik. De katholieke kandidaat is M. Alfons Stienon du Pië, zoon van den overleden senator. Deze kiezing is vaat gesteld op Zondag 20 dezer. ting, onlangs te Van gepleegd. De duitsebe reiziger beschuldigt openllijk de turksche krijgs- en burger lijke overheden de gruweldaden lechl streeks uitgelokt te hebben. Do merking van het vee. Hier laten wij het antwoord volgen, welk de Hoofdtand van den Bond der Belangen van het arrondissement Veur ne ontvangen heeft van den Heer Minis ter van Landbouw, op zijn smeekschrift betrekkelijk den uitstel voor de mer king van het vee. Ik ben genegen de merking uit te stellen voor de beesten die zich te genwoordig in de weiden van Veurne- ambachl bevinden, tot dal zij weder op stal gebracht worden, indien het moge lijk is, voor de belanghebbende ge meentebesturen, van eene opgave te geven per gemeente van de eigenaars waarvan het vee zich in die voorwaar den bevindt, en de merking te doen ten laatste in de eerste veertien dagen van December aanstaande. Voor wat de beesten betreftter slach ting bestemd voor dit jaar, alvorens mijn bestuur eene beslissing kunne ne men, behoort het de juiste date te ken nen op welke de laatste beesten de wei den zullen verlaiem Ik begeer nauwkeurig ingelicht te zijn op dit punt, ten einde, ingevolge art. 16 van hel reglement op de mer king, hel juiste tijdstip te kunnen bepalen, na welk het houden, verkoo- pen, te koop aanbieden of vervoeren van vee zonder merk voorzien, zal verboden zijn. util „vrnou-js. bV.'.e.t/lc post 6 fr. Annoncen 20 cenfimen per regel. Digrmte 'effen volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nümiïiêïs vóór ül'llkc!?: 20 fr. het 100. l)e Annoncen voor IJelgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenailr™d. 46, te Brussel. ^*6 gruweldaden in Armenië. J'oensdag laatst hebben wij doen uit- Cajnen hoe lalhertig de Euiopeescho pRetidheden handelen ten opzichte van r|Denië, een land waarover Turkije er chappij voert en waar vele chrisle- en wonen. gruweldaden en de tnoorderijen Pdit ongelukkig volk gepleegd, zijn e 1,1 staat om onze Europecscho Mo- witleden als handelend tc doen op- ,Cllen, en do Armeniërs eene dadelijke *cherming tc verlcenen. v aan onzo lezers een staaltje te ge- Ctl\dcr ongehoorde wreedheden welke J'06 christenen van Armenië gepleegd j*’1' laten wij hier eenigo uittreksels 'Roti van het verslag verschenen in het ^'pch blad Beichsbode opgemaakt door Johann Lepsius, die eigenmachtig onderzoek heeft ingesleld in de ge- d^lt!n Waar cr moorderijen plaats bad* f(,"Men was weldra vermoeid van dit (l^'oonig Werk dat bestond in hel uil- J'cn van bonderde Armeniërs uit* v®ri® schuilplaatsen, van hel vervolgen oie lieden, die zonder wapens en z °ok zonder verdediging waren, om U i onthoofden, zo met dolksteken om *even tc brengen, ze te verwurgen, .-.°P te hangen of ze opvolgentlijk tc Jn,Cen, een voor een, met stok, bijl of J e'en staaf slagen. Het volk eischic verandering. Dc n*°udigde misdaad was vervnlend, eri moest de zaak aantrekkelijk maken. n Ware het niet beter het vuur aan ,r 8,eken om de gekwetsten te braden, tenige met hel hoofd naar beneden hangen, ze aan staken te nagelen of- ?el aaneen te binden om op ben slavenvuur te maken Tot wat zou- de verschillende ledematen van een loonier dienen, tenzij om opvolgent- i1!* afgezet te worden, opdat men ze °'°edend in den mond der slachtoffers !,ju kunnen steken? Hel werd eene spe- ^liteil de oogen uit te steken, neus en c,Jfen al te snijden en die pijniging werd '^namelijk toegepast op de priesters, 16 weigerden lot het Islamism over te Uan. Moet ik de lijst der ongelukkigen .P'Paken, die op die wijze stierven Zij le uwer beschikking. ’'Maar dat alles beval nog maar de (j-^oudige stelsels, die op de... ver- e,1ste dezer nieuwigheid geene aan ?^aak mogen maken. Hier zijn hei de r.°°* er; de naphta, die hunnen rol tgl enJ «n inderdaad deze voortbreng- l^e,< werden door hel bestier enkel ge- dee,tJ om de huizen in brand te steken, be(jOüK--ten en andeie levensbenoodig te vernielen, doch men wist dat to? tJesi‘er K met geen kwaad oog liiet- ttr‘uttig wilde besteed zien. Well-'16 den lichiteekenaar Mardinos, e schoone baard bezit die man Giet er petrool op en steekt er het vuur aan. Vergadeit eene menigie christenen, besproeit ze met naphtha en als zij bian den, weipl andeie te midden van den look, die ze zal verstikken. Welken prachiigen baardos heeft deze vrouw Dat men er buskruit in menge en haar hoofd doe ontvlammen. Welk, meesterschap heelt de effendi (turksche wetveiklaaidei) Abdullah In het klooster van Kaghtzorhugatz gelukte hij er in mei een enkelen de genslag de twee hooiden al te slaan van een jongeling en eene jonge dochter, welke hij aan elkaar had gebonden. Dit gaat ook zeer goed zonder ijaer en vuur. De overste Djerders de Gabers deed onder ander twee broeders mot koorden aan elkander binden en ze aan eenen paal rijgen. Men wedieverde om het meest hoofden af te slaan n Een inwoner van Kesserik. die reeds 97 Armeniërs heeft vermooid, zoo hel getal neuzen en ooren getuigen welke hij als sieraden bewaart, verklaart dat bij niet zal rusten, vooraleer het hondertal bereikt la hebben. Hij heeft echter zijn meester ge vonden in Hay Vego de Tadeus, die reeds de honderd moorden te boven is en in het openbaar met hoogmoed op staken de licbaamsdeelen tentoonstelt eener vrouw, welke bij in vier stukken heeft geneden De beenhouwer van Arntas, die zes hooiden van Armeniërs in den heerd verbrand had, is overtroffen door de Turken van Subachigulp, die de Arme niërs slachtte gelijk schapen cn de lijken aan beenbouwershaken ophingen. Te Tiëbizonde zijn de Armeensche beenhouwer en zijn zoon gedood, in stukken gesneden en werden hunne lid maten aan de voorbijgangers te koop geboden onder het geroep Wie koopt een arm, een been, een voet of een kop? Alles aan een prijsken! Dr Lepsius heeft eene berekening ge maakt der slachtoffers van deze gruwe lijkheden. 63.000 personen werden vermoord, 2,500 steden en dorpen verwoest, 568 kerken en kloosters vernield, 569 ge meenten met al hunne overlevende in woners en honderde iamilien wonende in de steden, met dwang lot het hia- mism bekeerd; 272 kerken werden in tempels veranderd en 500.000 personen tot de afgrijselijkste ellende gebracht. En in deze cijfers zijn niet gerekend de Huizende ongelukkigen, welke in de ver>'. afgelegen dorpen verwurgd zijn, noch deze, insgelijks zoo tab ijk, welke overleden zijn aan hunne wonden, ten gevolge van honger of tijdens de be- sinettclijke ziekten. Zonder te overdrijven, mag men hel getal slachtoffers der slachtingen, gepleegd in Armenia, op minstens hon derd duizend schatten. Men moet er het getal s'achtoffers bijvoegen der slaclt- Mi n schrijft in bij BONHOMME-RYCKASETS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren vnn den l«Izerenwe{5 van den Buurtspoorweg. 1 Juli tot 30 September 2 93 6 00 F. 3 5 18 7 28 o« g 4Q Brut». Wij lebben onmiddelijk aan den heer minister doen opmerken 1° Dat het onmogelijk zal zijn aan de gemeentebesturen die opgaven op te maken, zonder eene nieuwe aangifte te doen. De aangiften werden door de landbouwers en veehandelaars inge diend vóór 25 Augusti leslieden, zonder bijzonderlijk de beesten aan te duiden die ver van de hofstede verwijderd zijn. Men had moeten de aangiften van bet vee irt twee reeksen verdeden; de eerste reeks voor de beesten die bij of op bet bof zijn; en de tweede, voor de boesten die ver afgelegen zijn. Maar aangezien de opgave in dezen zin niet gedaan werd, zou er wederom tot eene nieuwe aangifte moeten overgegaan wotden, die aan landbouwers en gemeentebesturen nieuwe moeite en onaangenaamheden zou veroorzaken. 2° Voor wat bel tijdstip aangaat, op welk de laatste beesten de weiden zullen verlaten, hebben wij den 15 November I sclnppcn zul’b.n eerlang te'Br’ussal^ 6 7’0 Veurne Statie J 'j - ■■J■"jeggiC-gSKW. - \"SS-J!^gBgggggWS Woensdag 2 September 1896. Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduynkerko Nieuport Oottende 3 15 5 36 8 15 4 27 6 36 9 09 9 50 9 55 4 r> 5 Mi uit Brni, Geut *r#»ic| a •o ra ra r> tx is 7 45 5 00 5 50 0 03 631 7 01 7 38 9 07 Oostende Static Nieuport Oottduynkcrke Coxyde Veuine Markt Veurne Statie 2 38 Exj>3 5 43 7 29 L11 - - - 6 08 7 20 8 40 915 9 37 9 56 10 08 1108 E 3 Ei 5 03 8 27 5 11 8 35 5 70 8 57 9 15 9 24 Brua, - ITT OOSTENDE—VEURNE 5 08 7 46 5 59 8 58 11 05 616 915 11 22 6 24 9 23 11 30 6 36 9 35 11 42 6 42 9 41 11 48 9 54 12 15 1 15 1 32 2 40 4 44 6 53 9 25 1 40 2 48 4 52 7 01 9 33 1 52 3 5 04 7 13 9 44 1 58 3 06 5 10 7 19 9 50 5 59 7 41 10 32 12 52 6 58 8 41 11 32 1 50 VEURNE—OOSTENDE 9 48 12 08 2 08 3 20 6 08 7 50 9 54 12 14 2 14 3 26 6 14 7 56 Irutinl Geul 1-iclilervcldt’ 6 32 Cotleninrck O.xmude •eume 4<lii, kerke Dninkerke hiiinkerko Jduikerkc ’«urne bixii.ude Coitcmarck 5 31 telilruelde ft 49 7 16 vin N„, 9 25 1<'4O Bru... YPER-VEURMt I 5 3 55 6 34 1 10 4OÜ 6 39 131 421 7 1 38 4 28 7 07 1 55 4 45 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 VEURNE-Yi’KR. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 1016 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 32 11 50 «F 440 728 946 1034 1 350 C 30 Bóogstadc Litxle 5 36 824 1042 11 30 1 5G 446 7 26 - 5 51 838 1056 1044 2 11 501 7 40 S: 6 08 8 55 11 13 12 01 2 28 518 757 Nieuwe Herberg 6 15 9 02 11 20 12 08 2 35 525 804 VeunieVooislad 6 36 9 23 11 41 12 29 2 56 546 8 25 - 6 41 9 28 11 46 12 34 3 01 5 51 830 8 56 9 50 9 21 10 15 9 4.8 10 35 !>59 10 41 8 45 10 52 - 555 Exp3 r. 42 8 02 8 .0 7 JO 8 52 r 8 50 16 46 12 55 511 8 05 8 59 10 57 V 18 N.„, 1 O5 1 20 9 16 1 47 E3 11 40 3 52 1 23 5 02 1 43 5 14 6 04 7 45 2 10 5 39 631 8 09 0 138 6 15 6 53 8 55 9 30 2 56 6 15 6 59 4 09 7 12 8 57 IC 54 3 08 9 39 11 47 3 56 'J 47 11 55 4 04 10 15 12 26 4 53 - 1 35 5 22 2 58 6 40 3 20 8 07 1045 Vcume Stalde Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogstnede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem 5 U 6 55 5 20 7 01 5 32 7 13 10 06 12 26 2 26 3 38 6 26 8 08 5 40 7 21 10 14 12 34 2 34 3 46 6 34 8 16 4 04 6 52 8 47 5 04 7 52 9 40 11 32

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1