I !V 3(>. Woensdag 9 September 1896. R F s Dit blad lo J 44RCAIR, gij er den moed toe hebt, tracht liever uw eigen politiek kraam weer eenigszir.s opiecuten. POL. IT1EK. Rechterlijke kronijk. De korrekiionele Rechtbank van Veurne, heeft vetoordeeld Zitting van 22 Augusti. Hindryckx, leurder te Dixmude, eene maand gevang en 26 fr. boet, voor misbruik van vertrouwen. Deramout Octavia, huishoudster te Nieu- port, voorwaardelijk, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor poging lot diefstal; en 3 maanden gevang en 26 fr. bost, voor uit lokking van kinders tot diefte. Scharre Mathilde, huisvrouw van Amand Dariois, Dartois Maria, huisvrouw van Renaal Pousseele, Syssauw Julius, kleerma ker, en Descbuyler Silvia, huisvrouw van Jul. Syssauw, al te Rousbrugge, de eerste 26 fr. boet, voor slagen; de tweede voor waardelijk, tweemaal 8 dagen gevang, voor slagen en eerroof, en 10 fr. boet, voor scheldwoorden; de twee laatste voorwaarde lijk. tB fr. boet, voor slagen. Dewilde Hendrik, timmerman te Vinchem 26 fr. boet, voor slagen, en a fr. voor dronkenschap. Zitting van 24 Augusti. Sabbe Bernard landbouwer, Lava Julius, schoenmaker, beide te Gaeskerke, de eerste 10 fr. boel, voor beledigingen; de tweede 26 fr. boet, voor slagen. Surgeon Hendrik, werkman te Leysele, 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor mis bruik van vertrouwen. Lehouck Adolf en Loncke Silvia, werklie den te Veurne, 26 fr. boet, voor slagen, en 10 fr. boet, voor beleedigingen; de tweede 26 fr. boet, voor slagen en 20 fr. bo >l, voor beleedigingen. Istweire Guslaaf, lichtteokenaarsgast te Kales (Frankrijk), en Annoti Zenobia, huis vrouw van Frederic Dadouit, zonder beroi.p aan zijnen dool tocht tegenwoer lig zijn. Wij bedanken uit ganscher heite al deze die door hunnen pérsoónof anders zins medegehoipen hebben om dezen Historischen Stoet in te richten en lot zijnen luister mede te werken. De Eerw. Heer De Quidt, bestierder van St. Leo’s gesticht van Brugge, ge wezen bewaker van het bisschoppelijk collegia onzer stad, heeft met zijne ge wone en welgekende welsprekendheid de lofrede van den Gelukzaligen ui'ge- sproken, en, door zijn begaafd woord, de godvruchtigheid jegens den zaligen Idesbald onder de geloovigen opgewekt en verlevendigd. De bedevaart naar het koppelteken van Idesbald in de Duinen, npgericht ter plaats zelve waar deze heilige kloos terling geleefd heefi, werd door hon derden menschen bijgewoond liet was waarlijk stichtend om zien boe die schaar bedevaarders opeti'.lijk hun ge loot beleden en hulde brachten aan den Heiligen man die de Heilige onzer streek en onze bijzonderste voorspreker zal worden. Mochte zijne machtige tussebenkomst voor geheel ons diep beproefd Vlaan deren overvloedige gunsten en zege ningen voor ons lijdelijk ea eeuwig wel zijn bekomen. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote 'eUer« volgens plaatsruimte. Rcchteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IB cent. Afzonderlijke nummers voor artik- Is. enz'. 20 fr. heP'OO. De Annoncen voor Belg ie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’(buitenland worden ontvangen door het Office i>e Puin icnft, Magdalenastraat, 46, te Brusxel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Posikanlooren. Vertrckureu vim <Icn IJzcrcnncg van tien Buurtspoorweg. fl Juli tot 30 September SSSG Oosten naar het Zuid Westen gevolgd te hebben. Te Leuze en S.-».< ffe weiden ook schokken gevoeld, roi.d 9 ure s avonds, zoo als in de andere plaatsen, gelukkiglijk zonder ongelukken te vei- oorzaken. In Franklijk is de aardbeving heviger geweest. In gansch bet Noorden beeft zij eene gioote ontroering verwekt; doch de schrik was grooter dan de veroor zaakte schade. In het noorden van Atrechl is de schok hevig gevoeld geworden; maar boe verder zutwaarts hoe minder bij gevoeld werd. Het is langs dèn noord kant dat het middenpunt der aardbeving was; de schok spreidde zien ir. een o n- trek van ongeveer acht kilometers uit, in ‘l zuiden der lijn van At recht naar Dowaai. De aangerichle schade is klein. Op de boorden der Scarpe was de schrik zeer hevig; in de gemeenten op den stroom gelegen, heelt men duidelijk diie verschillende schokken gevoeld, de eerste ten 9 u. 15; de tweede ten 1Ó u. 15 en de derde rond middernacht; deze twee laatste waren zeer zwak. De schippers der Scharpe hebben ook de aardbeving gevoeld; zij dachten dat hunne booten zonken. Te •Henin Liétard, Lens, Liévin en Courrières werd het verschijnsel ook waargenomen. Rond 9 1/2 ure hoorde men in de mijnstreek van Lens en ointrek een geluid zooals er door een windslag vooitgebracht wordt; het geiucht was gevolgd door een bevt- gen schok. In verscheidene huizen vielen de gewelven in, werden de meubelen omgeworpen en het poltenwerk verbrij zeld. Een groot getal schouwen werden afgeworpen en ontelbare ruiten gebro ken. In 't Noorder departement, ie Do waai, was het 9 u. 20 toen de aardebe- ving plaats bad; de schok werd door een onderaardsch geiucht gevolgd. Gansch de siad word in ontroering ga- bracht. De inwoners verlieten verschrikt de buizen, zij dachten dat er eene oiil- plofling plaats greep. De oorzaak der aardbeving is nog niet gekend; zekere grondbewegingen hebben dikwijls in den omtrek der koolmijnen plaats, maar nooit waren zij zoo hevig als woensdag avond. lacgerlier vorming. Wij laten hier de bemerkingen ver schijnen, welke Het Handelsblad des- aangaande in zijn nummer van vrijdag drukte Men blijft hardnekkig in de pers vol houden, dat generaal Brassine zijn ont werp van miutaire legerhet vorming in bel begin der Kamerzittingen zal voor- diagen. T Zij dan zoo wij zullen wachten en toezien. Doch laat hel departement van oorlog met den persoonlijken dienstplicht voor den dag komen het ontwerp zal daarom niet gestemd worden. Het zal, zooals wij reeds zegden, een degensteek in bet water zijn. In alle geval, wij zien ook nu weer met welke hardnekkigheid de liberale pers een denkbeeld vooruitzet, het vol houdt en zoo mogelijk doordrijlt. Dat ontwerp moge door hel publiek verstooten worden tien-, twintigmaal verslooten in de kiezingen toch houdt zij dit ontwerp vol, enkel omdat zij hoopt hierdoor de katholieke meer derheid in twist te brengen. De militaire kwestien, de christen-de- mocraten, de evenredige vertegenwoor diging, de Congo en na deze weer andere zijn allemaal punten, die als dynamietbommen moeten uiigeworpen worden. En het jammerlijksle van al is dat een deel der katholieken zich met die vraag punten laat meóslepen, en zij niet willen verstaan dat de liberalen hen verlokken als de slang in het paradijs. T Is of zekere conservatieven in de wieg zijn gelegd om bun eigen werk al te breken alvorens bet voltooid is. Indien de ontwerpen van persoonlij ken dienstplicht zullen neergelegd woi- den, dan hopen wij dat onze vrienden eindelijk zullen geleerd zijn, en niet in de kaart van hunne tegenpartij zullen spelen. Wij hebben werkmanswetten te ma ken en zelfs vele die dringender noodig zijn dan al de hervormingen, met welke men den regelmatigen loop der zaken wil belemmeren. Aardbevingen. Woensdag avond beeft men lichte schokken van eene aardbeving voort komende, waargenomen te Laken, te Boschvooide, te Doornik en omliggen de gemeenten, in gansch bet center te Moilanwelz, te Houdeng-Goegnies, tc La Louvière. De davciingen schijnen eene va tbepaalda lijn van 't Noord- Godsdienstige plechtigheden ter eere van den gelukzaligen Idesbald. De driedaagsche plechtigheid in onze stad ingericht, ter cere van den Geuluk- zaligen Idesbald Van der Gracht, in le ven derden abt der abdij van Duinen, is door onze stadsgenoten en door de in woners der omliggende gemeenten met grooten toeloop gevieid gewenden. De Historische S-.oct van Zon lag heeft iedereens bewondering verwekt, en niet tegenstaande de weimge ruchtbaarheid, welke er kon aan gegeven zijn, was er veel volk, naar onze-tod gekomen om ’t Is weeral politiek. Dat is de eerste beknibbeling die men h<' 'er.daags hoort, overal waar er door üe katholieken en vooral door de pries- 'ers, eene nieuwe instelling wordt tot Hand gebracht. En dat is gereid door mannen, die "uien den schijn hebben van onpartij d'g :e wezen, als is 't dal ze inwendig V:ji'"(h>ti zijn van 'tgoed. Eert die alweters den grond van de *®ak kennen, moeien zij er seflens hun 01 (aaibaar oordeel over strijken. Woidi er eene congregatie ingcricht, "aar rnen de jongelingen afhoudt van zedeloosheid en ontucht, waar men l flelijke burgers en goede toekomstige hmxvadeis o van nacht te maken, dan 18 1 politieke Komt er eene vergadering tot stand, "aar men den werkman een eerlijken gezellig vermaak aanbiedt, om hem alzoo te verwijdeien van geneverkroegen en Dfaspartijon, dan is ’t weeral politieke. Sticht men eene gilde, waar mannen *an 't zeilde gedacht, meesters en Knechten te zamen komen om hunne 'vedorzijdscho intresten broederlijk te bespreken en te verdedigen, dan is 1 nog ecus polilieko Ja zelfs in maatschappijen, die uit sluitend de kunst voor doel hebben, sooalfl muziek en tooneelsocieteiteo.daar 2ells kunnen die nauwgezette grootver- standen geen katholieke noch priester ben deel van maken, zonder op profe- Dfchcn toon uil te roepen T is al uit Politieke Waarlijk zij zien niets anders dan Politieke; politieke binnen, politieke buiten, politieke rechts, politieke slinks, Politieke altijd, overal en in alles Wat het is, niet waar van tc behooren tot eene partij die op haar reeuwstroo ligt, dank aan heure overdrevene en baatzuchtige politiek Weest maar gerust, grinzende be- knibbelaars; wanneer wij willen poli tieke voeren, dan zullen wij hel doen onbeschroomd en in den klaren, zooals in de jaren 79 tot 84, toen de liberale partij, na eene vierjarige dwinglandij, onder de algemeene verachting gevallen is om nooit meer op fe staan. Het verzet tegen de goddelooze school wet, tegen de hatelijke plagerijen van het vrijmetsersgouvernement, tegen de eei looze dwangmiddels der logiemanren dat was politieke en die politieke zal, als ‘l nood doet, hei beginnen. Ten anderen, als gij al de katholieke handelingen en inrichtingen politieke "ill noemen, het staal u vrij ons voor beeld na ie volgen; maar du zult gij ü>et de politiek der woorden in den "'ind, da» kent gij, maar deze der daden en oppoSeringen is bij u verre te zoeken. Daarom laat de katholieke partij gc- rüst; zwijgt maar slillekens aan, en als 1 15 V rurtie Statie Bruts. 514 6 55 5 20 7 01 0 50 9 55 4 43 506 6 48 7 18 7 45 7 54 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduyukerko Nieupoi t Oostende 8 16 8 47 fr Oostende Statie Nicuport Ooatduynkërkn Coxyde Veui lie Markt Veurne Statie 1 53 5 22 2 58 6 46 5 20 8 07 10 43 ,T. ft 3 6 08 7 20 8 40 9 15 9 57 9 56 1008 1108 E 3 Ex 5 05 8 27 6C5 5 11 8 55 5 30 8 57 9 15 9 24 Brui. 'LL" 't... ii.—1-Jrr~~r7LJL!!!LLyj''--i- VEURNE-YPER. 445 73! 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 32 11 50 4 40 7 28 r Itoogstade Linde 5 36 8 24 10 4! OOSTENÜE-VEUR.VE 5 08 7 46 9 51 12 15 5 59 8 58 11 05 616 915 ti 22 6 24 9 23 II 30 6 36 9 35 11 42 6 42 9 41 11 48 Itruaa.l 1 S3 Geut 518 Lichtervelde 632 Coilemaick Dixmude Veurne Adinkcrke Duinkerks Duinkerke Admkerke Veurne Dixmude Curtem.rck 551 Lichtervelde 5 40 Geut 7 16 Ursaxel 9 25 1<>40 YPER-VEURNE 1 5 3 55 6 34 1 10 4 00 6 39 131 421 7 -5 1 38 4 28 7 07 5 1 55 4 45 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 9 46 10 34 1 3 50 6 30 ,2 11 30 1 56 446 7 26 5 51 8 38 10 56 10 44 '2 11 G 08 8 55 11 13 1201 2 28 5 18 757 12 08 2 35 5 !5 8 04 12 29 56 5 46 8 25 12 34 3 01 5 51 8 30 taai» 916 1 47 11 40 5 52 125 5 02 1 45 5 14 6 04 7 43 2 10 559 631 809 9 238 6(5 655 835 9 30 2 56 6 15 6 59 4 09 7 12 8 57 IC 54 3 08 9 39 11 47 3 56 9 47 11 55 4 04 7 20 8 32 1015 12 26 4 33 750 8 50 1046 12 J5 511 8 05 8 59 10 57 918 12 05 I 20 5 59 7 41 10 32 12 52 11 32 1 50 veu: 5 01 7 40 tg, 6 00 F. S 7 !8 oi» 8 42 B'u"- 8 56 9 50 9 21 10 15 9 48 10 55 9 59 10 41 8 45 10 52 - 555 Exp5 F. 42 8 02 65! 8 10 r.3 2 38 ExpS c» 5 45 B'm. 7 3 15 a 36 8 15 4 27 6 36 9 09 1 32 2 40 4 44 6 53 9 25 1 40 2 48 4 52 7 01 9 33 1 52 3 - 5 04 7 13 9 44 1 58 3 OG 5 10 7 19 9 50 5 00 5 50 651 7 01 7 38 9 07 VEURNE-OOSTENDE 9 48 1! 08 2 08 3 20 6 08 7 50 9 54 12 14 2 14 3 26 6 14 7 56 5 32 7 13 10 06 1! 26 2 26 3 38 6 *6 8 08 5 40 7 21 10 14 i2 34 2 34 3 46 6 34 4 04 6 52 5 04 7 52 9 40 6 58 8 41 Veiii-ne Slal-e Veurne Faubourg Ni.-uwe Herberg Aivei uigbein Loo lloogslaeile.Lindo Yper Statie Yper Stalie Lot» Alveringlicm Nieuwe Herberg 6 15 9 02 1120 VeumeVooislad G 36 9 23 11 41 6 41 9 28 11 46

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1