hit blad 8 den Slaat in princi- beter zijn. KleserHlljsten. Wanneer de lijd der kiezing gekomen ii, drukken vele kiezers hunne verwon dering uil over bet getal van voor Kaïnei l JAARGANG. WCFNSDAG 16 SEPTEMBER 1896. Dan worden zij ter inzage der inwoners gesteld tol den 31 October daarop volgende, met verzoek de kiesreclamen bij het schepencollegie te willen in brengen. Daar de nieuwe kieswet nog al in gewikkeld is, en eenige moeilijkheden in hare toepassing oplevcrt, denken wij dal het niet overbodig zal zijn de bij zonderste schikkingen dezer wet te doen kennen, betrek hebbende op de voor waarden vereischt om kiezer te zijn, en om bijgevoegde stemmen te kunnen be komen. I. Kiezers voorde Kamer en Senaat. Om kiezer te zijn voor Kamer en Senaat, moet men 1* Belg zijn van geboorte of de groote inburgering verkregen hebben. 2° Ten volle 25 jaren oud zijn voor de Kamer, en 30 jaren voor het Senaat. 3° Gehuisvest zijn in de gemeente sedert ten minsten één jaar. Eene stem wordt toegekend dan iede- ren burger die de voorwaarden bezit hierhooger vastgesteld, en zich niet be vindt in een der gevallen van uitsluiting door de kieswet voorzien. Buiten die stem kan men ook nog bijgevoegde stemmen bekomen, op de volgende voorwrarden ten eersten Eene bijvoegde stem wordt verleend als vader des huisgezins, aan den kiezer, ten volle 35 jaren oud, ge trouwd, of wel weduwaar met kinders, moet bestaan sedert écu jaar, en de in- Renteboekje sedert ten jaar ten voordeele van den bezitter. Die ter zeilde tijde eigenaar is van een onroerend goed van minstens <48 Ir. kadastraal inkomen, en eene inschrij ving ol Renteboekje van 100 Ir. intrerest 's jaars, heeft toch maar recht aan ééne bijgevoegde slem uit hooide van eigen dom. Die te gelijker tijd de voorwaarden vervult beschreven onder ten eersten, en één der voorwaarden onder ten tweede, bezit twee bijgevoegdt stemmen, en heelt dus recht op drie stemmen voor Kamer en Senaat. Er zijn ook nog kiezers die recht heb- toekennen der bijgevoegde stemmen voor de Gemeentekiezers. Er wordt ééne bijgevoegde stem ver leend. uit hoofde van vader des huisge zins, aan den kiezer ten volle 35 jaren oud. getrouwd, ol wel weduwaar met kinders. die betaalt ten voordeele van den Staat in principaal en opcentiemen, vijf franken persooneele belastingen in de gemeente van min dan 2000 inwo ners, 40 fr. in de gemeente van 2000 i die ten voerdeel van paal en opcentimen ten mirisien vijl banken persooneele belastingen be aalt, of die ontslagen is van die belasting uil hoofde van zijn bedrijf. Ten tweede Eene bijgevoegde stem wordt ook nog verleend aan den kiezer, die eenen onroerenden e'gendom bezit meer hart schenken, zou voor beide of wel bezitter is van eene inschrijving beter zijn. I °P ^el Grootboek der Belgische schuld. En om teeindigen, zeg ik dees: Goede of een Rentenboekje op de algemeene heeren maken goede dienstboden, maar - ,AA - - - ik twijfel sterk of bel omgekeerde even waar is. niel gegeven heeft, waaraan zij meenen recht te hebben. Onnoodig te zeggen dal die kiesrokla men in lijd van kiezing nutteloos zijn; het is op hei oogenblik dal de kiezers lijsten opgemaaki worden, dat men zijne rechten moet doen gelden, en de be noodigde bewijsstukken in bet Stadhuis moet indienen. Jaar lijks worden de kiezerslijsten door het schepenco’legie herzien en opge maakt van den I Juli tot den 31 Augusti. 1 -•••vuvio «WMl I ben op twee bijgevoegde stemmen, en dit uit hoofde van bekwaamheid. Deze zijn A. De kiezers die drager zijn van een diploma van hooger onderwijs, ofvange- tuigschrihenaaiigeduidin|ari. 17der wet. B. Degene die eene bediening of waardigheid bekleeden of bekleed heb ben gedurende den tijd door de wet bepaald en opgesomd in art. 19 der kieswet. Niemand kan meer dan drie stemmen hebben. II. Kiezers voor de Provincie. Tot nu toe is er nog geene nieuwe provinciale raden. liet zijn de kiezers t de leden van den Provincialen Raad. III. Kiezers voor de Gemeente. Zijn kiezers voor de gemeente, al de kiezers voor het Senaat die ten minsten sedert drie jaren in de gemeente gehuis vest zijn. Knechten en NIeltIcn. Ik heb niet eens maar honderd kce- [en hooien klagen, d.it er geen goede ‘.’•echteri noch meiden meer te vinden 2|Jn< en ik meen dat daar iels van waar is. Nochtans van den eenen kant zijn de loonpet,ningen verhoogd, en van den sMereren kant zijn de vereischte ken- n!Sseri en bekwaamheid verdubbeld. Hoe komt bei dan dat het getal der ^'.’ede knechten en meiden schijnt te ii aluemén Och, laten wij maai i.'e| ':,,!g om den pot draaien, njch ,lnue wijogeerige beschouwingen bij- ,ret|gctl 0 u le bewijzen dat het, of aan ,.e meesters, ol aan T dienstvolk zrlf 'k’>. dat er op vandaag weiniger goede ‘échten en meiden gevonden worden. Hat zaakje zou ons nogal ver kunnen v°o»eii; want bel spreekt van zelf dat, *uu' bel le oplossingen van 't gegeven yraagstuk, een hoop bewijzen zouden wijls dal men hun het getal stemmen u^nsn aangebracht worden. Nochtans wil ik hier eene reden op- §evön» die zeker er veel heeft toe ge- jragen om het gelat der goede, trouwe Postboden le doen minderen Vroe- was do knecht of meid in huis iets ,neer dan een betaalde huurling; zij waren 00 Wat van de familie; zij deelden me-ie n vreugde en verdriet; zij hadden de kilste plaats, maar toch hunne plaids U> het huiselijk leven. Eu nu ^ij worden gehuurd en behandeld als Vreemde!ingen, die vandaag komen en n)Org» n gaan; zij we en hoeveel werk zij ,n°eten klaar maken om op 'l einde der ,liJJnd zooveel geld op te trekken. En 'anirniè is tusschen ben en de meesters a'uit en amen. Zij zijn en blijven vreemdelingen in 101 huis huns nieesteis, al blijven zij er °°k lange maanden; en gaan zij voor een klein gischil, vooreen loonsverhooging ‘•een, dan komt den morgen van bun ti ek een andere; eene naamverwisse j ‘ingHendrik wordt Piet, en Mietje 'vordt Anna, en de zaak is afgemaakt; v»n Hendrik noch Mietje zal nooit een Woord meer gerept worden. Ik mag zeggen dat ik het andeis ge zien en gekend heb; en het was niet slechter, ver van daar; nog herdenk ik mei dankbare geheugen s de brave meid die mij heeft helpen groot kweeken, die niet ons speelde, woelde en joelde, die later met ons weende en lachte, die kolken avond met de gansche familie het rozenboedje kwram bidden die ons lief bad alsof wij hare kinderen geweest 'yaren, en die, na een dienst van veer- lien jaren, slechts ons huis verlietI 0[n met haren bruidegom ler kerk te *e gaan, die was ons, ziet ge, vreemd v.an bloed, maar wederzijdsclic kristen- 21r> had tusschen ons en haat een bank gelegd, die nog nu niet gebroken is. Helaas I er wordt gezegd dat onze Ceuw zich leelijk vergrijpt aan’t geld; tot 10 000 inwoners, en 15 fr. in de ge- meeme van 10 000 inwoners en daarbo ven; of die er van oul-dsgen is uil hoofde van zijn bedrijf. De bijgevoegde stem uit hooide eigendom wordt veileend en Senaat. Nog'ans de kiezer die een onroeren de» eigendom bezit van minstens 150 fr. kadastraal inkomen, vei krijgt uit hoofde van eigendom twee bijgevoegde stemmen in plaats van één. De bijgevoegde stemmen uit hoofde, van bekwaamheid worden vartgesteld gelijk voor Kamer en Senaat. Niemand kan op meer dan vier stem men aanspraak maken. De oude bekwaatnheidskiezers, dio reeds ingeboekt waren op de kiezerslijs ten bij het in voege brengen der nieuwe wet, blijven ook op de lijsten inge schreven voor de gemeente, maar Lebben 1 slechts recht aan eene stem, als zij den ouderdom niet bereikt hebben. De voorwaarden vereischt om kiezer te zijn moet men bezitten, uitgenomen voor den ouderdom, den 1 Juli van het jaar der herziening van de kiezerslijsten, en de voorwaarden van ouderdom, den 1 Juni van het jaar daaropvolgende. Buv. Om le kunnen ingeschreven zijn op de kiezerslijsten welke dit jaar op gemaakt zijn moet men A. Voor de Kamer In Veurne wonen sedert 30 Juni 1893; Geboren zijn vóór den 1 Juni 4872. B. Voor het Senaa' en de Provincie In Veurne wonen sedert 30 Juni 1895. Geboren zijn vóór den 1 Juni 1867. De andere voor waarden van vader des huisgezins, van eigendom of vin be kwaamheid, om bijgevoegde stemmen te bekomen, moeten ook bestaan den I Juli 1896; uiigenomen den ouderdom die moet beslaan den 1 Juni 1897. En dal iedereen nu zijne rechien doe gelden. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tr. 'sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een X' I5 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 400 De Annonren voor lielgie (ter uittondering der Vlamiderenj en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, I BRAND. Gister avonl, lond n ure, is de Tot DU toe is Cr nog geene nieu we helft der schuur, gestaan in de Wandeldreef en gc- kieswet cemaakt voor de kiezers der brmkt door Karei Missuwc, a gebrand. 3o konij- mc». y v* l Tieneene geit, deel klaveihooiwat haver en boer" provinciale raden, tiet zijn ae Kiezers j alaam zijn door de viammcn vernield. De schuur van het senaat, die mogen kiezen voor behoort aar. M'“« wed» pierret, te Pitthem en is alleen verzekerd; de schade voor Missuwe be draagt rond de 3oo fr. De oorzaak van den brand is onbekend. Komplot tegen den Czar. De Engelsche politic had over eenige weken van bijzondere agenten uit Ame- Er bc-staat ook een verschil in bet i nka het erg nieuws ontvangen dat ler- landeis. genaturaliseerde burgers van i Noord-Amerika. deel makende van de gevaarlijke sekte der fenians, gingen 1 naar Europa vertrekken, Hunne inzich ten waren niet al te geruststellend voor koningin Victoria. Zoodra zij ie Liverpool aankwamen, weiden zij door de engelsche politie gevolgd, en deze kreeg spoéd'g de ovettuiging dat de Amerikaansche ler- landeis het dynamiet wilden doen spie- enz. 20 fr. het 100. de Pliii.icité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. te Ver.rnc, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den Uzercnwcg van den KBuui'tspoorweg. daar ja, dftr alleen ligt de knoop. Tusschen beer en meester ligt van daag slechts de brand van het geld, van T kille, liane1»»® geld; vioegei lag tus- seben hen de band eener echte broeder liefde, uitgegeven door eenvoudigen maar wt rkdadigen krisienzin. Zeker, wilden de dienstboden wat «.v, vu>vciuuur-u c'gmmom uezii min geld eischen, en de meesters wal van minstens 48 fr. kadastraal inkomen. f op bet Grootboek der Belgische schuld s.ari /ir. i k a 1.1 a A .1 spaarkas, ten minsten 100 fr. 's jaars interest oplevercnde. Hier voor wordt geenen bijzonderen ouderdom vereischt. De eigendom der onroerende goederen moet bestaan sedert ecu jaar, en de in schrijvingen op het Grootboek en het I stemmen welk bun toegekend is, en denken dik- Juli tot 30 SepjcBiibcr ÏS9Q ypeii-veup.ne ié I N»*r B<ua. 9 50 9 55 Oostende Statie Nicuporl Ooildny nkerktt Coiyde Vemne Markt Veurne Statie Veurne Statie V tunic Mark t Criydd Oosfduynki-rke Niciipoi I Oosh-ndo 5 00 5 50 fiiö «;3i 7(H 7 58 wo; 954 1215 1 15 3 50 6 30 J 7 26 9 16 I 47 ES 11 40 3 52 1 25 5 0} 4 43 5 06 ^oitenierck 534 Gent Pruttel VEUl’.Nfc- V» urne Shite 'VAmiic Faubourg Ni.jiwc Hcrbffrjj Alvei bigbent I .<»o lloorjslurtdc;- Linde Ypcr Statie Yper Statie 1* Lot» Alveritif.h» in Nieuwe Herberg 6 15 V Vt ui i»e Statie --- "J1 nT iviumay* 7 20 8 40 I» 15 9 57 9 55 19 08 11 08 E 3 Ei 5 05 8V/ 5 11 8 35 5 50 «57 - 9 5 9 24 8 05 8 59 10 57 18 05 1 20 OOSTENDE VEUR Ni 5 08 7 46 5 59 8 58 11 05 616 9 15 11 22 6 11 9 58 11 30 6 36 9 35 11 42 6 41 9 41 11 48 2 93 5 18 ticlilmclcjc 6 32 n 48 7 18 7 45 7 54 845 IÜ52 5 55 EtpS 6 42 8 02 652 8 10 ÏIEIl. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 3J 11 50 4 40 7 28 ilougslade I.iliJr 5 36 8 24 5 14 6 55 5 20 7 01 5 32 7 13 10 06 12 26 2.26 3 38 5 40 7 !1 10 14 5 59 7 41 10 32 12 52 6 58 8 41 11 32 1 50 C 08 7 50 6 14 7 56 6 -i; 8 (18 34 8 16 8 47 3 15 5 26 8 15 4 27 G 36 9 09 132 2 40 4 44 6 53 9 25 1 40 2 48 4 52 7 01 9 33 152 3 ,5 04 7 13 9 44 1 58 3 06 5 10 7 19 9 50 6 00 ES 9 16 147 E3 2 58 EipS 6 08 7 18 VU -xa - - 8 42 B‘a“- 5« O 50 0 21 10 1.', «48 )0 55 9 50 10 41 trinif] Gent r f I tvttlft I Dixmudu Veuine AdinkerLc Duinkerks Huinkcrke Admkrrke ^’curne Dümuda Jdolitervelde B49 7 16 9*5 KU0 V. UCHÜ IlibUUl IJ VIIIJ m)nsten (Woe VEURNE OOSTENDE 9 18 12 O* '2 08 20 9 54 IJ 14 2 1 4 3 26 .2 34 2 34 3 46 - 4 04 C. 52 5 Ui 7 52 9 40 «F 9 46 10 34 1 10 42 11 30 1 56 4 46 10 44 2 11 5 01 7 40 3, 12 01 2 28 518 7 57 11 41 12 29 2 5G 5 46 12 3 4 3 01 5 51 8 30 5 45 I"“’. 7 29 1 45 5 14 0 04 7 43 10 559 651 «09 9 2 58 ft 5 6 55 8 55 9 30 2 56 615 6 59 4 09 7 12 8 57 IC 54 5 08 9 39 11 47 3 56 9 47 1155 4 04 7 20 8 52 10 15 12 26 4 53 750 8 50 1046 1253 5 11 1 35 5 22 9 5M 6 46 3 20 «07 10 13 9 18 1 5 3 55 «34 1 10 4 00 6 39 131 4 21 7 1 38 4 28 7 07 1 55 4 45 7 24 - 2 09 4 30 7 38 3 05 5 55 8 33 9 46 10 34 1 3 5« 6 30 5 51 8 38 10 56 6 08 8 55 11 13 u. - .J 9 02 11 20 12 08 2 35 5 25 8 04 vrll;n.-v.>u>«l«<i 6 36 9 23 11 41 12 29 2 5G 5 46 8 25 6 41 9 28 11 46

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1