a I' N» 38. I jaakgog. Vt (t! ASDAG Inschrijvingsprijs 5 fr. ’sjaars; mett de post 6 fr. blad Het nut M Landbouw van mollen als verdelgers ui», .L Annonccn 20 centimen per regel. Di groote miter Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. bet 100. de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Bruise!. Priesterlijke benoemingen. boeken om zich te onderrichten, pen en om naar hunne ouders te schrij- in hun kinderlijke heide te bewaren. -- n jn. verfrisschin- giondsche gravers bijna geheel uitge roeid. Maar het duurde niet lang, of de land bouwers begonnen het nadeel daarvan te ondervinden. De vroeger zoo welige weilanden, die altijd een rijken hooi oogst opleverden, werden, dor en schraal vernield door de vele wor men onder den grond. Nu neemt men maatregelen tot be scherming van de vroeger zoo misken de weldoeners. hetgeen mij dunkt meest voordeelig te zijn voor het welzijn van het gemeene- best. niet de de edelmoedigheid Kechicrlijkc kronijk. De korrekfionele Rechtbank van Veurne, heeft veroordeeld Z’t'ing van 5 September. Moerman Cam.el, werkman te Dxmude, 50 fr. boet, voor stegen. Verplancke Maria, weduwe van Pieter Ihele. werkster te Oosiduvnkeike, voor waardelijk, 1 fr. boet, om, ceno btvdling bijgewoend hebbende, ce verklaring der geboorte niet gedaan ie lubben. Zitl ug van 7 September. Peeien Achiel, bakkersgast te Dixmtide, voor- waardelijk8 d 'gen gevang en 26 fr boet, zegt dat staal ook in andere gazetten. Slaat er een artikel in dat behaagt aan de vrouw, of dat de viouwen verdedigt, r~7””; -«-•- Al van «nsecienlarven beeft men nog dezer onmiddelijk na de graanmarkt. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en Men schrijft in bij EONHOMME-RYCKASEYS, g_..o a IJzercnncg vnu den SKnm*tspoorwcg. Het Gazetschr’jven. Ik ken waarlijk geen aangenamer, 1 geen geestiger stieltje dan te schrijven in eene gazet, of eene gazet op te stellen. Om dit aan onze achtbare lezers en lezersssen vatbaar te maken, zullen wij dit eens van naderbij' in eenige puntjes onderzoeken. Beval het blad te veel politiek, han delt het over ernstige zaken, dan zegt men hel is te droog, go zoudi er bij in slape vallen. Staat er weinig of geen politiek in, dan zegt men ■•••--- j- niet van digheden, ’l is maar een pruiuraujc, ’t zijn al gebroken arms en beenen, moorden en branden die er in staan. Zijn de letters te groot, dan staat er niet genoeg in te lezen. Zijn de letters ie klein, dan is het slecht voor de oogen. Bevat het blad ware geschiedenissen die somtijds wonderbaar of onwaar schijnlijk schijnen, dan zegt men dat hel leugens zijn; of, ’i is weéral een van den drukkers. Bevat het er gcene. dan zegt men en staat vandaag niets in te lezen. Geelt het blad eenige ditjes en datjes of allerlei praatjes, dan is de opsteller een kwibus. lachen, dan is de schrijver een droomer. Geeft het belangrijk nieuws -r n Kiezing te Doornik. Zondag was hol te Doornik kiezing vooreen lid van der» senaat, in ver vanging van M. Stienon du Pré, katho lieke senator overleden. M. Alfons Stienon du Pté, zoon van den overleden senator, katholieke kandi- ii R'vivw. I daal, bekwam 24 07d stemmen. Staat er niets geestig in, niets m te jj ''h*1 om kandidaat, werd ge- lomeii ijQjpn ijD itemmen, of eene meerdeihü: I Ij sternaren. Werk der Soldatenmla de P.P. Redemptoristen lt/cr gelegenheid van het binnenko- L’l) f er Hekra’cn, achten wij hel goed woordje te zeggen over het Solda- lïf'"ler'c der Paters Redemptoristen. Dal L™ ts van de grootste belangrijkheid; L v°lsirekt noodig om ile vruchten L 'e Ve'liezen van al de andere werken I ..'°Ordeele van de jottkheitl ingericht. l-r 'e *m®er8 waken over donjon- |l|,i So‘tl,19t die zijne schuld uan bet link 1 and komt betalen Zijne natuur- lv‘1 aadgcvers, zijn Vader en zijne Idrj er’ zÜn goede Pastoor die hem ou- I i«\Zen hee,G &Hen zijn afwezig. f ii if ":"la! mon z’ch 200 vce' nioai’c pn/'i ,’P°lbïringen ral opgelegd hebben I1'.('r" daar ongeschonden te l>e- L’J':i’ is hel dan dm men hetn moet I I itJen ”n aan zich zei ven ovet leveren j P’Ord ei van,*eer de jongeling gevot md ree l Wanneer ziJne drillen zich met Lp r kraeht dan ooit ontwikkelen, wan- M uit den bedwelmenden beker |i 'er handelooze vrijheid gaat proeven, j d"1? we* toofgenhlik om bem te lier az(>rne lce,t de jongeling vol- iSrIS|-2*Jnn P'd-'eo- Inderdaad builen den j,r l’hchterid'en dienst, na de oefenings- Len< geniet de soldaat eene vrijheid I e-;'/i3311 l,|j l huis niet gewoon was rr’; *c dikwijls wordt die vrijheid ‘diruikt. I l)/*e l>a,lJrs Redemptoristen hebben het I Rfgr(,Pen; daarom staan te Antwerpen. Ij Usspl, I.uik, Doornik hunne Kerk en klooster voor de soldaten open. JV(ïnaIs de legeraalmoezeniers nemen 'Ie pinnig jn der ouders wier hart zij .(;zuten, en der Pastoors wier iever hen °e«ielt. r Wij kunnen dus de Heeren Pastoors let genoeg aanzetten om de milcianen anner parochie in rechtslreekscbe bo- I rekking met die kloosterlingen te bren- i ten. Het is daartoe voldoende hen van efinen aanbevelingsbrief te voorzien dien zo aan den Bestuurder van het werk zullen algeven. Ook vergete men w’i’tyrrt. Dank aan- Van eenige mannen van zellopoflering, aestaan zulke kringen in bijna al de f>ar«izoensteden. Zij zijn niet min nood- ^elijk dan de soldatenmis. Wie ooit °°r die straten is gegaan waar de ver- agende ellende der ondeugd heerscht, zulks begrijpen. Hij heelt immers op rakere dagen soldaten zien intreden in 10 voorportalen der hel, waar geld en Rondheid, somtijds het leven, altijd I u? epr en de deugd verloren gaan. ,Velnu, de Militaire Kringen zijn de .Achtigste behoedmiddelen tegen zulke I VV;den. Daar alleen brengen de soldaten I 8I|Jtinen tijd deltig over; zij vinden er I Pelen om zich te verzetten, uitgezóchte Vertrekuren vim <leu *n»«el t’8 6 00 F. 5 9 16 1 47 F.3 2 38 ExpS Ipskïtrxtïd» 5 49 Een Nr 15 cent. ’(buitenland worden ontvangen door hel Office drukker-uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Posikanlooreu. fi «Juli É®t :3tD September C dan i« de man ontevreden, en wa.pl das»r/lo ïir’mfngen en Eoraehweilen MJn b ad munoogd vat, kaalt; t, bol een uia<;il) m sohado |e"reC„ artikel ten voordeele der mannen, dan J «ccici» u^it is de vrouw kwaad gelijk de kobbe, en zou den schrijver, zoo zij hem kende, de oogen uit hel hoofd halen. Spreekt men in 1“ U,~J eenen eene ot andere inrichting of instelling; zou men soms de vrijheid nemen een misbruik te doen kennen, het eene of hel andere te beknibbelen of aa dig te vinden, en wat peper onder den neus te wrijven; o dan is het een gejouw en een de andere wereld; en de in het vlaamsch en in het hanseb uitgescholden en over den hekel gebaald, dat het een echt plezier is om hooren. Vergeel men van iemand fe spreken, of wel, gebeurt het somtijds in een ver slag over het eene ot het andere feest, dal de bloetnptjes niet geurig of keu rig genoeg opgedischt zijn, of dat er eenige opmerkingen gemaakt worden, dan hande t men uit vijandschap, enz., enz. Laat men alles onbemerkt voorbij gaan, schrijft men niets, dan is het nog I veel erger, en dan rijdt iedereen op uwe i kappe. Wat de gazetschrijver ook doe om aan te staan, om zijne abonnenten en lezers aangenaam te wezen, toch zal nooit iels anders dan beknibbelingen zijn lot wezen. Gelukkiglijk dat de dagbladopstellers, zooals wij er eenige kennen, gewoon- lijk gasten zijn die in geen klein gerucht verschieten, en tamelijk ongevoelig blij ven aan het kneuteren van eenige be- knibbelaars voor wie nooit iets van passe kan gedaan worden. En uit al het voorgaande besluit ik.... van niet meer te schrijven??wel ï’dat blad is op de hoogte nee^ raaar tvan S6™®1 V00lt> zondfr de tegenwoordige tijdsomstan- °™ien’ v.an M (Ot «>'jne pen in de maar een pruibladje; 'nkl 10 do.PPaa. 'e schrijven over r t hntrmcn mu dunkt meest voordeelig te 23 SllPTEMRF.K papier om naar hunne ouders te schrij ven, iels wat zoo nuttig is om L. hart de L\. K Daarenboven ontvangen zij er aan kooppijs zeer aangename verfris”'’ gen. De Aalmoezenier bevindt zich in hun midden gelijk een Vader onder zijne kinderen. Desolda’en toonen malkander meer dan eene gewone vriendschap het zijn broeders. De militaire kringen zijn dus als ware familiehuizen. Daarom ook zeilen wij dc ouders der milicianen, alsmede allen die eenigen invloed op hen hebben, dringend aan, zorg te dra gen dal zij die schuilplaatsen der deugd wnjvc»», bes.endig bezoeken, Naar ons gevoelen gefluit van de I zijn de Militaire werken, bij uitstek, schrijver woidt, l levens vaderlandsche, maatschappelijke j het franscb uitgt j en godsdienstige werken. Zij dienen tot i hekel gehaald, c nul van Kerk, Familie en Vaderland. r'm l’n,'i’»n Vergeten wij niet dat de jongeling van heden, de mar: van morgen zal zijn liet is dus noodig hem, door het Werk der Redemptoristen en der Kringen, ge trouw te doen blijven aan hetgeen hij geleerd beeft in het Vaderlijk huis, op dat, bij na een deftig- soldaat geweest te zijn, bij zijne terugkomst in zijne haard stede de vreugde zijner familie en hel voorbeeld zijner parochie kunne wezen. 1 A nen. De overheid in die plaatsen loofde sinds eenige jaren eene premie van 12 centiemen uit voor iederen gedooden __1 men lil het blad van den mo| dorpgjeugd ging ijverig op of den andcicn persoon, van de en tcn s|oue jja(j zij de onder zou men soms de vrijheid nemen 5 59 1 50 4 40 7 28 6 86 Veurne Statie 5 00 5 50 9 48 12 08 9 54 12 14 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringbem I.oo Hoogslaede-I.intle Yper Statie Yper Statie 1’ Loo Alveringhem 950 9 55 6 48 7 18 7 45 7 54 Veurne Statie Veurne Markt Coxyilo Oostduyukerkc N import Oostende verschijnt drn Woensi. Jg. Oostende Statie Nieuporl Ooatduynkorke Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 5 30 8 57 9 15 0 24 5k«r 9 10 1 47 F.3 11 40 3 52 t 25 5 02 VEURNE - OOSTENDE 2 08 3 20 6 08 7 50 2 14 3 26 6 14 7 58 2 26 3 38 6 26 8 08 2 34 3 46 6 34 8 16 - 4 04 6 52 8 47 5 04 7 52 9 40 0 54 1215 1 15 1 32 M. de kanunnik Rommel, overste van St. Lode- wijks collegic te Brugge, is benoemd tot school* opziener van het middelbaar onderwijs, in vervan- ging van M. Dambrc, aartspriester. M Godoris, pastoor te Vive St, Eloi, is pastoor benoemd te Watou, en wordt te Vive St. Eloi I vervangen door M. Bernolet, onderpastoor to Wervick. M. Ketelc, onderpastoor te Gits, wordt onder pastoor te Wervick, en M. Depoortcr, leeraar in 't collegic te Uper, wordt onderpastoor ie Gits. M. Crevits, bestierder der broeders van T, ctdö te Brugge, is benoemd tot bestierder der damen van Roü-brugge te Uper, in vervanging van M, Van den Bulckc, die bestierder der scholen wordt te Wervick, M. De Sierc, bestierder te Wervick, vervangt M. Crevits, te Brugge. M. Doom, leeraar van wetenschappen in St. Lodewijksgesticht te Brugge, wordt leeraar van Rhctorika in hetzelfde gesticht, in vervanging van M. Dassonville, die om gezondheidsredens zijn ambt niet meer kan uit oefenen. M. Pieters bewaker van St. Amandsgcsticht te Kortrijk, is leeraar benoemd van de vierde latijn- sche klas in St. Lodewijksgesticht te Brugge, waar hij M. Dcclerck vervangt; die uit reden van ge zondheid ecnigen_ tijd moet rusten. -M. De Poorter, diaken in 't seminarie, wordt bewaker in St. Amandsgcsticht te Kortrijk. M. Fové, leeraar in't collegic van Moeskroen, wordt leeraar van de wetenschappen te Thielt, in vervanging van M. Dcroulez, die leeraar wordtin St. Leo’s gesticht te Brugge, alwaar hij M. Ber- lamont vervangt, die uit reden van ziekelijkheid van zijn ambt ontslagen is. M. Cattebeke, bewaker te Veurne, wordt lee- «ar in ’t collegic van Moeskroen. M. Vandc Kerckhoven, diaken in ’t seminarie, wordt leeraar te Moeskroen. M. Vcrscheure, priester in 't seminarie, is coad jutor benoemd te Zuyenkcrke. M. Dassonville, gewezen leeraar van Rhetorika in St Lodcwijkscollcgie te Brugge, wordt leer meester der jonge edellieden de Croy. PRIESTERBENOEMING. M. Dcsmcdt, onderpastoor van St. Nicolaas te Veurne, is leeraar benoemd in 't seminarie van Brugge. 5 08 7 46 5S9 8 58 11 05 616 9 15 11 22 6 24 9 23 11 30 6 86 9 35 11 42 C42 9 41 11 48 VEURNE—YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 1016 5 18 805 1023 5 35 8 22 10 40 5 49 8 3G 10 54 6 45 9 32 11 50 9 46 10 34 1 3 50 6 30 Hoogstede Linde 5 36 824 1042 11 30 1 56 4 46 7 26 6 51 8 38 10 56 10 44 2 11 5 01 7 40 608 855 11 13 1201 2 28 518'757 Nieuwe Herberg 6 15 9 02 11 20 12 08 2 35 5 25 8 01» VenrneVoorstad 6 36 9 23 11 41 12 29 2 56 5 46 8 25 6 41 9 28 11 46 12 34 3 01 5 51 8 30 6 08 -- 7 20 8-10 9 15 9 37 050 10 08 1108 E 3 Ex 5 03 8 27 6 03 5 11 8 35 631 7 01 7 38 0 07 bldai vi o- 4 43 5 06 - t-"Ueniarck 5 54 7 50 8 50 bchttrvcld» 5 49 8 05 cent 7 16 018 haft! r— i W— 6 00 EZ 7 28 u L u Br»’». 8 56 9 50 Si t“ IA 9 46 K> 35 9 59 10 41 8 45 10 52 - 5 55 E»l>3 6 42 8 02 6 52 8 10 7 20 8 32 3 30 8 59 10 57 12 05 1 20 5 18 7 ï8 va mo 352 vu 543 '-Ururld., 6 32 8 42 195 5 02 7 2» 6 4» 8 56 9 50 1 45 5 14 6 04 7 45 *imnde «si 1<> ló 21u 5 59 631 8 09 9 J'liiAerl.e “‘Oolierke Jjinkcrke ^"■kerkc ’tUfne "“o-ude 7 16 9 25 1040 1 45 5 14 6 04 7 45 2 lw 5 39 6 31 8 09 9 *58 6 1 5 6 53 «35 9 30 2 56 615 6 59 4 09 7 12 8 57 IC 54 3 08 9 39 II J7 3 56 9 47 11 55 4 04 10 15 12 26 4 33 1046 1255 511 1 35 5 22 2 58 6 46 S 20 «07 10 45 YPER-VEURNE 1 5 3 55 6 84 110 4 00 6 39 A 131 421 7 1 38 4 28 7 07 S 1 55 445 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 i.mtu.Mtwv -1t—imIIMl 11 5 14 6 55 5 20 7 01 5 32 7 13 10 06 12 26 5 40 7 21 10 14 12 34 7 41 10 32 12 52 C58 8 41 11 32 -- OOSTENDE-VEURNE 3 15 5 36 8 15 4 27 6 36 9 09 - 2 40 4 44 6 53 9 25 1 40 2 48 4 52 7 01 9 33 1 52 3 5 04 7 13 9 44 1 58 3 06 5 10 7 19 9 50 wu WWV

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1