I Woensdag 30 September 1806. 53-' jaargang» i Merking van het vee. i schijnt den Woensdag. onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annoneen 20 cenlimen per regel. Ö3 groote letter Rampzalig degenen, die luisteren naar hunne stem. De miiilplaag. De muilplaag heerscht op nienw met hevigheid in Holland, waar zij overigens nooit geheel verdwijnt. De Landbode zegt dal de ziekte in de Dit blad vei De lieer Minister van Landbouw en openbare werken heeft bevel geveven aan de agent-merkers van hei vee in Veurne-Ambacht, als gevolg aan de aanvraag gedaan door den Bond van Veurne, dat zij het merken van het vee moeten uitstellen tol op hel tijdstip dat al de beesten zullen op stal zijn. Rijzing der graanprijzen. Onder dezen titel lezen wij in de landbouwkronijk van een Noord-bra- banlscn blad Naar wij vernemen is er in Rusland misgewas in de granen, terwijl in weste lijk Europa de aardappelziekte is uitge broken. Tengevolge daarvan is er een veel geringer voedervoorraad gekomen. Een onzer landbouwdagbladen raadt in verband hiermee den landbouwers sterk aan hun graan nog niet te verkoopen, wijl de graanprijzen moeten stijgen. De strijd om het leven. Er zijn 120 p’aatsen van hulpklerk te begeven in het bestuur der spoorwegen: die plaatsen worden in prijskamp ge steld, en om die te bekomen zijn er 1400 vragers, waaronder vele gediplo meerden. Dus 1200 ontgoochelden die niets zullen bekomen. In de koninklijke atheneums slaan negenden plaatsen open die gevraagd worden door 1° -49 aangenomene leeraars van hei middelbaar onderwijs van den hoogeren graad 49 2° Jol doctors in wijsbegeerte en letteren, doctors in physieke en natuurlijke wetenschappen. 101 maand Juni aangestipt werd in twee gemeenten, te Millingen en te Ubbergen. In de maand Juli waren er 40 besmet tingshaarden 119 runddieren en 13 schapen waren aangetast. Men heeft de opgave van Augustus nog niet. Maande ziekte moet hare verwoestin gen uitgebreid hebben, vermits de Minis ter van den Waterstaat de markten in de besmette streken verboden heelt. Zal onze Minister van Landbouw, M. De Bruyn, maatregelen nemen om de overzetting in Belgie te voorkomen Wij hebben reeds maar al te veel ge leden van de uit Holland ingevoerde muil plaag. Broederlijkheid. Een woord, dat veel in den mond der nienschcn ligt, maar niet in het hert. De hedendaagsche samenleving kent de broederlijkheid niet, of ten minste niet half zoo goed als de vroegere maat schappij. Zij werd er vervieemd door de Fransche revolutie der jaren negentig, die du geheele maatschappelijke richting verwoestte, omdat ze gegrondvest was °P het Kristendom. Waar heerscht de broederlijkheid te genwoordig De eene mensch zit den anderen op hielen; afgunst verwijdert hen van elkander, wanneer de haat hen niet tegen elkander opjaagt en tot doodsvij anden maakt. On zijnen evennaasten te schaden, acht men geene middelen te slecht, dit zien wij hedendaags maar te veel gebeuren; onwaarheden, valscbhe- den, bedrog, listen, niet wordt gespaard Ziel maar eens, bijvoorbeeld, wat er dagelijks in de slechte gazetten verteld Wordt legen al de katholieken in hei bijzonder, of tegen enkelen van hen, met het eenige doel van te schaden, de eer tc verminken, hen verachtelijk te maken, In de oude maatschappij was dit alles niet mogelijk. De vrijheid, of beier ge legd de losbandigheid der drukpers Was onze voorouders niet bekend, en hadde er eenig openbaar schrift moeten verschijnen, boosaardig gericht tegen den pnestcrlijken stand, tegen deftige lieden, de justicie zelve zou I met den lasteraar gespeeld hebben. Nu ziet bijna ieder koopman, ieder j ambachtsman oenen vijand in den doips genoot, die hetzelfde bedrijf als hij uit oefent; dan, dan waren al de menseben, die een zeilde vak uitoefenden, in korps vereenigd, en leefden broeder lijk met elkander. Hel was verboden, in de open bare vergaderingen elkander te schel den, te verwijten, eenig onbetamelijk woord toe te spreken; iedere nering was als eene groote familie, die niet alleen in het neringhuis, maar ook in de kerk bijeenkwam om te bidden. De belangen van handel en nijverheid werden in het gemeen besproken; de eene genoot niet meer rechten of gunsten dan de andere, al bezat dezen eene groote fortuin, en de andere niets. De gebuurten zelven waren broeder lijk vereenigd. Het is zelden dat men er beden vindt, die goed t’akkoord zijn; Het bezoek van den Czaar te Parijs. De keizer en de keizerin van Rusland zullen den 6 October te Parijs toekomen. Al de ministers en de hoogere over heidspersonen zijn druk in de weer, om de minste bijzonderheden van het be zoek van den czaar te regelen. Onder het publiek is van niets anders spraak, en een vreemdeling, die kalm luistert naar al wat die menschen, met de czarenziekte behebt, vertellen, moet zich dikwijls afvragen, of bij zich in het jaar 1896 in het republikaansche Frankrijk bevindt. Aan de winkelvensters, op de boule vards en elders, ziel men niets anders meer dan de portretten van den czaar, j volgens plaatsruimte. Rechlei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lo cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publieitè, Magdalenas tr aal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJierenweg «S? vun den EEuurtspeorweg. fi October fi vroeger was dit overal, en zelfs regel en wel. Dit kon te beter geschieden, de wijl de buren, door hunner, deken, zel ven de policie uiioelenden, en er geen kommissaris, of b.igadier, of agent daartoe noodig was. Viel er iets voor, dat niet richtig was, de mannen staken de hoofden bijeen, sloegen raad en han delden naar gevolg. Elke huurt was ééne groote familie, met haar reglement, dal stipt moest nageleefd worden en dat voor voornaamste doel had eensgezind heid, rust en onderlinge lietde. Welk verschil bij de hedendaagsche samenleving Ja, de goede oude tijd, hoeveel ga de keizerin en andere vorstelijke perso nen. Men beeft inaar een spijt, en dat is da' men ook geen keizer heeft, om den vriend van Fiansrijk te ontvangen. Want hadde men een keizer, of zelfs maar een koning, men zou dan ook waarschijnlijk eene keizerin of eene koningin heboen, met een gevolg en eeredames, en dat ware toch wat anders als een dood gewone piesideut in zijn lijkbidder sfrakske. Overigens zegt men, indien er hof dames waren, zou de keizerin mis schien ook meer uitgaan, tijdens haar verblijf te Parijs. Waarlijk, moest de czaar dikwijls naar Frankrijk komen, de breken hij" anders ook gehad mag heb Frar.schen waren in staat de republiek i k.marlor. r.nr.wA te oevun en weer een knnin</ te benoemen. De loting. Do regeering heeft een nieuw ontwerp van wet neergeld nopens de loting. Volgens dat nieuw ontwerp zouden de jongelingen onderzocht of gekeurd worden vóór de loting in plaats van daarna. De loting zou enkel plaats hebben on der degenen die voor den dienst goed gekeurd zijn. Dal is eene hervorming die sedert lang gevraagd wordt door het volk. Nu wordt soms al iemand afgekeurd, van wier lichamelijke gebreken niemand overtuigd is, omdat zij niet of minder in ’t oog vallen; een andere jongeling moet dan optrekken als hij reeds gerekend had vrij te zijn. Daaruit ontstaan dikwijls veelen er» al wat zulks na zich sleept. Met de keur vóór de loting zouden die moeilijkheden heel en al verdwijnen. Er zouden twee keurraden ingesteld worden één voor het onderzoek der lichamelijke en één voor de zedelijke reklamen. De eerste keurraad zou zetelen in de kantonhoofdplaatsen; de jongelingen zou den zoo ver niet meer moeten loopen. Ook zouden de keurdagen zooveel aanleiding niet meer geven tot drinken, zwadderen en andere ontstichtende too- neelen. ben, was een tijd van vrede en broeder- congé te geven en weer een koning te lijkheid, Do menschen volgden, in het f benoemen, algemeen het gouden woord van den 11. Joannes Kinderen, bemint elkan der. Rampzalige revolutie, wat hebt gij van het menschdom gemaakt Do werkende klasse ontvoogdet gij om ze ellendig te maken de ge heele samenleving verwoest iet gij. door haai dien geest van broederliefde te onl- rooven, welke hier duizend jaar lang onder hel volk mocht bloeien. Is waar, nieuwe apostels van den vooruitgang, (alzoo betitelen zich de visschers in troebel watei), hebben nu weer het woord broederlijkheid in den mond; maar het zijn leerlingen van de school der jaren negentig, voortzetters van de vei woestei s en verdelgers van kort spel het volksgeluk. E 5 49 Veurne Statie Gent Hrunsel 4 43 5 06 S‘2t 5 IS 6 48 7 18 7 45 7 54 10 57 12 05 1 20 Veurne Statie - Coxyile Nieuport Outlcude 1 20 i 37 1 45 t 57 2 03 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 8 15 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 9 50 9 55 5 00 5 50 6 03 6 31 7 01 7 38 9 07 6 08 7 20 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 11 08 Ei Oostende Statie 5 h. uport Oo.iduynkerke Coxy'ie Veinne Markt Veurne Statie 3 14 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 52 543 7 29 7 43 8 09 8 55 6 00 E J 7 28 - 8 42 - 8 56 - 921- 9 48 - 9 59 - 845 1052 - 555 EiP3 6 42 652 - 7 20 1 7 50 1 805 1 918 1 Brunei Gent Lichtervelde 6 32 Cortemarck Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerks Duinkerke Adiukerke Veurne Dixmude Cortemarck 5 34 Lichtend do 5 49 7 16 8 20 1045 -III IIHM- OOSTENDE—VEURNZ 5 05 7 42 10 48 12 18 - J6 05 8 43 11 47 -o 22 9 00 12 04 •6 30 9 0S 1212 £6 42 9 20 1224 6 48 9 26 12 30 VEURNE-OOSTENDE 5 15 6 58 Veurne Markt Ï5 21 7 04 - Coxyde «5 33 7 16 10 08 12 54 Uoslduynkerke "S5 41 7 24 10 16 S6 00 7 43 10 34 ’7 8 42 11 32 9 16 I 47 E 3 2 38 Exp5 11 40 5 52 1 25 5 02 143 5 14 2 10 5 39 2 38 6 05 2 56 615 4 09 7 12 8 57 IC 54 5 08 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 10 19 12 26 4 33 10 46 12 5» 5 11 1 55 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 VIVitvu *J - ’•I VEURNE-YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 XV VV U ü<7 5 11 7 58 10 16 1 31 421 7 5 18 8 05 10 23 1 38 4 28 7 07 5 35 8 22 10 40 1 55 445 7 24 5 49 8 36 10 54 2 00 4 50 7 38 6 45 9 32 11 50 3 05 5 55 8 33 4 40 7 28 9 46 10 30 1 3 50 0 30 g lloogst.de Linde 5 36 824 10 42 11 30 1 56 446 7 26 5 51 8 38 10 56 11 44 2 11 5 01 7 40 3, - 5 18 7 57 5 51 8 30 9 50 12 3« 9 56 12 42 1 02 1 20 2 20 YPER VEURNE 1 5 3 55 6 34 1 10 4 00 6 39 131 421 7 1 38 4 28 7 07 1 55 4 45 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 9 46 10 30 1 3 50 C 30 .2 11 30 1 56 4 46 7 26 6 08 8 55 11 13 12 01 2 28 12 08 2 35 5 25 8 04 12 29 2 56 5 46 8 25 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem l.oo 11 oogslaede-Linde Yper Stalie Yper Statio Loo Alveringhem - Nieuwe Herberg 6 15 9 02 11 20 VeumeVooisUd 6 36 9 23 11 41 -- 6 41 9 28 11 46 12 34 3 01

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1