N’ 41. Woensdag 14 October 1800. 53? Oil minis- I JAARGANG. i! 3 i'ii r ‘4 Provincieraad van Westvlaanderen. De zittijd weid dinsdag geopend. De vier leden der bts'eodige deputatie MM. Van Hee, Verliaeghe, B°“ Bethune en Loontjes werden herkozen. De vragen naai buitengewone hulp- De czaar met naar Frankrijk te ko men, heóft aan de republiek eene groote Het Socialism. 't Is gedaan met de schoone dagen van het socialism. Zijne schoone dagen zijn de tijd dat bet de horst hoog opzette in de Kamer en slechts den mond opende, om alles wat achtbaai en eerlijk is, te beschuldi gen en te belagen. Vandaag nt hij, die vooral dién rol van beschuldiger speelde, citoyen An- see'e, zelf op bet bankske, om zich te verantwoorden over de onwettige af- houdingen, die hij deed op het loon der a me werkstets. Akn vooiziet dat dit proces van Voor in/ belangrijke onthullingen zal meê- brengen. Al die monden, waarop tot hiertoe de ijzeren tucht van het socialism woog, zullen eindelijk moeten open gaart en men mag zich aan schoone ontdekkin gen verwachten. Men zal weten door welken hateltj- ken dwang die zoogezegde verdedigers van den werkman zieti verschaffen, waarrneê zij de werkstaktn- Busland en Frankrijk. De czaar beeft vrijdag avond Frank rijk verlaten, met zijne jeugdige gemalin om eenige dagen in rust en vrede te gaan doorbrengen bij de familie dez»r laatste, te Darmstad. De geestdrift door bel be zoek der russische vorsten in Frankrijk verwekt, is nu een beetje gekoeld, de roes der czaar-dolheid is uitgeslapen, en nu begint men de gebeurtenissen der laatste dagen met wat meer kalmte te overwegen. Men doel reeds opmerken dat er in de officieele aanspraken en heildronken veel gesproken geweest is van vriend schap, verstandhouding en overeenstem ming, doch dat nergens de woorden van verbond of bondgenootschap wer den uitgesproken, en men vindt dus dat de uitslag maar kaal is tegenover ’t duitsch-oostennjksch-italiaansch drie- verbond. Glimlachen en groeten bij de feestelijke betoogingen, dat is alles wel en goed, maar een degelijk en vast be regeld verbond zou den franschman meer genoegen gedaan hebben. Herziening; van ’t Ha da e ter Meermaals werd er gesproken over de ontwerpen van den heer minister van finantien, om tot eene meer rechtvaar dige verdeeling van de rechtstreeksche belastingen te geraken, en eene vermin dering van grondbelasting daar te stel len. Sinds langen tijd werd er op gewe zen dat de bepalingen, in Let kadaster geschreven, niet meer in overeenkomst "aren met de huidige waarde der land goederen en bebouwde eigendommen, en dat er geone rechtvaardige evenre digheid meer bestond tusschen het waakche en het vlaamsche land. De land bouw waai de van de gronden is door bet verval van den landbouw sterk verminderd en het cijfer der be lasting, door buitengewone opcentie- men verhoogd, is voor den Staat onver- I anderd gebleven, terwijl in andere stre ken des lands, vooral in de waafsche provinciën, de door allerlei omstandig heden vermeerderde grondweerde geen centiem te meer in de rechtstreekêche belastingen bijdraagt. De balans mist alle rechtvaardigheid et; meest al bel nadeel hiervan vak op den builen en vooral op den landbouw. De herziening van hel kadaster dringt zich sedert jarer. als eene rechtvaardige en nationale plicht op; doch gezien de lastige, moeilijke en kostelijke taak, zijn er al de ministers tot hiertoe voor terug getrokken tot M de Smet de Nayer t het ministet ie van Cnaniien op zich nam. Voor die vrome minister is niets te lastig, niets te zwaar; kloekmoedig beeft hij de groote en moeielijke taak ondernomen, waar zijn naam zal aan gehecht blijven, en waarvoor bet land hem dankbaar zal zijn. Aan het bestuur van de rechtstreek- Bche belastingen, douanen en accijnsen beeft de minister bevel gegeven om in iedere gemeente van het land onmidde- lijk perceelsgewijze de herziening van de kadastrale schattingen der gebouwde eigendommen, uitgezonderd de fabrie ken, de manufacturen, de werkbuien, de molens enz., te beginnen. De regelen, volgens welke hef bevel van den minister moet worden uitge voerd, bestaande uit niet minder dan zestig afdeelingen, zijn door bem aan de kontroleurs en aan de landmeters van het kadaster toegezonden. Zij eindigen met de volgende aanbe veling De werkzaamheden van de herzie ning moeten met den grootsten spoed geschieden opdat zij volkomen in den loop van één jaar zouden ten einde gebracht zijn. De minister rekent op den dienstiever van de daarmede be- laste ambtenaren om ze lol goed einde te brengen. Aanbevolen wordt des te meer - A'inoncen 20 eentimen per regel. De groote letter Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ..t de Pi RLictTÈ, Mag dale nasi raat, 46, le Brussel. 4, te Veurne, en in de Postkantooron. Vertrekuren van den IJxerenwea; «fc vau den lüuurtspoorwép. blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mol de post G fr. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Ken Nr 15 cent. - De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'l buitenland worden Ontvangen door het Office Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat hulde gebracht, doch hij heeft aan het fransch gouvernement eene bijtende les gegeven. Men weet dat God en de godsdienst door de franschen zorgvuldig overal buitengesloten zijn. De czaar, integen deel, beeft in alles zijne gtooto veree. ring voor den godsdienst doen uit schijnen. Te Cherbourg stonden alle de ters, prefekten, auibte taats en harnas- .3 op den voorgtond, terwijl do geestelijkheid in een hoekje verstoken zal. Ntcolaas II, dit vernomen heb bende, zond eenen officier den bis schep verzoeken vootut. ie komen en sluutde hetn het woord toe. terwijl hij en de Kamer zal óok’niet nalaten haar de gegalonneerde framassons liet wach- -- ten. Te Parijs beeft hij Mgr. Richard, kardi- naal-aartsbisschop van Parijs, doen op den voorrang treden en heeft hem het eerst in gehoor ontvangen. Do czaar wilde zelfs dat de kardinaal de brugwij- ding (eene brug, Alexander III ge noemd, die naar de tentoonstelling van 1900 moet leiden) verrichtte, en dat hij aanwezig was op alle openbare plech tigheden. T Is insgelijks Mgr. Richard die den czaar en de czarin ontving on hen ge leidde bij hun bezoek in O. L. Vrouw- ketk, waarde russische vorsten de ver schillende kapellen en den schat der kerk hebben bezichtigd. De czaar wijdde vooral zijne aandacht aan de relikwien van bet lijden van O Heer do doornen kroon, een arm van het kruis en de nagels. De vorsten aanschouwden ook met aandoening de soutanen van Mgr. Aftre, gedood op eene barrikade in 1848, van Mgr. Sibour, vermoord in bet Pantheon in 1857, en deze van Mgr. Da: boy en der Paters Jesuiten, de slachtoffers der Parijfche commune. Het inzicht van den czaar was blijk baar; hij wilde aan de godsdiensthaters toonen dat hij een vriend is van den godsdienst. Vroeger was Frankrijk een katholiek land. Alsdan was het gezond verstand er meester; men diende er God, on Frankiijk was het gelijke van Rusland en van de machtigste landen der wereld. Nu buigt Frankrijk de knie niet meer voor God, maar kruipt op zijnen buik in hel stof aan de voeten van den russiscLcn alleepbeerscher, cn gedraagt zich juist als eene scliotelwaschster die een rijk e f feel gedaan heeft en in hare nieuwe weelde eens het bezoek van haie vroe gere meesters ontvangt. zorg en nauwkeurigheid aan de nieu- we kadastrale schattingen toe le wij- den, dewijl zij tot bazis niet enkel voor de grond- maar daarenboven voer de personeele belasting moeten dienen. Inderdaad, de kadastrale hersebattin- gen hebhen geen ander doel, zooals de minister uitdrukkelijk zegt, dan eene meer rechtmatige verdeeling van de gtond en ook van de persoonlijke be lasting. Zoohaast de schatting van de bebouwde eigendommen geëndigd is, zal men tot de schatting van de niet-bebouwde eigen dommen overgaan; en wat ook de uit slag zij van het gansche werk, niet temin zal de minister aan de Kamers voorstellen de grondbelasting af te slaan. Het is eene reden voor alle eigenaats zooveel mogelijk de agenten, die met bet werk zijn gelast, in het volbrengen van hunne tnak te helpen. De belanghebbende eigenaars mogen de schattingen biiwonen en er aanmer kingen op maken. Zij zullen overigens eene maand tijd hebben om er klacht teger. in te brengen en daarenboven het recht otn, gedurende hel eerste jaar der heffing van den grondlast volgens het nieuw kadastraal inkomen, tegen de schatting vertoog te doen. De heeren controleurs of landmeters zullen in hunne taak bijgestaan worden, door eenen onaf hankeltjken bijschatter, i uil de gemeente zelve gekozen, waar zulks mogelijk is, ten einde de schatting zoo veel mogelijk op waren en rechtveer- digen voel le kunnen brengen. tl October 3SÖ6 i J sons den oorlogschat i gen in het land opstoken en hunne kies- reizen betalen. He: recht zal op zijne beurt spreken r-- i wooid te zeggen in deze zaak. I Welke zal de houding zijn van de an dere socialisten, die naast Anseele zete len? Geen twijfel, of de heele groep zal zich bij hem aansluiten. De afgeveer- digde Vandervelde is de eerste geweest om te vet klaren, dat men Anseele niet moeiit loslaten. Zooveel te beter! Door de verdedi ging te nemen van die handelingen, zal het socialism zichzelven veroordeelen en bewijzen dat het in den grond niets anders is dan eene hatelijke uitbuiting van den werkman ten voordeele van ee nige ikzuchtigen, belust op eer en for tuin. T Is te hopen dat na deze onthullin gen meer dan een werkman, die zich had laten verleiden, de oogen zal ope nen. AAR. 1 12 04 ?6 30 1224 J Veurne Statie 1 Coxyde r Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Coxyle Veurne Markt Veurne Statie 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 I 02 1 20 2 20 950 9 55 6 00 E 3 7 28- 8 42 - 8 SC - 9 21 - 9 48 - 9 59 - 3 14 6 08 3 20 012 3 32 6 24 -- 8 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 52 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 10 57 12 05 1 90 S—U^iJwiubwibuw "825 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 t* 3 3 5 00 5 50 6 03 «51 7 01 7 38 9 07 9 50 12 36 9 56 12 42 10 08 12 54 7 24 10 16 .3 10 34 648 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 - 5 55 Eip3 6 42 6 52 7 20 - 7 50 8 05 9 18 20 1045 5 43 7 29 7 43 8 09 8 35 Veurne Static Veurne Faubourg Nir-uwe Herberg Alvei Highein I.OU Hoogs Iwede-Linde Yper Statie Yper Statie C IS Hoogstade Linde 5 36 Loo Alveringhem Nieuwe Herberg 6 15 Veurne Statie M. G.-R.-M. De Gandt, verificateur der doua nen te Antwerpen, wordt ontvanger der belastin gen tc Adinkcrke-statie. OOSTENDE. Twee garnaalschuitcn, de nrt t5 en 76 patroons Gczelle en Hagers, elk be mand door twee visschers en een kajuitjongen, zijn maandag nacht, recht over den zeedijk ver gaan. Ondanks het onstuimige weder, waren zes visschersbooten uitgevaren. Drie zijn kunnen naar de haven terugkeeren; nr 93 werd in ’t zicht van Middelkerke de zeilen afgerukt en is gister mor gen door cene sleepboot binnen gebracht. De vijtschersbevnlking bevond zich op het strand ’n afwachting dat de lijken der zes slachtoffers zou den aanspoclen. OOSTEN11E—VEURN2 5 05 7 42 1048 12 18 6 05 8 43 11 47 Oostduynkerke “6 22 9 00 =C30 908 12 12 |6 42 9 20 6 48 9 26 12 30 7 20 8 40 915 9 37 956 10 68 11 08 F. 3 Ex 3 50 6 30 S 4 46 7 26 H 5 46 8 25 --1 8 30 5 15 6 58 Veurne Markt f5 21 7 04 Coxyde ;5 33 7 16 Oostduynkerke -5 41 7 74 2 6 00 7 43 *7 8 42 11 32 VEURNE-YPER. - 1 445 732 - 4 50 7 37 5 11 758 10 1G 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 0 45 9 32 11 50 4 40 7 28 22 22 - - „3 8 24 10 42 11 30 1 56 - 11 44 11 501 12 12 01 2 28 518 7 37 J 22 33 2 35 5 25 8 04 7 11 41 12 29 2 56 F 22 22 43 12 34 3 01 5 51 9 16 147 E 3 938 ExpS 608 VEURNE OOSTENDE - 11 40 3 52 - 5 43 7 20 I - 1 25 5 02 - 1 43 5 14 - 2 10 5 39 - 2 38 6 05 - 2 56 6 15 - 4 09 7 12 8 57 16 54 3 08 V 41 11 47 5 56 9 53 11 55 4 04 10 19 12 26 4 33 10 40 12 35 5 11 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 17 ■■■- - Tlruiicl 1?! Gent 518 Lichtrrrelde 632 Coitemarck Dixmudts Veurnt» Adinkrrke Duinkerk» Duinkrrke Adtnkerke Vcurne Diiimde Curtemarck 5 34 Lichtrrvelde Gent Brosiel YPER—VEURNE 1 5 3 55 6 34 110 4 00 6 39 1 31 4 21 7 - 1 38 4 28 7 07 155 4 45 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 33 8 33 9 46 10 30 1 5 51 8 38 10 56 6 08 8 55 11 13 2 25 9 02 H 20 12 08 VeuriieVoorslxd 6 36 9 23 12 12 Sl.tlj 6 41 9 28 11 46 4 43 5C6 «49 7 10

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1