Woensdag 21 October 1896. I I k 53e 42. ft Sint Joseph's Genootschap, Veurne. 4* •1 dag 1 pei >k. L.gaat. 1 "J.uwaswgw JAARGANG. Het liberalism is ziek. De Handre libérale doet de volgende metser te Middelkerke, 3 maanden ge over den rouw aannemcn; maar zij mogen zeker zijn, indien et een ontwerp van militaiie herinrichting moest voor gesteld worden, in den zin zooals hel nu besproken wordt, vergroot mg van contingent en persoonlijken dienst plicht, dat de nederlaag zoo formidabel, zoo vet schrikkelijk zou zijn, dal het alle verbeelding zou te boven gaan. De grootste militaristen der rechterzij hebben in de legerkwes'ie het orde woord aangenomen Nooit een man meer! Alhoewel men zelfs de dienstjaren metkelijk zou inkorten, zal men er nooit toe kunnen komen bet contingent te doen vermeerderen, Dit aas, het moge door M. Brassioe, ot onaangezien door welken miliiarist uitgeworpen worden, zal door de rech terzij nooit opgenomen worden. De toestand inziende, zoo als hij zich voordoet is er volstrekt geen gevaar van militaire bezwaring. Het ergste geno men, mocht het voorstel, tegen alle ge dacht voorgesteld worden, dan zal het eene nederlaag en eenen schok onder gaan, welke onze militaristen lang zul len geheugen en hen voor geruimen tijd allen moed tot verzwaüngvoorslellen zullen ontnemen. de krachten zijner ziel te werken voor den bloei en den vóouitgang van St. Joseph. Zijne geestdriftige redevoering werd dikwijls door blij handgeklap onderbro ken en begroet. Wij wenschen don Eerw. Heer Berla- mont uit ganscher hei ie welkom en ver hopen van hem menige jaren als proost van óns genootschap te mogen behou den. bekentöiiis liet ware kinderachtig te loochenen dal-hei libeialism eene ernstige kfixis dobrworstelt welke zooveel te duide- lijker zichtbaar i--, daar onze paitij uiterst zwak is in de wetgeving. Ja, ja, zeg maar dal de partij den die- De Provinciale Raad heeft de volgende wijzigingen gestemd aan hel reglement op bel aanspannen der trekhonden veel kunst en gevoel uitgevoerd. Hier- Do aangespannen honden moeten aan j over weze hen ónzen innigen dank. i.„,a „„us.4 ..,..-1..- een Qp |iel eindigen der leest beeft de Eerw. Hoer Berlamont eene treffende - -5 e.n j eeieleden te bedanken voor de éer welke Zondag laatst vierde St. Joseph’s Kring de plechtige inhuldiging van zijnen nieuwen Proost, den Eerw. Heer K. Berlamont, in vervanging van den E. H. A. Desmei, die eilaas, ons te vroegtijdig heelt moeten verlaten. Al de werkende leden, de priester lijke en wereldlijke overheden van stad, en een groot getal eereleden hadden de uttnoodiging beantwoord en vereerden deze leest met hunne tegenwoordigheid. De zaal was prachtig versierd met bloemen en kranzen, met vaandels en festoenen en mei wel gekozene jaar- en opschriften, die den nieuwen proost blijmoedig begroetten. De verschillende nummers van den spelwijzer weiden door de spelers met wonden. Zitting van 2 October. Decap Leonia, huisvrouw Alois Verstraele te Merckem, 30 fr. boet, voorslagen en 10 fi. voor smaadwoorden. Seys Engel, visscher, te Oostduin- kerke, voorwaatdelijk,-100 fr. boel, voor jacht. Vangilluwen Hendrik werkman te Dixmude, 2 maanden gevang en 26 fr. boel, voor huisdiefle. Billouw Pieter, brouwersgast te Steenc, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen en 15 fr. boet, voor polilie- overlreding. Versclillllsc tijdingen. Kas der Eigenaars (Caisse des Propriétaires)bestaande sedert 1885.' BBU6SEL, geeft nieuwe obligation uit a an. 3 i/-2 "o voor een termijn van 10 jaar - Weerde ten hoogsten aanbevelend! Dë iïieik worden zonder kosten t'huis 1 I 1 - t bankier, Spaujaardsiraat. bil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groota letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 2G fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstrant, 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den 1 Jzi renweg van den Iftuurtepoorwcg. fl October len, dan met op dit oogenblik de her inrichting van hef leger voor te stellen. Deze zouden zeker niet wachten met hun n gevaarlijk droombeeld, de gewapende contingent op 18,000 man gebracht j natie, voor den dag te komer|; worde met de bijvoeging dat alleman, want, wal men ook zegge, er zijn in L.w eene dwaasheid die uitgebroeid is in het hoofd van mi'itaristen, die al het heil voor volk en vaderlar.d verwachten uit epauletten, gnlons, kanonnen, sabels en geweeren, maar waarvoor onzo hui dige burgerlijke representanten in de Kamers de schouders zullen ophalen. Hoe hoog generaal Brassine, de minis ter van oorlog, ook in aanzien sta, hoe zeer ook de rechterzij voldoening wil fteven aan den koning, onaangezien den invloed welke de militaristen, de groep Leon Visait, in de Kamer mocht bezitten, ondanks onvoorzichtige beloften van eenigen aan generaal Brassine gedaan, zullen wij nooit gelooven. dat het ont- sels welke men in ons land als logiek zou kunnen beschouwen het vrijwil- i ligersleger of wel het alleman soldaat. Het is stellig dat het laatste in Bëlgie onmogelijk is en ook volstrekt niet pas- sen zou met onze ontijdigheid. Het eenige wal er voor ons overblijft, i is bet vrijwilligersleger, hetgeen van lot dag meer aanklevers vindt; niemand gedwongen soldaat, die volkspreuk moet en zal zich vet wezentlijkén en geëne erns.ige militaire bezwaring zou in de huidige omstandigheden dcor de Kamers hééft veroordeeld M. Brassine- rn al de hoogc opper- Rechterlijke kronijk. Dc.korreklionele IVchtbaok van Veurne, 4 IJUIO wmdAii -i Zitting van 2 October. Lutse August, besteld. Agnnt in Brugge. A De Meester aanMPn?a«?no rn s'l de hoogo opper- metser te Middeikerko, 3 maanden ge bankier, Spaujaafdsnaat. hoofden i bTaangesloten, mogen h'ter- i var.g. en 50 Ir. boet, voor slagen en - Een voorstel bulten saizoen. Aldus wordt betiteld het ontwerp van militaire herinrichting dat generaal Brassine zou gereed hehben, om in de Kamer neer te leggen, en dal den persoonlijken dienst zou instellen, en het jaat hjk.-ch contigent op achttien duizend mnn zou brengen. Geene van onze vrienden zal zich het kiekenvlcesch op het lijf laten jagen door de beloften van M. Leo Visart, aan generaal Falize, die gegaan was aan bet hoofd eener deputatie officieren, om hem •e bedanken ovor hetgeen bij had ge daan ten voordeele der vethoogieg van de militaire pensioenen. zijn zijne verklaringen meer in staat om ons gerust te stellen, in zake van her inrichting van het leger. Weet gij wat men bijzonder in het ge heugen moet houden, van de kleine toe spraak van M. Leon Visart, die zekerlijk het meest militarist van heel de Kamer *R t De groote meerderheid mijner collegas *ijn voor het vrijwilligersleger, zegde hij. M Visart bdijdi dus dat de groote meer derheid zijner colleges voor hel vrij- 'vtlligeësleger zijn, en M. Woeote be- vestigde, over pas eene maand, ander- maar dal er volst, ekl akkoord is langs do rechterzijde op den vrijwilltgers- dienst. Deze bekentenis, gedaan door mannen "elke do hoogste poritie in bet par- iement bek'eeden. alhoewel aan ver schillende invloeden onderworpen, zijn in Hiaat om ons niet het minste te laten ontrusten en ons volkomen gerust te stellen, over de ontwerp onzer mili taristen. Wij hebben het meermaals gezegd, en wij houden het staan, op du oogen- blik de herinrichting van hel leger ko men voorstellen is, in alle geval, gansch buiten tijd. Aan de Kamer komen vragen dut bel contingent op L worde mei ub bijvoeging Gü» ü'lcmSn, „a,.., - ra> - die in het lot valt, tou moe en dienen, is take van militarism slechts twee stel- 1* L J 1 I -- t I. A in \na 1-inH “lo ImriAV werp zal gestemd worden, al moest er zelfs eene portefeuille aan verbonden zijn. De nederlaag is zeker. Het militarism zal door het vrijwilligersleger overwon nen worden. Zoo min M. Brassine, als welkdanig ander generaal, zal er ooit toe geraken hel inkazeri eeren in massa van onze kinderen door het parlement te doen stemmen, en vooral nu niet meer, ter wijl het militarism op eene helling loopt die nooit anders dan op ean vrijwil ligersleger kan uitkomen. Belgte wil volstrekt niet vprpruist worden. Er is een spreekwoord dat zegt dat «.o» hm «ot van den beer niet mag ver koopen, vooraleer het dier geschoten is, en wij gelooven dat onze militaristen wel zouden doan die spreuk in het oog te houden. Waar hebben de schreeuwers het toch gozien, dal het tegenwoordig i kabinet xou voorbeschikt ot ingenomen j zijn, om bij het begin der eerstkomende j we gevende zitting een ontwerp neer te leggen van persoonlijken dienstplicht, dat door het volk algemeen veroordeeld en verworpen wordt Nerg.ns gelooven wij, en wij gaan er vast op dat de pers en het katholiek land I oep-enaamd geene reden heeft, om te schreeuwen ot zich te ontrusten. Nooit zal minister de Smet de Nayer derge'ijk voorstel ondersteunen, over tuigd zijnde dat ren gioot aantal zijner j vrienden, aan hunne kiezers de beloften afgelegd en de verbindtenis aangegaan i hebben, in zake van hel militarism, J enkelijk liet volontarmat te onder steunen. Men zou nooit schooner in de kaarten dor socialisten en ladicalen kunnen spe- eene koord geleid worden en van muilband voorzien zijn, - - vviio iiviidi a) hij hel voorbijrijden van bevolkte aanspraak gedaan om de werkende b) bij het naderen van andere gespan- I hem aangedaan was. Hij beloofde uit af nen of bereden paarden, en bij bet 1 1 voorbijgaan van wielrijders op do banen waar geen wielrijdersweg is aangelegd. Op het eindigen der feest heelt dè 7 E 5 Stab iiju, j Gent Urgtie! 4 45 506 6 42 6 57 7 30 1 X0 t 37 t 45 4 57 1 03 6 4!» 7 18 7 45 7 54 10 57 12 05 1 20 Veurne Static Veurne Markt Cviytlu I N IvUpui t Oostende Oostende Statie Sieuport l Coiyte Vcuine Markt Veurne Statie 01 1 So 110 <3 <'H 710 8 40 015 0 37 0 56 1008 1108 Ex 8 15 8 09 8 8 34 8 48 8 51 9 50 9 55 5 00 5 50 6l3 r. 31 7 01 7 38 9 07 1 58 4 00 4 17 4 15 4 37 4 43 VEURNE TPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 8 05 1(113 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 31 11 50 4 40 7 28 C 4C it nigstarto Linde 5 36 8 24 10 41 YPER—VEURSE 1 5 3 55 6 34 1 10 4 00 6 39 a 131 421 1 38 4 18 7 07,5 1 55 4 45 7 24 1 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 8 41 -- 8 56 -- U21- 9 48- 9 59 - 845 1032- 3 14 6 00 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 51 Vrurno Slutie V nruc Fatihonig No nwe Herberg •Ah ei inghein l.<»v Iluugsteede- Linde Yper Statte Ypcr Statie iv l,uo Alverhigh- m 7 JMj <100 F.Z 7 28 - 1140 5 52 1 ‘.5 5 «2 1 43 5 14 2 lü 6 59 2 38 0 05 2 56 6 15 4 09 7 12 555 EtpJ 8 57 IC 54 3 08 V 41 11 47 3 5« 9 53 11 55 4 04 1019 12 26 4 33 16 46 1255 5 11 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 —bi i—BWII ir I r -iiimrn-inwm—tmtw< -Tii ■:n_in7iTr-n-^rT-T-i-T ztiwtn mfiw m VEURNE OOSTENlTEx 515 6 58 ■Ï5 21 7 04 9 tB 1 47 I 8 5 3M Fxp3 - - 5 43 7 29 -7 45 8 69 835 9 50 12 36 c-.. O 56 12 42 -3 33 7 16 10 08 12 5* Oo.i.luyrLcike 7} 41 7 24 10 (li 46 00 7 43 10 31 7 8 42 11 S3 O 9 46 10 30 1 - - .1 11 30 1 36 446 7 26 5 51 8 38 10 56 H 44 2 tt - 6 08 8 55 11 13 lï 01 Niruwt irrbetf 6 15 9 02 11 20 12 08 2 35 5 25 8 04 VruiiwAuoisjail 6 36 9 23 11 41 12 29 2 Aeu.neSt.tie 6 41 9 28 11 40 12 34 3 - - - J 51 I’. Gent 5 IX l.ichlr»-velde C SS Cci Irinuick D imudr Vtui tic Adink crlc Duinkerke Duinkrrke Adfiikcrkt Veurne Him. tide C.ortcmarrk 5^4 7 50 Lichtrrveldo 5 42 8 05 7 16 018 8 20 1(M5 «>n» ortkrik V on, OOSTENDE-- VEUR SE 5 65 7 4! 10 48 12 18 8 43 11 47 Ouaiduynkerkr “622 9 00 12 04 7;:c 3 3 12 12 ?6 42 9 20 1224 *6 48 9 26 12 30 JGOS 7 6 80 9 0 3 50 6 30 5 01 7 40-5 2 28 5 18 7 57 S* 2 56 3 46 8 25 8 30 "ijken, I U--Vv> .vul uu vei vvuim;

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1