i i Woensdag 28 October 1806. Ziedaar, wat het vaarwel troost tus- insluimei ing den betreurden overledenen onze voor artikels. <nz. 20 fr. het 100. Publicité, Magdaienastraat, 46, te Brussel. ft October ft 390 ei, VOO? roving van fruit. i met Dewull Lodewijk, werkman le Dixmu- f „en lleehterlijke kronljk. De korreklionele Rechtbank van Veurne, 8 October. Dejonghe i van den l met Aller- al hare afgestor- 1 van zoovele ons hert niet ten gronde ters in het vak beurtelings uitgelezene godsdienslige muziekstukken ui.voeren. Dit is eene schoone gelegenheid voor alle liefhebheis van waar muziek, om het nieuw en prachtig orgel, door meester F Loncke. van A’veringhem, gemaakt, door deskundigen en bijzon derlijk door M. Vilain, den vermaarden orgelist, te hooren bespelen. Ingangkaarten zijn te verkiijgen bij de heeren Karei en Jules Vanden Abeelc, kerkekosters, en Alexis Parel. Kwart voor drie uren worden de kerk- duren gesloten, en niemand wordt zon der ingangkaart toegelaten. Eene koninklijk besluit van 17 Oatober verleent het burgerlijk kruis vau I’klas aan M. den baron Karei de Coninck de Merckem, senator, bui ge mees’er te Merckem, en aan M. D. Van Wonterghem, schepen te Merckem, als belooning der diensten door hen bewe zen, gedurende eene loopbaan van meer dan 35 jaar. Bij ministerieel besluit van 20 Octo ber werd vooilopig aangenomen de be noeming van M. Honorius Top, als leeraar in gezondheidsleer en nijver heids-huishoudkunde bij de nijverheids school van Veurne, in vervanging van M. Van Belleghem, weins ontslag werd aanveerd. In den nacht van donderdag tot vrijdag, zijn te Moëres, dicht aan de fransche grens, ter hofstede St. Armand, gebruikt door Rennat Mereville, acht vimmen tarwe, boor,en haver en hooi door eenen brand vernield. De schade wordt op 9000 fr. geschat; er slechts verzekering voor 7500 fr Men denkt dat de kwaadwilligheid niet vreemd is aan deze ramp. De personen zonder kinderen, die eene weeze of een verlaten kind verlan gen aan te nemen, worden verzocht I er nu veel tijd veispaard en aan nuttige zaken kunnen gewijd worden. De graaf van Vlaanderen is groot vader geworden. Uil Postdam wordt gemeld dat zijne dochter prinses Clemen tine, echtgeuooie van prins Karei van Hohenzollern, moeder geworden is van een dochterken. Te Oostende ligt ihans hej grootste schip dal ooit die haven is’binnenge- varen. T Is de engelsche stoomboot Bleiheim, kapïtci.i Trattles, van Pensa- cala. Het schip is geladen met hout üa 4 <l- Kerk, is eene slaapkamer, rijk, piins en L.'.' vernachtten. Ons leven is eene nachtwaak, die met don dag der eeuwigheid uitgaat. O dood! waar is uwe zege? Wam het uur komt en allen die in bet graf zijn zullen de stem des Heeren hooien; degenen, die wel hebben ge daan, zullen opslaan tol de verrijzenis des levens, en die slecht hebben ge daan zullen opslaan om te verrijzen lot de veroordceling! Hij die onze lichamen riep uit den niet, zal ze nog eens roepen uit den a*ch, on bloedverwanten en vrienden Wfêr doen opstaan uit den killen schooi dei aarde. den woensujg. vuuuuuv»j» na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annnncen 20 centimen per regel. Dj groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers De Annoncen voor België (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de 1 Men schrijft in bij nvewa «tzvs drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, le Veurne, en in de Pos’kantooren. feben vrienden de dood is slechts eene verhuizing voor de ziel, slechts een slaap, eene insluimeiing voor hei lichaam. 3 7 as- Allerzielen» Met Allerheiligen, na het lof, wanneer onophoudend de bronzen stem der klok ken over sleden en dorpen, uit torens cn galmgaten, al roepend nedervalt. wie is die roerloos blijft en zijn heil ver steent voor het hulpgelui Eenieder, in familie rond den heerd gezeten, waar reeds de weldoende vlam nil opkronkelt, denkl cn mijmert aan zijne lieve dooden. ’t Is alsof dierbare afgestorvenen, va der, moeder, kinderen, vrienden, we dtrkomen en beurtelings uit hun slof 'oor onzen geest oprijzen En hel klokkengbrom verpoost niet; or ophoudend komen de klanken der torens als stemmen van vrienden ons •ot nadenken aapzeilen en tol bermhenig medelijden O wonderbare schikkingen godsdienst De kerk vierl i zielen de uitvaart van l’ 'ene kinderen. En opdat het schouwspel doodkisten en grafzerken met neerslachtigheid zou slaan, stelt ze Allerzielen onmiddelijk na Allerheiligen, opdat de verrijzenis, het gedacht der opstanding, de gedenkenis der dood zou veizacbten, opdat de licht stralen, die uit den hemel nederscliijnen, de schaduwen en de duisternis van bet graf als zouden verdooven en verdrij ven, opdat de christenen niet zouden treuren gelijk de heidenen, die geene hoop hebben Daalde er op Allerzielendag geene glot letaal uit den hemel, ons oog zou niets omwaren dan stof en dorre been deren, dan planken der doodkist cn 'vormen, dan verrotting cn bederf, en ons hert zou walgen en afgrijzen. Maar neen! de ongel der verrijzenis zweeft over de grafsteden, hand aan hand met den engel der lafenis en der verlossing, en samen met de verzoe nende smeekgebeden stijgt de wierook ten hemel, als bet zinnebeeld der zoele hoop, die alles blijde maakt. Neenhel graf is de wieg dor onster felijkheid! bet kerkhof, in de taal d< r waar arm en bedelaar naast elkander heelt veioordeeld i Zitting van 8 October. Dejonghe Gustaaf, en Lv.u- te Dixmude, voorwaardolijk, elk 26 fr. boel, voor roving van fruit. de, 26 fr. boet, voor dragen van een wUschen naam. Deiuy er Alois, herbergier te Clercken o0 fr. boel, voor smaad. Ta'ioh Hector, landbouwer te Pervyse, 50 li boet, vpor slagen. Dulour August, leurder te Veurne, 10 fr. boel, voor beleedigingen. Zitting van 9 October. Laurens Morgen, donderdag, ten 2 1/2 ure, i zal de plechtige inhülding plaats hebben I ez.anv.1, van het nieuw orgel van St.Nicolaas en 26 Ir. i kerk alhier. Zoo als het, in het pro gramma dat wij vei der meê leelen ge meld wordt, zullen verscheidene mees- (Lpslag van ’tgraan» i Sedert eenige dagen is de prijs van I het graan aan bel rijzen. Men geelt de I volgende redens op Ir; Indo China de groote uilvoerstreek I voor den rijst, is de oogst mislukt. In I plaats van lijst te kunnen uitvoeien. j komt men er veel ie kort om de bevol- I king te kunnen voeden. De hongersnood staat voor do deur, I en als gevolg daai van, heerscht er groote I gisting onder de inboorlingen van En- gelsch-Indo-China. Tot hiertoe heelt men den opstand kunnen onderdrukken, maar stellig zijn er reeds buitensporig- heden gebeurd. De Engelsche regee- I ring wendt al het mogelijke aan om den I toestand geheim le houden, maar bijzon- I dere berichten hebben onze kooplieden toch op de hoogte gesteld. Nu, 'tis klaar dat hel mislukken van f den rijstoogst invloed moet uitoefenen I op de prijzen der granen; want de gra I nen in Engelscb-Indie gewonnen, en die gewoonlijk naar Europa uitgevoerd wor den, zendt men thans naar Indo-China, j om er zooveel mogelijk den hongersnood I te bevechten. Ook in Australië is, naar 'tschijnt ge brek aan graan. Hoewel dit werelddeel onlangs nog tarwe naar Europa uitvoer de, moet het zelf graan doen komen uil Nootd-Amerika. Vertrekuren vmt tweede voorwaardelijk, eene maand gevang en 26 fr. boet, voor slagen. --- Sterfgeval. Zaterdag avond is na eene korstondige ziekte, in onze slad, overleden de bi-ir Edmund Cailliau, gemeenteraadsheer, voorzitter der kerkfabriek van Si. Nico- colaas, lid van het godshuizenbestuur en van het bestuur der middelbare 1 school van den Staat, vereerd met bet burgerkruis van I’ klas- Zijne dood werd geheel de stad door met rechtzinnige droefheid vernomen. M. Edmund Cai'lian was een van die goede rechtschapene menschen, vaslbe- laden van karakter, zoo als men er den dag vandage maar weinig vindt. Hij was altijd bereid om, in de mate zijner krach ten, aan zijne medeburgers dienst te bewijzen. Gemeenzaam met een ieder, hij was van iedereen geacht, bemind en geëer biedigd. Hij was een man vol geloof, een ware christen, die zijn geloof in het openbaar dorst belijden. De armen die hij met woorden en met aalmoesen wist te hel pen en te troosten, verliezen in hem een weldoener en eenen beschermer. In alle bedieningen en eereambten welke zijne stadsgenoten hem toever trouwden, bekleedde hij eene eervolle plaats, steeds bekommerd en beijverd j om het welzijn en den welstand zijner medeburgers en zijner geliefde moeder stad. De katholieke partij verliest in hem eenen moedigen strijder voor de goede zaak, een barer beste opperhoofden, waarvan zij het verlies lang zal gevoelen en dat langen tijd eone leemte zal laten in bare rangen. In naam van VerschiBIise tijsSïngei». Kas der Eigenaars (Laissc des i der antwoord op de koninklijke bood- BRUSSEL, geelt nieuwe obligatiën uit aan 3 voor een i j ‘n 1 jaar - Weerde ten hoogsten aanbevelend! ^6 Ir. boec voor ^agen. j be9le]d Agent in Brugge, A De Meester Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na België (ter uitsondering der Vlaanderen) BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat 111 iiibi 11.1 ij ii i hii <|en IJzcrenweg «fe vau tien buurtspoorweg. 6<« ■- bieden wij de diep beproefde familie zich te wenden tot het secretariaat der u van den betreurden overledenen onze' mnatschannii lot bescherming dn<-kin Desodt Arthur, werkhedeo rechtzinnige deelneming aan in hunne gelatenheid zouden kunnen verdra- Pies, welk zij komen te onderstaan. i al onze medeburgers, maatschappij tot bescherming der kin- ‘i deren-martelaars, Leheaustraat. 43, te 'dioe'fheid "Wij vragen den lieer dat zij Brussel. Medegedeeld). aroeiueru. j s je opening der kamers op 10 November aanstaande nl geen troon- netMuciv j reclc ge[ezetl worden. De noodzakelijk heid doet zich echter ook niet gevoelen; de kamer heet en hebben hun pro gram van dringende hervormingen en belangrijke wetten. Daar de bespreking Propriétaires), beslaande sedert töoo, 8C|iap gewoonlijk zeer lang duurt, zal termijn van* 10 Emiel, herbergier te Dixmude, 2 maan- Ja<u --- den gevang en 2C =ta<mn I De Htels worden zonder kosten t’buis Plael Desideer, werkman te Beerst, uca‘v.'" -" -pg' - Vandorsype Livinus, werkman, en Colpaett Karei, zager, beide te Zarren, de eerste 3 maanden gevang c._ 2? 1 boet, voor slagen, en 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor bedreigingen; do 1 Vrurne Sintic K 3 5 05 Vruroe Sin tie was l'O ■ii na— mi rwnmnM»niiiiiuiTTUwwntm uja 53° JAARGANG. I 02 1 20 2 20 t 20 1 37 1 *5 1 57 2 03 9 50 9 55 10 77 12 05 1 20 3 14 G 06 3 20 0 12 3 32 0 24 -- 3 40 6 32 4 00 C52 5 00 7 52 i9! 5 1» 6 48 ia 7 45 7 54 5 00 5 50 0 03 oól 7 01 7 38 9 07 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 - 4 43 Oostemle SLtli. Nicupórt o,.n<lii)iil<erLr Cvxyle Vrutne Markt Vrurne SU'ie 8 15 -■ 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 YPER-VKURNE 1 5 3 55 0 34 1 10 4 00 C 39 131 4 2! 7- 1 38 4 28 7 07 1 55 4 45 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 OOSTENDE - VEUR.VE 7 42 10 48 12 18 t 6 05 8 43 11 47 -•■22 00 12 04 76 30 9 Of 12 12 *642 9 20 12 24 *6 48 926 12 30 5 45 7 29 7 45 8v9 8 55 J-zinn I* 11 lil tx»- •'■•.'.«f ,i'. .-.'l ui_ VEURNE OOSTENDE Vrurne Static 5 15 58 Vcnrue Maikt ^5’2t 7 04 Ccxyde (’Oihhij t'krt kc J 5 41 Ntrllpoil nn Ü.»wicndü LilVUuui -- C3 -c Q ra a 5 01 7 40 6 00 E 3 8 11- 8:16- 921- 9 48 - 9 59- 8 45 10 52 - 555 Ex|>3 6 42 6 52 7 20 7 50 8 05 f 018 - f Veurne Slut u Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveiingheni Loo Hoogslaede Linde Yp«r Stuliu Yper Static r T - Loo Alveringh 'in 9 50 12 36 9 56 U 4ï “5 33 7 16 10 08 12 54 ;r A 7 24 10 16 Aa 2600 7 43 10 3i 7 8 42 11 32 L/C-Ma. r 9 16 1 47 1 3 2 38 Up3 11 40 3 53 1 25 502 1 43 5 14 10 5 39 9'8 6 05 5 56 6 15 4 09 7 19 8 57 IC 54 5 08 9 41 1 1 47 s re 9 53 II 55 4 i>4 10 19 12 36 4-33 10 46 12 55 5 11 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 VEÜOE-ÏPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 34 6 45 9 32 11 50 4 40 7 28 9 46 10 30 1 350 6 30 Hoogslatle I.indo 5 36 8 24 10 42 11 30 1 56 4 46 7 26 5 51 8 38 10 56 11 44 2 11 5 01 7 40 6 08 8 55 11 13 12 01 2 28 5 18 7 57 2' Nieuwe Heiberg 6 15 9 02 11 20 12 08 2 35 5 25 8 04 VeurneV<1OISI<1<1 6 36 9 23 11 41 12 29 2 56 5 46 8 25 6 41 9 28 11 46 12 34 3 01 5 51 8 30 4 45 51'6 531 7 16 8^ *W, I UO IKUIH VV<JIU<J<< fiv.iuvi- kCGtCC t bu,3 7 30 8 40 9 15 9 37 9.6 K II 8 Fx Rruaiel Gent Lichterwelde 051 Coitemarck Üixmude Veurne AdinkerLo Du inkerke Diiinkerkc Aditikerke Veurne Dixn.ude Curlrmmck Liclitervclde 5 49 Gout Brosje! 20 1045 in naam «au t -t f 7 t J j 1 QQM UH dllt WUUJ auuitiaitj au UJl ZJI'. «Ut« V- voo! waaidelijk, tweemaal 8 dagen ge- bankier, Spanjaardstraat. vang, voor roverij van vruchten en smaad. I I ■•'I fi

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1