Woensdag 4 November 1806. N° 44. 53e e JAARGANG. rschijnt den Woensdag, onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimon per regel. Da gr oote letter èn zijn voordeel kan benuttigen. I te volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitsondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraal, 'iG, te Brussel. 1 zo het is doodeud de aa de te wioe 5 Dit bind ve treedt, hoort hij de veroordeelingen die de ongelukkige werkers ti effen, omdat zij onder den duivelacbtigen in vloed van den jenever euveldaden pleeg den. Indien de wetenschap hem haar ver grootglas leende, zou hij, in de lichamen ziende zijner aan den drank verslaafde makkers, schrikken voor die vaal en verrotte hersenen, die verschroeide ma gen, die zwart verkleurde longen en dat reeds ontbonden hart. Zijn oog zou de toekomst te gemoet zien, en die bleeke gelaatstrekken, en het afschuwelijk wezen en de ellendige ledematen van die kinderen en kleinkin deren die door het leven heen trekken als de misdadigers door de galeien, zouden hem in den bol der lichaams kwalen die zij, arme martelaars, nasle pen, den jenever door zien door hunne vaders of hunne grootvaders ingezwol gen, en waarvan zij, de onschuldige afstammelingen de droevige verant woordelijkheid nog moeten dragen. En, wanneer bij nu, de verderfelijkste leerstelsels hoort prediken tegen de sa menleving, wanneer hij huivert bij de gedachte van eene mogelijke omverwer ping der maatschappij in de overgtooie massa der puinen en eene zee van men- scbenbloed, en daar de oorzaak van zoekt, dan vindt bij bijna altoos dal de jenever den haat gezaaid heeft van het werk, hel juist besef der verant woordelijkheid ontnomen, de gedachte van eenen alles hei stellenden God ver kracht, de onderlinge naastenliefde heelt versmoord, en, de vuist ballende naar die droevige uitvinding der helle zooals een onzer grootste vlaamsche schrijvers den jenever heeft atgeschil- derd, noemt hij hem ten rechte den kanker van het werk. Beclhterlljke kroiUjk. Verachilllge lijdluigru. Kas der Eigenaars (Cuisse d& Propriétaires), beslaande sedert 1885, BRUSSEL, geelt nieuwe obligation uit aan 3 1/a voor een termijn van 10 jaar - Weerde ten hoocsten aanbevelend! De titels worden zonder kosten t’tiuis besteld. Agent in Brugge, A. De Meesier bankier, Spanjaardstraat. liet menschdoni heeft aangetast, maar bijzonder gelijk alle kwaad dat i Werd veizonnen, vonskiacht der samenleving het werk. Er is geene - Wereld of zij vindt apostels verdedigen en diogredenen vooruit to zetten. Be franschman heeft het nieuw ver gift aan de verbruikers voorgesteld on der den naam van eau de vie water ues levens; de aanpredikers van h t verderfelijk vocht hebben de werklieden toegcroepen, dat hel bij het werk on-, omheerltjk is; zij hebben zelfs lot den patroon durven zeggen dat het een middel is om meer werk voort te bren gen. En eilaas! De werkman heeft veelal geloof ge geven aan die leugens, gestaafd op eene bedriegelijke opwekking det krachten, «p eci.e valse io opbturir g van den gMSt. Ook degenen, die de kwaal aanwij zen cn bestrifden, hooren ten allen kam deze opwerping door du werkers zei ven gfuti Het is n et mogelijk zonder b.andewijn zwaar wcik ie vei lichten; het is doodend zonder brandewijn zwaai we.k ie vnrich'en; zonder b andewijn in tea en de vocht dei kuilen te trólseeret»; de brandewijn is ons zoo noodzakelijk als brood. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van tien IJFzerenwcg van den Buurtspoorweg. 1 October 1ööu iuo E 3 E’P3 1 ‘-’5 5 Oi r Nieuwe Herberg 6 15 9 02 1120 VeurneVooislud 6 36 9 23 11 41 Veurne Statie Wij vernemen dat M. Edmond Fosseprez, schrijver ten stadi.uize, komt vereerd te worden met liet bur gerkruis van 2* klas, ter belooiiing zijner getrouwe diensten bewezen se dert meer dan vijftig jaren. Den 23 October wei den ter markt van Hondschoote verscheidene diehen van kieedingstoffen gepleegd ten na- deele van de krameniers Tanche, Ver- haeghe, Decool, Verhille en M'“* Deby- ser. Een der bestolenen, Jules Tanche, vatte vermoedens op tegen drie vrouw- lién van Bulscanip, die hij ter markt gezien bad, en ’tis aan hem ta danken dal de diefeggen aangehouden werden. Om aan da opzoekingen der poliiie te ontsnappen, hadden zij een deel van den buit in de kerk geborgen. Donderdag zijn da pleegsters dezer diehen voot de rechtbank van Duin- keike verschenen. De eene werd ver oordeeld tot 40 dagen en de twee an dere elk tot 20 dagen gevangzitting. Een bedrieger die zich uitgal voor advokaat heeft zich eenige dagen voor de oproeping van het proces, bij da tainilien der betichte vrouwlien aange boden, zeggende dat hij mol de verde diging der zaak voor de rechtbank ge- I last was. Hij eiseht» als eerloon 23 tr. I voor elke betichte, dus eene som vaa Priesterlijke benoemingen. Mgr. de Bigschop van Brugge heeft benoemd Bestuurder der zusters Paulinen te Koruijk, M. Tillieux, bestuurder van de landbouwschool te Avelghem. Bestuurder der landbouwschool Avelghem, M. Lootens, licenciaat in taalkunde en letteren van do universi- teit van Leuven, onderpastoor te Gheluwe. Opziener van hel lager katholiek on derwijs voor de dekt mj Meenen (noord kant). M. llotlebecq, pnucipaal vau bet collegie van Meenet». Oodei pastoor te Gheluwe, M. Loleu, onderpastoor te Bavichove. Onderpastoor te Bavichove, M. De Brie, coadjutor van den pastoor van Becelaere. Coadjutor van M. den pastoor van Betelaere, M Gailliaerl, gewezen coad jutor van iM. tien pastoor van Ooie- ghem. Aalmoezenier van het celgevang te M. Tilleux, bestuurder der Zusters Paul nnen ter zelfde stad. weldaad van de Voorzienigheid, is het praan dat uil schiet, om c_ kunnen bewaïen te vullen. Uit het graan wordt bel brood gebak ken; het noodzakelijkste, hel ombeer lijkste voedsel. En *t is uit datzelfde graan, dat de geest van den mensch, door gene nood- op lollige bewerking, den alcohol heeft r r. weten te trekken, die niet alleen da ouden dag zou bezorgd hebben, dood is voor het lichaam, maar voor I'~"n irnme den geest, voor het hart, voor de ziel, plaats van met open Het is eene uiiteercnde kanker, die ontvangen, maar al te uevix uuiij^vk..,., .....27 keer en (*-" alle kwaad dat in de bei welke zijn buitensporige toests de belangrijkste Ie- dikwijls sporen zijner woestheid zaak zoo slecht in de gelaten. om haar te om baar En ol de weikelijkheid dengenen die zoo spreken gelijk wilde geven, wan neer de wei kmati die aan den genever gewoon is, hem ombeert, hetzij uit noodzakelijkheid, hetzij door de kiachl van zijnen wil, dan gevoelt hij zich ver zwakt, als ontzenuwd. Hij is zoodanig aan die valsche op- rwekking zijner krachten gewend ge- (ltPn Hij in hem schiep, tot zijn behoud rankt, dat zonder baar zijne spieren en ‘■iju vuuiueei k»u Iiuuum.^^... zijne zenuwen hem hunnen dienst wei- Gedurig verleerd door bet verlangen geien, waaneer bij zijne maag den -L i bedwelmenden alcohol ontzegt. uit de goederen waarmede God voor I Wanneer echter de wilskracht van J„it do den werker, gericht door zijr. gezond vergaderd verstand cn door de lessen der onder in baren schoot lot beschikking van bet i vinding en der wetenschap, weerstand bienschdom, zich verderfelijke noodwen- i weel te bieden aan die eerste ontinoedi- digheden te scheppen, die zijnen geest, ging, ondervindt hij weldra, dat het ver- iijne ziel en zijn lichaam henadeelen laten van den brandewijn zijn lichaam moeien. krachtiger, zijn weerstandsvermogen De eerste gave, de grootste stoffelijke machtigcr, zijnen adem sterker, zijn u’c Vuu...v..ih:.„iJ, ïct versland helderder heeft gemaakt. uil de aarde weelderig op- Wanneer de werker, genezen van zijn de zolders, die het jaren lang onnatuurlijken drift, met kalm oog de kwalen ziel die de brandewijn na zich sleept rondom hem heen, dan siddert hij van afschuw en van angstwekkende vei hazing. Hij ziet zijne lotgenoten, in den kroeg de behenkbank, dagelijks dal geld wegwerpen dat hun een kommerloozen Hij ziet zijn gezel Thuis komen en in armen te worden al te dikwijls met ai der) angst der zijnen, bij de- toestand zoo rw I en her inneringen zijner verbeesting heelt na- llij hoort hem, ingegeven door de hersenkwellende taal van den alcohol, vervloekingen uitbraken legen den pa troon die bem werk verschaft. Hij ziet langzaam die edele trekken van den mensch, uil wiens gelaat altoos de ziel en het vernuft straalt, verdierlij ken; de glansende oogen, die spiege len van bel ha:f, ziot hij verdooven, en des <1 inkers taal, de wedergave van de gevoelens en de gedachten, klinkt hem als een wangeluid in de ooien, hij voolt in haar gehik als de stotteringen van bet d er. Hij koert zijn oog naar de hospitalen en ziet de lange Hjeu bedden door den j iru v r allen bezet. Hij vvaridnli naai de buizen der arme zinneioozei’, en is verbaasd hóe ze op gepropt zijn 'a.i volk door den biande- wijn, hoe deze er gedurig nieuwe en gi'ootere doel bijhouwen. Hij zie’, de duuende en duizende ai men, die zooveel werk konden alvvei - pen voor de maatschappij, die zooveel luizende huisgezinnen kouder, gelukkig maken, ais door eene vermaledijdmg geslagen en toi do eibariuelijktte wei- Keli osneiJ gedoemd. Wanneer hij de gerechtszalen binnen- Koruijk, De kanker van het werk. De mensch bederft maar al te dikwijls bet werk van God. Zijn Schepper heeft onder zijn bereik gelegd r.l wat hem op aarde het leven kan geven, behouden en verzachten; hij heeft de natuur wellen opgelegd die zijn Fclippsel door bet vernuft van den geest, zijne zenuwen van valsche genuchlen,zoekt de mensch, I en uil de goederen waarmede God voor hem de aarde heeft bestrooid, èn uit de krachten die Hij heelt bijeen VEURN .’51 8 30 i i i i oi 2 20 1 10 1 37 1 45 1 57 103 1 58 4 00 4 17 4 15 4 37 4 43 9 50 9 55 4 43 5 C6 to.’7 12 05 1 20 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhera Loo IIoogsfuede-Linde Yper Statie Yper Statie j. Loo Alveringhem 2 91 8 18 6 48 7 18 7 45 7 51 «42 652 7 20 7 50 «05 018 Oostende Statie Nieuport CuxySe Veurne Markt Veurne Statie - 5 43 7 29 - 7 45 8 09 - 8 55 5 00 E 3 5 50 0 03 - 631 7 01 7 38 9 07 S 13 8 09 8 16 8 34 8 46 8 51 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 05 8 43 11 47 Onalduynkerke “6 22 9 00 12 Ó4 2630 908 1212 ?6 42 9 20 3224 *6 48 916 12 30 De korrektionnele Rechtbank van Veurne, heelt veroordeeld Zitting an 15 October. Cieou Willem, dienst knecht, te Middclkerke, 26 fr. boet, voor vernie ling van meubels Vanpaiys Kmiel, openbare zanger te VVerckcn, eene maand gevang en 26 fr. boet, voor smaad, cn 15 fr. voor dronkenschap. Dumolhn Justin, Dewulf Renaat en De wulf Hendrik, rondleurders te Clercken, de eerste 3 weken gevang en 26 fr. boet, cn de andere elk 5o fr. boet, voor slagen. Decock Meline, huisvrouw Ignaas Staelen, te Merckem. voorwaarJclijk, 16 fr. boet, voor eer- Decock Emile, brouwersgast te Beerst, vcor- waardelijk. 100 fr. boet, voor smaad. Zitting van 16 October. Heite Leonie, werk ster te Wcstvletcren, voorwaardelijk 26 fr boet, voor slagen. Minne Eduard, metser te Veurne, 10 tr. boet, voor eerroof. Carnicr 1 rans, werkman, Dcspeghet Octavie, Devinck Camiel en Derinck Desidcer, sliipeis, allen te Zarrca, de eerste 5o fr. boet; de tweede, eene maand gevang en 26 fr. boet; de derde, voor- waardelijk, 5o fr. boet, voor slagen; de vierde, 2 jaren gevang, voor slagen de dood veroorzaakt hebbende. 9 56 12 42 3 20 6 12 3 31 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 52 6 68 7 20 8 40 9 15 0 37 956 10 <i8 1108 Ex 1 43 5 14 2 10 539 2 38 6 05 2 56 6 15 4 09 7 12 6 00 E 3 7 28- 8 43 -- 8 56- 9 21- 9 48 - 9 59 -- 8 45 10 52 - 5 55 Eip» 8 57 IC 54 3 08 9 41 1 1 47 3 50 9 53 11 55 4 04 1019 12 26 4 33 10 46 12 55 511 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 1047 VEURNE—YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 44 7 58 40 16 5 48 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 38 10 54 6 45 9 32 11 50 4 40 7 28 9 46 10 30 1 - lloogslado Linde 5 36 8 24 10 41 11 30 1 56 5 51 8 38 10 56 11 44 2 11 I M. Castelein-Van Hille, te Dixmudc, ia herbe noemd tot lid van de regie der Noordwatering van Veurne, cn M. R. de Spot, te Veurne, is benoemd tot lid van dit bestuur, in vervanging van M. graat Lcon Visart de Bocarmé, ontslaggever. YPER—VEURNE 1 5 3 55 0 34 1 10 00 6 39 1 31 42! 7 1 38 4 28 7 07 1 55 4 45 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 5 3 50 6 30 S 4 46 7 26 3 5 01 7 40 0 08 8 55 11 13 12 01 2 28 5 18 7 57 5* 12 08 2 35 525 81)4 12 29 2 56 5 46 8 25 6 41 9 28 11 46 12 34 3 01 j - i'nrhnnciinn h VEURNE OOSTENDE --- „5 15 9 50 12 36 3 14 6 66 f'Urnr MnrLt v 5 21 7 04 Ccxyde is 33 7 16 10 08 12 54 Oosldiiytikerle 2 5 41 7 24 10 16 f 6 00 7 43 10 34 7 8 42 H 32 Brunei Geut l.ichfrr^clrfe 6 «”S2 Coi temwick Dixmudc Veurne Adinkcrke Duinkrrke Duinkerks Aditikerke Vcurnc Dixmudc Cortcmarck 5 i Lichter vel de 5 49 Cent 7 W Brotsel 8 20 lc*5 Vcnrue Statie Ccxyde NirUpOI t Oostende I1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1