f i. lil ft0 4 Woensdag H Novtnsixit ISOS. I De Karner. 53’ i J wordt sterk beknibbeld, en de klachten van den kunnen beginnen. Volgens het schijnt zal men eerst in 't begin van den zittijd overgaan tot dc herziening van het reglement. Er zullen waarschijnlijk maatregelen 3 JAARGANG. 9 ’Ibuitenland worden ontvangen door het Office Men schrijft in bij BONHOMME-RYC^ASKYS, drukker uitgever. Zwart.' Nonnenstraat. 4. len nog uit de nieuwe maatregelen voort spruiten, maar de meening van den beer Minister is, dat hij genoeg de voor- deelen er van heelt doen uitschijnen om ie bewijzen dat ze verre opwegen tegen de uiterst kleine bezwaren, die bel mer ken voor den landbouw zou kunnen te weeg brengen. Gfster werd de wetgevende zittijd van 1896-97 geopend. Dc volgende punten sionden aan de dagorde 1. Goedkeuring der volmachten i de nieuw gekozenen 2. Benoeming van het bureel; 3. Benoeming der commissien; 4 Samenstelling der commission. Daar er geen troonrede was, zal de i c 00 F. 3 z see- door anderen vervangen geweest. Hei j ziJn i’£. B.üsSel MM. Laüters en Le Sèr-' bit bind Men schrijft uit eene gemeente der provincie Antwerpen, dat sommige land bouwers, welke bet haidt>i sein eeuwen tegen het merken, alzeo bandelen enkel en alleen omdat zij tol hiertoe profijt konden nekken uil den smokkelbanoel in vee. Wij doen geen uitspraak over dat punt, omdat bet hier eene echte be schuldiging geldt, die wij in geen geval gemakkelijk zouden kunnen bewijzen Maar zeker is hei, dat vele belang- hebbenden de zoogenaamde schadelijke i gevolgen van het merken fel overdrij ven. Dat is onredelijk, en men zou waar lijk eenen minister als M. de Bruyn op den duurden moed doen vei liezen, mei zoo gedurig zijne goede doeleinden in twijfel te trekken of ie dwarsboomen. Men verlieze daarbij niet uit het oog n,.u,u'"ter» utnuntwi dat h«t Gouvernement ónmogelijk alle I zlJn ’Jna 3 b'(!rneeri-* particuliere belangen bevredigen kan; het moet maatregels nemen van a/ge- meenen aard, die soms eenen persoon min of meer kunnen benaderden, maar er anderszijds twintig bevóordeelen. Ukin£. Over het ijken der maten en gewich ten wordt straf geklaagd. De willekeu righeid, waarmeê men te werk gaat. Priesterlijke benoemingen. M. Loolens, Lesiutirdm' van not iund- hotiwgestic.ht van Xvf.lghem, ia- be» rscbiint den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 eentimen per regel. Begroete letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artik.-ls. enz. 20 ir. bet 100. De Annoncen voor België (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de PunuciTfi, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. te Veurne, en in de Pos’kantooren. Ministeriele krisis. Een lih -in! blad van Brussel beweert te wc'en dat er zaurdag in dop minister raad besloten werd hot nederleggen van bet wetsontwerp op de herinrichting van bet leger tot later te verschuiven en dat, ten gevolge van dit besluit, de minister van ooilog zijn omslag hoeft gegeven. Het schijnt dat inderdaad generaal Brassine, den kouing zijn ontslag heeft aangeboden, doch hei is te betwijfelen of het zal aangenomen worden. geant, vervangen door MM. Carton de Wiart en Renkin; Nijvel MM. Boucher, Henricot en Jouiez, door MM. Brabant, de Lalieux eu Soufts Mechelen M. Broers door M. De Cocq; Pnilippeville MM. Mineur en Palante door MM. de Fontbaiéen llubeit; Antwerpen M. Meeus door M. Van Reelh; IJpeien M. Berten door M. Van Merns; Turnbout M. Coomnns door M de Mei ode; Namen M. Ronvaux door M. Bodart; Arion M. Ozeray door M. de L m burg-Slirum. het gelijk te j de onderv ngingen gemaakt i maken; 4’ De baskuuls die goed onderhou den worden iOjaar kunnen dienen. Aangenomen bij toejuiching. [lel Fondsenblad Bchrijft over die zaak: M. Van Coppenolle beeft al do onge- Wcrtrekuren van Eïct merken van liet vee. De heer minister van landbouw beeft op de icclamatien aangaande het mer ken, die I em langs alle zijden gezonden "’orden, als volgt geantwoord M. de Minister zegt, da! hem aangaan de bet merken, reeds vcrschillige Petitiën zijn gezonden. Volgens hei reglement der regeering ZOu Lij op bet merken eener. (akst kun- rie” stellen. Men moet nochtans niet bo- v>ee-d zijn, M. de Minister zal van die fraclit geen gebruik maken. Dc petitiën, den heer Minister gezon- d*-n, geven geen enkel slecht gevolg "elke de behandeling na zich heeft S leept; zij bevatten enkel eene reeks ''lagen, waai op hij alle geruststelling Lin geven. Deze merking kan voor de dieren hoe- feraamd geene noodlottige gevolgen “ebben. Alleen kar. erwanneer de agent- “terker de reglementaire voorschriften “iet volgt, eene zeer geringe bloed storting plaats hebben, wat geen het Minste gevaar opleveren kan. Indien ïich eene kleine ottering voordeed, zoo is het genoegzaam de wonde met ge kookt water te wasschen. Het water zal liefst in koudon staat gebruikt worden. Verdween de ettering niet snel genoeg, 'vat zeer zeldzaam gebeuren zal, dan is t raadzaam er een weinig pheniekzuur, «reolien o.' derge'ijke stoffen bij te voe den, in de verhouding van 20 grammen voor oenen liter water. Op dit oogenblik zijn reeds veel dui zenden dieren gemerkt en tot hiertoe is “r geen enkel ongeval aan mijn depar tment bekend gemaakt geworden. Het is echter wenschelijk voor de ’'tgentenmerkers, wanneer ze Ie doen hebben met koeien waarvan de dracht zeer gevorderd is, het merken te ver dagen tot na het kalven. Uil dit alles blijkt, «schrijnde beer Minister,» dat er geene redenen bestaan om het brandmerken te verkiezen boven het hedendaagsr-h systeem. Het brand- meiken is integendeel pijnlijken. Ten andere, die merking is noodig Om den smokkelhandel te voor komen. 2’ Om ie beletlen dat dc vergoedingen i op s'aalsfondscn te beialen, voortaan nog zullen blijven toegekend worden op vee uit den vreemde ingevoerd, eu i dat zich niet in reglementaire voor- w.iarden bevindt om het toekennen van dergelijke vergoedingen te wettigen. Voor de g'ensbewonerB zal het mer- krn de mogelijkheid medebrengen van <b’ meeste pleegvormen af te schaften "elke het veetneikeii in hel gcresei- v. ir I io gebied zeer lastig maken. Ir> alle cmx’andigbeden zal h«t doen lijk zijnde identiteit de»- dieren ie kun- Den vasi t l'cn. wat in zake van handel tri g< zoMlhciiNpolicid s'eeds zeer ge- wcr.-c' i '\o 'li. Andere voo'dO i'C'i zul- 1 Kamer onmiddelijk hare waakzaamhe mcllen, stelt M. Van CoppenoH ilnn Innnnn hii'iinnfn --- - 1 j g. mee.nten van minstens 500 inwoners- u.. 4U..CI. JV.UJUHJ* u.duur-jnrH o 3" Alleen t« ir idden in het gaw c i’i genomen worden om het misbruik dat mnora eebna.h >«nrd.„. 1 er van werd, te doen ophouden. Wij denken dat betook te werschen ware dat men de besprekingen, die dik wijls al te zeer gerekt worden, wat kon inkorten. De Kamer van volksvertegenwoordi' gers heelt door de kiezingen van Ib96 makken en knevelarijen aan»ehaald aan geene groote veranderingen ondergaan, i welke de belanghebbenden bij het ijken Van de 66 uittredende is er een over'o zijn blootgesteld. J den, M. Coomans, en slechts 12 zijn IIrj bad gewichten mede^ebracM in ge.'qoord, in hetwelk dan meer lood was iiijgévoegrt tot joistmakiug.. Het godsdienstig onderwijs. Een Italiaansch liberaal blad, de Gasetta di ^Torino, schrijft de volgende buide aan den godsdienst Het godsdienstig onderwijs is de opening van een gezonden en verheven weg, die van in de prilste jeugd een veel wijder en zekerder gezichteinder aan het kind opent, dan bet leven wel belooft. Zulk begin kan enkel tot do zuiverheid en de kracht der ziel bijdta- "en- Velen ongetwijfeld, zullen dien weg verlaten en rn het onvruchtbaar kamp van bet ongeloof overloopen, maar niei weinigen zullen in het geloof' eenen steun vinden voor heel bun leven, en er groot voordeel uit trekken voor zien zelven en voor anderen. Wanneer bet eerste onderricht oo hei evangelie gesteund is. wanneer <le richting is aangewezen naar den waren en goeden weg, dan treedt de leering dien binnen met zekerheid, met vluggen on va«ten s'ap. en bij vindt er zooveel profijt in als hij er undèren doet van genie en. En ziedaar waarom wij ons ttis-' schen de vooisia-der? van het gods dienstonderwijs scharen. Die gewichten hebben na’uurlijk veel van hunne eigenlijke weerde vetleren. Hij baalde zeer stichtende gevallen aan, onder andere, dat een opzichter van Brussel te Gapiijke of ten minste in bet kanton was gekomen en bad toege- laten dat al de niet geijkte en afge keurde gewichten en bascuïen voort mochten gebezigd woiden. Ook beeft de provincieraad zich een parig bij den wensch van M. Van Cop- penoiie aangesloten. Het is te denken dat, na de bolwas- sching door M Van Coppenolle zoo k acbtdudig toegediend, bet ijken voor taan met wat rain barbaarschheid zai gedaan worden. Vooriaan ook. zullen de belangheb benden durven verbieden dat men hunne r I gewichten door willekeurig boren be- den IJfzei-enweg A van den EBuuHspoos-'êieg VKUBNK OOSTENDE a October fiSö© 't En is niet alleen hier in onze pro vincie, maar ook elders dat geklaagd wordt. Wij lezen in een verslag over den provincialen raad van Oo-tvlaanderen Loting wordt gegeven van een voor stel van M. Van Coppenolle, wijzigin gen voorstellende aan bet ijken der maten en gewichten. Hij beeft eenige gewichten tnedege- brr ctit om te toone.n hoe leolijk erin ge hooid ir; de gew phten hadden in de veei iig j rai gediend toen tner. vond dal ze niet docMeo De vergoedingen voor de herstellin gen zijn ook ie boog lu twee dagen won de ijker te Capnjke 8!) frank. Om aan alle misbruiken een einde te Ie voor eenen wensch uit te drukken opdat i 1° Het ijken kosieloos ge^c’iicdq 2" Plants hebbe in bet center van alle 3" Alleen te midden moge gehooid worden om E 3 2 28 5 18 7 57 tn 42 a to '.‘Ul "t >1'iiiiiiiii.i 10 57 12 05 I 20 Onsh-n.ie Stut). Nicuport Coxyie Veuine Markt Veurne Statie 10 <2 30 t 56 12 42 1 02 1 20 2 20 1 20 1 37 1 45 1 57 2 63 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 8 15 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 9 50 9 53 Gent Gruwel 4 45 5 00 6 08 7 20 8 40 0 15 9 37 956 10 08 1108 Ex 291 5 18 6 48 7 18 7 45 7 54 5 00 5 50 6 03 6 31 7 01 7 38 9 07 S53» 7 16 10 08 12 54 -3 1600 7 43 10 34 *7 8 42 11 32 8 42- 8 56 - 921- 9 48- 9 59 - 8 45 10 52 - 555 Exp5 6 42 652 7 20 1 7 50 1 21 4u 3 52 1 25 5 02 1 43 5 14 2 10 5 59 - 2 58 6 05 2 56 615 - 4 09 7 I2 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 10 19 12 26 4 33 10 4» 12 55 5 11 1 53 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 ■I..«—arm mr..», ■■mhh f -«w Rrutiel Cctil Lichterfelde 6 32 Coi trniRick Üixmude Veurne Adiukerke Dn in kerke Duinkerke Adinkerke Veurne Dixrr.ude Cortemarck 5 34 L’chtrrvelde 5 49 8 05 7 10 018 a 20 1045 v 9 16 1 47 1 3 2J8 F.xp3 ‘A 5 43 7 29 7 43 8 69 8 35 OOSTENDE—VEURNE J 05 7 42 1048 12 18 _6 05 8 43 11 47 Oo.lduynkerke «1'22 9 00 12 04 2 6 30 9 0S 1212 ?842 9 20 12 24 *6 48 9 20 12 20 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 8 05 10 24 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 (i 45 9 32 11 50 - 4 40 7 28 9 46 10 30 1 3 50 6 30 Hoogstads Linde 5 36 8 24 10 42 11 30 1 56 4 46 7 2C e 5 51 8 38 10 56 11 44 2 11 5 01 7 40 f, Afc 5 55 4 4 J I Nieuwe Herberg 6 15 9 02 VeufueVoorslad 6 36 9 23 I Veurne Statie 6 41 9 28 11 46 a--- --ri„. we!ke Op den kant epn b0| ’was ■Uuhgoedgekeurd ^had,ge> Gister werden de kiezingen v»n c Op voorstel ran den minister van finanticn.gaat de Kamer ■iteen tot dinsdag, tntusschen zullen de tegrootingen gereed zijn om uitgedeeld tc wor den. Veurne SlHtie 5 15 »8 »0 13 SC 3 14 6 06 Veurne tU.lt föll 7 04 9 56 12 42 3 20 6 12 Cnxyde «5 33 7 16 10 08 12 54 3 32 6 24 Oostduj vLrrke *«5 41 7 24 10 16 1 02 3 40 6 32 Nieuporl 6 00 7 43 10 34 1 20 - 4 00 6 5’ Ooatemie *7 3 42 11 32 2 20 - 5 00 7 52 VEÜRNE-YPER. - Veurne Stabe Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogst nedc-Linde Yper Statie Ypcr Statie Loo Alveringh°m YPER- VEüRNE 1 5 3 55 6 34 1 10 4 00 6 39 131 4 21 7-^ 1 38 4 28 7 07 155 445 7 24 2 09 4 50 7 88 3 05 555 8 33 9 46 10 30 1 3 50 6 30- 10 42 11 30 1 56 4 46 7 26 6 08 855 11 13 1201 1 -- 11 20 12 08 2 35 525 804 11 41 12 29 2 50 5 46 8 25 -.143 12 84 3 01 5 51 830

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1