L *7 Woensdag IS November 1896. •53e 46. JAARGANG. blad verschijnt den Woenstag. onmiddelijk Men schrijft in hij IfONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Posikantooren. bn IV Gister, ten 11 ure, heeft alhier de 1 van de M. den nijpenden toestand des landbouws. Middels die der landbouw kunnen ter huipe komen zijn de volgende 1° ver andering der erienisrechten; 2° vermin dering der grondlasten; 3“ slaatsonder- steuning voor de vrije veeverzekenng; 4" hoogere inkomende rechten; 5° Ver mindering van vervoerkosten voor de landbouwvooribrengselen. Door de kwijning van den landbouw, de daling der prijzen, komt natuurlijk de vermindering van loon voor de lan delijke arbeiders, die hei reeds niet al te breed zitten hebben, en niettegen staande hun werken en zwoegen, in de onmogelijkheid zijn, gezien hun karig loon, tn het onderhoud van vrouw en kinderen te voorzien. Wanneer zullen wij toch bij ons staatsbestuur gehoor krijgen, en onze landbouwnijverheid, mei doeltreffende middels ter hulp zien komen. Ja, layc, wanneer? J’t na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 eentimen per regel. Dj groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr- Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artik' ls. enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. De Kamer Vrede met Abysainie. De Negus Menelik heeft zelf per de- peebe aan den kouing van Italië de ondeneekening van hel verdrag van eeuwige vriendschap en vrede tusschen Italië en Abyssinie medegedeeld. De vol strekte ouailiankelijkbeid van Ethiopië wordt erkend. De Italiaansche krijgs gevangenen zullen allen in vrijheid ge steld worden; de kosten van onderhoud derzelve zuilen terugbetaald worden door Italië. VerBChllllge tijdingen. Kas der Eigenaars (Caisse des Propriétaires), bestaande sedert 1885, BRUSSEL, geeti nieuwe obligation uit aan 3 i/2 voor een termijn van 10 jaar - Weerde ten hoogsten aanbevelend! De titels worden zonder kosten t'uui» besteld. Agent in Brugge, A. De Meester bankier, Spanjaardstraut. Woensdag naast, 25 dezer, ten 2 1/2 ure na middag, zal in eene der zalen van bet Gevang de opening plaats hebben der aanhiedingsbiljetten voor de aan besteding van hei onderhoud.der daken, ïencbrn7ieÜïnFe^gëdaan en maatregel» te beginnen met 1 Januari 1897 tot 31 landbouwbelangen. Dc landbouw, bron van welvaart of ondergang aller landen, kwijnt sedert vele jaren; zijne voortbrengsels, als imwc, rogge, aardappelen, enz. worden aan spolpiijzen verkocht. Lang reeds zien de boeren hunne toe komst in met tiaanvolle oogen; zij hopen op beternis, en helaas! jaarlijks vei groot de armoede op der. buuen. Wel is «aar, hei staatsbestuur, met een goed inzicht bezield, heeft verschei- sturen dezen geesel zooveel moge’ijk te bevechten. Maar wette middel za! men aanvaar den? Het beste middel ware voorzeker de vermindering van het getal herbergen. Hel land waar minst alcool verbruikt wordt is Noorwegen. In Noorwegen hebben de gemeenten hei recht de drankhuizen ie verminderen of geheel en al te verbieden op de uitgestrektheid hunner gemeente. In Belgie wordt herbergier wie wil en waar hij wil. Ook wordt er van die vrijheid ruimschoots gebruik gemaakt. In sommige stralen vindt men eene her berg op drie buizen. In het eers'e gaat men naar de herberg om te klippen, om bij vrienden en kennissen te zijn, maar men eindigt met er te gaan om te diin ken en uitsluitelijk om te drinken. Indian hel staatsbestuur eene ernstige maatregel regen het alcoolism wil ne men, moet het eerst en vooral, 't is gelijk op welke wijze, die gestadige en onrustwekkende vermenigvuldiging van herbergen trachten te voorkomen en te beletten. In ons land lelt men 146,746 alkool- kroegen of herbergen. Wal al rampen en onheilen er aan de samenleving en aan de huisgezinnen overgekomen zijn, voortspruiiende ud het drankmisbruik, grootelijks toe te wijten aan het groot gemak, aan die menigvuldige gelegenheden van drin ken, dat is o. zegge lijk, en zij kunnen voorzeker in geen dagbladartikel opge- somd worden. Dagelijks staan de nieuwsbladen vol van slle slach van gebeurtenissen en Goed.ongelukken die aan niets anders dan aan bet diankmisbruik toe te schrijven zijn. De openbare zedelijkheid en de ge zondheid, de welstand en rijkdom van hei vo'k zouden oneindig winnen hij het verminderen der herbergen, maar zal rnen tut zulken maatregel besluiten, dal is een ander paar mouwen. De herbergiers zijn kiezers, en ’t is j gelijk welk bestuur wij hebben, ’t is moeilijk, om iels te verkrijgen dat eene I geheel» iceks kiezers zou verbitteren, al ware de maatregel nog zoo goed. Vertrekuren vnn den IJzcrcnwcg van den Bmirtapooriveg. 1 October C 819(1 Alcoolism. Sedert eenigen tijd zijn er geruchten 'frspieid de eene zoo de andere an- I ^fcrR over de nieuwe rechten welke net staatsbestuur voornemens is te leg- pen op den wijn. Volgens de eene, de “JDe wijnen, zooids Buurgogne, Porto, "ladère, Champagne en Bordeaux alleen tu,len aan die rechten onderworpen "oi den. Volgens de andere, zullen de Bor deaux-wijnen van de rechten ontslagen 2lin. daar bel onmogelijk zou zijn voor öe tolbeambten den goeden van den I Htwonen Bordeaux te onderscheiden. Wat is er van dit alles waar? Men weel er niets van. Intusscben- -’’jd, de wijtikooplieden zijn op toer, doen wonderen van welsprekendheid, OtI) hunne kalanten te overtuigen dat zij Speten hunne voorzorgen nemen, veel v\ijn opdoen, willen zij later bet schaap °iet lijn van de verhooging der rechten. Deze maatregel zou genomen worden hm het volk van den alcool af te trek- *en. er. aldus het alcoolism, welk in ^crschillige deelen van ons land zoo hevig becrscht, krachtdadig te bestrij den. 01 die middel hot gewenschte doel *al bereiken, welen wij niet; maar dat er middels moeten aangeduid worden om het drankmisbruik legen te werken, is onbetwistbaar en hoogst noodig. genomen om de landbouwnijverheid te December 1899. bevoordeeligen; maar tot nu toe hebben al die pogingen den gewenschlen uit- I plechtige” lijkdienst gevolgd slag niet bekomen, en bitter weinig bij- begraving, plaats gehad van ucu gebracht voor de heiopbeuring van den advokaat Leopold deSpo», plaatsvervan- j gend vrederechter van het kanton Veur ne, lid van het bestuur der Godshuizen In ons land worden jaarlijks 70 mil *’oer.| liters alcoolischen drank ver bruikt. Dat is rond de 13 liters per boold. Gij zult zeggen 13 .’iters per jaar, dat 11 toch maar een klein glaaje per dag dit is niet gevaarlijk. Goed. Doch trekken wij eerst de vrouwen al, die, op enkele ongelukkige uitzondenu gen na geenen alcool verbruiken. Trekken wij de kinderen af en hou den wij ons alleen aan bel gewoon mansvolk. Bij hen vinden wij de land lieden <lie de meciderbeid uirmaken. De landman bedrinkt zich ook fomtijds, doch gebruikt zijn aandeel alcool niet. Het bewijs er van is, dat hij aan het leger het grootste getal sterke cn ge zonde jongelingen levert. Bij oen vinden wij ook de spaarzame *-’ii mange lieden, die millioeneu bespa- ii cp kleine glaasjes; bij hen nog v>ndcn wijde onderwezen en gegoede '‘urgeiij, waar meo al minder tn minder drinkt. Na aftrek van dit alles blijft nog de "^•kman over. Ga zien in de nijver- heidsireken, dddr vindt gij eene her berg op drie huizen; d:Wr liggen de kroegen naast elkander; diUr is bet niei op tien liters, ’l is misschien op tli>ee honderd, dal men de persoonlijke a|kool-verbruiking moét berekenen. Het ia dus- de piiotil van de staatsbe- begraving, plaais gehad van gend vrederechter van het kanton Veur- 17.» - - en van hel bureel der middelbare staats school, den 26 September I!. overleden, in den loop eener reis, te El Paso del Norte (Texas) in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. De lijkplechtigbeid werd door tal rijke burgers, vrienden en kennissen hijgewoond. Veel behoeftigen, wier trooster M. de Spot was, waren hem een laatste bewijs van dankbaarheid ko men betoonen. Hel lijk werd ter statie van den ijzerenweg algehaald, waar M. Ghewy, stokhouder var. het orde der advokaten, den overledene een laatste vaarwel zegde. Zondag 22 dezer, zal de fanfaren maatschappij het Ste. Ceciliafeest vieren door een luisterrijk concert, met d medewerking van den heeren Bilquin, virtuoos van Brussel; Louis Folie, bary- ton van hel keizerlijk theater van Nancy, enz.; A. Van der Aa, kluchtzanger, 1* tooneelmeester der Morgendstar van Brussel; Th. Retsin, pianist, laureaat van bet conservatorium {van Gent. Wij laten hier het program volgen EERSTE DEEL. Den maandag 23, ten 10 ure, solem nele Cecilia-mis in St. Nicolaaskerk. Na de Mis, uitvoering van eenige muziek stukken.’ sAvonds, ten 7 ure, prachtigo prijsbolling voor de damen. M.|Vanlluele is coadjutor benoemd van M. Masuieel, pastoor van de H. Magd'slenakerk te Bvugge. Hel burgerkruis van 2a’ klas wordt verleend aan vrouw B.-T. Bossuyt, echtgenoote Lomméfl, vroedvrouw dar armen te Alveriugüem, tot beloontng der diensten door haar aan de openbare liefdadigheid bewezen gedurende ruim vijt en oertig jaar. UR 9 55 E 3 Veurne Statie J. Goubti.r, co- 1 10 1 37 1 45 1 57 1 03 314 8 08 3 10 6 11 8 31 6 1* 3 40 8 31 4 00 6 II 5 00 7 51 1 58 4 00 4 17 4 15 4 37 4 43 8 15 8 09 8 16 8 34 8 46 8 51 Gent Brtuel 4 43 5(6 3 00 5 50 6 03 651 7 01 7 38 9 07 Veurne Stuti. Veurne Markt Cr.xydt- Ooslduynkerke Nieuport Oostende Adam. Vicuxemps. aa Gl8 710 8 40 9 15 9 57 9 56 10 08 1108 Ex Oostende Statie Nieuport Coxydc Veurne Markt Veurne Statie 9 50 1136 9 54 11 41 i ot 1 10 1 10 5 45 7 JU 7 45 8(>9 8 35 6 00 ES 7 i8- 8 41 -- 8 56 - 9 2!- 948 - 9 59 - 1 53 5 22 2 58 6 46 4 45 810 10 47 heeft gister haar bureel gekozen alt volgt t Tot voorzitter, M. Beernaert, met 8a «temmen op i3a; tot ondervoorzitters, M. Tack on Snoy, met 87 stemmen; tot sekretarissen, MM. de Rouille, DeSadeleer, de Borchgrave en Warocqué. MM. Leon Visart de Bocarmé en de Jonghe d'Ardoye werden tot Investors gekozen. Er rijn reeds vier ondervragingen aangekon- digd. Deze zijn gesteld op Dinsdag naast. Vandaag bespreekt de Kamer het wetsontwerp betreffend» de rechten van den overlevenden echt genoot. VEURNE—OOSTENDE 5 15 6 58 5 11 7 64 5 33 7 16 10 08 11 54 541 7 14 10 16 16 00 7 43 10 34 8 41 11 31 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 41 10 48 11 18 „.cupv.. <6 05 8 43 11 47 Oo.tduynkerke §6 12 9 00 11 04 V 6 30 9 0« «11 1641 910 1114 *6 48 9 26 11 30 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 10 19 12 26 4 33 1046 1255 511 10 57 12 05 1 20 648 7 18 7 45 7 54 8 45 10 52 - 5 55 EipS 8 57 10 54 3 08 6 42 652 7 20 7 50 8 05 918 9 16 I 47 E 8 V 58 Exj.3 11 40 3 52 125 5 02 143 5 14 210 5 59 2 58 6 05 2 56 6 15 4 09 7 12 VEURNE- YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 1016 518 «05 1023 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 32 1150 lï 4 40 7 28 9 46 10 39 1 3 50 6 30 HÓogstade Linde 5 36 8 24 10 42 11 30 1 5G 4 46 7 26 a 5 51 8 38 10 56 11 44 2 11 5 01 740 -o, 6 08 8 55 11 13 12 01 2 28 5 18 7 57 2 ULO 12 08 2 35 5 25 8 04 T' :::o 2 56 5 46 8 25 - 6 41 928 11 46 12 34 3 01 551 830 Rru.wl ”1 Gent 5 18 LichterxeWe 6 32 Coiteinnick Dixmude Veurne Adinterke Duinkerke Duinkerk» Adinkerke Veurne Dixn.ude Cortem»rck 5 34 Lichtei velde 5 49 - 16 20 10 45 YPER—VEURNE 9 50 1 5 355 6 34 1 10 4 00 6 39 1 3! 421 7- w 1 38 4 28 7 07 1 55 4 45 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 83 9 46 10 30 1 3 50 6 30 Veurne Stutte Veurne Faubourg Nieuwe Herberg AlTeringbeni Loo Hoogsfaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Aiveringhtjm Nieuwe Herberg C 15 9 02 11 20 12 CC Veurnr-Voorstad 6 36 9 23 11 41 12 39 CC C CC 6 41 9 28 H46 12 34 3 01 5 51 I i. Vienna up to datet pas redouble (fanfaren) C. Kotnzak. s. Ouverture du Camp du drap d'or, (fanfa ren), Victor Buot. Grand air de la Toupée de Nuremberg, voorgedragen door M. Four. 4. Fantaisie-ballet, voor viool uitgevoerd door M. Bilquin. 5. Quc ne peut-on rêver toujours, voorgedragen door M. Folie. 6. Kluchtlied, door M. Van deb Aa. TWEEDE DEEL. 1. The liberty ‘Bell, marche (fanfaron) J. 8»usa. Cdubadi Espagnole (fanfaren). W. van Perck. 3. Kluchtlied, door M. Van de» Aa. 4. Veux-tu, Romance voorgedragen door M. Folie. Wenzel, 5. a/ Berceuse Godard. b/ Mazurka. Wieniawiki. uitgevoerd door M. Bilquin. Een {Miljoen in de keel, grande ecine mique door M. Van nsa Aa.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1