Woensdag 25 November IV 47. I 3' bevoegdheid der vredeiechiers uiige- e<?.Taarin 1 c°Negis van Kortrijk. JAARttAW. ■>e ttaiucr. Woensdag, ca eene korte bespreking, werd hel wetsontwerp op de rechten van den overlevenden echtgenoot, door Avondsfeest bij de Melomanen. Zondag 11. hebben onze fanfaren de Melomanen, ter gelegenheid van den feestdag kunner patroones, een luister lijk avondfeest gegeven. De eerleden en hunne huisgezinnen waren er in groot ge.al aanwezig en vertegenwoordigd; wij bedanken hen te doen aanveerden in alle ondernemin gen ’i is socialismus. Spreekt men van den familieloon Socialismus. Spreekt men van het getal werkuren te verminderen, allangerhand en in ze kere mateSocialismus. Spreekt men van eene zekere ver plichtende verzekering tegen ouderdom, ziekte, ongelukken, werkeloosheid So cialismus. Spreekt men van het werk van vrouw en kinderen nog verder te beperken Socialismus. Spreekt men van vakvereenigingen samengesteld uit werklieden alleen; van verplichtende vakvereenigingen; van klimmende belasting, enz. enz; ’t is al Socialismus! noch min noch meer. En nogtans, dat alles is voorenge houden door uitstekende, wijze, voor zichtige godsgeleerden, die wel weien 'wat socialismus is; en deels zelve uitdrukkelijk door Paus Leo XIII, in zijnen wereldbrief Rerum Novarum. Daarbij, als dat alles socialismus is, moeten wij dan niet bekennen dat het socialismus zoo slecht niet en is? en is het niet zonneklaar dal de werklie den naar daar zullen overgaan en ons laten staan? Waar zijn zij dan met hunne gedach ten, die alzoo spreken? Waar is hunne christelijke leering of Catechismus? Waar is hun christen herte met hunne liefde tol den evennaasten? En welke an dere middels gaan zij verzinnen om hunne lijdende broeders te helpen uit den kuil waarin het liberalismus ze gedompeld heeft, en om ze te behoe den legen ware dreigende socialis mus? Maar, zult gij misschien zeggen, als die gedachten met trekken op so cialismus, waarom worden zij dan door de socialisten gedurig voorenge- houden en verdedigd? Waarom? De reden is gemakkelijk om verslaan! De socialisten willen het volk naar hunnen kam trekken. Welnu, het volk lijdt, en veel meer dan men soms we! denkl; het volk lijdt onder menigvuldige misbruiken die zijne ge zondheid, zijne menschenweorde, zijn christen zijn, zijn familieleven, zijne burgerrechten krenken; hel volk lijdt bijzonderlijk onder den dwang dor gren- zelooze concurrentie die op zijnen rugge gedreven wordt, en waartegen hel on machtig staat, gelijk een kind tegenover eenen reus! Wat is er dan naiuurlij- kcr, om hel volk meê le slepen, dan te trachten die middels door te voeren die zijn lijden moeten verzachten? Wat geen Socialismus is. Op den oogenblik dat een nieuwe 'salleer, als een onweer dreigt om- irre te werpen al wat het liberalismus 'U ©enigszins heeft recht gelaten, be- *ai ©r een wezentlijk gevaar, waar en reeds bij gevallen zijn, van vast te jt-den aan sommige gedachten van het ^falismus, uit vreeze voor het socialis- Us‘> een oprecht gevaar voor den vijand aar half ie leeren kennen, en zelfs, uil !nauwdheid, de ware hulpmiddels niet kebi uiken. •«mand die benauwd is van de koude 1 'an den trek, vindt overal trekgaten; ^and die benauwd is van den brand, -l overal vuur. Zoo ook iemand, die •r-a'iwd ligt onder de vreeze van ’tso- ‘h'mus, ziet overal socialistische ge- 'cbton; en daardoor wordt hij onbe- '’aam de waarheid te zien, den vijand '^(rijden en den toestand le helpen. 'j moeten dus weten wat socialis- 03 is, en daarom zullen wij vandagc Rgen waj geen socialismus is. Rechterlijke kronljk. De korreklionele Rechtbank van Veurne, hoeft veroordeeld Zitting van 5 November. Pil Auiai’d, dienstknecht, en Derycke Jules, werkman, te S avele, voorwaardelijk, elk 2 maanden gevang en 26 fr. boel, voor slagen. Sohier Renaal en Verwaerdc Émiel, rond leurders, te Poperinghe, de eerste 50 tr. boel; de tweede, voorwaardelijk, 26 tr, boei, voor slagen, en elk 5 fr. voor dron kenschap. den Senaat gewijzigd, mei algemeene stemmen aangenomen. Daarna weid de bespreking geopend over het wetsvoorstel van MM Core mans en De Vriendt, welk de vlaamsche taal in Be gie op gelijken voet stelt met de Itansche. M. De Vriendt opende de beraad slaging met eene prachtige vlaamsche redevoering. Verders werd het ontwerp krachtig verdedigd door MM. Coremans, Daens, Janssens, Woeste en Van Cau- wenberghe, verslaggever; MM. Loiand, namens de progressisten, en Anseele, namens de socialisten, verklaarden de voorstellen te zullen stemmen. Alleen M de Montpellier meende ze te moeten bestrijden. Donderdag werd het wetsvoorstel ter 1 stemming geled en in zijn geheel aange nomen mei 92 stemmen tegen 3 en 1 on houding. M.M. de Montpellier, Hey- 1 nen en Hoyois stemden legen. M. Flechet j heeft zich onthouden. Deze stemming zal door ganseb het vlaamsche land met vreugde onthaald worden en eene ware bevrediging zijn onzer te lang miskende taalgrieven. Vervolgens ging de Kamer over tot de bespieking van hel wetsontwerp be treffende den verkoop van landve'.te en van veevoeder. Men weet dat er talrijke misbruiken in die zaak bestaan kooplieden van vette, echte bandelsscbuimers, maakten misbruik van de goede trouw der land bouwers. en er werd een ongehoord bedrog gepleegd in den handel van vette en veevoeder. De wei heeft voor doel een einde ie stellen aan die vervalschin- gen. De verschillige artikels der wet wer- j den met eemge kleine wijzigingen aan genomen en in de volgende zitting met eenparigheid gestemd. Vrijdag stemde de Kamer met eenpa righeid het wetsontwerp waardoor do blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Ds groate letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJicrenweg van den Huurtspoorweg. breid wordt tot de betwistingen betref fende den verkoop van zaden, landveite Daarna werd de bespreking geopend sureel leeraar te Kortrijk. i j M. Joye is benoemd tot leeraar van poësis teugeling der wet op de landlooperij en le Kortrijk, en M. Roose tot leeraar van de t M. Hondeghem, diaken in ’t seminarie, is leeraar benoemd in de 29 handelsklas in ’t collegie van Korhijk. Net is hedendaags de mode geworden, ’een gedacht niet aanstaat, van hel ctl,uit uit te geven als komende van ’ocialismus. Niets is gemeender, en e dagbladen maken daar eer. waar '.’^tiik van. De rechtveerdigste en JeNjkrte hervormingen worden alzoo ’edsmoed» gebiandmei kt on geschand- e"* door mannen met de besie inzich- n *)ezic|(jt maar verblind door ’l huis- ‘gelijk liberalismus dat zoo machtig 'e* Wortels in ’t brein van vele men- '['n geschoten heelt. Net is oprecht ongehoord en nogtans Rebeurt dagelijks, wij herhalen dat mannen, die voor geleerd en 'J8 doorgaan, leeringen durven doe- Pn ©n socialistisch noemen, die ver- Rd zijn door de hoogst katholieke ‘h- en godsgeieerdo en huishoudkun de Liberotore, Lohmkühi, Cathrein, \erdörffer, Meyer, enz lol zelfs zijne e**ighoid de Paus loe. Telkenmale dat er sprake is van eeno cuwe wet. van eene verandering, van 're inrichting die niet geheel en gansch 'Teenkomt met de oude geplogenlhe- van deze eeuw, daar zijn cr die Jr|ne handen veor hunne oogen slaan 1 uitroeperi met gioot misbaarSocia- lfnu4> Spreekt men, zonder overdrevenheid 111 de bestaande misbruiken die moeten 'R'’roeid zijn, 't is socialismus. Spreekt men vnn de rechten van den fr<man, men verwijt u van zijne p icb '■/e verzwijgen en,... 'l is socialismus. Spreekt man van aan den werkman 1° woord te laten zeggen in bet werk- :'^rag 't i# ook socialismus. Spreekt men van hel minimum vas ’Rloon in te .-chiijver. voor de open. ‘r° werkten, en van daar allangerhand M. Joye is benoemd tot leeraar van poësis de bedelarij. De bespreking zal in den 4' aldaar, loop dezer week vooitgezet worden. Gister werd de zitting bestoed aan ondervragingen. Er zijn er maar zes of zeven, die waarschijnlijk geheel de week zullen innemen. uit ganseber herte voor den blijk van genegenheid welken zij aan onze maat schappij scheuken met ons avondfeest door hunne tegenwoordigheid te ver- eeren. De twee nieuwe stukken Ouverture du camp de drap d'or en Aubade Espa- gnole werden meesterlijk uitgevoerd. De nuancen waren wel onderhouden, en het muziekaal gedacht met veel kunst gevoel wedergegeven. Om dit avondfeest op te luisteren, hebben verscheidene vreemde anisien hunne welwillende medehulp verleend. M. Bilquin is zijn speelliug volkomen meester. Hij weet de gevoelens zijner ziel mede te deelen en de tonen die hij aan de snaren ontruk-, zijn als spreken de toonen die tol in het diepste van ons wezen binnendringen. M. Folie bezit eene wonderschoone barytonstem; hij kan ze geleiden, weet met opbef en klem of in stilteen met kalmte te zingen, ingevolge hel muziek en de woorden het vereischen. M. Pb. Marien, met zijne knoddige ei aangename kluchiliedjes, heeft ons eenige geestige stonden doen overbren gen. Wij zeggen een woord van dank aan M. Retsin, die bereidwillig zijn talent ten dienste gesteld heeft om die heerea in de uitvoering hunner muziek- en zangstukken te begeleiden. Dit eerste winterfeest is heel wel ge lukt, en sirekt tot eer der leden van de commissie. Muziekant, Priesterlijke benoemingen. M. Vanderheyde, onderpastoor van Si. Vedastus te Mrenen, is benoemd tot onder pastoor van O.-L. V. tc Brugge, en wordt te Meenen vervangen door M. Wittouck, M. Callewaert, leeraar in St. Lodewijks- collegie le Brugge, is leeraar van de 6* benoemd in ’l collegie van Kortrijk, en i wordt te Brugge vervangen door M. Ma- t rr over het wetsvoorstel betreffende de be- 1 October fl 880 - it E 3 1 IL. UljlV» L4UI UV> wvw V« V» f 2“l 5 18 Z~2 6 48 7 18 7 45 7 54 6 43 6 53 7 30 7 50 805 918 10 57 12 05 1 20 1 OS 1 SO 1 SO 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 6 08 7 20 8 40 915 9 37 956 10 08 1103 Ex w je aS 9 50 9 55 5 00 5 50 6 03 631 7 01 7 38 9 07 8 13 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 ■MaatMai Oostende Statie Nieuport Coxy-ie Veurne Markt Veurne Statie 1140 S 52 1 25 5 02 143 5 14 210 5 39 238 6 05 2 56 615 4 09 7 12 Irunel tent t-iehterselde 632 Coiteniaick Diitnuile ’eurne Adinkerke Duiukerke Duinkerke Adinkerko Jeurne o*ln.ude v vw temarek 5 34 Sent ®r»«sel 3 14 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 52 4 43 5 06 kichtt-rveldo 5 49 7 16 H 20 1045 543 7 29 7 43 8 09 8 35 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 _6 05 8 43 11 47 Oostduynkerke *0 22 9 00 12 04 Ï6 30 908 1212 86 42 920 12 24 ‘6 48 9 26 12 30 6 00 ES 7 28 - 8 42 - 8 56 - 921- 9 48 - 9 59 - 8 45 10 52 - 555 ExpS 8 57 IC 54 3 08 9 41 1147 3 56 9 53 11 55 4 04 10 19 12 26 4 33 1046 1255 5 11 1 33 5 22 2 58 6 46 4 45 810 1047 9 16 1 47 E 3 2 38 Exp3 en veevoeder. uuui- «ia- VEURNE—OOSTENDE Veurne Statie 5 15 6 58 Veurne Markt ^5 21 7 04 Coxyde C„„„ Oostduynkerke ;5 41 Nieuport Oostende ‘7— 8 42 11 82 9 50 12 36 s9 56 12 42 ■S5 33 7 16 10 08 12 54 e_,l 7 24 10 16 8 6 00 7 43 10 34 O 14 SAO» M. J. Vinck, teckenlceraar in de Staatsmiddel bare school van Veurne, «tag zijne rechten op pensioen doen gelden en den ecretitel van zijn ambt behouden. YPER-VEURNE 1 5 3 55 0 34 1 10 4 00 6 39 131 421 7 1 38 4 28 7 07 5 1 55 4 45 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33 5 9 46 10 30 1 3 50 6 30 11 44 2 11 5 01 7 40 11 20 12 08 2 35 5 25 8 04 YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 1016 5 18 805 1023 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 32 11 50 4 40 728 5 51 8 38 10 56 6 08 8 55 11 13 NieuweHcrberf; 6 15 9 02 ti 22 6 36 9 23 11 41 - 6 41 9 28 11 46 12 34 Vein ueVoorstad Veurne Stntie VEÜRNE- Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Ahreringhem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie •.r u Yper Statie 4 40 7 28 9 46 10 30 1 3 50 6 30 g Hoogstade Linde 5 36 8 24 10 42 11 30 1 56 446 7 26 2 Loo 5 51 8 38 10 56 11 44 2 11 501 7 40 -S Alveringhem 6 08 8 55 11 13 1201 2 28 518 757 S’ 12 29 2 56 5 46 8 25 2-_4 3 01 5 51 8 30

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1