J F*5* i l 2 December 1806. 5'4/' JAARGANG. bit blad verschijnt den Woensdag, onmidildijk na de graanmarkt.Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars: «et de post 6 fr. i.krti.i.HT> k ii i. .s. ii'. r i’* m gewichtige gebeurtenissen zulks ei- j zijn spaargeld gaat aanstonds c n lm r» rYinrlnntniJ/An r-, .4,. - ^1 t I over naar een Die bespreking SPAARKAS ingericht in de Aangenomene Zondagschool voor Knechten te Veurne. zonderingen 1° Als een leerling komt te sterven, Krisis te Brussel. opzichte der leger- De regeering wil twee legers, het eene het andere meer gelast met hel behoud der orde, en kunnende als I>e Kamer. In de zitting van dinsdag, kwam onder andere de ondervraging ter spiake van M. Lorand, radikaal kamerlid, over hel ontslag van generaal Brassine, als minis ter van oorlog, maar van dat ontslag was bitter weinig spraak en de onder vraging is ontaard in eene bespreking over de soldaterij, dienstplicht en plaats vervanging. Die bespreking was nog al belang wekkend en had enkel het ongeluk vier dagen lang te duren, Daaruit is gebleken dal de overgroote meerderheid der katholieken van geen kazerndwang willen weten; zij willen van geene afschaffing der plaatsvervan ging, omdat die afschaffing de vrijheid der roepingen zou krenken; zij willen niemand gedwongen soldaat, het vrij willigersleger voor zooveel er een noo- dig is. I Woensdag heeft de minister De Smet- I de Nayer openhai lige vei klaringen ge- daan. Hij bekende dat het ministerie UVU -- ^*1 enkel het ontslag van generaal Brassine schen, medewerken tol de verdediging onzer grenzen. De huidige getal sterkte van bel veld leger zou behouden blijven. Het man schap zou beslaan uit vrijwilligers, en. tot hel noodige bedrag, voilcdigd wor den door de loting. Naast dat leger te velde, zou een tweede slaan de heringerichte burger wacht, verdeeld in twee bans, waarvan de eerste ban eenen termijn zou dienen gelijk de soldaten van 20 tot 33 jaar. Al de begoede burgers die niet in het eigenlijke leger dienen, zouden daarbij ingelijfd worden. Vrijdag avond is de bespreking over de militaire kwestie met de stemming j van de eenvoudige dagorde gesloten. WOENSDAG ._..j aoi rsi 830 Gesprek over Landbouw. Bemesting der Wintergranen, Door den lagen prijs der granen (I) cr> der landbouwprodukten in ’1 alge meen is de landbouwer die geen vei lie- Zc,i wil ondergaan, heden meer dan °oit, genoodzaakt geen enkelen van de oelarigi ijke factoren der voortbrenging ,e vei waarloozen. Dit is bet eemgste n idool om zooveel mogelijk de op- ‘‘■en; st van zijnen oogst te vertr.eerde- r, n en de kosten van bebouwing tot bun hiinimum te verminderen. Onder deze factoren bekleedt onge twijfeld, de vruchibaaimaking van den 8fond den eersten rang. 't Is deze allergewichtigste zaak die "'ij in het kort zullen ondergaan, ten ttiniste voor wat de wintergranen (de 'vtniergerst en de rogge) betreft. Eerst dient er opgemerkt te worden «ai tarwe en gerst planten zijn die veel noode hebben wat de vruchtbaar heid van hunnen grond aangaat; zij moe- Je», om wel te gelukken, gronden heb- n die in goeden staat van viucbtbaar- ""'d zijn. Do rogge, die eenieder vergt, Sle t zich, des noods, te vreden met k’ionden van middelmatige vruchtbaar- I heiden zal er zelfs eenen overvloedigcn 0°{?»:t kunnen geven als de meststoffen haar niet bespaard worden. Zoo do stalmest gebruikt wordt zal 'bon dit doen tegen 1Ö h 15,000 kg. per heet.; het moet zich daarenboven in een '•olf omhanden toestand bevinden en in Jen herfst door de laatste omploeging ot beter nog door de voorlaatste onder- fc’cdolven worden. 'let gebruik van verschen stalmest moet Vcnneden worden; wamde aarde moet va't liggen al te groote hoeveelheden leveren het eerste gevaar op het slroo b‘'ermaie te ontwikkelen en alzoo bij te “:agen tot het tegen den grond vallen der vrucht. Welke ook do gebruikte hoeveelheid i’j. de stalmest houdt evenrediglijk met de si kstof een al te zwakke dosis pbos- phuoizuur in, om als uitsluitelijke metsl- phosphoorzuuihoudend mest- del zag om ii 1 algemeen, de voorkeur hebben 1 meeiderheid op de superpbosphaat voor de herfst- en vinden. Deze meststof zal in den Herfst per der regeering, ten opzichie der leger de laatste omploeging herinrichting, kennen als volgt ie de Lente, zoo het noodig is, zal 't veldleger "f'ze bemesting volledigd worden met tet het ui'strooier, van 100 a 200 kg. soda- nitiaat. Op de goede gronden en zelfs op die 1 ven middelmatige vruchtbaarheid kan men hfci dikwijls zeer voordeelig den sialmest van kant laten. In dn geval, i zal men de dosis Thtimas-pbosphaat ver- i meerderen met 200 ii 400 kg. Wat in de Lente de hoeveelheid uit te strooien sodabitraat betreft, zij zal gebracht wor den van 150 a 250 kg. Men zal zich in ’t algemeen onthouden van potasiuin meststoffen te gebruiken, tenzij de grond er arm aan zij of dal de volgende plant eene peulvrucht of eene wortelplant, zulks vereischt. Het is in dat {««val voldoende te gelijker tijd met de Thomas phospbaal 500 ii 800 kg. kainiel te gebruiken. L. VANDEN BERCK, Landbouw-ingenieur. (1) Alles doet onderstellen dat de rijzing van den prijs der granen, on langs ontslaan, enkel lijdelijk zal zijn. zijne ouders ol erfgenamen. 2° Als de ouders van eenen leerling de gemeente verlaten, mag de betaling van bel geld, op den naam van hun kind ingeschreven, an-foi.ds door hun ge- eischt worden. 8. Het geld door dc-n leerling zelve gestoit, mag wedergevraagd worden voor dat bij 21 jaar oud is, mits schrif- i telijke toestemming der ouders. i 9, Het spaarboekske wordt slechts aan den leerling overhandigd als hij voor goed de zondagschool verlaat; zoo noglans dat hij, zelfs met de toestem ming zijner ouders, het geld door de zondagschool als belooning ingeschre ven niet kan eiseben voor dat hij 21 jaar oud is, de twee bovengemelde ge vallen alleen uitgezonderd. 10. Op ’t einde van elk jaar, zal open baarlijk in tegenwoordigheid van ouders en leerlingen, verslag gegeven wotden van de besparingen door eiken leerling in de zondagschool gedaan. 11. Dit reglement wordt in voege ge bracht te beginnen van 8 November 1896. N. B. In de jaarlijksche piijsdee- ling zullen geene prijzen van nterstig- heid meer gegeven worden, maar alleen lijk prijzen aan dc leerlingen die in de verscheidene leervakken de eerste plaat sen bekomen hebben. De Bestuurder, K. BERLAMONT. Vrijdag II. zond men ons, met ver zoek van ir.plaatsing, de treffende lijk rede uitgesproken doo>' M den advokaat Ghewy, voorzitter van den tuchtraad, ter wachtzaal van denijzerenweg albjet, bij het lijk van M. den advokaat Leopold de Spot, dat uil Amerika werd overge- brachl om alhier in den familiekelder te worden bijgezet. komt. 7 Het geld, door de zondagschool als belooning gegeven en boekske geschreven, mag niet weer ge nomen t jaar oud is, zelfs met do toelating der •m? dien regel zijn nog'.™ twee uit- zonderingen f Majesté l’investit des functions de Jugc suppléant a 1° Als een leerling komt te SterVf D, la justice du cantori de Furnes. «lol gebruikt te kunnen worden voor de ^aangewassen. Wil men zich dus eene I U'oote opbrengst in graan verzekeren 1 ei» te z ilfdertijd hel nedcrslaan belet *efi, zoo moet men zijnen toevlucht ne- 'ben tot hft gebruik van phosphaatmes- ,e«; 600 h 800 kilogr. Thomas phos- Phaat of 400 h 500 kg. superpbosphaat. ...j - Ter oorzakc van den legen prijs der I den persoonlijken dienst genegen is, en •homas phospbaat, wiens phosphoor- "'ol ^bur daarenboven zeer oplosbaar is, j beeft aangenomen, omdat het geen mid- ,noet dit phosphoorzuuihoudend mest- del zag om ir. de Kamer eene katholieke «l°f, in ’t algemeen z,“ '"vm irAur hebben i meerderheid voor den kazerndwang te 'v>ntei bemestingen. ^Ifl vóói’ en ra fit-'b.'uiki worden. --j r--j~,--j—m Annenccn 29 centimen por regel. De groote lettor volgens plaatsruimte. Rech lei lijke eerherstellingen 1 fr- Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publiché, Magdalenastraat, 46 te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en-tn de Posfkantoorcn. Verti*ekuren van den I«f»ei*cnwcg van desa ESmtrfsjpoertvcg. fi October Ö&6 Z-. «4 1. Als belooning voor elke aanwezig heid worden tien centiemen ingeschre ven op den naam van den leerling. 2. Ieder leerling wordt voor elke af wezigheid, die niet gewettigd is, tien centiemen afgetrokken. De bestuurder oordeelt indien de re dens, die om de afwezigheid te wetti gen ingebracht worden, geldig zijn of niet; deze redens moeten hem vóór de zondagschool bekend gemaakt zijn; zijn zij hel maar achterna, zij moeten be krachtigd zijn door de getuigenis der ouders of meesters aan welke de leer ling onderworpen is. 3. Mits toestemming van den bestuur der, mag de schoolmeester do belooning voor afwezigheid verdiend, om reden van slecht gedrag, ontzeggen. 4. Op den naam van ieder leerling be staat eene lijst die ingevuld is met post zegels tot beloop van 1 frank. Deze lijst blijft in de handen van den bestuurder. 5. Telkenmale dat de lijst eenen frank bedraagt, wuidt deze som gestort in de spaarkas en op een spaarboekske ge schreven onder den naam van den leer ling aan wien de lijst toekomt. Dit boekske blijft insgelijks in de handen t van den bestuurder. 6. De kitiders die binst de week geld gespaard hebben, mogen dit geld, na de zondagschool, overhandigen aan den bestuurdei, die, in hunne tegenwoor- anjc|eux depuis condépan pour i'Amériqui digbeid, bet bedrag eivan in postzegels j |C3Ó Veurne Sint*** i 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 Veurne Statie 1 Coxyde f Nieuport Oostende 1 C2 1 20 2 20 8 15 8 09 8 26 8 34 8 46 8 52 1057 12 05 1 20 (i oo E 5 7 28 8 42 8 56 - 9 21 9 48 - 9 59 9 50 9 55 4 45 5 1’6 e» <a -O O 7> 5 00 5 50 6 05 6 5 7 01 7 38 9 07 - 2 58 4 00 - 4 17 - 4 25 - 4 37 - 4 43 3 14 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 52 2 21 5 18 -*? 6 48 7 18 7 45 7 51 8 45 10 52 - 555 E»I’5 6 48 6 52 - 7 20 7 50 805 9 18 11 40 5 52 1 25 5 02 1 43 5 14 3 10 5 39 258 6 05 2 56 6 15 4 09 7 t2 8 57 IC 54 5 08 9 41 11 17 3 50 9 55 11 55 4 04 10 19 12 26 4 53 1046 1255 5 11 1 55 5 22 2 58 6 46 4 45 8 10 10 47 BS Ten gevolge ccnsr stemming van den gemeente raad over liet minimumloon, hebben burgemeester en schepenen van Brussel gister hun ontslag ge geven. OOSTENDE-VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 i 6 05 8 43 11 47 9 00 12 04 9 08 12 12 12 24 9 50 12 36 9 56 12 42 10 08 12 54 7 24 10 16 I 10 34 7 8 42 11 32 1 nu - J -- J VEURNE—OOSTENDE b5 15 6 58 Veurne Markt ^5 21 7 04 Ccxyde ”5 33 7 16 Oostiluynkerkc “5 41 7 24 16 00 7 43 6 68 7 20 8 40 9 15 9 37 9 56 10 08 1108 E 5 Ei 3 50 6 30 10 42 11 SO 1 56 446 7 26 ;„..j 11 44 2 11 501 7 40 JE. u.v - 11 20 12 08 2 35 5 25 8 04 11 41 12 29 2 56 5 46 8 25 9 16 I 47 E 3 2 58 Eïi>5 - - 5 43 7 29 7 45 8 09 8 35 “ici De minister deed verder de inzichten m „u.mv... I T -------bws. h Rriittel Geit Lichlerxelde 632 Coilrmaick Dixmude X HU MC Adit l tl l.o bu tnkri Lc lïtiinli rke Arhi kerkt: V( ur i.o bun udc Coi tmiurt'k 5 34 Lichter velde 5 49 Geul 7 16 Urtuscl 8 20 10 45 ---watxsa»»-- Messieurs et honorés collègues. Qui d’entre nous aurait pu se faire a l'idée, que nous senons groupés auiourd’hui autour de cc ccr- cueil, pour y remplir la mission douloureusc qui m’incombe, d'adiesser au nom du Barreau de Furnes, un suprème adieu a notre estimè eonfrèra de Spot, aussi inopinément dëcédé au deta des mers, dans te Texas! 11 n’en est pas tnoins vrai, que cette constitution robuste, que eet ardent et infatigable voyageur soit devenu la proie dc I’inexorable mort, au moment mèrne oü il avail annoncé son retour et qu’il était impatiemment attendu par ses proches, trés --'-ie. L’hommê de bien. lc citoyen distingué dont les restes mortels ont été bsureusement ramenés dans ni ove. brengen op de lija d-e bun (oe- i r.„ Oosfennc Statie Nieuport - Oostdnynkerke 22 Coxy'le *£3 00 Veurne Markt o6 42 9 20 Veurne Statie *6 48 9 26 12 30 YPER-VEDRNF. i 5 3 55 6 34 1 10 4 00 6 39 J, 131 421 7 1 38 4 28 7 07 1 55 4 45 7 24 2 09 4 50 7 88 3 05 5 55 8 33 9 46 lv 30 1 - 3 50 6 30 5 51 8 38 1056 Nieuwe Berberf, 6 15 9 02 Veutiit-Vooislud 636 9 23 G 41 <128 11 46 12 34 VEÜRNE-YPER 4 45 7 32 4 50 7 37 5 11 7 58 10 16 5 18 805 1023 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 32 11 50 4 40 7 28 Iloegstade Linde 5 36 8 24 08 8 55 11 13 1;O| 2 28 518 7 57 Veurne Slat e Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Aljeringhem Loo Hoogstaede-Linde Ypcr Statie Yper Statie Loo Alveririfjhem Monsieur Léopold de Spot. Messieurs, fut un I desélèves les plusdistingués du collége des Jésui- i tes a Namur, oü it fit de brillantcs humanités. OD het” snaar- 8e Pr^Paru ensuite a la science du Droit par V. f des études privées. Aprés avoir pris suceessivement, avec la grande worden vóórdat de leerling 21 distinction, tous les grades académiques. Monsieur a.. j-, Léopold de Spot vint exercer la piotession d'avocat, i a Furnes, foyer de sa familie. Par ariê c royal du 20 Octobre i85g, il fut nom-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1