A N° 49. V# oensdag 9 December 1896. Landbouw. 53e JAARGANG. staatsbestuur to ordelijk ia, ia hei leven ook aangenamer, De krisis te Brussel is maandag geëindigd. Bij de opening hel phosphoorzuur der Thomas pbos- phaien grootendeels 75 p. h. mins tens der totale phosphoorzuur gehalte oplosbaar in zwakke zure ammoniak citiaat. T Is aan deze bijzonderheid van hun phosphoorzuur en ook aan de gemakke- lijke ontbinding hunner elementen in den grond, dal hunne waarde als mesi bij zonder moet toegeschreven worden. In tegenstelling mei wat er omgaat mei hei oplosbaar phosphoorzuur der superphosphaten, woidl hel pbospboor- zuur der Thomas phosphaten in den grond meer en meer oplosbaar en dus ook onoplosbaat; vandaar het voordeel ze in den Hei 1st en vroeg in de Lenie te gebruiken. Ten slotte, de Tbomas-pbospbaten zijn eene goedkoope phosphoorzuur inboudende meststof, voor allen grond en alle bebouwing geschikt. L. VANDEN BERCK, Landbouw-ingenieur. Militie. Vergoeding. Volgens de nieuwe wet op de vergoe ding in zake van milicie, zal de vergoe ding van 30 fr. per maand verleend worden aan eiken jongeling, die geroe-- pen is om bij te dragen tot het vormen van het contingent der volgende lich ting, en als hij vrijwillig leekent voor eenen termijn, die aanvangt op 1 Octo ber na zijne aanneming. in andere woorden de jonge lieden, die moeien loten in den aanvang van 1897 en die zouden willen dienst ne men, om de aanzienlijke veordeelen der vergoeding te genieten, moeien zich doen inschrijven vóór de loting en dit verlangen doen kennen. Zij worden ge bracht aan het hoofd van de lijst der mannen van bun kanton, in te lijven in 1897. Hunne dienstverplichtingen zijn gelijk aan de milicianen; namelijk dat zij twee jaren zullen dienst doen bij hel voet volk, drie jaar bij de grenadiers, kara- biniers, genie en administratie-batailjon, vier jaar in de ruiterij en veld-arlillerie. Die strekking der wet is te weinig gekend. De jongelingen, die vrijwillig dienst nemen in deze voorwaarden, zullen af geteld worden van het contingent ie leveren door hun kanton. die de sluiting der grenzen vroegen. De heer minister van landbouw is in deze zaak heel moeilijk geweest; en hij had gemakkelijk, zonder onze Neder landsche betrekkingen te hinderen, voor eenen ruimen tijd de grenzen van Hol land kunnen sluiten. Ik vergenoeg mij aan den heer minis ter den toestand ie laten kennen van de landbouweis in Veurne-ambacht, die bijzonder slechi en alle belangstelling weerdig is. Ik zal ook een woord zeggen over het merken van het vee. Dit merken is in zijn zei ven vooi zeker eene goede maat regel. Men heeft mij dikwijls gevraagd Waarom al het vee mei ken van geheel het land, en uit dien hoofde eene groote uitgave doen. Waarom de bewaking aan de grenzen niet vermeerderen? Waarom niet uit- sluilelijk het vee merken welk in Belgic komt, in plaats van al de beesten zonder onderscheid. liet schijnt mij genoegzaam dat men zich zou kunnen bezig houden met het vee te merken dat uil Holland komt. Ik vraag aan den heer minister, dat hij, voor wat het sluiten dor grenzen betreft, wat min moeilijk zou zijn, en van, benevens andere belangen, wel bij zonderlijk zorg zou dragen voor de be langen onzer landbouwers, veel te lang miskend. Zij beweren, en met recht, dat zij slachtoffers geweest zijn ten voordcele der belangen van den vreemde. Wal er ook van zij, ik eindig met aan den heer minister aan te raden de Hol- landsche grens te sluiten, zoohaast er genoegzame redens bestaan. Hij moet niet uit onpartijdigheid, par tijdig zijn ten onzen koste. blad verschijnt dm Woensdag, onniickb lijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post O fr. Annoncen 20 centime» per regel. De groote ’etter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voer Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Pubucitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in Inj BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Poslkanlooren. De Fhosphaatmesten. Door de verscheidenheid der phos- 'aatmesten hem aangeboden, is dik- ijls de landbouwer in twijfel. Daar hij et genoeg hunne waarde als mest int, is zijn keus dikwijls slechts op ■i bloote toeval gestemd, zoo stelt hij tb nan teleurstellingen bloot. Inder- •ad. de waarde als mest der pbospha- n is zeer verschillend, cn zij hangt na- elijk af, zooals wij zullen zien, cn van en vorm waaronder zich hel phos- Soorzuur opdoet, en van denatuur van en grond waarop zij gebruikt worden, took van bet tijdstip waai op de be- lesting geschiedt. Mineraal phosphaten. De mineraal hosphaten houden 15 b 28 p h. phos ^oorzuur in, onoplosbaar in water en icaliüch ammoniak citraat, maar wel plosbaar in de mifieraalzuren Niette ieristaafide hunnen beirekkelijk lagen ri]s. zijn de mineraal phosphaten niet to raden, daar hunne werking te ,rgzaam is. In zware, moeras- of turf- tbiige gronden schijnen zij goede uit- '"gen te geven, maar herhaalde proet- mingen laten on? het gedacht dat de Romans- me'aalslakken cr nog voor- p'iger zijn. Superphosphaten.— De gewone super- Mosphaien l ouden 12 h 15*/. pbos- ^oorzuur in. oplosbaar in water cn al- alisch ammoniak cinaat. Zij zijn hunne 'aarde als mest aan die oplosbaarheid 'erschuldigd. Met hun snel oplosbaar ^osphoorzuur zijn de superptiospbaien tansch aangeduid om in de lente ge "fuikl te worden op gronden waar geen :öldoenden oplosbaar phosphoorzuur ljnwozig is, cn wanneer het planten leidt die, in weinig tijds, veel van noode Pebben. In aanraking met de elementen van grond verliest bet phosphoorzuur W superphosphaten allcngskens van bjno oplosbaarheid, want het vei bindt <icb met kalk, ijzer en magnesium, en bijgevolg wordt het min opneembaar. De superphosphaten zijn snelwerken de phosphaaimesten. Zij zijn geschikt i>oor gronden van middelmatige samen tang, op zware gronden zijn zij nadeelig. I Geprecipiteerd phosphaat. Deze Meststof houdt 3G ii 45 p h. phosphoor- lunr in, oplosbaar in alcalisch ammoniak tiiraat. Hare waarde is dus gelijk aan die der superphosphaten. De proefne mingen van Peter manp cn van een prooi aantal onderscheiden landbouwkundigen leveren een afdoend bewijs dal het phos- pboorzuur van geprecipiteerd phosphaat als mest gelijk staat met dien der super phosphaten in zware gronden, cn in lichte hooger is dan dezen laatsten. Daarenboven, geprecipiteerd phos phaat niet zuur zijnde, zoo is zijn ge bruik in zware gronden niet nadeelig, Hioals de superphosphaten. Daar het omtrent 3 maal meer pbos- phoorzuur inboudl dan degewone super- pbosphaten, zoo levert bet nog, op die laatste, het voordeel op de kosten van 'ervoer en uit strooier, met twee derden ■e vermindeien. I Ook aan gelijken prijs en gehalte in phosphoorzuur met do superphosphaten Vei dient het de voorkeur. Thomas phosphaten. De Thomas- phosphaten of melaalslakken hebben een gehalte in phosphoorzuur van lo a 22 p. h. Daarenboven behouden zij ge middeld 40 A 50 p. h. kalk, waarvan omtrent éën vierde onder bijtende vorm. Ofschoon onoplosbaar in water en alkalisch ammoniak citraat, is nochtans netheid goed verstaat en in toepassing i vele mijner collega’s in deze Kamer, ik brengt, zal gevoeglijk haren man van het gedacht was der landbouwers 's avonds en 's zondags te huis kunnen houden. Hij zal liever bij zijne opge ruimde vrouw en bij zijne vrolijke kin deren vei blijven, dan in den kroeg zijn geld te gaan verlappen. De liefdadige personen ondervinden oek dat de onderstand bij nette en orde lijke familien gcbiacht deze kan ophel pen; en dal in vuile huisgezinnen het geven niet cn baat. De netheid dus helpt de gezondheid, de gevoeglijkheid, de gespaarzaamheid. Ondervraging betrokkelijk het sluiten der Holiandsche grens. Woensdag en donderdag heeft men in de Kamer van volksvertegonwoordi gers langdurig de kwestie besproken van het sluiten der grenzen voor het hollandsch vee. In Holland heerscht bijna gedurig de muilplaag, die eene ware plaag is voor de landbouwers. Nu is het bespan van die kwaal in Holland officieel erkend. En daar zij besmettelijk is, heeft Frank rijk den invoer van holiandsche beesten verboden. Verscheidene katholieke volksverte genwoordigers hebben in deze belang rijke kwestie het woord genomen en aan M. De Bruyn, minister, nog al ee- nige harde waarheden doen hooren. Wij laten hiereenige uittreksels vol gen uit de redevoering welke onze acht bare volksvertegenwoordiger. Graaf Leo Visart, in deze bespreking heeft uitge sproken. M. Leo Visart de Bocarmê. Mijn- heeren, ik geloof dal deze bespreking uitgeput is, en ik zal maar weinige oogenblikken de aandacht der Kamer bezighouden. In het deel van het land, welke ik bij zonderlijk de eer heb van te vertegen woordigen, is dit jaar zeer schadelijk geweest, al de gewassen staan aan een bijzonderen lagen prijs, en voor wat het vee betreft, de landbouwers hebben groote verliezen ondergaan Men mag het verschil van prijs rekenen per kop, in 1896 bij 1895. op omtrent 100 fran ken in min. Op do hofsteden van weinig belang, zooals hel meesto getal zijn in onze streek, stelt dit eene aanzienlijke som voor. M. Hoyois. En dal is waar voor alle arrond s^mentert. M. Leo Visart de Bocarmé. Vandaar natuurlijk vele en biltere klachten. Aan gezien het vee aan goedkooperen prijs was dan verleden jaar, heeft men na tuurlijk de reden gezocht welke de oor zaak mocht zijn var. dit verschil in prijs. Men weet dat verleden jaar de Hol- landsche grens gesloten was, en dat zij van dit jaar open was. Het is heel natuurlijk te beweren, en niet zonder reden, dat dit de ware oor zaak was van die vermindering van i prijs. en I November het bewezen was dat verschil- in gaten opgemijtcrJ door den ligo gevallen van mond en klauwzeer roest. bestatigd werden, dan is het geheel - In de huishoudens waar alles net en moeilijk om de handelwijze van het der zitting van den gemeenteraad ver ordelijk is, is bel leven ook aangenamer, staatsbestuur te verrechlveerdigen. Ik i klaarde do burgemeester dat hel kollegie vrolijken De vfeuw die de zorge der moet zeggen, dat, hierover eens met rï nf ti n i 1 email ir Oi’o I not in l ii Netheid en gezondheid geven dikwijls malkaar de hand, want om gezond te blijven, behoeft men goed de regels der netheid te onderhouden. liet gebeurde dat eene vrouw den doktor ontbood om haar kind te gene zen, en zij beweerde dat het betooverd was. De man der kunst bood dc vrouw eenen spiegel aan, en zegde dat zij de looverheks daarin zien zoude. Inderdaad de huismoeder had vetwaarloosd haar kind te wasschen en te kuisseben, bij zoo verre dat baar wichtje aan zenuw- snakken begon te lijden. Zij volgde de voorschriften van den geneesheer en haar kind was aldra gezond. Om gezond te blijven moet het lichaam kunnen uitwasemen door de zweel- porien der huid. Die vuil is op lijf en kleederen, is oorzaak dal de porier. met lijmachtig vocht toegeplakt zijn, en on vermijdelijk moet onpasselijsheid voort spruiten uit dezen toestand. Wal meest verwaarloosd wordt, 'l is het zuiverhouden der lucht welke men moet inademen. Vele menseben zijn nalatig in bet opcnzciten der vensters van de slaapkamers, en dit namelijk 's winters, omdat de buitenlucht koud is. Hetzelfde geschiedt ook in vele werk mansbuizen, waar de waschte te droo- gen hangt rond de stove, waar de vloer eene stinkende uitwaseming geeft. Als de lucht er niet vele vernieuwd wordt, is hel daar niet uitboudelijk. En de huismoeder en de kinderen zijn daar dag en nacht opgesloten en in zulke verpes ting.' Ook dragen zij het kenmerk der ongezondheid allen zijn bleek, geluw- icbtig van kleur, en hebben roude ort- sicken oogen. Bezoekers van zulke huis gezinnen, gij kunt hier een groot werk van bermhartigheid verrichten met in zulke huisgezinnen de netheid te be trachten. De netheid is ook een middel tot go spaarzaamheid. Die net is op zijne klee deren, die draagt ze veel langer en ook veel schooner dan de slordigaard en de vuilaaid. De huismeubels kunnen jaren en jaren gebruikt worden,, zonder dat men er slete aan bemerkt, daar waarde netheid in eere gehouden wordt. Daaren- j tegen in de zorglooze huishoudens, zie; men de biezen van de stoelen afgerukl j Wanner inde maanden October i of ze staan op drie pikkels, men ziet de I,;1_. 1 stove i Pensjager. De gcndnrmen Autrèvc en Vanhaeverbeck ran Veurne hebben gister een pensjager betrapt die in den voormiddag nan het jagen was te Alveringheni. Toen deze de gendar men bemerkte, wierp hij zijn geweer weg en ging op de vlucht. Het is niet zonder moeite dat hij bij den kraag gevat werd. --- -WW» WW..W

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1