Woensdag 16 December 1S96. 50. Landbouw. 539 JAARGANG. Deze voordracht werd met luidriïch- AI. Pil, voorzitter, bedankte den acht- deze zijde van hel graf. F er gezocht. Het zucht in de fabrieken Teelt der Wortelplanten. Bewerking en bemesting van den grond, voor den winter. De wortelplanten eiscïïên ëên frischen van 1790 tere hoeveelheid opneembaar voedsel zal laten beschikken. ’l Is op het oogenblik der. diepe be werking, dat men den stalmest behoort onder te delven in verteerden of half ontbonden toestand. De hoeveelheid mag niet te groot zijn, bijzonder voor de suikerbeet, en wanneer hij slechts ondergedolven wordt, laat in den winter. In dit laatste geval is het dik- b il blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’-sjaars; niet de post 8 fr. Annonce» 20 iwitfanen per regel. De groote iecer volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr Een N' 18 cent. Afzonderlijke nummers voor artik. Is. enz. 20 fr. liet 100. De Annonce» voor Belgie (ter uitiondèring der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pt hlicité, Magftdlenaslraul, 4(5, te Hruxsel. staat is aan den monsch zijn waar te verzekeren. Wij zijn allen broeders. En om die wederkeren voor zijn dagelijkse!) leven, “uwe leerstelsels te verspreiden deden voor zijne zeden en gebruiken tot. het a-ware geloof, lol de ware leering der Kerk, dan zou, gelijk vroeger,' rijkdom en welstand in ons Vlaanderland hè-r- schen. ze leering staat geschreven Onder u zullen er'geen slaven zijn; gij zult als broeders onder elkander leven; gij zult den zelfden weg betreden, uw hoofd buigen voor den zeilden God; gij zijl allen voor hetzelfde einde geschapen. Gij wilt de broederlijkheid. Ehwel bemint elkander, helpt elkander dekasten van het leven dragen; leeft als broeders te zamen in voorspoed en in leed; weest broeders, niet in den haat, maar in de liefde. En de Kerke zette haar werk onop houdend voort. En dat werk droeg vruchten. Shannon, vrij van hunne driften, bouwden kloosters en scholen. Zij leer den het volk zijne plichten kennen; zij leerden het de ware betcekenis kennen der woorden vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid; zij leerden het volk in orde leven. En het volk luisterde naar de stem der Kerke, en welstand en rijkdom heerschten in Vlaanderen. Eerst hadden wij de burchtheeren die van langs om meer hunne lijfeigenen als broeders behandelden en hun de volko- mene vrijheid schonken. Dan hebben wij het opkomen der ge meenten en het inrichten dier machtige mannen van hetzelfde am bacht tot stand gebrach’. In die gilden waren de leden beschut tegen ellende en verlatenheid. Men re- O__J er den duur en den prijs van het I werk; men zorgde om alle bedrog te I verbannen en eerlijkheid in handel en Geen edeldom meer, geen godsdienst, I Dan zegde hij een pijnlijke plicht te moeten vervullen me -de dood aan te kondigen van onzen achtbaren senator, Baron de Coninck de Merckem. In welgepaste woorden sprak hij den lof uit van den diep betreurden overle den, en eindigde met den wensch uit te drukken dat de Burgersgilde zijnen op volger onder hare leden mocht teilen. Deze wensch werd blijmoedig begroet en toonde genoegzaam dat de leden ten volle met den wensch van hunnen Voor zitter overeenstemden. ten. Wij trachten het volk wederom in machtige gilden te zamen te brengen, waar den groote tot den kleine komt, hem met'woord en daal helpt en onder steunt, waar ware gelijkheid en bron deflijkheid heerschl, waar den gezag- hebbenden medehelpt om t lot tan den merkt te worden, dal het gebruik minbedeelden te verbeteren. -- -- -j Mocht het volk ecus de ware beteeke- achtige gronden, weinig winstgevend r -1 J i monsch. machtig, niet in getal, maar door de j eene zedelooze vrouw als koningin deden macht welke zij van f"1 den, de priesters v— die onbeschaaf- j de stammen in hunne tenten opzoeken en zegden hun Gij wilt vrij zijn. Ehwel, begint met uwe afgoden omverre te wer pen, bouwt tempels ter cere van den eenigen God die u de ware vrijheid zal sohenken en aanleeren. Gij wilt de gelijkheid. Ehwel! in on- sloten en rijkelijk van voedzame eïe- niet verwezenlijkt, zoo is hunne ontwik- waar zelfs vrouwen en kinders niet ge- grooiendeels verminderd. j Ontegensprekelijk, van onze gewas- Gelijkheid. Het vindt niets dan ar- j sen wier teelt in ’t groot gedreven lipt geloof leert aan iedereen, aan naar’t geducht der middeleeuwen; naar wijls voordeeliger, zoowel voor de gui de ware leering Christi, die alleen in i kerbeet als voor de peen (pool, wortel) «4-1u. - g^uk en de suikerijpeen, hem niet te gebrui ken en slechts gepaste scheikundig# meststoffen aan te wenden. In algemeenen regel, bij de teelt der Katholieke liurgersgilde. Zondag laatst hield onze katholieke hurgersgilde hare gewone algemeene vergadering. De groote zaal van den katholieken kring was te klein om al de leden te bevatten die opgekomen waren om de voordracht van den E. H. Dequidt te aanhooren. Zooals onz# achtbare Voorzitter M. Aug. Pil het zegde, da E. II. Dequidt is voor ons geen onbekende. Lange jaren hebben wij hem hier gekend te Veurne, waar hij in het collegie de plaats van professor en van bewaker met eere en mol goeden uitslag bekleed heeft. Noch zijn naam, noch zijne werken zullen zoo licht onder ons niet vergeten zijn. De E. II. Dequidt had voor onderwerp van zijne voordracht gekozen, de woor den Vrijheid, gelijkheid en broederlijk heid. Van deze leerrijke voordracht zullen wij trachten zoo goed mogelijk een kort verslag te geven. Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, zijn drie woorden die iedereen begees teren, drie zaken welke iedereen tracht te bekomen. Maar de wereld geeft dikwijls aan die gilden, onder woorden oenen valsehen uitleg. Om te zien hce die drij zaken waarlijk '•itgevoerd wérden, moeten wij weder- kceren tol den ouden tijd, in denwelken gt“de de Kerk de vare beteekenis dier woor- den had aangeleerd. Niet naar den ouden tijd, zonder nijverheid te doen "heerschen. vooruitgang of beschaving, maar dien j zij waren machtig en kenden hunne goeden ouden tijd, in denwelken onze weerde. Ook wisten zij het voorrecht te voorouders door hunne gilden groote za- bekomen van zelf hunne oversten te kie ken verrichtten in de maatschappij. Naar 2en> en de mannen aan te stellen die die tijden moeten wij wederkeeren voor onze gedachten en onze zeden. hen zouden geleiden. —v - Dan heerschte er cene welstand in Om hierover een volkomen gedacht te j Vlaanderen die door geen een volk werd hebben, zegt de spreker, zullen wij eens geëvenaard. ons eigen volk doorloopcn, cn zien hoe 1 nA hij onze verschilligc voorouders de vrij- heid, gelijkheid en broederlijkheid be grepen werden, oh wat zij hebben te in zoo groot getal I 'v*eg gebracht. ni“ Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. Dit waren nu. woorden die gediend hadden om hel volk schandelijk te bedriegen. Had het volk dan zijne oogen geopend! Ware het die valsche gedachten ontloo- pen en wedergekeerd naar de ware lee ring der Kerk. Alaar neen. Men had het volk geleerd dat na dit leven, er niets meer is; dat het w nuiicipmiiwu enuutu ecu meunen bijgevolg zijn geluk moest zoeken aan grond, goed en diep bewerkt, toch ge- deze zijde van het graf. sloten en rijkelijk van voedzame ele- Het haakte naar vrijheid; maar waar menten voorzien Zijn deze voorwaarden er gezocht. Het zucht in de fabrieken niet verwezenlijkt, zoo is hunne ontwik- heel dikwijls onder hartelooze meesters, keling gebrekkig en hunne opbrengst eerbiedigd worden. j Ontegensprekelijk, van onze gewas- wordt, zijn het de wortelplanten zoo als ten andere ook de klavers en de luzerne die zich het dankbaarst too- nen van eene goede voorbereiding van den grond, die eene bewerking op 30 a Het wil de banden doen springen die j 40 centimeters diepte noodzaken. moede. Broederlijkheid. De ikzucht heerscht in meester en het ongeloof leert niet dat wij elkander moeten helpen. En nogtans het volk wil vrij zijn. het aan zijne meesters geketend houdt. In den Herfst of vroeg in den Winter Het wil gelijk zijn. En om tot die ge- gedaan, zal deze gedurende den zomer lijkheid te komen, wil het de afschaf- de frischheid van den grond verzekeren, fing van allen eigendom; en dan, zeggen terwijl zij ook de plant over eene groo- zij, zullen wij leven als broeders. j --- Moest eens die droom, diesocialistsche leering de bovenhand hébben, iedereen i verstaat dat niets dan haat en dwinge- landij de samenleving zou beheerschen. Het volk zoekt en tracht steeds naar de verwezentlijking van zijn ideaal i vrijheid/gelijkheid en broederlijkheid. Langs waar dit bereikt? Met weder te keeren naar het geloof, De schoone kunsten bloeiden er. Ten bewijze daarvan die prachtige gebou wen; die onnavolgbare schilderijen, die 1 ons zijn overgeble ven. Die welstand, die rijkdom, die orde, in de samenleving was te danken aan de ware vrijheid, gelijkheid cn De Germanen, de Saksen en de Fran- broederlijkheid die in de gilden ken, heidensche volkstammen, die vroc- bcerschten en die, volgens de leering ger onze streek bewoonden, wilden ook (jer berk in werke werd gesteld. vrij zijn. Maar hun gedacht van vrijheid I Eh die welstand en die rijkdom zou en gelijkheid bestond hierin, dat zij in Op beden blijven bestaan hebben, hunnen hoogmoed geen meester wilden dank aan de gildeni mel al de verbete- kennen; dal alwie hun dorst tegenstand rjngen welkeer hadden kunnen aan toe- hieden onmeedoogend ter nedergeslagen gebracht worden, ware die ongelukkige wierd, Zij wilden de vrijheid in tvoldoen Eransche omwenteling njet gekomen om van al hunne driften; daarom hadden zij af die instellingen stuk te slaan. Slaven; daarom aanzagen zij de vrouw j als huqrie zaak over wie zij recht van leven of dood hadden. Zij wilden dus vrij zijn voorde on- J had ook op haar vaandel deugd ni’liikhi’id en hrOPi De broederlijkheid, het was, dat zij schreven. Maar welke beteekenis hechtte nieuwe i zij meer dan een millioen inenschen ster ven op hel schavot. Na eenige jaren van die walgelijke fooneelen, slaakte Napoleon de omwen teling, maar die nieuwe gedachten bleven bestaan. Zij werden zelf in de wetboeken geschreven. - -- ----- - Aan de vrijheid werd geenen teugel tig handgeklap begroet. meer gezet. Alen verspreidde slechte M. Pil, voorzitter, bedankte den acht hoeken, slechte geschriften tegen God, baren redenaar over zijne welsprekende tegen het geloof en de zeden; en dit voordracht, en drukte den wensen uil bracht eene zedeloosheid, eene losban- dat^zij goede vruchten zou vóórtbrengen, digheid te weeg waarvan wij thans de uitgestrektheid kunnen bemerken. De eerlijkheid was ook uit den handel verdreven. Door alle slach van middels trachtte men zijnen medehandelaar te onderkruipen. Door oneerlijke mededin ging zag men eenigen tot ongehoorde» rijkdom stijgen, terwijl anderen in de diepste armoede vervielen. Dat was de niewe broederlijkheid. deugd met andere stammen samenspanden om, l en raap als eerste vrucht, worden de beste uit- de slagen bekomen, in de praktijk, met de 800 a 1000 kg. Thomas phosphaat en 1000 a 1200 kg. kaïniet, per hectare. Het is van belang deze meststoffen p: r helft, vóór cn na de diepe bewer king te gebruiken, om. zooveel moge lijk, hunne gelijke verdeeljng in der. giond te bekomen. Voor de suikerbeet dient er oj)gc- nis dier woorden begrijpen, mocht het j is, en dat het aanwenden van potasch- De Fransché omwenteling van 1700 1 de woorden vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid ge- ’-i zij aan deze woorden? Zij ging tot het gehjkbeid en broederlijkheid onder het suikerijpeen, rutabaga, raapkooï te wreken. Zij vormden broederbonden God. Erkent uwen God niet meer; leeft i Het geloof alleen kan ware vrijheid; woitelplamen, hetzij voederbeet, peen, hunne broeders in het gevecht gedood, Volk en zegde Weest vrij, maar zonder volk doen heerschen. te wreken. Zij vormden broederbonden God. Erkent uwen God niet meer; leeft i Het geloof leert aan iedereen, aan i en gilden uit haat tegen hunnen even- j volgens uw verstand, volgens uwe rede. I hoogere zoowel als aan de mindere stan- voluende mesis-offen En om die rede te verpersoonlijken, den, hunne rechten en ook hunne piich- I 800 i 1000 Th D»m kwam uil Rome een machtig volk, I richtten zij eenen autaar op, waar zij i mnn ionn God ontvangen had- troonen. De gelijkheid bestaat nu niet voor u. Gij zijt gevangen in uwe gilden, gij werkt niet zoo gij begeert; breekt die banden; uwe leus weze Elk voor zijn zelven. En met eens werden al de gilden afgeschaft. Wij zijn allen vrij en gelijk. geene priesters meer. r. A3 II. Ill l_.ll I l l-- - - - .11. II «I v - I. III «.,^.11* - - - I.MOMI Menschrijftin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever. Zwarte Nonnenslra.it. 4. te Veurne, en in de fyis'kan'borm. ■1 L- .JV WW.. V WW.. UL’J. W VK1V|/,U 11W V, <4IX CII'. ---j.- - vaR j polaschmesien, in min of meer ’Icem- *5

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1