A" 51. 53° Wüeisdag 23 December 18S6. JAARGANG. lit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; mé! de post 6 fr. Annoncen 20cen!itnen per regel. De groote letter volle, eh moet dus, aan den oudetdom van on Vcrkoopingcn. Hoe kan men eigenaar woiden van zijn huis? 'g u Ti 1 October SSöö Verpachtingen. De pachtprijs der werkmansbuizen, mei den hoi van 25 roeden inbegrepen, zal niet hooger beloopen dan 4 van het kapiiaal welk zij gekost hebben, 'l zij 95 franken bij jare. Er zijn geene bijzondere voor waarden j nen voorden werkman er bijgevoegd, tenzij dat de huurder moet weikman zijn, en geene heiberg mag houden. Hij is omslagen van alle belastingen. Deze die zouden begee- ren op deze voot waai den te huren, mo gen zich aangeven voor 1 Januari 1897. Er zal dan op hunne aanvraag beslist worden om bun den tijd te ge ven van bunnen ouden pacht op te zeg gen. Rechterlijke kronijh. Da konvkiionele Rechtbank van Veurr.p, heeft veioordeeld Zitting van 3 Dcc. Dewwlf Hendrik, Dumoulin Justin en Dewulf Renaat, leur ders te Glei eken, do eerste 16 dagen ge vang en 26 fr. boet, voor smaad jegens de policie; de twee eerste elk eene maand ge vang en 50 fr. boei, voor smaad j gons een getuige, en elk 10 fr. boet, voor dronken schap. Matthys Lodewijk, landbouwer te Manne- kensveie, vobMvaardelijk, 50 fr. boet, voor smaad jegens de politie, en S fr. boat, voor Omdat men aan de geboorte van Christus en zijne leer niet meer gelooft. Omdat men niet herdenkt boe de verlosser der menschen ter wereld kwam: als een arme werkmanszoon, ja, maar ook eerst door arme menschen willende gekend en aanbeden worden en eerst daarna door de grooten der wereld. Immers aan den werkman wil hij daar door zeggen Troost u over uwe min derheid, over den arbeid die uwe ban den moeten verrichten, ik heb uw be drijf verheven, want ik heb het verkozen boven elk ander. En gij arme behoefd- gen, wanneer gij lijdt, hei denkt dat gij eerst en vooral door mij en tol mij ge roepen zijt. En aan u, rijken gij die in mijne leer van liefde en gerechtigheid gelooft, gij die mij aanbidt, weel dat de mindere mijne vrienden zijn, en gij door ben het zekerst tot mij komen kunt. Vrede aan de menschen, die van goe den wil zijn Weet allen van goeden wille in het nakomen mijner leer van liefde, er, de vrede, die thans zoo verre uit het hert van velen is, zal weder hun deel woiden en bun geluk. brengen in plaats van op 13.000; ten slotte werd het cijfer van 13,000 man aangenomen met 80 stemmen legen 53 en 2 onthoudingen en gansch het ont werp met 78 stemmen legen 53 en 2 onthoudingen. De Kamer bespreekt thans de begroo- ting van 's lands inkomsten. Wetgevende kiezing te Veurne en te Dixmude. Rij koninklijk besluit van 10 Decem ber worden de senatorial kiezers van do arrondissementen Veurne en Dix mude bijeengeroepen op Zondag 10 Januari 1897, tusschen 8 ure morgens en 1 uur na middag, ten einde een lid van den senaat te verkiezen, in vervan ging van M. den baron de Coniuck de Metckem. Ia geval van ballotage, zal de stem ming, zonder nieuwe bijeenroeping der kiezers, plaats te hebbeu op Zondag 17 Januari. De kandidaten moeten voorgesteld worden te Veurne ec te Dixmude voor Zondag 27 December. De voorstellingen der kandidaten zul len ontvangen worden op vrijdag 25 en zaterdag 26 December, van 1 tot 4 ure na middag. zien invoeren; anderen begeerden de af- deien waren voor een vrijwilligersleger, en M Coremans, van Antwerpen, wilde derdom van öOjaren bereikt, al ware het aan 26 jaar het huis behooit aan stonds toe aan zijne weduwe, kinders of ouders, zonder een eetiltein meer te moeten betalen. Deze hebben dus ook een kapitaal van 2500 fr. In ons volgende nummer zullen wij nog beter de voordeelen doen uitschij- i van eigenaar ie worden van zijn huis, en de bijzonder ste opmerkingen weerleggen welke hiertegen kunmn gemaakt worden. Eilaas De vernieling dreigt het menschdom. Volkeren slaan tegen volkeren, drei gend, zich wapenend, zich versterkend, aan de natuur hare krachten ontleenend om elkapder in een bloedbad te ver smachten. Die monsteraehtige botsing, welke de landen met puinhoopen zal overdek ken, de menschen doen waden door plassen van bloed en van tranen, wordt door velen net gretigheid te genoet fezien en bewroehb De mensch wapent zich ten allen kante legen den mensch. De liefde maakt plaats voor den haat. De onrust verlangt de vrede. Waarom Omdat men die arme kribbe van Bethleem te zeer uit bet ikzuchtig oog verliet. Kerstmis. Nagenoeg negentien eeuwen zijn in ^n niet, toen bij een strengen winter, lie over de aarde heerschte, in eenen dal, tusschen twee dieren, een arm wicht ter wereld kwam. Be arme moeder kon hel nauw bedek- ‘en, en ter verwarming van zijne ten gore lidmaatjes, legde het in de kribbe °P eenen bussel stroo, tusschen eenen Os en eenen ezel. is er grootere armoede mogelijk En nogtans eene ster in den hemel omringde met baren stralengloed dien nedarigen stal. Engelen zongen de ge boorte van hel machteloos wicht. Arme herders droegen hunne offeranden naar h' izflve tne ri aanbaden het. Koningen '•'••i’neri van noorden, zuid en oost en machten bet hunne ofleranden. Enn koning, uit vrees voor de toe komst van dit kind, om het zeker te [treffen, deed gansch een kinderenge- dacht ter dood brengen. Dal wicht was God. Een God van goedheid, die wilde mensch worden, om zijn schepsel Iden menseb te redden. Het groeide op tol man, en Christus ’fcrkondigde zijne nieuwe leer der liefde on der gerechtigheid, welke hij staalde °p het kruis. Het zaad van zijn woord ontkiemde drachtig in zijn bloed. De volkeren bogen voor de leering Vin den timmermanszoon. De ketenen vielen van de leden der slaven, ter liefde van bet kind in den stal geboren. Het geloof in hem verspreidde zich over den aardbol en de duisternis maak te overal plaats voor hel licht. «De vrede aij met u en met de men schen, die van goeden wil zijn, zon gen de engelen de aanbiddende herders tegen; en die vrede bracht hel schamele kind in zijne arme doekskens aan de sarde. I>« Kftmcr beeft zich dinsdag, woensdag en donder dag bezig gehouden met de besptekmg van hei contingent des legers. Eenigen 'vilden de gewapende natie i schafliing der plaatsvervanging; nogan- *<j>. dei en waren voor een vrijwilligersleger, De werkman woidt eigenaar van zijn en yj Coremans, van Antwerpen, wilde huis, met wekelijks of maandelijks eene het contingent voor 1897 op 10 000 man kleine storting te doen boven den prijs - van zijnen paent, en zich op T leven te j doen verzekeren. Hij mag deze stortin gen doen in 10, 15, 20 ol 25 jaar. Hoe langer duur, hoe kleiner stoning. 1° Van zoohaast hij 1/10“ der weer de van het huis gestort heeft, wordt hij ten volle eigenaar van liet nuis, hel bet-oort hem toe, en indien bij zijne stortingen voorts doet, niemand kan hem ervan onteigenen. Nogihans behoudt de maat schappij eene hypotheek op het huis tot dat het atbetaald is. 2“ In de maandelijksebe stortingen, welke hij aan de maatschappij doet, is r volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr- Een Nr lii cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastrcal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in tie Postkantooren. Vertrekuren van den IJ z er en weg «fe van den Buurtspoorweg. de premie begrepen van eene levens verzekering. Het kan geburen dat de wei kman dio een huis gekocht beeft om het in 20 jaar te betalen komt te sterven achter 10 jaar; hij laat eene weduwe en kin- deren na, die de jaarlijksche stortingen niet kunnen voordoen. In dit geval is er door de erfgenamen niets meer te betalen, en het huis behoort hun volko men toe. Het zeilde zou gebeuren, al kwam de man te sterven van het eerste jaar af. Hoeveel moet dat nu maandelijks kos ten, om eigenaar te worden van zijn huis, na 25 jaar, levensverzekering in begrepen. Ik neem eenen min van 25 jaar, die geen centieip spaargeld heeft. Indien hij een huis met land huurt, aan de maatschappij, aan 95 h. ’s jaars, betaalt hij wekelijks 1,84, of maandelijks Indien hij wekelijks 1,21 erbij sto: t of Wc lierkuianswooiiHteu. De ^Veurnsche maatschappij De Vlaamsche Iteerd, is bezig met tien huizen te bouwen, langs de kalsijde van Coxyde. Deze huizen slaan in eene zeer voor- doelige plaats, langs eene schoone kal sijde, bij de wandeling der stad, op I zeven minuten afstand van de markt, voorhoofdende met den voorgevel op i hel oosten, en in de beste conditiën van I gezondheid gebouwd op eenen hoogen drongen gtond, te midden eener vrucht bare weide. leder huis heeft eene medegaande erf van 25 roeden ongeveer, en voor de huizen strekt zich nog een eigendom uit van 500 roeden, die afzonder lij k in parceelen door de bewoners der vlaam sche heerd zal mogen gepacht worden. Het huis in zijn eigen beslaat uit twee ruime beneden kamerswaaronder de voorkamer van 5 m. 1. op 4 breed, (weinig kamers in burgerhuizen hebben eene meerdere oppervlakte; twee bo venkamers, eenen zolder, eenen trap met onderlat dienende voor kelder, ee nen afzonderlijken koer met afgezon- deid voordrek, koolkot, en stalleken. Alles nieuw en nel opgemaakt. Deze buizen zullen aan de maat schappij met den grond van 25 roeden I 8 fr. irt begrepen de som kosten van 2300 I Indien hij wekelijks 1,21 erbij sto: t of franken ieder, en zullen gansch opge- j maandelijks 5,25, is hij achter de 25 maakt, droog en bewoonbaar zijn Zegen jaren eigenaar van zijn buis en land, ten 1 Mei aanstaande. volle, eïi moet dus, aan den ouderdom Deze huizen zijn van nu af, op voor- van ÖOjaren op geen pacht meer denken, hand, te verkoopen of te verpachten aan J en is ir. bezit van een kapitaal - de werklieden op de volgende voor- geveer 2500 Ir. waarden. Komt bij te sterven eer hij den ou- i Gent Brectcl 391 5 18 6 48 7 18 7 45 7 54 10 57 12 05 1 20 5 00 5 50 6 03 63! 7 01 7 38 9 07 1 10 1 37 1 45 1 57 IOS 8 15 8 09 8 16 8 34 8 46 8 52 4 43 5 06 Veurne Stati* Coxyde Nieuport Oostende 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 Oostende Statie Nieuport Ooitduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Stalie V PER—VEURNE 9 50 9 55 9 41 11 47 356 0 53 11 55 4 04 1019 12 26 4 33 10 46 12 55 511 1 33 5 21 2 58 6 46 4 45 816 1047 I AAW 'VU.UVWlt Rniattl Geut Lichterxeldo 632 Cortemarck Diimude Veurno Adinkerle Duinkerke Duinkerk* Adinkerke Veurne Diimude Curtemerck 5 34 Lichterrelde 5 49 7 16 8 20 1045 543 7 29 7 43 8 09 8 35 VEURNI—OOSTENDE 515 88 9 50 12 36 3 14 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 5 00 7 52 Veurne Markt 7 5 21 7 04 Coxyde ï5 33 7 16 10 08 12 54 Ooslduynkerkc ;5 4i 7 24 10 16 26 00 7 49 10 34 *7 8 42 11 32 6 08 7 20 8 40 9 15 9 37 956 10(18 1108 13 Ex Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Aheringhem Loo Hoogstaede-Linde Ypcr Statie Yper Statie r w Loo Alveringliem Veurne''ooistad 6 36 9 23 H 41 Veurne Statie Uil» v», VXI UlitJUt 4 IJ n lid ui. .lüiiniur hl. j i in< tr. pj.w v» 11. MUUUilCCII VVlUi UlUIi plJF FCgCI. U OC0 U 9 IC 1 47 E 3 2 38 EipS 7 28-II 40 3 52 1Ï5 5 02 143 5 14 210 5 59 2 38 6 05 2 56 615 4 09 7 12 8 42 - 856 - 921- 9 48 - 9 59 -- 845 1052 - 555 ïxpZ 8 57 10 54 308 649 - -- 6 52 7 20 7 50 8 05 918 OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 76 05 8 43 11 47 yb 22 9 00 12 04 ?6 30 9 98 12 11 86 42 9 20 12 24 *6 48 9 26 12 30 VEURNE-YPER. 4 45 7 32 4 50 7 37 511 7 58 10 16 5 18 8 05 10 23 5 35 8 22 10 40 5 49 8 36 10 54 6 45 9 3J 11 50 w w «z v 4 40 7 28 9 46 10 30 1 3 50 6 30 g Hoogstad» Linde 5 36 8 24 10 42 11 30 1 56 4 46 7 26 8 5 01 7 40 5 6 08 8 55 11 13 12 01 28 518 7 57 12 29 2 56 5 46 8 25 9 50 12 36 9 56 12 42 1 02 1 20 i 20 1 5 3 55 «3f 1 10 4 00 6 39 1 31 4 21 7 1 38 4 28 7 07 155 4 45 7 24 2 09 4 50 7 38 3 05 5 55 8 33.JJ 9 46 10 30 1 3 50 6 30 5 51 8 38 10 56 11 44 2 11 Nieuwe Herberg 6 15 9 02 11 20 12 08 2 35 525 804 F 6 41 928 11 46 12 34 3 01 £51 830

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1