«4 ,1 N° 52 53* Woensdag 30 December 1896. Landbouw. JAARGANG. en van die aardige on- aan aan gebiek nog verergen. Met kalken, eggen en uitsirooien van aarde hebben dus voor doel en voor gevolg de ontbinding der organische stoffen te verbaasten, en alzoo ten voor- deele der oogst een gedeelte der orga nische stikstof van den giond ie reran- deien ia niliisehe of opneembare stik stof. Maar otft de opbrengst der weiden tol 'baar maximum te brengen is bet niet voldoende dat zij tijk zijn aan opslorp- bare stikstof, de grond moet nog goed Dit blad verschijnt den VVoenseag, onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 8 fr. Annoncen 20 centiinen per regel. Digroote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoueen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Pubücitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. l*e Jacht. In vele brigaden van beide Vlaande ren zijn de gendarmen gelast met bet bestrijden der wildstroopei ij. Dag en nacht, door alle weder, moe ten zij de gemeenten en de velden door- loopen, en dat somtijds zes ol acht uren aan een snik. En bun gewone dienst moet dan ook nog gedaan worden. In het begin van hel jiar tiokken de gendarmen hiervoor een toeleg ot ver meerdering van solde. Nu is die toeleg afgeschaft. De dienst is nogtans veel verzwaard en bijzonder lijk veel gevaarlijker geworden. Die jachtdienst wordt op sommige plaatsen zoo ver gedreven, dat, den zondag zelve, de gendarmen door dien dienst heel dikwijls belet zijn naar de Mis te gaan. Is het niet om er bij te gapen van bewondering? Om hel vel van eenige schamele patrijzen, en van eenige arm tierige hazen te bewaren, opdat het vel zou doorboord worden uitsluitclijk door de loodkogtls van eenige bevooriechte heeren, moeten onze brave gendarmen op trot gaan, zonder genade voor een vervaarlijken dienst. Er is zeker geen kwaad bij van gcern uit wandelen te gaan, gekleed met een kort vestje, ’pen luiferhoedjen op 't hoofd, en welgegispte genen aan. met een welgewapend en sahei pschieiend geweer op den schouder, om volgens al de regels der kunst, eenen haas neer te schieten, bij misgreep verdoold in eone welbewaaktejacht, hls zelfs eene liefhebberij die onseljade'tjk ware, indien zij te zelfder tijde niet in drijt veranderde, in eene slechte drift waar lijkenen armen zich aan laten mede slepen. doen opmerken, is die houding der socialisten niet om eene besparing te vei wezentlijken, maar wei om de gele genheid te baat te nemen luctit te geven aan hunne revoluiionnaire gedachten. Het budget werd eindelijk gestemd met 73 stemmen tegen 25 en 2 onthou dingen De kamer is daarna uiteen gegaan tol den 19 Januari. Keniiutklexiiiff. Zaterdag avond, om 6 ure, heelt onze triomlklok geluid lereere van den nieu wen senator van Veurne Dixmude. M. Raphael de Spot, schepenen pro vinciaal laadslid, de eenige kandidaat zijnde, werd dooi liet hootdbureel als senator uitgeroepen, in vervanging van wijlen Baron deConinck de Merckem. Wij wenseben den achtbaren senator van herte geluk, en verhopen dat hij, lot iedereen’s voldoening, lange jaren hel arrondissement Veurne Dixmude in den Senaat zul mogen veriegenwoordigen. I>e Hamer In zitting van woensdag stemde de Hamerde begroeting van geldmiddelen met 67 stemmen tegen 23 onthoudingen (socialisten). In zitting van donderdag, ter gele genheid van het budget der bégiftigtn- gen bulderden er. huilden de socialisten ti gen de begiftiging van 200,000 fr, aan den graat van Vlaanderen. Die vredelievende zielen zijn zoo ge- manieid dat de zitting eenigen lijd moest opgeschorst worden. Citoyen Vandervelde zegde dat de Want, ziel men niet arme wildstroo- pers dagelijks hun leven wagen óm bier of daar wat wild op te zoeken; en, van den kant der jagers, ziet men met dat somtijds de jachtwakers hunne bezorgd heid voor bazen en konijnen met het leven moeten bekoopen? ’t Is toch onmenschelijk en belache lijk als men er ernstig op nadenkt. Dat is nu eene drift die omringd is met de bescherming der overheid. Maar, neemt men ook zooveel voorzor gen om het neerhof der arme landbou wers te bewaken, geplunderd dooi gas ten veel erger dan wildstroopers. Zendt men de gendarmen dag nacht uil om konijnen en huiselijk ge vogelte te beschermen? Dal de jigers zich overleveren aar. hunne voo'geliefde drilt, wij heb ben er niets legen; maar dat zij hunne jacht zelf bewaken; en dal zij da gen darmen niet doen looper, dat de tong hen uit den mond hangt, om eenen dienst te doen, die, alles wel ingezien, toch maar eenen bijzonderen en per soonlijken dienst is, en die hen somtijds belet, om het wild te bewaken, ’s zondags naar de Mis te gaan. Kuischsn en vagen der straten. Een jaar is voorbij sedert ons stads bestuur de wijze van het kuischen er. vagen der straten ingébracht heelt, welke thans in gebruik is. Nu dat wij een jaar lang die nieuwe wijze aan bet werk gezien hebben, kun nen wij bij ondervinding spreken over den uiislag welken zij heelt opgeleverd. Wij moeten bet openhartig bekennen, en onze stadsgenooien zonder onder scheid van gezindtieid zullen het met ons eens zijn, die nieuw genomen maatregel heelt een ieders verwachting overtroffen. Nog nooit werd onze stad zoo net ge houden als nu. De riolen worden op lijd gekuischt, de waterafleiding laat niets te wenschen, en iedereen is over de handelwijze, de beleefdheid en de dienstwilligheid onze straa vagers ten hoogslen voldaan. Wij wenschen ons Stadsbestuur geluk en wij bedankt n hel, omdat hei niets verwaarloost omonze stad net en rein te houden, en bijgevolg ook zoo gezond en zoo.aantrekkelijk mogelijk te maken. Ten andoren, deze nieuwe maatregel leven nog een ander voordeel op, welsj niet t? misprijzen is, en 't is dat hij veel minder kost dan de voorgaande. Wij wenschen ook onze twee s'r; a - vager» geluk, ómdat zij zich zoo wel van hunne taak weien te kwijten, en wij verhopen dat deze gelukwensc en niet voor gevo'g zulleo hebben van hen Men sóbiyfl in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwart'- Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Dos'kiyitooren. mm—imi—wi—a—tUMBiW 'i T i’iin 11 «i, r lT~ iwm nrcr^ci. <*EBKKBaBMHnua*ncQEBSE3lM?vXEUSK Vertrekuren van den IJzcrcnncg <S? van den Kiisurtspoerweg. 3 Jttiiinrl 1S9J l voorzien zijn van opneembare phos- phoorzuur en potasc i; te du n einde zal men jaarlijks de volgende meststoffen aanwenden. a) l'^jaar: 1000 a 1200 kg. Taomas. ook maar weinig kost, bestaan cr toch j b) 2d*jaar600 800 kg Thoma3. tiog een aanzienlijk getal, waarvan men p|j0Sphaai vermengd met 60Ü b 800 kg. •Je opbrengst met betrekkelijk weinig Lainiet uitgaven zou kunnen vei dubbelen en nog c) 3i. jaar en rolgen(le In mengsel nlc,*'r' q 400 a 500 kg. Thomas-pbosphaat met Hoe zal men tot dien uitslag komen Men onderweipe ze daartoe aan de rede- matige behandeling die wij hier in T kort te kennen geven. Op Let einde van den winter, drie weken ot eene maand vóór dat de was dom aar.vangt, zal men de weiden goed eggen bijmiddel eenereg met ijzeren zal zoo operigescbeuid blijven liggen lol als hel gras begint te schieten. Op dat oogcnblik, bij droog weór, zal er met eene zware lol oveigegaan worden. Daatenboven zal men zorg gehad hebben van ióór hei eggen eene zekeie hoeveel heid, 1000 h 3G00 kg, per Imctaar, on langs gebluschte kalk, zoo gelijk moge lijk ei over te strooien. Op gezonde gronden zal de jaai lijksche hoeveelheid kalk beperkt zijn tot 1000 kg., terwijl op vochtige gronden, men tot 2000 ii 3000 kg. zal gebruiken. Er moet opge mei kt worden dal, om vochtige weiden te verbeteren, men zijne toevlucht moet nemen tot de draineering. Onder den gezamelijken invloed van de diatncering, beleggen en de kalk, zal de zuurheid van den grond bestreden woideu, en daar de organische stikstof tot salpeter o vergaai, wordt bij opneem baar en kan dus bijdragen tot do voeding dtr nieuwe oogst. Toch gebeurt het in weinig gezonde gionden dat eggen en kalkslrooien niet in staat zijn om op eene afdoende wijze de bovenmaiige opeenhooping van or ganische sloffen en de zuurheid van den grond te keer Ie gaan. In dit geval zal dan ook de organische st.kstof niet ge noegzaam in salpeter vervormd woiden. Op zulke weiden zal men geduiende den w nter eene zekere hoeveelheid gewone aardeaanbrengen, maar geene aarde lijk aa.i organische stollen (mestaarde, of •ompost, b. v.) mag hier aangewend Oi»vSv,. worden, want deze zou het te verbetert n J socialisten tegen de begiftiging zouden stemmen omdat zij republikeinen zijn. M. Lorand, is jaloersch van den naam van republikein 'k ben ik ook republi kein, i iep hij. MM. de Smet de Naeyer cn Woeste hebben protest aangeteekend tegen de schandalige houding van die aardige volksvertegenwoordigers. M. de minister van geldwezen heeft kort en goed gezegd dat hel niet noodig is veel te antwooiden aan den lijmratn van zulke jans. Zooals het M. Renkin terecht Leeft Verbeteiing der natuurlijke weiden. Eenige praktische aanduidingen. Ofschoon de verbetering der weiden phospbaat met 600 h 800 kg. kainiet b) 2a' jaar600 a 800 kg. Thomas •Je opbrengst met betrokkelijk weinig kainiet"' 400 a 500 kg. Thomas-phosphaat 600 a 800 kg. kainiet. Deze mesten zullen het vroegst mo gelijk gebruikt vvoiden in den Herfst of in den winter. In den aanvang der behandeling die die wij aanraden, zou het kunnen ge- i beuren dat de opsloi pbare stikstof -ihh— j - - - l toereikend ware, hetwelk men ziet tanden (eene keteoegge, b. v Degrond bleekgroene kleur van bet gras, de klaverplanten die de groote overhand hebben op de grassen, enz. Men zal dit lo keer gaan, met in de Lente eene goede giei besproeiing te geven of met bet uitstrooien van 100 kg. sodanitraat. Kainiet mag weggelaten worden in leemacbtige weiden, wanneer deze goed" voorzien zijn van peuIgewassen. Als de weiden tot hun maximum van opbrengst gekomen zijn, zal men ook aanzienlijk de hoeveelheid der mesten kunnen verminderen, op weiden die jaarlijks afgegraasd worden door vol wassen vetvee, om rede dal deze wei den alzoo weinig van hunne minerale voedingstoffen vet liezen. In een volgend artikel, zullen wij spreken over bet aanleggen der natuur lijke weiden. L. VANDEN BERCK, Landbouw-lngenicur. i E 3 Cent Hrui^el 10 57 12 05 1 20 12 54 i 02 1 20 2 20 1 20 1 37 1 45 1 57 2 03 8 15 8 09 8 26 8 3+ 8 46 8 52 4 43 5 00 Oostende Statie Nieuporl Coijde Veuine Maikt Veurne Statie 1015 11 11 11 25 11 42 11 49 12 10 12 15 10-24 10 45 10 57 11 09 11 23 12 19 5 00 5 50 G03 631 7 01 7 38 9 07 6 08 7 20 8 40 915 9 37 9 56 10 08 1108 E> t Veufno Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvoi ingheni Loo Hoogs taf.de-Linde Yper Statie Yper Statie lloogslade Lindo Loo Alveringb-m Nieuwe Herberg Veuf ncVoui s'ad X eurite SIn tie VEURNE -YFER. 4 45 7 22 #1019 4 50 7 27 511 748 5 18 7 55 5 35 8 12 5 49 8 26 6 45 9 22 4 40 7 18 5 36 8 14 5 51 8 28 6 08 8 45 6 15 8 52 6 36 9 13 6 41 9 19 5 55 E>p5 •I 42 6 52 7 20 7 50 8 05 9 18 - 3 14 6 06 3 20 6 12 3 32 6 24 3 40 6 32 4 00 6 52 MO 7 52 b> natel Geut Lichtrrwtde 032 Cqï teniQrek Dixmude Vcurue Adiuk<rte LniuLerkc Duinkrfke Admkerke V<-ur n« l)iiM<ude Cprtetnurtk 5 34 Lichtri velde 5 49 7 16 20 i°45 2 58 4 00 4 17 4 25 4 37 4 43 YPER- VEURNE 1 10 3 55 6 34 2 115 1 00 6 39 1 36 4 21 7 - E 1 43 4 28 7 07 2 00 4 45 7 24 2 14 4 50 7 38 310 5 55 8 33 mi" «MM—M^wWX^*"-»”niimiminM«rawwi»oirwUi»iniwi twerM-M— - i ■MMMBBMMi i 6 00 3 7 2»- 11 40 3 52 8 42-1 25 5 02 8 56- 143 5 14 921 - 2 10 559 .9 48 - 2 38 6 05 9 59 2 56 «15 4 09 7 12 De burgermedalie van eerste klas is verleend aan M. E. Van Hee, lid der bestendige deputatie, tc Vcurnc, voor meer dan 25 jaren dienst. Veurne Statie Veurne Markt f5 21 7 04 Coxyde Ooslduyukerke J 5 41 Nieuport Duttende J i omdat zij republikeinen zijn. VEURNE- OOSTENDE 5 15 58 9 59 12 36 .4 9 56 12 42 V5 33 7 16 10 08 -_,1 7 24 10 16 4 6 00 7 43 10-34 *7 8 42 11 32 2 91 5 18 0 48 7 18 7 45 7 54 8 43 1032- 8 57 IC 54 3 08 9 41 1147 3 50 9 53 II 55 4 04 10 19 12 26 4 33 19 46 12 55 511 1 33 5 92 2 58 6 46 4 45 810 1047 9 16 1 47 E 3 2 38 Eap3 -- 543 7 29 -7 43 8 09 8 55 1 05 3 50 G 30 t 2 0! 4 4G 7 26 2 16 5 0! 7 43 2 33 5 18 7 57 i IR, 2 40 5 25 804 3 01 5 46 8 25 i 3 06 5 51 8 30 - orvrvi in't algemeen niet zeer moeilijk is en dan vèraen^d’ OOSTENDE VEUR.'E 5 05 7 42 10 48 12 18 >,.VU|.U.. £6 05 8 43 11 47 OuilduynkerLe -6 22 9 00 12 04 j6 30 9 03 12 12 56 42 9 20 12 24 6 48 9 26 12 30 6 34 - -S J k-' en -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1896 | | pagina 1